Teksti suurus:

Ehitusplatsil viibimise andmete kogumise tehnilised nõuded elektroonilisele registreerimissüsteemile ja erijuhud, nõuded ehitusplatsil viibimise registreerimissüsteemile ning tuvastusvahendi taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.11.2023, 1

Ehitusplatsil viibimise andmete kogumise tehnilised nõuded elektroonilisele registreerimissüsteemile ja erijuhud, nõuded ehitusplatsil viibimise registreerimissüsteemile ning tuvastusvahendi taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord

Vastu võetud 14.11.2023 nr 41

Määrus kehtestatakse maksukorralduse seaduse § 2513 lõigete 1, 2 ja 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse ehitustöödest ja ehitustööde töövõtuahelatest teavitamise ning ehitusplatsil viibimise andmete kogumise ja nende Maksu- ja Tolliametile esitamise tehnilised nõuded ja erijuhud, samuti elektroonilise registreerimissüsteemi tehnilised nõuded ja tuvastusvahendile esitatavad nõuded.

  (2) Määruse alusel kogutakse andmeid maksukorralduse seaduse § 2510 lõikes 1 sätestatud eesmärkide täitmiseks. Andmed kantakse töövõtuahela ja töötamise kestuse andmekogusse.

  (3) Töövõtuahelast teavitatakse ja ehitusplatsil viibimise andmeid kogutakse ehitustöö kohta, mille kohta tuleb esitada Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999. a määruse nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses” § 2 lõikes 1 nimetatud ehitustööde alustamise eelteade.

§ 2.  Andmete esitamise kord

  (1) Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2019. a määruse nr 21 „Maksukohustuslaste registri põhimäärus” (edaspidi maksukohustuslaste registri põhimäärus) § 531 lõigetes 3–7 sätestatud andmed ehitatava ehitise, ehitustööde, nende tellija ja ehitustöid tegevate alltöövõtjate kohta esitatakse Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas või kinnitatakse seal kuvatud andmete õigsust.

  (2) Maksukohustuslaste registri põhimääruse § 531 lõikes 8 nimetatud andmed ehitusplatsil viibimise aja kohta esitatakse Maksu- ja Tolliametile elektroonilise registreerimissüsteemi abil X-tee kaudu:
  1) üks kord päevas iga isiku eelneval päeval ehitusplatsil viibimise summeeritud aja kohta ning
  2) Maksu- ja Tolliameti määratud sagedusega kuni kolm korda nädalas isikustamata kujul iga isiku eelnevatel päevadel ehitusplatsile sisenemise ja sealt väljumise kellaaegade kohta.

§ 3.  Töövõtuahelast teavitamine

  (1) Töövõtuahelast teavitamise kohustuse täitmiseks esitab peatöövõtja andmed oma alltöövõtjate kohta, kellelt ta ostab või on ostnud ehitise ehitamisega seotud töid või teenuseid.

  (2) Kui aruandluskohustusega hõlmatud ehitustööde tellija ostab või on ostnud ehitise ehitamisega seotud töid või teenuseid, sealhulgas omanikujärelevalvet ehitusettevõtjalt, kes ei ole peatöövõtja, rakenduvad tellijale maksukorralduse seaduse §-s 2512 sätestatud ehitusettevõtja kohustused. Töövõtuahelast teavitamise kohustuse täitmiseks aktiveerib peatöövõtja tellija alltöövõtuahela. Poolte kokkuleppel võib andmed tellija alltöövõtjate kohta esitada peatöövõtja.

  (3) Iga töövõtuahelas registreeritud alltöövõtja esitab andmed oma alltöövõtjate kohta, kes teevad samal ehitusplatsil ehitamisega seotud töid või osutavad teenuseid.

  (4) Maksu- ja Tolliametile teavitatud alltöövõtjal on kohustus sellekohase teavituse saamisel andmed asjaomase ehitise ehitamisega seotud tööde tegemise ja teenuste osutamise kohta kinnitada või tagasi lükata.

§ 4.  Ehitusplatsil viibimise aja aruandlus ja selle erijuhud

  (1) Peatöövõtja tagab kõigi ehitusplatsile lubatud järgmiste isikute ehitusplatsile sisenemise ja sealt väljumise fikseerimise elektroonilises registreerimissüsteemis:
  1) ehitustöid tegevad isikud;
  2) ehitusplatsi külastajad, kes ehitustöid ei tee;
  3) ehitusplatsil seoses tööülesannetega viibivad isikud, kes ehitustöid ei tee.

  (2) Ehitusplatsile sisenemine ja sealt väljumine fikseeritakse tuvastusvahendiks oleva kaugloetava kaardiga, mis võimaldab elektroonsel registreerimissüsteemil tuvastada kaardi kasutaja isiku, või muu samaväärse tuvastusvahendiga, mis võimaldab ehitusplatsil viibimise fikseerida samaväärselt.

  (3) Ehitusplatsil seoses tööülesannetega viibivale isikule ja ehitusplatsi külastajale, kes ehitustöid ei tee ja kellel ei ole tuvastusvahendiks olevat kaarti, annab peatöövõtja ehitusplatsil viibimise aja fikseerimiseks isikustamata külastajakaardi või võimaldab ehitusplatsil viibimise fikseerida muud samaväärset vahendit kasutades.

  (4) Avalikku ülesannet teostavale isikule ega isikule, kes ehitusplatsil ehitustööde tegemisel vahetult ei osale, kuid toimetab ehitusplatsile ehitustööde tegemiseks vajalikke kaupu või materjale tuvastusvahendiks olevat kaarti andma ega tema ehitusplatsil viibimise aega fikseerima ei pea.

  (5) Riigikaitselise ehitise ja julgeolekuasutuse ehitise ehitusplatsile §-s 5 nimetatud elektroonilist registreerimissüsteemi ei paigaldata ning Maksu- ja Tolliametile maksukohustuslaste registri põhimääruse § 531 lõikes 8 nimetatud ehitusplatsil viibimise andmeid ei esitata.

  (6) Maksu- ja Tolliametile esitab teabe selle kohta, kas ehitusobjekti puhul on tegemist riigikaitselise ehitisega või julgeolekuasutuse ehitisega, tellija või tellijaga kokkuleppel peatöövõtja.

  (7) Peatöövõtja on kohustatud teavitama Maksu- ja Tolliametit, kui ehitusplatsi asukohas ei ole objektiivsetel tehnilistel põhjustel võimalik elektroonilist registreerimissüsteemi ehitusplatsil viibimise aja fikseerimiseks jooksvalt füüsilisel kujul ega telefoni või mobiilse rakenduse abil kasutada. Maksu- ja Tolliametiga lepitakse kokku seda ehitusplatsi puudutava teabe esitamine määruses sätestatust erinevate intervallidega või erineval viisil.

§ 5.  Nõuded elektroonilisele registreerimissüsteemile

  Ehitusplatsile paigaldatav elektrooniline registreerimissüsteem peab võimaldama:
  1) ehitusplatsile sisenemise ja sealt väljumise aja usaldusväärset kindlaksmääramist sekundi täpsusega kas tuvastusvahendiks oleva kaardi abil või muud samaväärset tuvastusvahendit, sealhulgas mobiilset lahendust kasutades;
  2) kasutatava tuvastusvahendi andmete salvestamist;
  3) eristada, kas ehitusplatsil viibimise kestus on fikseeritud tuvastusvahendit kasutades või süsteemis automaatselt või on see käsitsi sisse kantud;
  4) andmevahetust Maksu- ja Tolliameti andmekoguga;
  5) väljavõtte tegemist ehitusplatsil tuvastusvahendite kasutamise andmetest kogu ehitustsükli jooksul ja vähemalt nelja kuu jooksul pärast ehitustööde lõppu;
  6) üldisel tööajal või ettevõtte tööajal peatöövõtja määratud isikul digitaalse ja paberkandjal väljavõtte tegemist ehitusplatsil viibinud või viibivate isikute kohta ning nende ehitusplatsil viibimise kestuse kohta, samuti nende andmete edastamist X-tee kaudu;
  7) registreerimissüsteemi sidumist spetsiaalse identifitseerimiskoodi kaudu iga asjaomase ehitusplatsiga;
  8) registreerimissüsteemis kogu andmetöötluse logimist ning logiandmete salvestamist selle muutmist mittevõimaldaval kujul;
  9) ehitusplatsil viibimise andmete edastamist Maksu- ja Tolliametile X-tee kaudu Maksu- ja Tolliameti määratud formaadis;
  10) paragrahvis 6 nimetatud tuvastusvahendi kasutamist ehitusplatsile sisenemise ja sellelt lahkumise aja kindlaksmääramiseks.

§ 6.  Tuvastusvahendiks olevale kaardile esitatavad nõuded

  (1) Iga ehitusettevõtja hangib enda poolt ehitusplatsile lubatud töötajale tuvastusvahendiks oleva kaardi, mis võimaldab elektroonsel registreerimissüsteemil tuvastada kaardi kasutaja isiku.

  (2) Tuvastusvahendiks oleva kaardi ja selle kasutaja vahelise seose tuvastamiseks peab kaart suutma edastada kõrgsagedusel unikaalset identifitseerimiskoodi.

  (3) Ehitusplatsil töötava isiku tuvastusvahendiks olevale kaardile peab olema kantud selle kasutaja pilt, nimi, isikukood või sünniaeg ning kaardi kood.

  (4) Ehitusplatsil töötavale isikule väljastatud tuvastusvahendiks olev kaart tuleb siduda tema igakordse tööandjaga. Tuvastusvahendiks oleva kaardi seob uue tööandjaga isiku uus tööandja.

  (5) Kui isikul on kehtiv tuvastusvahendiks olev kaart, võib ehitusettevõtja lubada isikul kasutada tuvastusvahendina ka kaugloetavat ID-kaarti, elamisloakaarti, mobiilset rakendust või muud samaväärset tuvastusvahendit, mis võimaldab ehitusplatsil viibimise fikseerida samaväärselt. Muu tuvastusvahend peab olema seotud isikule registreerimissüsteemis antud tuvastuskoodiga.

  (6) Peatöövõtja hangib korduvkasutatavad isikustamata kaardid või vajadusel muud samaväärsed kaardid, mis võimaldavad elektroonilises registreerimissüsteemis fikseerida isikud, kes viibivad ehitusplatsil seoses muude tööülesannetega, ja ehitusplatsi külastajad, kes ehitustöid ei tee. Nende isikute ehitusplatsil viibimise aja fikseerimiseks muu samaväärse tuvastusvahendiga lõikes 5 sätestatud eelduseid ei kohaldata.

§ 7.  Tuvastusvahendiks oleva kaardi väljastamise korraldamine

  Tuvastusvahendiks olevate kaartide väljastamise korraldamise tagab Maksu- ja Tolliamet järgmistel tingimustel:
  1) kaartide tellimine peab olema võimalik kaarte väljastava isiku veebikeskkonna kaudu;
  2) kaarte peab saama tellida töötaja jaoks ükshaaval või mitme töötaja jaoks korraga koondandmefaili üles laadides;
  3) kaart väljastatakse kolme tööpäeva jooksul selle tellimisest arvates;
  4) kaart väljastatakse Eesti isikukoodi omavale isikule kehtivusajaga vähemalt viis aastat ja Eesti isikukoodita isikule kehtivusajaga vähemalt kuus kuud ning külaliskaart väljastatakse tähtajatuna;
  5) kaarte väljastav isik kontrollib kaarte visuaalselt enne trükkimist ning tööandjale väljastamist;
  6) kaardi väljastamise eest ehitusettevõtjalt võetav tasu peab vastama selle valmistamisega seotud kuludele ega tohi olla suurem kui kaheksa eurot.

§ 8.  Tuvastusvahendiks oleva kaardi tellimine

  (1) Ehitustööd tegevale isikule tuvastusvahendiks oleva kaardi tellimiseks esitab isiku tööandja kaardi väljastajale töötaja foto ja järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) Eesti isikukood või selle puudumise korral tema sünniaeg ja isikut tõendava dokumendi number.

  (2) Tööandja annab tuvastusvahendiks oleva kaardi töötajale üle enne tema tööle asumist.

  (3) Kaardi kadumisest või hävimisest teavitab kaardi väljastajat töötaja, kellele kaart oli väljastatud.

Mart Võrklaev
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json