Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2013. a määruse nr 75 „Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu asutamine ja selle põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.11.2016
Avaldamismärge:RT I, 15.11.2016, 15

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2013. a määruse nr 75 „Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu asutamine ja selle põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 11.11.2016 nr 127

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 106 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 8 alusel.

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2013. a määruses nr 75 „Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu asutamine ja selle põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Rahandusministeerium on andmekogu volitatud töötlejaks avaliku teenistuse seaduse § 9 lõikes 2 ja §-s 66 nimetatud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.”;

2) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus on volitatud töötlejaks andmekogu majutamisel ja hooldamisel.”;

3) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Andmekoguga on liidestatud riigitöötaja iseteenindusportaal töötajate ja teenistujate teenindamiseks iseteeninduse põhimõttel ning aruandluskeskkond asutusesiseste ja üleriigiliste aruannete koostamiseks.”;

4) paragrahvi 5 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 6 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Andmekoguga liidestatud aruandluskeskkonna turvaklass on K1T1S2.

(3) Andmekoguga liidestatud riigitöötaja iseteenindusportaali turvaklass on K1T2S1.”;

6) paragrahvi 9 lõike 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) avaliku ja eriteenistuse staaži arvestamiseks ja elektroonilise teenistuslehe pidamiseks vajalikke andmeid säilitatakse 75 aastat;
2) paragrahvi 8 lõike 3 punktides 3, 6, 11, 12, 15, 20 ja 22 ning lõikes 4 nimetatud andmeid säilitatakse üks aasta;”;

7) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Riigitöötaja iseteenindusportaalis säilitatakse personali- ja palgaarvestusega seotud raamatupidamise algdokumente seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil andmed raamatupidamises kajastati.”;

8) paragrahvi 10 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Rahandusministeeriumil on juurdepääs nimega ja isikukoodi viimase nelja numbriga sidumata andmetele andmekogu aruandluskeskkonnas mahus, mis on vajalik avaliku teenistuse seaduse § 9 lõikes 2 ja § 66 lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks.”;

9) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Riigikontrollil on juurdepääs andmekogu aruandluskeskkonnale majanduskontrolliks mahus, mis on vajalik talle riigikontrolli seaduse §-s 6 pandud ülesannete täitmiseks.”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Arto Aas
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json