Teksti suurus:

Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid ning loataotluse sisule esitatavad nõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 15.11.2013, 2

Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid ning loataotluse sisule esitatavad nõuded1

Vastu võetud 12.11.2013 nr 66

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 69 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab välisõhu saasteloa (edaspidi saasteluba) ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid ning loataotluse sisule esitatavad nõuded.

§ 2.   Saasteloa ja erisaasteloa taotluse vorm ja taotlusmaterjalide esitamine

  (1) Saasteloa ja erisaasteloa taotluse vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  (2) Käitaja esitab loa andjale saasteloa või erisaasteloa taotluse ning käitise tootmisterritooriumil paikneva(te)st saasteallika(te)st välisõhku eralduvate saasteainete lubatud heitkoguste projekti ning muud vajalikud materjalid võimaluse korral elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna.

§ 3.   Lubatud heitkoguste projekt ja selle sisu

  (1) Lubatud heitkoguste projekt (edaspidi LHK projekt) koosneb järgmistest osadest:
  1) sissejuhatus;
  2) saasteallika(te) asukoha geograafia ja kliima iseloomustus;
  3) tegevusalade kirjeldus;
  4) saasteallikad ja saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused tegevusalade kaupa;
  5) tehnoloogiaseadmed ja saasteainete püüdeseadmed;
  6) saasteallikate prognoositava tööaja dünaamika päevade ja kuude lõikes;
  7) kütuste ja jäätmete kasutamine energia tootmiseks liikide kaupa;
  8) kütuse ning jäätme- või koospõletamisel välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused;
  9) lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite (edaspidi LOÜ) heitkogused;
  10) lahustite, kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate LOÜ-de summaarsed heitkogused tööstusheite seaduse § 113 lõikes 1 nimetatud tegevusala korral;
  11) bensiini laadimine terminalides ja tanklates ning laadimisel välisõhku eralduvate LOÜ-de heitkogused;
  12) muude naftasaaduste, välja arvatud bensiini, laadimine terminalides ja tanklates ning laadimisel välisõhku eralduvate LOÜ-de heitkogused;
  13) tehnoloogilised äkkheited tegevuse korral, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 166/2006, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT L 33, 04.02.2006, lk 1–17) I lisas;
  14) välisõhus saasteainete hajumise arvutustulemused iga paikse saasteallika kohta;
  15) ühel tootmisterritooriumil paiknevate saasteallikate koosmõju;
  16) saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seire;
  17) järeldused ja ettepanekud;
  18) kasutatud kirjanduse loetelu.

  (2) LHK projekt ja selle alusel antud luba ei pea sisaldama andmeid ja käesoleva määruse lisas 2 esitatud tabeleid, kui need ei ole käitise suhtes asjakohased.

  (3) Vajadusel märgitakse LHK projektis ärisaladust sisaldavad projektiosad. Need projektiosad esitatakse eraldiseisvana.

  (4) LHK projekt on saasteloa taotluse ja loa lahutamatu osa.

§ 4.   LHK projekti sissejuhatus

  (1) LHK projekti sissejuhatuses esitatakse järgmised andmed:
  1) põhjendus saasteloa taotlemiseks seoses uue saasteallika rajamisega või kasutusele võtmisega, tootmismahu, tooraine ja abimaterjalide koguste, kasutatava tehnoloogia või püüdeseadmete muutumisega, samuti käitise olulise muutmisega võrreldes eelneva olukorraga või seoses õigusaktide muudatustega;
  2) viited õigusaktidele ja juhendmaterjalidele, muu hulgas rahvusvahelised mõõtmis- ja arvutusmetoodikad ning tehnoloogilised kaardid;
  3) lähteandmed, mille alusel on esitatud tootmismaht, kütusekulu, seadmete töötundide arv, ja muud lähteandmed.

  (2) Käitise oluliseks muutmiseks loetakse käitise olulist muutmist tööstusheite seaduse tähenduses.

§ 5.   Saasteallika(te) geograafiline asukoht, asukoha kirjeldus ja kliima iseloomustus

  (1) LHK projektis lisatakse saasteallika(te) asukoha kirjeldusele järgmised materjalid:
  1) saasteallikate asukohakaart (edaspidi kaart) sobivas, kuid mitte väiksemas kui 1:20 000 mõõtkavas. Kaardile kantakse käitise tootmisterritoorium, märgitakse sellega vahetult piirnevate alade maakasutuse sihtotstarve, kaardi piirkonnas asuvate teiste välisõhku saastavate käitiste territooriumide piirid ning väljaspool käitiste tootmisterritooriumi olulised hooned ja rajatised, märkides nende kauguse lähimast saasteallikast või tootmisterritooriumi piirist. Kaardile tuleb märkida ka lähimad väljaspool käitise tootmisterritooriumi kulgevad teed, tänavad ja muud läheduses asuvad ehitised;
  2) saasteainete hajumistingimusi mõjutavate selliste oluliste geograafiliste ja tehnogeensete objektide iseloomustus, mis asuvad alal, mille kaugus vaadeldavast tootmisterritooriumist võrdub kõrgeima paikse saasteallika 50-kordse kõrgusega maapinnast;
  3) käitise asendiplaan (edaspidi plaan) või koordinaatidega skeem sobivas, kuid mitte väiksemas kui 1:5000 mõõtkavas. Plaanile kantakse põhja-lõunasuund ning kõikide hoonete, rajatiste ja väljaspool neid toimuva tegevuse kohad, saasteallikate asukohad tootmisterritooriumil, vaadeldava tootmisterritooriumi ja samas piirkonnas asuvate teiste välisõhku saastavate käitiste tootmisterritooriumite piirid ning lähimad elumajad, märkides nende kauguse saasteallikast või tootmisterritooriumi piirist. Plaanile tuleb märkida lähimad teed, tänavad, muud ehitised (koolimajad, kauplused, laod ja muud).

  (2) Kliima iseloomustuses esitatakse saasteallika(te) asukoha piirkonna välisõhus saasteainete hajumisarvutuse tegemisel kasutatud meteoroloogilise aasta kõige soojema kuu keskmine ja kõige soojema kuu keskmine välisõhu temperatuur kella 13.00 ajal, kõige külmema kuu keskmine ja kõige külmema kuu keskmine välisõhu temperatuur kella 13.00 ajal, ning tuulte roos.

§ 6.   Tegevusalade kirjeldus

  Tegevusalade kirjelduses esitatakse järgmised andmed:
  1) tavapärane prognoositav tööaeg;
  2) ülesseatud tootmisvõimsused tegevusalade ja tehnoloogiaprotsesside lõikes ning aastatoodangu planeeritud maht;
  3) tehnoloogiaprotsesside kirjeldus, ulatus ja kestus;
  4) ülevaade tegevusest, mille jaoks luba taotletakse, selle arengust ja peamistest tootmisetappidest;
  5) iga tootmisüksuse või tehnoloogiaprotsessi plokk-skeemid koos ainevoogude ja muu asjakohase informatsiooniga.

§ 7.   Saasteallikad, saasteainete heitkogused tegevusalade kaupa ja saasteainete püüdeseadmed

  (1) Saasteallikate ja saasteainete aasta ja hetkeliste heitkoguste kohta esitatakse andmed tegevusalade kaupa vastavalt käesoleva määruse lisa 2 tabeli 1 kohasele vormile.

  (2) Tehnoloogiaseadmete ja saasteainete püüdeseadmete kohta esitatakse andmed vastavalt käesoleva määruse lisa 2 tabeli 2 kohasele vormile.

  (3) Saasteallikate prognoositava tööajalise dünaamika kohta esitatakse andmed kuude kaupa vastavalt käesoleva määruse lisa 2 tabeli 3 kohasele vormile.

  (4) Saasteallikate prognoositava tööaja kohta esitatakse andmed päevade kaupa vastavalt käesoleva määruse lisa 2 tabeli 4 kohasele vormile.

  (5) Kontrollimatu heite kirjeldus tööstusheite seaduse § 115 lõike 2 tähenduses esitatakse saasteallikate kaupa kirjalikult.

§ 8.   Erisaasteainete heitkoguste arvestamine

  (1) LHK projektis esitatakse andmed saasteainete grupi või iga saasteaine heitkoguse kohta eraldi vastavalt välisõhu kaitse seaduse § 90 lõike 2 alusel kehtestatud määruses nimetatud saasteainete gruppidele.

  (2) Suure põletusseadme või jäätme- või koospõletustehase korral esitatakse andmed püsivate orgaaniliste saasteainete (POSide), sealhulgas heksaklorobenseeni (HCB), polüklooritud dibenso-p-dioksiinide ja dibensofuraanide (PCDD/PCDFde) heitkoguste kohta.

§ 9.   Kütuse ja jäätmete kasutamine energia tootmiseks ning põletamisel välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused

  (1) Kütuse ja jäätmete energia tootmiseks kasutamise kohta esitatakse andmed liikide kaupa käesoleva määruse lisa 2 tabeli 5 kohasel vormil.

  (2) Kütuse ja jäätme- või koospõletamisel välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste kohta esitatakse andmed käesoleva määruse lisa 2 tabeli 6 kohasel vormil.

§ 10.   Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku eralduvate LOÜ-de heitkogused

  (1) Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamise kohta tegevusalade kaupa ja välisõhku eralduvate LOÜ-de heitkoguste kohta esitatakse andmed käesoleva määruse lisa 2 tabeli 7 kohasel vormil.

  (2) Lahustite, kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate LOÜ-de summaarsete heitkoguste kohta esitatakse andmed tegevusalade kaupa käesoleva määruse lisa 2 tabeli 8 kohasel vormil. Andmed esitatakse tööstusheite seaduse § 113 lõikes 1 nimetatud tegevusalade kohta.

§ 11.   Bensiini ja muude naftasaaduste laadimine terminalides ja tanklates ning laadimisel välisõhku eralduvate LOÜ-de heitkogused

  (1) Bensiini laadimiskäibe kohta terminalides ja tanklates ning laadimisel välisõhku eralduvate LOÜ-de heitkoguste kohta esitatakse andmed käesoleva määruse lisa 2 tabeli 9 kohasel vormil.

  (2) Muude naftasaaduste, välja arvatud bensiini, laadimiskäibe kohta terminalides ja tanklates ning laadimisel välisõhku eralduvate LOÜ-de heitkoguste kohta esitatakse andmed käesoleva määruse lisa 2 tabeli 10 kohasel vormil.

§ 12.   Tehnoloogilised äkkheited

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 166/2006 I lisas nimetatud tegevuse korral tehnoloogiliste äkkheidete kohta esitatakse andmed käesoleva määruse lisa 2 tabeli 11 kohasel vormil.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed peavad kajastama prognoositavaid tehnoloogiliselt põhjendatud saasteainete lühiajaliselt suurenevaid heitkoguseid, sealhulgas seadmete käivitamise ja seiskamise ajal.

§ 13.   Saasteainete heitkoguste ja välisõhu saastatuse taseme määramine

  (1) Saasteainete heitkoguste ja välisõhu saastatuse taseme määramise kirjelduses esitatakse järgmised andmed:
  1) kasutatav määramismeetod (otsene mõõtmine, arvutusmeetod);
  2) iga välisõhku eralduva saasteaine heitkoguse arvutuslik maksimaalväärtus aastas (t/a) ja sekundis (g/s). Otsese mõõtmise korral võetakse aluseks ühe tunni hetkeliste keskmiste heitkoguste maksimaalväärtus;
  3) saasteainete heitkoguste ja välisõhu saastatuse taseme määramise punktide loetelu, ettepanekud heitkoguste seire korraldamiseks.

  (2) Igast paiksest saasteallikast pärit välisõhus saasteainete hajumise arvutustulemuste kohta esitatakse andmed käesoleva määruse lisa 2 tabeli 12 kohasel vormil.

  (3) Ühel tootmisterritooriumil paiknevate saasteallikate koosmõju kohta esitatakse andmed käesoleva määruse lisa 2 tabeli 13 kohasel vormil. Konkreetse tegevusala või tehnoloogiaprotsessi sarnaste parameetritega saasteallikad, näiteks mitme ventilatsiooniavaga ventilatsioonisüsteemi, võib grupeerida koondallikaks.

  (4) Välisõhus saasteainete hajumise arvutustulemuste analüüs peab sisaldama:
  1) välisõhu saastatuse taseme pideva või pistelise seire tulemustest või piirkonna välisõhku sama saasteainet eraldavate saasteallikate koosmõju hindamisest saadud välisõhu saaste fooniandmeid;
  2) viite arvutusmetoodikale ja arvutiprogrammile, arvutamiseks valitud meteoaasta, kasutatud meteoroloogiliste parameetrite loetelu, meteotingimused ja nende mõõtepunkti asukohta;
  3) uute ja rekonstrueeritavate saasteallikate korral ka ümbritseva piirkonna välisõhu saastatuse taseme muutumist pärast saasteallika töölerakendamist.

  (5) LHK projektile lisatakse:
  1) käitise geograafilise koordinaatsüsteemiga seotud asendiplaan mõõtkavas vähemalt 1:5000, millel on märgitud õhusaasteallikate paiknemine. Plaanile kantakse põhja-lõunasuund, vaadeldava objekti ja samas piirkonnas asuvate teiste välisõhku saastavate käitiste tootmisterritooriumite piirid ning lähimad elumajad, teed, tänavad, muud ehitised (koolimajad, kauplused, laod ja muud);
  2) saasteainete heitkoguste ja välisõhu saastatuse taseme määramiseks kasutatud meetodite kirjeldus;
  3) maapinnalähedase õhukihi arvutusliku saastatuse taseme kaardid sobivas mõõtkavas iga saasteaine keskmistamisaja kohta, arvestades välisõhu kaitse seaduse §-de 26 ja 27 alusel kehtestatud piirväärtusi. Kaardile märgitakse välisõhu saastatuse taseme ühe tunni keskmisele piirväärtusele vastav samataseme- ehk isojoon ja käitise tootmisterritooriumi piir.

  (6) Kui välisõhu saastatuse taseme ühe tunni keskmist piirväärtust ei ole välisõhu kaitse seaduse § 26 alusel kehtestatud, märgitakse käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 3 nimetatud kaardile 8 tunni, 24 tunni, aasta keskmisele piirväärtusele või sihtväärtusele vastav isojoon. Välisõhu kaitse seaduse § 15 lõikes 1 nimetamata saasteaine piirväärtuse puudumisel märgitakse kaardile nimetatud seaduse § 35 lõigete 3 ja 4 alusel määratud saasteaine sisalduse orienteerivale ohutule tasemele vastav isojoon.

  (7) Kui välisõhu kaitse seaduse § 15 lõikes 1 nimetatud esmatähtsa saasteaine suhtes, mille piirkonna välisõhu saastatuse tase ületab välisõhu kaitse seaduse §-s 24 nimetatud ülemist hindamispiiri, on lisaks ühe tunni keskmisele piirväärtusele välisõhu kaitse seaduse § 26 alusel kehtestatud 24 tunni keskmine või aasta keskmine piirväärtus, peab loa andja nõudmisel esitama igale nimetatud piirväärtusele vastava keskmistamisaja hajumisarvutuse tulemuse.

§ 14.   Saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seire

  (1) Saasteainete heitkoguste seire kohta esitatakse andmed käesoleva määruse lisa 2 tabeli 14 kohasel vormil.

  (2) Välisõhu kvaliteedi seire kohta esitatakse andmed käesoleva määruse lisa 2 tabeli 15 kohasel vormil.

  (3) Välisõhu kvaliteedi seire osas esitatakse LHK projektis teave välisõhu kvaliteedi seireks rakendatud meetmete kohta, märkides pidevseire jaama aadressi ja asukoha geograafilised koordinaadid.

  (4) Seireandmetele lisatakse:
  1) proovivõtu- ja mõõtepunktide loetelu, nende asukohad kaardil või plaanil või koordinaadid ning skeem, kui nad paiknevad väljaspool kaarti või plaani;
  2) tootmise ja saasteaine heite tekke seireks kavandatavad meetmed.

  (5) Saasteainete heitkoguste pistelise mõõtmise korral märgitakse mõõtmiste taotletav sagedus.

§ 15.   Järeldused ja ettepanekud

  Järeldustes ja ettepanekutes esitatakse järgmised andmed:
  1) välisõhku heidetavate saasteainete otsesel mõõtmisel või arvutuslikult saadud saastatuse taseme maksimaalväärtuste vastavus välisõhu kaitse seaduse §-de 26 ja 27 alusel kehtestatud saasteainete ühe tunni keskmistele piirväärtustele tootmisterritooriumi piiril ja saasteobjekti ümbritsevas piirkonnas olevate elumajade juures;
  2) saasteallikad, mille osakaal on välisõhu saastatuse tekitamises suurim;
  3) välisõhu saastamise vähendamiseks vajalike täiendavate meetmete rakendamiskava;
  4) ettepanekud välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste omaseireks;
  5) ettepanekud saasteloaga kehtestatavate saasteainete heitkoguste kohta;
  6) ettepanekud saasteainete heitkoguste vähendamiseks ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemise korral.

§ 16.   Nõuded erisaasteloa taotluse sisu kohta

  Erisaasteloa taotlusmaterjalid peavad sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) käitlusprotsessi koht ja toimimisviis;
  2) töödeldavad ained ja nende hulk;
  3) välisõhku eralduvate saasteainete nimetused ja heitkogused, nende määramismeetod;
  4) saasteainete hajumisarvutuse tulemused, nende võrdlus saastatuse taseme ühe tunni keskmise või muu keskmistamisaja piirväärtusega;
  5) loa taotletav kehtivusaeg;
  6) töödeldavate ainete koguste, iga saasteaine heitkoguse ja välisõhus tekkiva kontsentratsiooni arvutuse koondtabel;
  7) saasteainete hajumisarvutuse kaardid, toimimise koha plaan või skeem.

§ 17.   Saasteloa ja erisaasteloa vorm

  Saasteloa ja erisaasteloa vorm on esitatud määruse lisas 3.

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määrus nr 119 „Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded” tunnistatakse kehtetuks.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2014. aasta 1. veebruaril.


1 EL nõukogu direktiiv 94/63/EÜ bensiini vedamisel ja terminalides ning tanklates hoidmisel eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) emissiooni kontrollimise kohta (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 24–33);
EL nõukogu direktiiv 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26–40);
EL nõukogu direktiiv 1999/13/EÜ teatud toimingutes ja seadeldistes orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta (EÜT L 85, 29.03.1999, lk 1–22);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/76/EÜ jäätmete põletamise kohta (EÜT L 332, 28.12.2000, lk 91–111);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/80/EÜ teatavatest suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete piiramise kohta (EÜT L 309, 27.11.2001, lk 1–21);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/81/EÜ teatud õhusaasteainete riiklike ülemmäärade kohta (EÜT L 309, 27.11.2001, lk 22–30);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (EÜT L 275, 25.10.2003, lk 32–46);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/107/EÜ arseeni, kaadmiumi, elavhõbeda, nikli ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta välisõhus (EÜT L 23, 26.01.2005, lk 3–16);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ning millega muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ (EÜT L 158, 30.04.2004, lk 7–249);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/1/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (ELT L 24, 29.01.2008, lk 8–29);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) – (ELT L 334 17.12.2010, lk 17–119).

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1  Välisõhu saasteloa (erisaasteloa) taotlus

Lisa 2  Lubatud heitkoguste projekti tabelid

Lisa 3  Välisõhu saasteluba (erisaasteluba)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json