Teksti suurus:

Siseministri 4. oktoobri 2019. aasta määruse nr 32 „Sisekaitseakadeemia põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.11.2022
Avaldamismärge:RT I, 15.11.2022, 5

Siseministri 4. oktoobri 2019. aasta määruse nr 32 „Sisekaitseakadeemia põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 10.11.2022 nr 33

Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 23 lõike 4 alusel.

Siseministri 4. oktoobri 2019. aasta määruses nr 32 „Sisekaitseakadeemia põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna „arendustöö” sõnaga „arendustegevus” vastavas käändes;

2) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse sõnad „Siseministeeriumi esindaja” sõnadega „Siseministeeriumi varade asekantsler”;

3) paragrahvi 7 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) võtab vastu akadeemia arengukava, kuulates enne ära nõunike kogu arvamuse arengukava kohta ja kooskõlastades arengukava Siseministeeriumiga;”;

4) paragrahvi 7 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) kinnitab akadeemias läbiviidava teadustöö suunad ning kehtestab peamised teadus- ja arendustegevusega seotud korrad;”;

5) paragrahvi 15 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Justiitskolledži direktori nimetab ametikohale akadeemia rektor Justiitsministeeriumi vanglate valdkonda juhtiva asekantsleri ettepanekul.”;

6) paragrahvi 16 lõiget 2 täiendatakse pärast tekstiosa „õppekavasid,” tekstiosaga „erialaga seotud teadus- ja arendustegevust,”;

7) paragrahvi 16 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad „vastutavate valitsusasutuste esindajad” sõnadega „vastutava ministeeriumi ja valitsusasutuse esindaja”;

8) paragrahvi 17 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 17. Instituut ja instituudi nõukogu”;

9) paragrahvi 17 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Instituut on struktuuriüksus, kes koordineerib ja viib läbi siseturvalisuse valdkonna magistriõpet ning teadus- ja arendustegevust.

(2) Instituudi nõukogu on instituudi juurde siseturvalisuse valdkonna magistriõppe ning teadus- ja arendustegevuse arendamiseks moodustatud nõuandev kogu, mille moodustamise täpsem kord ja ülesanded määratakse kindlaks instituudi põhimääruses. Instituudi nõukogu koosseisu kuuluvad vähemalt Siseministeeriumi vastava valdkonna asekantsler, Siseministeeriumi strateegia- ja arendusosakonna juhataja, akadeemiliste töötajate esindajad, sealhulgas teadurite esindaja, ning üliõpilaskonna esindaja. Instituudi nõukogu koosseisu kinnitab rektor.”;

10) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Instituudi nõukogu põhiülesanne on ettepanekute tegemine instituudi siseturvalisuse valdkonna magistriõppe õppekavasid, teadus- ja arendustegevust, üliõpilaste vastuvõtutingimusi, eelarve kujundamist ja koolitusvajaduste kindlaksmääramist puudutavates ning teistes instituuti puudutavates küsimustes.”;

11) paragrahvi 26 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Akadeemia tegevust ja koostööd Siseministeeriumiga koordineerib Siseministeeriumi kantsler või varade asekantsler kantslerilt saadud volituste piires.”;

12) paragrahvi 26 lõikes 2 asendatakse sõnad „personalipoliitika osakonnaga” sõnadega „strateegia- ja arendusosakonnaga”.

Lauri Läänemets
Siseminister

Tarmo Miilits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json