Teksti suurus:

Riigikaitse valdkonna toetamise tingimused ja kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.03.2024, 7

Riigikaitse valdkonna toetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 13.11.2019 nr 23
RT I, 15.11.2019, 8
jõustumine 18.11.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.03.2024RT I, 07.03.2024, 610.03.2024

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Kaitseministeeriumi eelarvelistest vahenditest riigikaitse valdkonnas tegutsevate vabaühenduste tegevustoetuse ning vabaühenduste ja äriühingute projektitoetuse (tegevus- ja projektitoetus edaspidi koos nimetatud toetus) taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse maksmise ja tagasinõudmise tingimusi ja korda.

  (2) Määruses reguleerimata küsimustes kohaldatakse haldusmenetluse seadust.

§ 2.   Mõisted

  (1) Tegevustoetus käesoleva määruse tähenduses on rahastamisliik, millega Kaitseministeerium toetab riigikaitse valdkonnas tegutseva vabaühenduse tegevust ja arengut tervikuna.

  (2) Projektitoetus käesoleva määruse tähenduses on rahastamisliik, millega Kaitseministeerium toetab kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud, äriühingu või vabaühenduse peamiselt ühekordselt elluviidavat tegevust või tegevuste kogumit.

  (3) Vabaühendus käesoleva määruse tähenduses on mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing, samuti nendest moodustatud võrgustik.

§ 3.   Toetuse andmise eesmärk ja tulemus

  (1) Tegevustoetuse andmise eesmärk on kaasata riigikaitse valdkonnas tegutsevaid vabaühendusi riigikaitsepoliitika elluviimisesse ning suurendada vabaühenduste tegevuste kaudu ühiskonna teadlikkust riigikaitsest.

  (2) Projektitoetuse andmise eesmärk on kaasata äriühinguid ja vabaühendusi Kaitseministeeriumi strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste elluviimisesse.

  (3) Toetuse andmise tulemusel paranevad valdkonna arenguvõimalused ja mõju ühiskonnas.

  (4) Valdkonna eest vastutav minister võib kehtestada toetuse andmise täpsemad eesmärgid käskkirjaga.
[RT I, 07.03.2024, 6 - jõust. 10.03.2024]

§ 4.   Toetuse andmise alus

  (1) Toetuse andmine toimub üldjuhul avaliku konkursi korras.

  (2) Kaitseministeeriumi kantsleri otsusel võib taotlejale toetust anda erandolukorras ka ilma konkurssi välja kuulutamata, tingimusel, et toetus on kooskõlas § 3 lõike 4 alusel kehtestatud täpsemate eesmärkidega. Otsus peab olema põhjendatud ja selle põhjendatus hiljem kontrollitav.
[RT I, 07.03.2024, 6 - jõust. 10.03.2024]

2. peatükk Rahastamise teate avaldamine ja nõuded taotlejale 

§ 5.   Tegevustoetuse konkursi väljakuulutamine

  (1) Kaitseministeerium kuulutab tegevustoetuse konkursi välja rahastamise teate avaldamisega enda veebilehel.

  (2) Rahastamise teade sisaldab vähemalt järgmist teavet:
  1) Kaitseministeeriumi andmed;
  2) sihtgrupi kirjeldus;
  3) rahastamisliik;
  4) taotluse esitamise tähtaeg ja aadress;
  5) konkursitingimused.

  (3) Konkursitingimustes esitatakse vähemalt:
  1) konkursi eesmärk ja oodatavad tulemused;
  2) toetuse maksimaalne periood ja konkursi eelarve;
  3) nõuded taotlejale;
  4) nõuded taotlusele, sealhulgas selle ülesehitusele ja vormile ning selles esitatavale teabele;
  5) taotluste hindamise kriteeriumid;
  6) viited lisateabe saamiseks.

  (4) Taotluse esitamise tähtajaks määratakse vähemalt 30 kalendripäeva.

§ 6.   Projektitoetuse konkursi väljakuulutamine

  (1) Kaitseministeerium kuulutab projektitoetuse konkursi välja rahastamise teate avaldamisega enda veebilehel.

  (2) Rahastamise teade sisaldab vähemalt järgmist teavet:
  1) Kaitseministeeriumi andmed;
  2) sihtgrupi kirjeldus;
  3) rahastamisliik;
  4) taotluse esitamise tähtaeg ja aadress;
  5) toetatavad valdkonnad või tegevused või konkursi pealkiri;
  6) konkursitingimused.

  (3) Konkursitingimustes sätestatakse vähemalt:
  1) konkursi eesmärk ja oodatavad tulemused;
  2) konkursi eelarve ning taotletava toetuse maksimaalne suurus;
  3) kulude abikõlblikkuse periood;
  4) abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude loetelu;
  5) nõuded omafinantseeringule;
  6) nõuded taotlejale;
  7) nõuded taotlusele, sealhulgas selle ülesehitusele ja vormile ning selles esitatavale teabele;
  8) taotluste hindamise kriteeriumid;
  9) viited lisateabe saamiseks.

  (4) Taotluse esitamise tähtajaks määratakse vähemalt 30 kalendripäeva.

§ 7.   Nõuded taotlejale

  (1) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
  2) kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
  3) taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
  4) taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
  5) taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
  6) taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

  (2) Kaitseministeeriumil on õigus kehtestada taotlejale lisanõudeid. Lisanõuded sätestatakse konkursitingimustes.

3. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 8.   Taotluse menetlemise tähtaeg

  (1) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 90 kalendripäeva pärast taotluse esitamise tähtaja lõppu.

  (2) Pärast taotluse esitamise tähtaja lõppu esitatud taotluse jätab Kaitseministeerium läbi vaatamata.

§ 9.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Taotluse läbivaatamisel kontrollitakse, kas:
  1) taotlus vastab rahastamise teates ja käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  2) taotleja vastab rahastamise teates ja käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  3) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged.

  (2) Kui taotlus sisaldab vormilisi puudusi, annab Kaitseministeerium taotlejale kuni kümme kalendripäeva puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Kui puudusi ei kõrvaldata tähtaegselt, võib Kaitseministeerium jätta taotluse läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitab Kaitseministeerium taotlejat koos kirjaliku põhjendusega ja viitega vaidlustamise võimalustele.

  (4) Taotluse läbivaatamisel võib Kaitseministeerium nõuda taotlejalt selgitusi, lisateavet, taotluse täiendamist või muutmist, kui leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge, selles esinevad sisulised puudused või taotluses esitatud teabe alusel ei ole võimalik taotlust hinnata.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud puuduste kõrvaldamiseks ja muudetud taotluse esitamiseks annab Kaitseministeerium taotlejale kümme kalendripäeva.

§ 10.   Taotluse hindamine ja protokollimine

  (1) Taotlust hindab Kaitseministeeriumi kantsleri moodustatud vähemalt kolmeliikmeline hindamiskomisjon konkursitingimustes sätestatud taotluste hindamise kriteeriumite järgi.

  (2) Hindamiskomisjon kaasab hindamisse vajaduse korral hääleõiguseta lisaeksperte.

  (3) Hindamiskomisjoni liikmed ja lisaeksperdid peavad kinnitama hinnatava taotluse ja taotleja suhtes oma erapooletust ning sõltumatust. Seotuse olemasolul on hindamiskomisjoni liige või lisaekspert kohustatud ennast haldusmenetluse seaduse §-s 10 nimetatud tingimustel ja korras taandama.

  (4) Hindamine protokollitakse, kusjuures hindamisprotokoll sisaldab vähemalt järgmist teavet:
  1) taotlusele antud hinded kriteeriumite ja alakriteeriumite lõikes;
  2) kriteeriumite erineva osakaalu korral vastavat osakaalu tähistav arv või koefitsient;
  3) taotluste pingerida vastavalt koondhindele;
  4) olemasolu korral hindamiskomisjoni ettepanekud taotluses esitatud tegevuste mahu või eelarve muutmise kohta.

  (5) Hindamisprotokolli allkirjastavad kõik hindamiskomisjoni liikmed.

§ 11.   Taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsuse tegemine

  (1) Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb hindamiskomisjoni ettepanekul Kaitseministeeriumi kantsler.

  (2) Taotlejale saadetakse tema taotluse kohta tehtud otsus elektrooniliselt, kui taotleja on andnud selleks taotluses nõusoleku, või posti teel.

§ 12.   Taotluse rahuldamise ja osalise rahuldamise tingimused ja kord

  (1) Taotluse rahuldamise otsus tehakse, kui:
  1) taotleja ja taotlus vastavad kõigile käesolevas määruses nimetatud nõuetele ja
  2) taotlus kuulub hindamise põhjal rahuldamisele.

  (2) Taotluse rahuldamise ja osalise rahuldamise otsuses märgitakse vähemalt järgmine teave:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) otsuse tegija andmed;
  3) toetuse saaja nimi, aadress ja registrikood;
  4) toetuse summa;
  5) toetuse andmise eesmärk;
  6) viide otsuse vaidlustamise korra kohta.

  (3) Taotluse võib rahuldada osaliselt, kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik konkursi eelarve ületamise tõttu või kui see ei ole põhjendatud, arvestades taotletud toetuse summat, konkursi eesmärki ja hindamiskriteeriume.

  (4) Taotlejale esitatakse hindamiskomisjoni ettepanek taotletud toetuse või tegevuste mahu vähendamiseks. Taotluse võib osaliselt rahuldada taotleja kirjalikul nõusolekul, millega ta ühtlasi kinnitab, et konkursi eesmärgid on taotluse osalise rahuldamise korral saavutatavad.

  (5) Kaitseministeerium jätab taotluse rahuldamata, kui taotleja ei kinnita, et taotluses toodud eesmärgid on saavutatavad taotluse osalise rahuldamise korral.

  (6) Taotluse rahuldamise otsuse võib teha haldusmenetluse seaduse § 53 tähenduses kõrvaltingimusega, kui on tõenäoline, et lõpliku otsuse tegemiseks vajalik eeldus täidetakse hiljemalt kõrvaltingimuses märgitud tähtaja jooksul ja kõrvaltingimuse seadmine on mõistlik. Kõrvaltingimuse nõuetekohasel täitmisel lisatakse sellekohane teave taotluse rahuldamise otsuse juurde.

§ 13.   Taotluse rahuldamata jätmise tingimused ja kord

  (1) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui:
  1) taotleja või taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  2) taotleja mõjutab pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei võimalda teha oma või kavandatavate tegevuste elluviimise asukohas taotluse nõuetele vastavuse kontrolli;
  4) hindamistulemuse põhjal ei saavuta taotluses kavandatud tegevused konkursi eesmärke;
  5) konkursi eelarve ületamise tõttu ei ole võimalik toetust anda;
  6) taotleja ei ole nõus taotluse osalise rahuldamise ettepanekuga.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse vähemalt järgmine teave:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) otsuse tegija andmed;
  3) taotleja nimi, aadress ja registrikood;
  4) otsuse põhjendus;
  5) selgitus otsuse vaidlustamise korra kohta.

  (3) Kaitseministeerium võib jätta taotluse rahuldamata, kui taotluses esitatud ja taotluse menetlemise raames kogutud teavet hinnates ilmneb, et konkursi eesmärgid on saavutatavad ilma toetuseta.

  (4) Kui taotleja on võtnud tööle Eestis seadusliku aluseta viibiva isiku, kellel puudub õiguslik alus Eestis töötamiseks, ei rahuldata tema taotlusi kolme aasta jooksul ebaseadusliku töötamise avastamisest arvates.

§ 14.   Taotleja ärakuulamine

  Kaitseministeerium annab taotlejale võimaluse esitada oma seisukohad enne:
  1) taotluse osalist rahuldamist;
  2) taotluse rahuldamata jätmist, välja arvatud juhul, kui otsus põhineb taotluses esitatud andmetel ning puuduste kõrvaldamiseks esitatud teabel ja taotlejalt saadud selgitustel.

4. peatükk Toetuse kasutamise lepingu sõlmimine ja taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine 

§ 15.   Lepingu sõlmimine

  (1) Leping sõlmitakse taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuse alusel 30 kalendripäeva jooksul pärast otsuse tegemist. Lepingu mittetähtaegne sõlmimine võib olla aluseks taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamisele.

  (2) Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamise otsuse tegemise korral sõlmitakse leping 30 kalendripäeva jooksul pärast kõrvaltingimuse nõuetekohast täitmist.

  (3) Leping sõlmitakse kuni viieks aastaks.

  (4) Tegevustoetuse kasutamise lepingus sätestatakse vähemalt:
  1) toetuse saaja ja Kaitseministeeriumi andmed;
  2) toetuse andmise eesmärk;
  3) toetuse summa;
  4) toetatavad tegevused ja nende elluviimise eeldatav ajakava;
  5) toetatavate tegevuste tulemusnäitaja koos sihttasemega;
  6) teave riigiabi, sealhulgas grupierandiga hõlmatud riigiabi, või vähese tähtsusega abi andmise kohta, kui tegemist on sellise abi andmisega;
  7) toetuse saaja õigused ja kohustused;
  8) Kaitseministeeriumi õigused ja kohustused;
  9) toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide, teabe ning kulu- ja tegevusaruannete (edaspidi aruanne), sealhulgas vahearuannete esitamise kord;
  10) toetuse maksmise peatamise ja taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise alused.

  (5) Projektitoetuse kasutamise lepingus sätestatakse vähemalt:
  1) toetuse saaja ja Kaitseministeeriumi andmed;
  2) projekti nimetus;
  3) projekti eesmärk;
  4) projekti kogumaksumus;
  5) toetuse summa;
  6) toetatavad tegevused ja nende elluviimise eeldatav ajakava;
  7) projekti tulemusnäitaja koos sihttasemega;
  8) teave riigiabi, sealhulgas grupierandiga hõlmatud riigiabi, või vähese tähtsusega abi andmise kohta, kui tegemist on sellise abi andmisega;
  9) toetuse saaja õigused ja kohustused;
  10) Kaitseministeeriumi õigused ja kohustused;
  11) projekti abikõlblikkuse periood;
  12) toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide, teabe ja aruannete, sealhulgas vahearuannete esitamise kord;
  13) toetuse maksmise peatamise ja taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise alused.

§ 16.   Taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse täielikult või osaliselt kehtetuks, kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või taotlus oleks rahuldatud osaliselt;
  2) taotlemisel või tegevuste elluviimisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või teave on jäetud teadlikult esitamata;
  3) kõrvaltingimusega taotluse rahuldamise otsuse korral ei suudeta kõrvaltingimust täita;
  4) toetuse saajal ei ole võimalik toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel jätkata;
  5) toetuse saaja esitab avalduse toetuse kasutamisest loobumiseks.

  (2) Taotluse rahuldamise otsuse võib tunnistada kehtetuks, kui lepingut ei sõlmita tähtaegselt.

  (3) Toetuse saajal tuleb saadud toetus taotluse rahuldamise otsuse osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamise korral tagasi maksta 60 kalendripäeva jooksul pärast otsuse jõustumist.

§ 17.   Toetuse saaja ärakuulamine

  Kaitseministeerium annab toetuse saajale võimaluse esitada oma seisukohad enne:
  1) ettekirjutuse tegemist;
  2) taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamist;
  3) toetuse tagasinõudmise otsuse tegemist.

5. peatükk Toetuse maksmise tingimused ja aruandlus 

§ 18.   Toetuse maksmise tingimused

  (1) Tegevustoetus makstakse toetuse saajale välja 20 kalendripäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist.

  (2) Kui lepingus ei sätestata teisiti, makstakse projektitoetus toetuse saajale välja kahes võrdses osas järgmiselt:
  1) esimene osa 20 kalendripäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist;
  2) teine osa 20 kalendripäeva jooksul pärast vahearuande kinnitamist.

  (3) Kui lepingus ei sätestata teisiti ja puudub vahearuande esitamise kohustus, makstakse projektitoetus toetuse saajale välja 20 kalendripäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist.

§ 19.   Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab Kaitseministeeriumile allkirjastatud aruande 30 kalendripäeva jooksul pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu.

  (2) Pooled võivad lepingus sätestada ka vahearuande esitamise kohustuse ja tähtpäeva. Vahearuande menetlemisele kohaldatakse käesoleva määruse § 20 sätteid.

  (3) Aruande vorm on lepingu lahutamatu lisa.

§ 20.   Aruande menetlemine

  (1) Kaitseministeerium menetleb aruannet kuni 30 kalendripäeva aruande esitamisest arvates.

  (2) Aruande menetlemisel kontrollitakse, kas:
  1) aruanne on õigesti täidetud;
  2) toetuse saaja tegevus vastab taotlusele ja toetuse kasutamise lepingule;
  3) esitatud andmed on täielikud ja õiged.

  (3) Kui aruandes on puudusi, võib Kaitseministeerium anda toetuse saajale kuni 20 kalendripäeva puuduste kõrvaldamiseks, mil peatub käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud aruande menetlemise tähtaeg.

  (4) Kaitseministeeriumi kantsler või tema volitatud isik kinnitab aruande, kui aruandes ei esine puudusi ja Kaitseministeerium ei ole tuvastanud toetuse kasutamisega seotud rikkumist.

  (5) Aruande võib jätta kinnitamata, kui:
  1) määratud tähtpäevaks ei ole puudusi kõrvaldatud;
  2) esitatud on valeandmeid;
  3) tegevused pole tähtaegselt ellu viidud;
  4) tegevuste elluviimine ei ole tõendatud.

  (6) Otsus aruande kinnitamata jätmise kohta tehakse toetuse saajale teatavaks kirjalikult.

6. peatükk Toetuse tagasinõudmine ja -maksmine 

§ 21.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Makstud toetuse võib osaliselt või täielikult tagasi nõuda lepingu kehtivuse ajal või viie aasta jooksul pärast toetuse kasutamise lepingu lõppemist, kui:
  1) toetuse saaja ei vasta konkursitingimustes ja käesolevas määruses sätestatud taotlejale esitatud nõuetele;
  2) aruannet ei ole tähtaegselt esitatud või esitatud aruanne on jäetud kinnitamata;
  3) ilmneb asjaolu, mille korral aruanne oleks jäetud kinnitamata;
  4) ilmneb asjaolu, mille korral ei oleks taotlust rahuldatud;
  5) toetuse saaja ei ole täitnud käesolevas määruses või toetuse kasutamise lepingus sätestatud kohustust.

  (2) Kaitseministeeriumi kantsler otsustab toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise kaalutlusõiguse kohaselt.

  (3) Kui ilmneb, et toetuse saaja on eiranud, rikkunud või täitmata jätnud käesolevas määruses või lepingus sätestatud nõudeid ja kohustusi ning eiramine, rikkumine või täitmata jätmine on kaasa toonud rahalise mõju, kuid Kaitseministeeriumil ei ole võimalik selle suurust hinnata, vähendatakse toetust protsentuaalselt olenevalt eiramise, rikkumise või täitmata jätmise raskusest.

  (4) Toetuse tagasinõudmise otsust ei tehta, kui:
  1) puudus kõrvaldatakse või kohustus või nõue täidetakse poolte vahel kokkulepitud aja jooksul;
  2) toetuse saaja avastas ja teatas Kaitseministeeriumile esimesel võimalusel, et talle on hüvitatud mitteabikõlblik kulu, ning tagastas toetuse.

§ 22.   Toetuse tagasimaksmise tähtaeg

  Toetuse saaja peab tagasimaksmisele kuuluva toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul toetuse tagasinõudmise otsuse jõustumisest arvates.

§ 23.   Toetuse tagasimaksmise ajatamine

  (1) Tagasimaksmisele kuuluva toetuse võib ajatada toetuse saaja põhjendatud ajatamistaotluse alusel, kui ühes osas maksmine seab toetuse saaja olulisel määral makseraskustesse.

  (2) Toetuse tagasimaksmise ajatamiseks esitab toetuse saaja Kaitseministeeriumile hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul toetuse tagasinõudmise otsuse kättesaamisest arvates ajatamistaotluse, milles on toodud ajatamise vajaduse põhjendus ja soovitud tagasimaksmise ajatamiskava. Ajatamistaotlusele peab toetuse saaja lisama finantsseisu kajastavad dokumendid.

  (3) Ajatamistaotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb Kaitseministeerium otsuse 20 kalendripäeva jooksul ajatamistaotluse saamisest arvates. Põhjendatud juhul võib otsuse tegemise tähtaega pikendada mõistliku aja võrra, teavitades sellest toetuse saajat.

  (4) Toetuse tagasimaksmise ajatamise perioodi määrab Kaitseministeerium, võimalusel arvestades toetuse saaja esitatud soovitud tagasimaksmise ajatamiskava. Juhul, kui toetuse saaja esitatud tagasimaksmise ajatamiskava ei ole võimalik arvestada, peab Kaitseministeerium ajatamise perioodi määramist põhjendama.

  (5) Ajatamistaotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse võib teha koos toetuse tagasinõudmise otsusega.

  (6) Kui toetuse saaja ei maksa toetust tagasi ajatamiskava järgi, võib ajatamise otsuse tunnistada kehtetuks. Ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise korral peab toetuse saaja maksma toetuse tagasi 30 kalendripäeva jooksul ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse jõustumisest arvates.

  (7) Kui tagasimaksmisele kuuluvat toetust tähtaja jooksul tagasi ei maksta, nõuab Kaitseministeerium tagasimaksmisele kuuluva toetuse tagasi võlaõigusseaduse alusetu rikastumise sätete kohaselt.

7. peatükk Poolte õigused ja kohustused 

§ 24.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus saada Kaitseministeeriumilt teavet ja nõu, mis on seotud toetuse saaja kohustuste täitmisega.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) kasutama toetust toetuse kasutamise lepingus, käesolevas määruses ja teistes õigusaktides sätestatu järgi;
  2) säilitama toetuse kasutamisega seotud dokumente vähemalt seitse aastat pärast lepingu lõppemist;
  3) võimaldama järelevalvet tegeval isikul juurdepääsu kõikidele toetuse kasutamisega seotud dokumentidele 20 kalendripäeva jooksul vastavast nõudmisest arvates;
  4) teavitama viivitamata Kaitseministeeriumit asjaoludest, mis võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist;
  5) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi.

§ 25.   Kaitseministeeriumi õigused ja kohustused

  (1) Kaitseministeeriumil on õigus:
  1) kontrollida toetuse saaja territooriumil tegevustega seotud kuludokumente ja tegevuste elluviimist, sealhulgas toetuse kasutamise vastavust toetuse kasutamise lepingule, käesolevale määrusele ja teistele õigusaktidele;
  2) nõuda taotluses sisaldunud tegevuste kestuse, eesmärkide, tulemuste ja kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, mis tõendavad tegevuste nõuetekohast elluviimist ning toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist;
  3) toetuse kasutamise leping erakorraliselt üles öelda riigi majandusraskuste korral, teavitades sellest kirjalikult vähemalt 180 kalendripäeva ette.

  (2) Kaitseministeerium on kohustatud teavitama toetuse saajat viivitamata käesolevas määruses ja teistes toetuse kasutamist reguleerivates õigusaktides tehtud muudatustest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json