Teksti suurus:

Loetelu sõjalisest kaubast, mida on lubatud demilitariseerida, ja demilitariseerimise tehnilised nõuded

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.10.2019, 6

Loetelu sõjalisest kaubast, mida on lubatud demilitariseerida, ja demilitariseerimise tehnilised nõuded

Vastu võetud 11.10.2019 nr 19

Määrus kehtestatakse strateegilise kauba seaduse § 831 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimis- ja kohaldamisala

  (1) Määrusega kehtestatakse loetelu strateegilise kauba seaduse § 2 lõike 10 alusel määrusega kehtestatud sõjalise kauba nimekirjas loetletud sõjalisest kaubast, mida on lubatud demilitariseerida, ja sellise sõjalise kauba demilitariseerimise tehnilised nõuded.

  (2) Käesolevat määrust kohaldatakse ka väljaspool Eestit demilitariseeritud sõjalise kauba Eestisse toomisel selle nõuetele vastavuse kontrollimisel.

  (3) Käesolevat määrust ei kohaldata sõjalisele kaubale, mis on Eestisse toodud või tuuakse ja on antud või antakse kasutamiseks riigi- või munitsipaalmuuseumile selle avaliku eksponeerimise eesmärgil museaalina muuseumiseaduse tähenduses ja alusel.

§ 2.  Loetelu sõjalisest kaubast, mida on lubatud demilitariseerida

  Demilitariseerida on lubatud järgmist sõjalist kaupa:
  1) relvaseaduse § 833 lõike 1 punktis 1 nimetatud käsitulirelvad;
  2) relvaseaduse § 833 lõike 1 punktis 3 nimetatud raskerelvad, välja arvatud iseliikuvad relvasüsteemid;
  3) liiklusseaduse § 2 punkti 9 kohased haagised ja punkti 40 kohased mootorsõidukid, mis on soomustamata või mis ei ole amfiibsõidukid;
  4) sõjalennukid, mida kasutatakse õppelennukitena;
  5) sõjalisel otstarbel kasutatud helikopterid, mis on algselt valmistatud tsiviilõhusõidukiks.

§ 3.  Tehnilised nõuded sõjarelvale

  (1) Enne demilitariseerimist tuleb sõjarelv muuta laskekõlbmatuks. Relva laskekõlbmatuks muutmine käesoleva määruse tähenduses on relva oluliste osade mehaaniline töötlemine viisil, mille tulemusena relva kõik olulised osad on muudetud jäädavalt kasutuskõlbmatuks nii, et neid ei ole võimalik relva uuesti laskekõlblikuks muutmisel eemaldada, asendada ega ümber ehitada.

  (2) Paragrahvi 2 punktis 1 nimetatud käsitulirelv, mis on kuni 12,7 mm kaliibriga vintraudne tulirelv või kuni 20 mm kaliibriga sileraudne tulirelv, tuleb muuta laskekõlbmatuks Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/337, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/2403, millega kehtestatakse tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise norme ja meetodeid käsitlevad ühised suunised, et tagada laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade jäädav kasutuskõlbmatus, (ELT L 65, 08.03.2018, lk 1‒16) I lisas sätestatud nõuete kohaselt.

  (3) Sõjarelva, mida ei ole nimetatud lõikes 2, laskekõlbmatuks muutmiseks tuleb teha järgmised toimingud, arvestades relva eripära:
  1) puurida relva padrunipesa seina läbiv selle relva kaliibri läbimõõduga auk, kuhu asetada terastihvt ja kinnitada see keevisliitega või freesida täies ulatuses padrunipesa seina läbiv pikisuunaline vähemalt kahe millimeetri laiune sisselõige ja padrunipesa sulgeda keevisliitega;
  2) freesida relvaraua ühte seina täielikult läbiv vähemalt kahe millimeetri laiune pikisuunaline sisselõige, mis ulatub padrunipesast kuni viie millimeetri kaugusele rauasuudmeni või puurida minimaalselt iga viie sentimeetri tagant relvaraua ühte seina relvaraua kogu pikkuses selle relva kaliibri läbimõõduga läbivat auku, kuhu asetada terastihvtid ja kinnitada need keevisliitega;
  3) eemaldada relvast toiteelemendid ning surve all olevad gaasid ja õlid;
  4) sulgeda relvaraua suue selleks valmistatud terasest vähemalt ühe sentimeetri paksuse korgiga, mille läbimõõt peab vastama suudme läbimõõdule, ning ühendada kork ja relvaraud keevisliitega kogu suudme ümbermõõdu ulatuses;
  5) eemaldada relvalt luku laskemehhanism ning sulgeda lööknõela ja laskemehhanismi ava keevisliitega või eemaldada lööknõela alus või pesa;
  6) sulgeda lukk ja ühendada see lukukojaga keevisliitega;
  7) õõneslukuga relvadel fikseerida lukk ja sulgeda lehter keevisliitega;
  8) gaasilehtriga relvadel eemaldada laskemehhanismist lööknõel, fikseerida ja kinnitada gaasilehter ja gaasilehtri lukustushoovad suletud asendisse ning ühendada gaasilehter ja relvaraud keevisliitega;
  9) muuta relv alusel liikumatuks.

  (4) Peale lõikes 3 sätestatu tuleb sõjarelva laskekõlbmatuks muutmiseks teha järgmised toimingud, arvestades relva eripära:
  1) ühendada relvaraud raamiga terastihvti või keevisliitega, et takistada relvaraua eemaldamist raamist;
  2) pärast relva luku kasutamiskõlbmatuks muutmist valada relvaraud betooni või epoksüvaiku täis;
  3) paigutada relva padrunipessa või laengukambrisse padrunipesa või laengukambriga pikisuunaliselt keevisliitega ühendatud terastrapp;
  4) trumlis olevad padrunipesad sulgeda keevisliitega, et takistada sellesse padruni sisestamist;
  5) puurida sulgurisse eestpoolt pikisuunaliselt viie millimeetri ulatuses vähemalt vastava relva kaliibri padruni põhja suurune ava;
  6) ühendada omavahel keevisliitega mitmeosalise luku osad;
  7) ühendada padrunisalv relvaraami või relva käepidemega keevisliitega;
  8) eemaldada gaasikolb ja sulgeda gaasikoda keevisliitega.

§ 4.  Tehnilised nõuded mootorsõidukile ja haagisele

  (1) Mootorsõiduki või selle haagise võib demilitariseerida, kui mootorsõidukilt või selle haagiselt on eemaldatud kõik sõjalised omadused ja funktsioonid ning see vastab liiklusseaduse nõuetele.

  (2) Mootorsõidukil ja haagisel peavad olema eemaldatud vähemalt järgmised sõjalised omadused ja funktsioonid:
  1) funktsionaalsed süsteemid, nagu relvad, degaseerimisseadmed, sillad ja muud sõjalise otstarbega pealisehitised;
  2) relvakinnitused ja -turellid;
  3) relvade juhtimiseks ja sihtimiseks vajalikud seadmed, sealhulgas elektroonikaseadmed ja juhtmed;
  4) soomus, killukaitseplaadid ja kuulikindlad klaasid;
  5) lahingtuled;
  6) tulede katted ja pimenduskatted;
  7) taktikalised tingmärgid koos alusplaatidega;
  8) sõjaline side- ja andmesidetehnika, radioaktiivsust mõõtvad seadmed, radioaktiivsed mõõdikud ning sensorid.

  (3) Lõike 2 punktis 2 nimetatud relvakinnituste ja -turellide konstruktsioon peab olema rikutud selliselt, et relvakinnitust ja -turelli ei oleks võimalik uuesti samasse kohta kinnitada.

§ 5.  Tehnilised nõuded sõjalennukile ja helikopterile

  (1) Demilitariseeritud õhusõidukil peavad olema eemaldatud vähemalt järgmised sõjalised omadused ja funktsioonid:
  1) relvad, relvade alused, kinnitused, nende juhtimiseks ja sihtimiseks vajalikud seadmed, sealhulgas elektri- ja elektroonikaseadmed ning juhtmed;
  2) laske- ja lahingumoona kinnitus- ja kandeseadmed;
  3) sõjaline side- ja andmesidetehnika, radioaktiivsed mõõdikud ja sensorid;
  4) muud spetsiaalselt sõjaotstarbelised või keskkonnale ohtlikud süsteemid;
  5) õhus tankimise varustus;
  6) soomus, killukaitseplaadid ja kuulikindlad klaasid;
  7) raadiolaineid neelavad pinnakattematerjalid.

  (2) Lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud osade, komponentide, seadmete ning nende alused ja kinnituste konstruktsioonid peavad olema rikutud selliselt, et neid ei ole võimalik uuesti samasse kohta kinnitada.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json