Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.11.2016
Avaldamismärge:RT I, 15.11.2016, 1

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 10.11.2016 nr 64

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1, § 21 lõike 2, § 24 lõigete 3 ja 7, § 25 lõike 2 ning § 36 lõike 8 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” muutmine

Maaeluministri 25. novembri 2015. a määrust nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kohaliku algatusrühma liikmeks peab olema üle poole kalanduspiirkonnas asuvatest kohaliku omavalitsuse üksustest, välja arvatud juhul, kui kohaliku algatusrühma liikmeks olevate kohaliku omavalitsuse üksuste arv on vähenenud haldusterritoriaalse korralduse muutumise tagajärjel.”;

2) paragrahvi 5 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kohaliku algatusrühma liikmeks ei võeta isikut, kes on muu kohaliku algatusrühma liige, välja arvatud kohaliku omavalitsuse üksus, mille territoorium asub mitmes kalanduspiirkonnas;”;

3) paragrahvi 17 lõike 1 punktis 11 asendatakse sõna „kapitalirendi” tekstiosaga „kapitali- või kasutusrendi”;

4) paragrahvi 18 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 18 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

„17) sellise mootorsõiduki kapitalirendi või ostmise kulu, mis on kapitalirenti võetud või ostetud pärast 31. detsembrit 2017.”;

6) paragrahvi 21 lõikes 3 asendatakse sõnad „viimase toetusosa maksmisest” tekstiosaga „viimase toetusosa maksmisest, millega hüvitatakse tööruumi parendamise või korrastamise kulud”;

7) paragrahvi 23 lõike 2 punkti 21 täiendatakse pärast sõna „ehitamise” sõnaga „abikõlblikust”;

8) paragrahvi 24 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „majandustegevusega kalapüügitootmise tegevusalal” tekstiosaga „kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmisega”;

9) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Ehitise ehitamiseks projektitoetuse taotlemise korral peab kavandatava ehitise ehitama kinnisasjale, mis on taotleja omandis või millele on seatud taotleja kasuks hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates viimase toetusosa maksmisest.”;

10) paragrahvi 28 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA 50 tööpäeva jooksul arvates § 27 lõikes 7–8 nimetatud dokumentide esitamisest kohaliku algatusrühma poolt.”;

11) sõna „kuludeklaratsioon” asendatakse läbivalt sõnaga „maksetaotlus” vastavas käändes;

12) paragrahvi 33 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates lõikes 1 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.”.

§ 2.  Maaeluministri 5. veebruari 2016. a määruse nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus” muutmine

Maaeluministri 5. veebruari 2016. a määrust nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Maaeluministri 28. juuli 2016. a määruse nr 48 „Algatusrühma koostöötegevused” muutmine

Maaeluministri 28. juuli 2016. a määrust nr 48 „Algatusrühma koostöötegevused” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetatava tegevuse elluviimist võib rahastada riigieelarvelistest vahenditest enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist. Sellele kohaldatakse maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” §-s 31 sätestatut.”.

Urmas Kruuse
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json