Teksti suurus:

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.10.2021
Avaldamismärge:RT I, 15.10.2021, 6

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 14.10.2021 nr 23

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 9 lõike 3 alusel.

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruses nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) koroonaviiruse levikuga seotud kriisist mõjutatud rahvusvaheliste spordisündmuste Eestis korraldajate erakorralise kahju hüvitamiseks (edaspidi rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitis).”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 57 järgmises sõnastuses:

„(57) Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitist makstakse riigi 2021. aasta lisaeelarves ette nähtud vahenditest eesmärgiga osaliselt hüvitada koroonaviiruse puhangust tingitud tõendatud kahju Eestis toimunud või toimuma pidanud rahvusvahelise spordisündmuse korraldajale, kelle sündmus jäi ära või toimus väiksemas mahus Vabariigi Valitsuse või rahvusvaheliselt kehtestatud piirangute tõttu.”;

3) paragrahvi 7 lõike 7 punkti 5 täiendatakse pärast sõnu „järjestikust päeva kestvad” sõnaga „sportlikult”;

4) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitist võib kasutada ajavahemikul 01.01.2021 kuni 31.08.2021 Eestis toimunud või toimuma pidanud käesoleva paragrahvi lõike 7 punktides 1–4 nimetatud sündmuste ja Eesti jaoks oluliste vähemalt kaks järjestikust päeva kestnud sportlikult kõrgetasemeliste rahvusvaheliste võistluste korraldamisega seotud kulude katteks.”;

5) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 131 järgmises sõnastuses:

„(131) Käesoleva paragrahvi lõikeid 9–13 kohaldatakse ka Eesti jaoks oluliste vähemalt kaks järjestikust päeva kestnud sportlikult kõrgetasemeliste rahvusvaheliste võistluste korraldamisega seotud kulude katteks makstavale rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitisele.”;

6) paragrahvi 71 lõiget 5 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„7) rahatrahv ja rahaline karistus;
8) kohtumenetluse kulu, sealhulgas vastaspoole ja kolmanda isiku menetluskulu.”;

7) paragrahvi 71 lõikes 71 asendatakse sõnad „spordialaliidu jätkusuutlikkuse ning liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetusele” sõnadega „liikumisharrastuse ürituste ja spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetusele ning rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitisele”;

8) paragrahvi 71 täiendatakse lõikega 72 järgmises sõnastuses:

„(72) Lisaks käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 1, 3 ja 5–8 sätestatule on rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise mitteabikõlblikud kulud sündmusel pealtvaatajatena osalenud isikute koroonaviiruse testimisega seotud kulud.”;

9) paragrahvi 71 täiendatakse lõikega 85 järgmises sõnastuses:

„(85) Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise abikõlblikud kulud on ajavahemiku 01.01.2021 kuni 31.10.2021 tekkepõhised kulud, mis on taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks vajalikud ja põhjendatud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu isiku eraldatud vahenditest hüvitatud.”;

10) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses:

„(15) Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise taotluses esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 1 sätestatule järgmised andmed:
1) käesoleva määruse § 7 lõikes 81 nimetatud rahvusvahelise spordisündmuse andmed (sündmuse nimetus, toimumise aeg ja koht);
2) sündmuse planeeritud eelarve juhul, kui seda ei ole enne sündmuse toimumist muu toetuse taotlemisel toetuse andjale esitatud;
3) andmed sündmuse korraldamise tegelike kulude ja tulude kohta;
4) taotletava kahjuhüvitise suurus ja selgitus, millest nähtub kahju otsene seos koroonaviiruse puhangust tingitud Vabariigi Valitsuse või rahvusvaheliselt kehtestatud piirangutega;
5) kahjuhüvitise kasutamise eesmärk ja selle eesmärgipärast kasutamist tõendavate kuludokumentide koopiad;
6) andmed muu toetuse saamise kohta koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud riigi 2021. aasta lisaeelarve vahenditest, muudest riigieelarvelistest vahenditest, kohaliku omavalitsuse üksuselt või rahvusvaheliselt organisatsioonilt.”;

11) paragrahvi 10 lõike 7 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu „spordisündmuse läbiviimise toetuse” sõnadega „ja rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise”;

12) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 96 järgmises sõnastuses:

„(96) Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitist võib taotleda käesoleva paragrahvi lõike 9 punktis 1 või 2 nimetatud spordiorganisatsioon, välja arvatud spordialaliit. Taotlejal ei tohi taotluse esitamise seisuga olla tähtajaks esitamata maksudeklaratsioone.”;

13) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse sõnad „spordialaliidu jätkusuutlikkuse ning liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetuse” sõnadega „liikumisharrastuse ürituste ja spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetuse ning rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise”;

14) paragrahvi 131 täiendatakse lõikega 64 järgmises sõnastuses:

„(64) Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise taotlejate hindamisel arvestatakse:
1) sündmuse tulude ja kulude Vabariigi Valitsuse ja rahvusvaheliselt kehtestatud piirangutest tingitud vähenemist;
2) taotlejale avalikult sektorilt sündmuse korraldamiseks eraldatud toetuste kogumahtu;
3) koostööpartnerite ja kaasfinantseerijate rahalist panust sündmuse korraldamiseks;
4) sündmuse rahvusvahelist ja üleriigilist tähtsust ning valdkondlikku ja sotsiaalmajanduslikku mõju;
5) eelarve realistlikkust ja kuluartiklite põhjendatust;
6) kahjuhüvitisest ilmajäämise mõju taotleja jätkusuutlikkusele ja võimekusele korraldada tulevikus samasugust sündmust.”;

15) paragrahvi 131 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „lõigetes 1, 2, 61–63” tekstiosaga „lõigetes 1, 2 ja 61–64”;

16) paragrahvi 16 lõikes 6 asendatakse sõnad „ei ole võimalik taotluses kirjeldatud sündmust läbi viia” sõnadega „jääb taotluses kirjeldatud sündmus ära või toimub kavandatust väiksemas mahus”;

17) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise saajatelt aruande esitamist ei nõuta.”;

18) paragrahvi 171 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Spordialaliidu 2022. aasta toetuse taotluste hindamisel juhindutakse käesoleva määruse lisast järgmiste erisustega:
1) noortespordi toetuse puhul arvestatakse olümpiaalade spordialaliitude ja muude spordialaliitude rühmades tulemusi aastatest 2018–2021, sealjuures 2018. aastast ainult IV kvartalis saavutatud tulemusi ja 2021. aastast I–III kvartalis saavutatud tulemusi;
2) noortespordi toetuse puhul arvestatakse võistkondlikke sportmänge arendavate spordialaliitude rühmas osalemisi EM- või MM-finaal- või valikturniiril või samaväärsel võistlusel aastal 2019 ning suurekoosseisulise koondise lisatoetuse puhul osalemist EM- või MM-finaalturniiril, millele eelnes kvalifikatsioonivõistlus, aastatel 2018 ja 2019.”.

Anneli Ott
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json