Teksti suurus:

Noorsoouuringute stipendiumi määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.11.2022, 3

Noorsoouuringute stipendiumi määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 10.11.2022 nr 28

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisala eelarvest noorsoouuringute läbiviimiseks stipendiumi taotlemise ja määramise tingimused ja kord.

§ 2.  Stipendiumi eesmärk, prioriteetsed teemad ja suurus

  (1) Stipendiumi eesmärk on Eesti kõrghariduse teise astme õpet korraldavate kõrgkoolide (edaspidi õppeasutus) magistriõppekavadel õppivate üliõpilaste toetamine, et motiveerida noortevaldkonna arengukava 2021–2035 strateegilistest eesmärkidest ja riikliku noortepoliitika kujundamise seisukohalt prioriteetsetest ning ühiskonnas noorte ja noortevaldkonnaga seonduvatest aktuaalsetest teemadest tulenevate noorsoouuringute läbiviimist.

  (2) Noorsoouuringute prioriteetsed teemad määrab ministeerium.

  (3) Stipendiumikonkursi eelarve kehtestab valdkonna eest vastutav minister ministeeriumi valitsemisala eelarve käskkirjaga. Stipendiumikonkurssi ei kuulutata välja, kui stipendiumikonkursi eelarvet ei ole eelarveaastal ette nähtud.

  (4) Stipendiumi suurus on 2000 eurot ühe üliõpilase kohta.

§ 3.  Stipendiumi andja

  (1) Stipendiumi andja on Haridus- ja Noorteamet (edaspidi amet).

  (2) Ameti ülesandeks on stipendiumikonkursi ettevalmistamine ja välja kuulutamine, taotluste menetlemine, hindamise korraldamine, taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise üle otsustamine, stipendiumi väljamaksmise korraldamine ning stipendiumi kasutamise tingimuste täitmise üle kontrolli teostamine.

§ 4.  Nõuded taotlejale

  (1) Stipendiumit on õigus taotleda Eesti Vabariigi kodanikust või muul seaduslikul alusel Eestis viibival üliõpilasel, kes õpib täiskoormusel Eesti kõrgkooli magistriõppekaval.

  (2) Üliõpilasel peavad taotluse esitamise ajal puuduma õppevõlgnevused.

  (3) Stipendiumit võivad taotleda ka mitu käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustele vastavat üliõpilast ühis- või kaasautorsusena läbi viidava sama noorsoouuringu jaoks. Nimetatud taotlused esitatakse ning stipendiumi eraldamise või eraldamata jätmise otsus tehakse iga üliõpilase kohta eraldi.

§ 5.  Stipendiumikonkursi avamine

  (1) Stipendiumikonkursi avanemisest teavitab amet oma veebilehel vähemalt seitse kalendripäeva enne konkursi avanemise kuupäeva.

  (2) Teavitus stipendiumikonkursi avanemisest peab sisaldama vähemalt järgnevat:
  1) taotlemise tingimused ja kord, sh taotluste esitamise tähtaeg;
  2) stipendiumi suurus ühe üliõpilase kohta;
  3) noorsoouuringute prioriteetsed teemad;
  4) stipendiumi taotlemiseks nõutavad dokumendid, sh viide elektroonilisele taotluskeskkonnale.

  (3) Amet võib kuulutada ühes kalendriaastas välja mitu stipendiumikonkurssi, kui stipendiumikonkursi eelarve seda võimaldab.

§ 6.  Stipendiumi taotluse esitamine

  (1) Üliõpilane esitab stipendiumi saamiseks taotluse ameti veebilehel avalikustatud elektroonilise taotluskeskkonna kaudu 30 kalendripäeva jooksul alates stipendiumikonkursi avanemisest. Kui taotluskeskkonna töös esineb tehniline viga, mis takistab taotluse tähtaegset esitamist, loetakse taotluse tähtpäevaks järgmine tööpäev pärast vea likvideerimist.

  (2) Amet võib vajadusel pikendada lõikes 1 nimetatud taotluste esitamise tähtaega 15 kalendripäeva võrra.

  (3) Stipendiumi taotlemiseks esitatakse:
  1) nõuetekohaselt täidetud ning allkirjastatud elektrooniline taotlusvorm;
  2) uurimistöö võimalikult detailne tegevus- ja ajakava;
  3) õppeasutuse tõend õppekaval õppimise ning õppevõlgnevuste puudumise kohta.

§ 7.  Stipendiumi taotluste menetlemine ja hindamine

  (1) Amet kontrollib üliõpilase ja taotluse nõuetele vastavust. Puuduste korral teavitab amet üliõpilast taotluskeskkonna kaudu.

  (2) Puuduste kõrvaldamiseks või lisainformatsiooni esitamiseks on üliõpilasel aega kuni 10 kalendripäeva. Kui üliõpilane nimetatud tähtaja jooksul puudusi ei kõrvalda, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Stipendiumi taotluste hindamiseks moodustab ameti peadirektor hindamiskomisjoni ning kinnitab selle töökorra.

  (4) Hindamiskomisjon hindab stipendiumi taotlusi, koostab taotluste paremusjärjestuse ning teeb ettepanekud stipendiumi taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise osas.

  (5) Stipendiumi taotluste paremusjärjestuse koostamisel hinnatakse taotlust lähtudes:
  1) üliõpilase ja tema juhendaja varasematest asjakohastest kogemustest kavandatava uurimistöö sihtrühma ja/või teemavaldkonnaga;
  2) uurimistulemuste kasust noortele ja/või noortevaldkonnale ning seostest prioriteetsete teemade ja noortevaldkonna arengukavaga 2021–2035;
  3) uurimistöö detailsest tegevus- ja ajakavast ning selle asjakohasusest;
  4) üliõpilase motivatsioonist.

  (6) Tuginedes hindamiskomisjoni ettepanekule otsustab ameti peadirektor käskkirjaga:
  1) eraldada stipendium, kui üliõpilane ja stipendiumi taotlus vastavad käesolevas määruses sätestatud tingimustele;
  2) mitte eraldada stipendiumi, kui üliõpilane ei vasta käesoleva määruse §-s 4 sätestatud tingimustele või kui stipendiumi taotlus ei vasta §-s 2 sätestatud stipendiumi eesmärgile või kui stipendiumi taotlus jääb taotluste hindamisel moodustunud paremusjärjestuses väljapoole stipendiumikonkursi eelarvet.

  (7) Amet võib sõlmida stipendiumi kasutamiseks üliõpilasega lepingu.

§ 8.  Stipendiumi maksmine

  (1) Stipendium makstakse välja kahes võrdses osas alljärgnevalt:
  1) esimene osamakse makstakse üliõpilasele välja 30 kalendripäeva jooksul pärast stipendiumi taotluse rahuldamise otsuse tegemist;
  2) teine osamakse makstakse üliõpilasele välja 30 kalendripäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentide esitamist.

  (2) Teise osamakse saamiseks esitab üliõpilane ametile 12 kuu jooksul pärast stipendiumi taotluse rahuldamise otsuse tegemist stipendiumitaotluses kirjeldatud uurimistöö ning õppeasutuse poolt väljastatud tunnistuse või tõendi, mis kinnitab, et uurimistöö on hinnatud hindele A (5) või B (4).

  (3) Juhul kui üliõpilane ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimusi, võib amet teha otsuse üliõpilasele lõike 1 punktis 2 nimetatud teist osamakset mitte välja maksta.

§ 9.  Stipendiumi tagasinõudmine

  (1) Amet võib üliõpilaselt stipendiumi osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui:
  1) üliõpilane on esitanud stipendiumi taotlemisel ebaõigeid andmeid või ebaõiget teavet või stipendiumi eraldamise aluseks olevaid andmeid või teavet varjanud;
  2) üliõpilane on katkestanud stipendiumi saamise eelduseks olevad õpingud.

  (2) Üliõpilane peab tagasinõutud stipendiumi tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul alates otsuse kehtima hakkamise päevast.

§ 10.  Määruse rakendamine

Haridus- ja teadusministri 14. septembri 2010. a määruses nr 56 „Noorteprogrammide, noorteprojektide, noorsootöö arendamise riiklike programmide, noorsoouuringute ja noorsootööasutuste toetamise tingimused ning kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja tekstiosa „, noorsoouuringute”;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

Tõnis Lukas
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json