Teksti suurus:

Liikuvate heiteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.11.2016, 12

Liikuvate heiteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm1

Vastu võetud 11.11.2016 nr 124

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 129 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab liikuvate heiteallikate kohta andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaja ja vormi.

§ 2.  Isikud ja esitatavad andmed

  (1) Isikud, kes peavad liikuvate heiteallikate hulka kuuluvate transpordivahendite ja liikurmasinate arvestust, esitavad lähteandmed riigi territooriumil liikuvatest heiteallikatest välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste arvutamiseks Keskkonnaagentuurile maakondade kaupa.

  (2) Maanteeamet esitab järgmised andmed:
  1) liiklusregistrisse kantud ja tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbinud mootorsõidukite tüübid, arv ning läbisõit lisas 1 esitatud vormide kohaselt;
  2) liiklusregistrisse kantud liikurmasinate ning traktorite tüübid ja arv lisas 2 esitatud vormi kohaselt.

  (3) Lennuamet ning lennujaamad esitavad andmed lennuoperatsioonide arvu kohta lennukitüüpide kaupa ja nende jaotuse lennutüüpidesse (rahvusvahelised ja riigisisesed lennud) iga lennujaama kohta lisas 3 esitatud vormi kohaselt.

  (4) Raudteeveo-ettevõtjad esitavad andmed rongide tüüpide ja arvu kohta raudteelõikude kaupa lisas 4 esitatud vormi kohaselt.

  (5) Lõigetes 2–4 nimetatud lähteandmete puudumise korral esitatakse hinnangulised andmed.

§ 3.  Andmete esitamise tähtaeg

  Paragrahvis 2 loetletud andmed iga eelneva kalendriaasta kohta esitatakse järgneva aasta 1. juuniks.

§ 4.  Koondaruande koostamine

  Keskkonnaagentuur koostab saadud lähteandmete põhjal koondaruande liikuvatest heiteallikatest põhjustatud välisõhu saastamisest eelmise kalendriaasta kohta 31. detsembriks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta (EÜT L 309, 27.11.2001, lk 22–30).

Taavi Rõivas
Peaminister

Marko Pomerants
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Andmed mootorsõidukite kohta

Lisa 2 Andmed liikurmasinate ning traktorite kohta

Lisa 3 Andmed lennuoperatsioonide kohta

Lisa 4 Andmed rongide kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json