Teksti suurus:

E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.10.2021
Avaldamismärge:RT I, 15.10.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.10.2021 otsus nr 780

E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 29.09.2021

§ 1.  E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse muutmine

E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesolevas seaduses sätestatud e-identimise süsteemide usaldusväärsuse taseme hindamise nõudeid, tingimusi ja korda ei rakendata isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel välja antud isikut tõendavatel dokumentidel põhinevate e-identimise süsteemide suhtes.”;

2) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Pädev asutus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 artikli 7 punktis f ning artiklites 9 ja 12 sätestatud ülesandeid täidab Riigi Infosüsteemi Amet (edaspidi pädev asutus).”;

3) seadust täiendatakse 21. peatükiga järgmises sõnastuses:

21. peatükk
E-identimise süsteem

§ 211. E-identimise süsteemi usaldusväärsuse taseme samaväärsuse hindamine

(1) E-identimise süsteemi usaldusväärsuse taseme samaväärsuse hindamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 artikli 8 lõike 2 punktides b ja c sätestatud usaldusväärsuse tasemega esitab e-identimise teenuse osutaja pädevale asutusele taotluse ja e-identimise süsteemi usaldusväärsuse taset käsitlevad dokumendid.

(2) Kui e-identimise teenuse osutaja esitatud teabest nähtub, et e-identimise süsteemi usaldusväärsuse tase on samaväärne e-identimise teenuse osutaja märgitud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 artikli 8 lõike 2 punktis b või c sätestatud usaldusväärsuse tasemega, teeb pädev asutus otsuse e-identimise süsteemi usaldusväärsuse taseme samaväärsuse kohta.

(3) Kui e-identimise teenuse osutaja esitatud teabest ei nähtu käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud samaväärsust, teeb pädev asutus otsuse e-identimise süsteemi usaldusväärsuse tasemele hinnangu andmata jätmise kohta.

(4) Pädev asutus lahendab e-identimise süsteemi usaldusväärsuse taseme samaväärsuse hindamiseks esitatud taotluse ja teeb käesoleva paragrahvi lõikes 2 või 3 nimetatud otsuse 80 päeva jooksul pärast nõuetekohaste andmete ja dokumentide saamist.

(5) Pädev asutus seab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud otsusele kuni kolmeaastase kehtivusaja.

(6) E-identimise süsteemi usaldusväärsuse taseme samaväärsuse hindamise täpsemad tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(7) E-identimise süsteemi usaldusväärsuse taseme samaväärsuse hindamise taotluse läbivaatamise eest tasub taotleja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

§ 212. E-identimise süsteemi muudatustest teavitamine ja usaldusväärsuse taseme samaväärsuse otsuse kehtetuks tunnistamine

(1) E-identimise teenuse osutaja teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pädevat asutust viivitamata, kuid hiljemalt 30 päeva enne e-identimise süsteemi usaldusväärsuse taset mõjutada võivate muudatuste jõustamist.

(2) Kui muudatusest teavitamine ei ole enne selle jõustamist võimalik, teavitab e-identimise teenuse osutaja pädevat asutust muudatusest hiljemalt muudatuse jõustamisele järgneval päeval.

(3) Pädev asutus võib käesoleva seaduse § 211 lõikes 2 nimetatud otsuse kehtetuks tunnistada, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
1) e-identimise teenuse osutaja ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teavitamiskohustust;
2) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud muudatus põhjustab pädeva asutuse hinnangul e-identimise süsteemi usaldusväärsuse taseme languse;
3) pädevale asutusele saab teatavaks asjaolu, mis oleks põhjustanud käesoleva seaduse § 211 lõikes 2 nimetatud otsuse tegemata jätmise;
4) pädevale asutusele saab e-identimise teenuse osutaja või e-identimise süsteemi kohta teatavaks asjaolu, mis kujutab ohtu avalikule korrale või riigi julgeolekule.

(4) Pädev asutus võib käesoleva seaduse § 211 lõike 2 alusel tehtud otsuse kehtetuks tunnistamisest teavitada avalikkust, informeerides enne seda ka e-identimise teenuse osutajat.”;

4) paragrahv 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 22. Riiklik ja haldusjärelevalve

Riiklikku ja haldusjärelevalvet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 910/2014 ning käesolevas seaduses sätestatud nõuete täitmise üle teeb pädev asutus.”.

§ 2.  Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmine

Isikut tõendavate dokumentide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõiked 5 ja 51 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Dokumenti kantavate digitaalset isiku tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist võimaldava informatsiooni ja andmete ning teiste asjakohaste digitaalsete andmete loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(51) Tehnilised nõuded andmekandja kohta, millele võib kanda digitaalse dokumendi või dokumendi digitaalsed andmed, kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

2) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 52 järgmises sõnastuses:

„(52) Andmekandja vastavust käesoleva paragrahvi lõike 51 alusel kehtestatud nõuetele hindab Riigi Infosüsteemi Amet.”;

3) paragrahvi 91 lõikes 2 asendatakse arv „15” arvuga „30”;

4) paragrahvi 115 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toiminguid võib Politsei- ja Piirivalveamet reisidokumendi taotlemisel teha järgmistel juhtudel:
1) reisidokumendi taotlus esitatakse koos isikutunnistuse või elamisloakaardi taotlusega;
2) reisidokumendi taotlus on põhjendatud, isiku reisi eesmärk on ravi saamine ja dokumendi olemasolu on välisriiki reisimiseks vajalik.”;

5) paragrahvi 115 lõiget 7 täiendatakse pärast sõna „daktüloskopeerita” tekstiosaga „isikutunnistuse,”;

6) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Digitaalse dokumendi väljaandmisest keeldutakse, kui digitaalse dokumendi andmekandja ei võimalda dokumenti turvaliselt kasutada.”;

7) paragrahvi 22 lõiget 2 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) Välisministeeriumi mittediplomaatilisel ametikohal töötavale ametnikule ja Välisministeeriumi töötajale, kui selleks on põhjendatud vajadus;”;

8) paragrahvi 24 lõike 4 punktides 1, 3, 5 ja 8 ning lõikes 41 asendatakse sõna „viis” sõnaga „kümme”;

9) paragrahvi 24 lõike 4 punkt 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„41) viis aastat ja kuus kuud Euroopa Parlamendi liikmele, kuid mitte kauemaks kui kuus kuud tema ametivolituste lõppemise päevast arvates;”;

10) paragrahvi 24 lõike 4 punktides 12 ja 13 asendatakse sõnad „üks kuu” sõnadega „kuus kuud”;

11) paragrahvi 24 lõike 4 punktis 14 asendatakse sõna „kolm” sõnaga „viis”;

12) paragrahvi 24 lõiget 4 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

„15) viis aastat käesoleva seaduse § 22 lõike 2 punktis 91 nimetatud isikule.”.

§ 3.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 3. osa 8. peatüki 6. jao 51. jaotis tunnistatakse kehtetuks;

2) seaduse 3. osa 8. peatükki täiendatakse 10. jaoga järgmises sõnastuses:

10. jagu
Riigi Infosüsteemi Ameti toimingud

1. jaotis
E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse alusel tehtavad toimingud

§ 2351. Usaldusteenuse osutaja loa taotlemise ja usaldusnimekirja kandmise toimingud

(1) Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja loa ja kvalifitseerimata usaldusteenuse osutaja usaldusteenuse usaldusnimekirja kandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1030 eurot iga usaldusteenuse kohta.

(2) Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja korduva loa ja kvalifitseerimata usaldusteenuse osutaja usaldusteenuse usaldusnimekirja kandmise korduva taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 770 eurot iga usaldusteenuse kohta.

(3) Usaldusteenuse osutaja andmete muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 65 eurot.

§ 2352. E-identimise süsteemi usaldusväärsuse taseme samaväärsuse hindamise toimingud

E-identimise süsteemi usaldusväärsuse taseme samaväärsuse hindamiseks esitatava taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 2500 eurot iga e-identimise süsteemi kohta.”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json