Teksti suurus:

Noorteprogrammide, noorteprojektide, noorsootöö arendamise riiklike programmide ja noorsootööasutuste toetamise tingimused ning kord

Noorteprogrammide, noorteprojektide, noorsootöö arendamise riiklike programmide ja noorsootööasutuste toetamise tingimused ning kord - sisukord
Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.11.2022, 4

Noorteprogrammide, noorteprojektide, noorsootöö arendamise riiklike programmide ja noorsootööasutuste toetamise tingimused ning kord
[RT I, 15.11.2022, 3 - jõust. 18.11.2022]

Vastu võetud 14.09.2010 nr 56
RT I 2010, 66, 489
jõustumine 20.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.11.2022RT I, 15.11.2022, 318.11.2022

Määrus kehtestatakse «Noorsootöö seaduse» § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määruse alusel toetatakse:
  1) noorteprogramme ja noorteprojekte;
  2) noorsootöö arendamise riiklikke programme;
  3) [kehtetu - RT I, 15.11.2022, 3 - jõust. 18.11.2022]
  4) noorsootööasutusi.

  (2) Määrust ei kohaldata juhul, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetus on sellel eelarveaastal reguleeritud eraldi toetusprogrammi või struktuuritoetuse meetme raames.

§ 2.  Projektikonkursi väljakuulutamine

  (1) Toetuse (edaspidi projektitoetus) taotlemiseks ühes või mitmes käesoleva määruse § 1 lõikes 1 nimetatud projektitoetuse liigis kuulutab haridus- ja teadusminister käskkirjaga välja avaliku konkursi (edaspidi projektikonkurss). Käskkirjas märgitakse:
  1) projektikonkursi teema, prioriteedid ja eesmärk;
  2) projektitoetuse liigid, milles projektikonkurss välja kuulutatakse;
  3) projektikonkursi eelarve;
  4) taotlejale esitatavad nõuded;
  5) taotlusele lisatavate dokumentide loetelu;
  6) taotluste esitamise koht ja tähtaeg;
  7) taotluste hindamise kriteeriumid.

  (2) Teade projektikonkursi väljakuulutamise ja projektikonkursi tingimuste kohta tehakse teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel ja valdkondlikes postiloendites.

  (3) Enne projektikonkursi väljakuulutamist teeb haridus- ja teadusministri käskkirjaga moodustatud Noortepoliitika Nõukogu haridus- ja teadusministrile ettepaneku projektikonkursi tingimuste kohta.

  (4) Projektikonkursil osalemiseks ja projektitoetuse saamiseks esitab taotleja Haridus- ja Teadusministeeriumile kirjalikult või elektrooniliselt taotluse määruse lisas oleval vormil.

§ 3.  Projektitoetuse andmine

  (1) Projektitoetust antakse riigieelarves ette nähtud vahendite ulatuses ja lähtudes projektikonkursi prioriteetidest ning eesmärgist, taotluste hindamise kriteeriumidest ja eelmiste aastate projektikonkurssidel eraldatud projektitoetuste kasutamise sihipärasusest.

  (2) Projektikonkursile esitatud taotluste hindamiseks moodustab haridus- ja teadusminister õigusaktidega sätestatud korras nõuandva õigusega komisjoni. Noortepoliitika Nõukogul on õigus teha haridus- ja teadusministrile ettepanekuid komisjoni liikmete kohta.

  (3) Komisjon hindab projektikonkursile esitatud taotlusi ja teeb haridus- ja teadusministrile projektitoetuse andmise ning projektitoetuse andmisest keeldumise ettepanekud koos põhjendustega. Haridus- ja teadusminister võib vajadusel taotluste hindamisse kaasata täiendavalt muid eksperte.

  (4) Haridus- ja teadusminister otsustab projektitoetuse andmise ja kinnitab projektikonkursi tulemused, määrates käskkirjaga projektitoetuse saajad ja projektitoetuse suurused.

  (5) Projektikonkursi tulemustest teavitatakse taotlejaid kirjalikult taasesitatavas vormis viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (6) Projektikonkursi tulemused tehakse teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 4.  Lepingu sõlmimine ja aruandlus

  (1) Projektitoetuse saajaga sõlmib haridus- ja teadusminister või tema volitatud ametiisik projektitoetuse kasutamiseks lepingu.

  (2) Projektitoetuse saaja esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile lepingus kokku lepitud tähtajaks sisulise tegevuse aruande ja finantsaruande projektitoetuse kasutamise kohta.

  (3) Aruande tähtaegselt esitamata jätmise korral on haridus- ja teadusministril õigus keelduda järgnevatel projektikonkurssidel projektitoetuse eraldamisest.

§ 5.  Kontroll

  Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus kontrollida projektitoetuse saajale riigieelarvest eraldatud projektitoetuse sihipärast kasutamist.

Lisa Projektitoetuse taotlusvorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json