Teksti suurus:

Sigade jõudluskontrolli läbiviimise ja geneetilise väärtuse hindamise eest põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.11.2013, 7

Sigade jõudluskontrolli läbiviimise ja geneetilise väärtuse hindamise eest põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 13.11.2013 nr 66

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sigade jõudluskontrolli läbiviimise ja geneetilise väärtuse hindamise eest põllumajandusloomade aretustoetuse (edaspidi toetus) saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord.

§ 2.   Riigiabi

  Toetus on riigiabi komisjoni määruse (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001 (ELT L 358, 16.12.2006, lk 3–21), tähenduses.

§ 3.   Toetuse taotleja ja nõuded toetuse saamiseks

  Toetust võib anda põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel tunnustatud sigade jõudluskontrolli läbiviijale (edaspidi taotleja), kes esitas 2013. aastal taotluse põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks jõudluskontrolli läbiviimise ja geneetilise väärtuse hindamise eest ning kelle suhtes tegi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi amet) 2013. aastal põllumajandusloomade aretustoetuse määramise otsuse, mille alusel maksti taotlejale aretustoetus välja.

§ 4.   Toetuse ühikumäär ja toetuse maksimaalne suurus

  (1) Toetuse ühikumäär sigade jõudluskontrolli läbiviimise ja geneetilise väärtuse hindamise eest ühe looma kohta on 15,91 eurot.

  (2) Taotlejale antava toetuse maksimaalne suurus on 249 726 eurot.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Amet teavitab toetuse taotlemise õigust omavat isikut toetuse taotlemise võimalusest kirjalikult.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja ametile lisas toodud vormi kohase taotluse 26. novembriks 2013. a.

§ 6.   Taotluse läbivaatamine ja kontrollimine ning toetuse määramine

  (1) Amet vaatab taotluse läbi ning kontrollib esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

  (2) Ameti peadirektor otsustab toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise 15 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

  (3) Taotlus jäetakse rahuldamata maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 14 sätestatud juhtudel.

  (4) Kui tehtud otsus piirab isiku õigusi või paneb talle kohustusi, saadetakse taotlejale otsuse ärakiri või väljavõte otsusest kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga või taotleja nõusolekul tema taotluses näidatud elektronposti aadressil.

  (5) Amet arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse, arvestades § 4 lõikes 1 sätestatud toetuse ühikumäära ja 2013. aastal taotlejale makstud põllumajandusloomade aretustoetuse suuruse arvutamise aluseks olnud põllumajandusloomade arvu.

§ 7.   Toetuse maksmine

  Toetus makstakse taotlejale välja viie tööpäeva jooksul arvates toetuse määramise otsuse tegemisest.

§ 8.   Andmete säilitamine

  Amet säilitab esitatud taotlusi kümme aastat.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. novembril 2013. a.

Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister põllumajandusministri ülesannetes

Ants Noot
Kantsler

Lisa Taotlus sigade jõudluskontrolli läbiviimise ja geneetilise väärtuse hindamise eest põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks

/otsingu_soovitused.json