Teksti suurus:

Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.10.2019
Avaldamismärge:RT I, 15.10.2019, 5

Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” muutmine

Vastu võetud 11.10.2019 nr 77

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1, § 24 lõigete 3 ja 7, § 25 lõike 2 ning § 36 lõike 8 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” muutmine

Maaeluministri 25. novembri 2015. a määrust nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kolmanda tegevussuuna projektitoetuste jaoks planeeritud eelarve ei tohi olla suurem kui 45 protsenti kohalikule algatusrühmale määratud kogueelarvest programmiperioodil.”;

2) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 9–16 järgmises sõnastuses:

„(9) Kalandusturu korraldamise seaduse § 25 lõike 11 alusel kasutamata jäänud vahendid määratakse kasutamata ulatuses kohalikule algatusrühmale tagasi.

(10) Lõike 8 alusel kohalikule algatusrühmale määratud summa ja selle summa vahe, mis jäi sellel kohalikul algatusrühmal puudu lisas 9 nimetatud kohaliku algatusrühma kohta sätestatud maksimaalsest toetuse summast, määratakse sellele samale kohalikule algatusrühmale.

(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 20 nimetatud tulemusreserv jaotatakse nende kohalike algatusrühmade vahel, kelle kohaliku arengu strateegia rakendamisel on kalandusturu korraldamise seaduse § 25 lõike 10 alusel määratud summast välja makstud 31. detsembri 2018. aasta seisuga vähemalt 30 protsenti.

(12) Tulemusreservi vahenditest määratakse lõikes 11 sätestatud piirmäära ületanud kohalikule algatusrühmale 6,14 protsenti kalandusturu korraldamise seaduse § 25 lõike 10 alusel määratud vahenditest. Ülejäänud tulemusreservi vahendid jaotatakse piirmäära ületanud kohalike algatusrühmade vahel võrdselt.

(13) Kohaliku arengu toetamiseks ettenähtud vahendid, mida ei jaotata lõigete 9–12 alusel, jaotatakse nende kohalike algatusrühmade vahel, kelle kohaliku arengu strateegia rakendamisel on projektitoetuse ja algatusrühma koostöötegevuse toetuse taotluse rahuldamise otsuseid 31. detsembri 2018. aasta seisuga tehtud vähemalt 40 protsendi ulatuses kalandusturu korraldamise seaduse § 25 lõike 10 alusel määratud kohaliku algatusrühma projektitoetuse ja koostöötegevuse eelarvest.

(14) Lõikes 13 sätestatud piirmäära ületanud kohalikule algatusrühmale määratakse summa, mis saadakse selle kohaliku algatusrühma aastatel 2017–2018 projektitoetuse ja algatusrühma koostöötegevuse toetuse taotluste rahuldamise otsustega nende toetuste andmiseks määratud kogusumma jagamisel kahega ja saadud tulemuse korrutamisel kolmega.

(15) Kui lõikes 13 nimetatud vahendeid ei ole võimalik lõike 14 alusel lõikes 13 sätestatud piirmäära ületanud kohalikele algatusrühmadele määrata, siis vähendatakse vajaduse korral kohalikule algatusrühmale määratavaid vahendeid võrdeliselt iga kohaliku algatusrühma kohta.

(16) Kohaliku algatusrühma koostöötegevuseks planeeritav eelarve ei tohi olla suurem kui 10 protsenti lõigete 10, 11 ja 13 alusel sellele kohalikule algatusrühmale määratud vahenditest.”;

3) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) projektitoetuse taotluste vastuvõtmise, sealhulgas taotluste ja nende juurde kuuluva kirjavahetuse registreerimise ning säilitamise kord lähtudes Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 181 „Arhiivieeskiri” §-s 6 sätestatud liigitusskeemist;”;

4) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) projektitoetuse taotluste hindamise kord, mis muu hulgas sisaldab hindamiskomisjoni liikme valimise protseduuri, kvalifikatsiooninõudeid, ekspertide kaasamist hindamisse ning hindamiskomisjoni liikme projektitoetuse taotluse hindamisest taandamist;”;

5) paragrahvi 14 lõiget 3 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) kohaliku algatusrühma liige ei või osaleda enda või temaga haldusmenetluse seaduse § 10 tähenduses seotud isiku esitatud projektitoetuse taotluse paremusjärjestusse seadmise ettepaneku hääletamisel üldkoosolekul ega projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamisel.”;

6) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Erandina lõikes 1 sätestatust võivad kohaliku omavalitsuse üksus ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus kokku saada programmiperioodi jooksul projektitoetust kuni 35 protsenti kohalikule algatusrühmale määratud kogueelarvest programmiperioodil.”;

7) paragrahvi 22 lõike 7 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) puudub, kui toetuse saaja on kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, kohaliku omavalitsuse üksuse asutatud sihtasutus või mittetulundusühing, kelle häälte koguarvust kuulub üle 50 protsendi kohaliku omavalitsuse üksusele;”;

8) paragrahvi 23 lõiget 2 täiendatakse punktidega 33–35 järgmises sõnastuses:

„33) uue voodikoha loomise kulu, kui toetust taotleb § 24 lõike 2 punktis 2 nimetatud isik;
34) kalapüügiga või kala- ja vähikasvatuse tootmise, töötlemise või turustamisega seotud kulu, kui toetust taotleb § 24 lõike 2 punktis 2 nimetatud isik;
35) taastuvenergia arendamisega seotud kulu, kui toetust taotleb § 24 lõike 2 punktis 2 nimetatud isik.”;

9) paragrahvi 24 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) punktis 1 nimetamata ettevõtja sinise biomajanduse edendamiseks, sealhulgas sinise biotehnoloogia arendamiseks, vee mineraalressursside kasutuselevõtmiseks või mere- ja rannikuturismi arendamiseks.”;

10) paragrahvi 24 lõike 3 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu „kohaliku omavalitsuse üksuse asutus” tekstiosaga „, kohaliku omavalitsuse üksuse asutatud mittetulundusühing või sihtasutus, kelle häälte koguarvust kuulub üle 50 protsendi kohaliku omavalitsuse üksusele,”;

11) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) 2022. aasta projektitoetuse taotlemise tähtajal esitatud projektitoetuse taotlused edastab kohalik algatusrühm PRIA-le 30. aprilliks 2022.”;

12) paragrahvi 29 täiendatakse lõigetega 11–14 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui projektitoetust antakse teise tegevussuuna tegevuse elluviimise eest, tagab toetuse saaja, et teave toetatava tegevuse elluviimise tulemusena pakutava kauba või teenuse kohta on avalikkusele kättesaadav tema veebilehel või muul asjakohasel viisil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tähtaja jooksul.

(12) Kui projektitoetust antakse äriühingule teise tegevussuuna tegevuse elluviimise eest, peab toetuse saaja saavutama kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest 10-protsendilise müügitulu kasvu selles valdkonnas, milles ta on toetust saanud. Kui projektitoetust antakse füüsilisest isikust ettevõtjale teise tegevussuuna tegevuse elluviimise eest, peab toetuse saaja saavutama kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest 10-protsendilise ettevõtlustulu kasvu selles valdkonnas, milles ta on toetust saanud. Protsendimäära arvutamisel võetakse aluseks toetuse saaja projektitoetuse taotluse andmed taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaasta müügi- või ettevõtlustulu kohta ning tema müügi- või ettevõtlustulu andmed viimase toetuseosa maksmise aastale järgneva kahe kalendriaasta kohta.

(13) Toetuse saaja esitab müügi- või ettevõtlustulu andmed viimase toetuseosa maksmise aastale järgneva kalendriaasta kohta, kui tema müügi- või ettevõtlustulu on kasvanud lõikes 12 nimetatud määral. Kui toetuse saaja ei saavuta lõikes 12 nimetatud müügi- või ettevõtlustulu kasvu viimase toetuseosa maksmise aastale järgneval kalendriaastal, siis esitab ta asjakohased andmed viimase toetuseosa maksmise aastale järgneva teise kalendriaasta kohta. Nimetatud andmed esitab toetuse saaja müügi- või ettevõtlustulu 10-protsendilise kasvu saavutamise aastale järgneva aasta 1. aprilliks.

(14) Lõikes 12 nimetatud kohustuse rikkumine on vabandatav, kui toetuse saaja on teinud kõik endast oleneva, kuid tema tahtest sõltumatu asjaolu tõttu ei ole müügi- või ettevõtlustulu kasv saavutatud.”;

13) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kohalikud algatusrühmad viivad heakskiidetud kohaliku arengu strateegiad, strateegia rakenduskavad ja kohaliku algatusrühma töökorrad 18. oktoobril 2019 jõustunud nõuetega vastavusse hiljemalt 30. märtsiks 2020.”;

14) lisa 6 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) määruse § 14 lõikes 8 sätestatud kohaliku arengu strateegia elluviimise tulemuslikkuse hindamise tulemused või selle hindamise kavand.”;

15) lisa 7 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 18. oktoobril 2019. a.

Mart Järvik
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 7 Projektitoetuse taotluse sisunõuded

/otsingu_soovitused.json