Teksti suurus:

Paiksetest ja liikuvatest heiteallikatest väljutatavate saasteainete heidete summaarsed piirkogused Eesti territooriumil ja majandusvööndis ning nende saavutamise tähtajad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2018
Avaldamismärge:RT I, 15.11.2016, 13

Paiksetest ja liikuvatest heiteallikatest väljutatavate saasteainete heidete summaarsed piirkogused Eesti territooriumil ja majandusvööndis ning nende saavutamise tähtajad1

Vastu võetud 11.11.2016 nr 125

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 108 lõike 1 alusel.

§ 1.  Paiksetest ja liikuvatest heiteallikatest väljutatavate saasteainete heidete summaarsed piirkogused Eesti territooriumil ja majandusvööndis

  (1) Paiksetest ja liikuvatest heiteallikatest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete summaarsed piirkogused Eesti territooriumil ja majandusvööndis on järgmised:
  1) vääveldioksiid (SO2) – 100 000 tonni kalendriaastas;
  2) lämmastikoksiidid (NOx = NO + NO2, ümberarvutatuna NO2-ks) – 60 000 tonni kalendriaastas;
  3) lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ-d) – 49 000 tonni kalendriaastas;
  4) ammoniaak (NH3) – 29 000 tonni kalendriaastas.

  (2) Lõike 1 alusel kehtestatud heidete summaarsed piirkogused ei hõlma:
  1) riikidevahelisest mereliiklusest pärinevaid heiteid;
  2) õhusõidukite heiteid, välja arvatud maandumis- ja starditsükli heited.

  (3) Õhusõiduki maandumis- ja starditsükkel on tsükkel, mille moodustavad iga käitamismooduli järgmised ajavahemikud:
  1) maandumisrajale lähenemine – 4,0 minutit;
  2) ruleerimine/tühikäik – 26,0 minutit;
  3) start – 0,7 minutit;
  4) tõus – 2,2 minutit.

§ 2.  Põlevkiviküttel olevate suurte põletusseadmete vääveldioksiidi heite summaarne piirkogus

  (1) Põlevkiviküttel olevatest suurtest põletusseadmetest välisõhku väljutatava vääveldioksiidi heite summaarne piirkogus on 25 000 tonni kalendriaastas.

  (2) Lõike 1 tähenduses käsitatakse põlevkiviküttel olevate suurte põletusseadmetena vaid selliseid põlevkiviküttel olevaid suuri põletusseadmeid, mis on spetsiaalselt selle kütuse põletamiseks projekteeritud ja milles mitme kütuse kasutamise korral on põlevkivi osakaal kogu kütuse aasta koguses energiaühikuteks ümberarvutatuna vähemalt 50%.

§ 3.  Keskkonnakaitselubade andmisel heidete summaarsete piirkoguste arvestamine

  Paragrahvides 1 ja 2 esitatud saasteainete heidete summaarsed piirkogused võtab keskkonnakompleksloa ja õhusaasteloa andja aluseks lubade andmisel.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta (EÜT L 309, 27.11.2001, lk 22–30), muudetud 2003. aasta Euroopa Liiduga ühinemise lepinguga (RT II 2004, 3, 8).

Taavi Rõivas
Peaminister

Marko Pomerants
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json