Teksti suurus:

Justiitsministri 27. veebruari 2015. a määruse nr 5 „Kodanikujulguse aumärgi statuut” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.11.2022
Avaldamismärge:RT I, 15.11.2022, 1

Justiitsministri 27. veebruari 2015. a määruse nr 5 „Kodanikujulguse aumärgi statuut” muutmine

Vastu võetud 08.11.2022 nr 24

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 21 lõike 3 alusel.

Justiitsministri 27. veebruari 2015. a määruses nr 5 „Kodanikujulguse aumärgi statuut” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Süüteoennetuse nõukogu” sõnaga „Ennetusnõukogu”;

2) paragrahvi 3 lõiked 1−4 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Igaühel on õigus esitada nõukogule ettepanek aumärgi andmiseks teisele isikule.

(2) Konkursi teade aumärgi andmise, ettepanekute esitamise tähtaja ja muude tingimuste kohta avaldatakse Justiitsministeeriumi veebilehel. Justiitsministeerium võib konkursi teate aumärgi andmise kohta avaldada täiendavalt veel ka teistes meediakanalites.

(3) Ettepanek peab sisaldama:
1) kandidaadi ees- ja perekonnanime või juriidilise isiku nime;
2) kandidaadi kontaktandmeid;
3) lühikest põhjendust, mille eest kandidaat esitatakse;
4) ettepaneku esitaja kontaktandmeid;
5) ettepaneku tegemise kuupäeva ja ettepaneku esitaja allkirja.

(4) Aumärki ei anta isikule, kellel on kehtiv karistus tahtlikult toimepandud kuriteo eest või kes on kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav.”.

Lea Danilson-Järg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json