Teksti suurus:

Kodanikujulguse aumärgi statuut

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.11.2022, 2

Kodanikujulguse aumärgi statuut

Vastu võetud 27.02.2015 nr 5
RT I, 03.03.2015, 9
jõustumine 06.03.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.11.2022RT I, 15.11.2022, 118.11.2022

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Kodanikujulguse aumärgiga (edaspidi aumärk) autasustatakse isikuid, kes on oma käitumise või suhtumisega näidanud eeskuju teistele inimestele.

  (2) Ennetusnõukogu (edaspidi nõukogu) annab välja aumärgi korrakaitseseaduse § 21 lõikes 1 nimetatud alustel:
[RT I, 15.11.2022, 1 - jõust. 18.11.2022]
  1) kuriteo ärahoidmise või selle toimepanemise takistamise eest;
  2) kuriteo toimepanemiselt või vahetult pärast seda põgenemiskatselt tabatud isiku kinnipidamise eest;
  3) kuriteoohvri abistamise eest;
  4) muu olulise panuse eest inimeste turvatunde tõstmisel.

§ 2.  Aumärgi kirjeldus

  Valgel sõõril on sinine rist kuldse sammuva otsavaatava lõviga. Sõõri ümbritseb kuldne ääris, mille ülemisel osal on kuldne tekst „KODANIKUJULGUS” ning alumisel osal on kuldsed tammelehed ja kuldne kilp paragrahvi sümboliga. Aumärgi etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 3.  Aumärgi andmiseks ettepanekute tegemine, aumärgi andmine ja aumärkide üle arvestuse pidamine

  (1) Igaühel on õigus esitada nõukogule ettepanek aumärgi andmiseks teisele isikule.
[RT I, 15.11.2022, 1 - jõust. 18.11.2022]

  (2) Konkursi teade aumärgi andmise, ettepanekute esitamise tähtaja ja muude tingimuste kohta avaldatakse Justiitsministeeriumi veebilehel. Justiitsministeerium võib konkursi teate aumärgi andmise kohta avaldada täiendavalt veel ka teistes meediakanalites.
[RT I, 15.11.2022, 1 - jõust. 18.11.2022]

  (3) Ettepanek peab sisaldama:
  1) kandidaadi ees- ja perekonnanime või juriidilise isiku nime;
  2) kandidaadi kontaktandmeid;
  3) lühikest põhjendust, mille eest kandidaat esitatakse;
  4) ettepaneku esitaja kontaktandmeid;
  5) ettepaneku tegemise kuupäeva ja ettepaneku esitaja allkirja.
[RT I, 15.11.2022, 1 - jõust. 18.11.2022]

  (4) Aumärki ei anta isikule, kellel on kehtiv karistus tahtlikult toimepandud kuriteo eest või kes on kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav.
[RT I, 15.11.2022, 1 - jõust. 18.11.2022]

  (5) Ettepanekud vaatab läbi ja teeb otsuse nõukogu.

  (6) Aumärgi annab nõukogu. Otsus aumärgi andmise kohta vormistatakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga.

  (7) Aumärk antakse autasustatule või tema esindajale Justiitsministeeriumi kulul.

  (8) Aumärkide kohta peab arvestust Justiitsministeerium. Aumärkide arvestusraamatusse märgitakse aumärgi number, autasustatu ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, valdkonna eest vastutava ministri käskkirja number ja kuupäev.

§ 4.  Aumärgi kätteandmine

  (1) Aumärgi annab kätte autasustatule või tema esindajale nõukogu esimees või tema poolt selleks volitatud isik.

  (2) Aumärgi kätteandmine toimub pidulikult.

  (3) Koos aumärgiga antakse autasustatule või tema esindajale valdkonna eest vastutava ministri tänukiri.

  (4) Postuumselt antud aumärk antakse üle autasustatu perekonnaliikmele või lähedasele isikule.

§ 5.  Aumärgi kandmine ja äravõtmine

  (1) Aumärgi kandmisel juhindutakse teenetemärkide kandmise heast tavast.

  (2) Aumärki on õigus kanda üksnes isikul, keda on sellega autasustatud.

  (3) Nõukogu võib aumärgi kandmise õiguse ära võtta isikult, kes on pärast aumärgi saamist oma mainet ebaväärika käitumisega kahjustanud.

Lisa Kodanikujulguse aumärk

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json