Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2010, 1

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Vastu võetud 03.12.2010 nr 70

Määrus kehtestatakse „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” § 14 lõike 4 punkti 1 ja § 151 lõike 4, „Struktuuritoetuse seaduse” § 15 lõike 2 punkti 1, § 16 lõike 1 ja § 17 lõike 3, „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 10 lõike 2 punkti 3, § 12 lõike 4, § 13 ja § 19 lõike 4, „Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse” § 16 lõike 1 ning „Kutseõppeasutuse seaduse” § 11 lõike 2 alusel.

§ 1. Haridus- ja teadusministri 29. märtsi 2004. a määruse nr 19 „Teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted ja teadusraamatukogude teadusinformatsiooni ning arhiivraamatukogude rahvusteavikute hankimise finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ning finantseerimise otsustamise kord” (RTL 2004, 35, 577; 2006, 46, 812) lisas 1 asendatakse läbivalt sõna „kroon” sõnaga „euro” vastavas käändes.

§ 2. Haridus- ja teadusministri 31. märtsi 2004. a määruse nr 20 „„Eesti riikliku arengukava struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi 2003–2006” meetme 4.3 „Kutse- ja kõrghariduse ning seda toetava infrastruktuuri kaasajastamine” investeeringuteks ettenähtud toetuse kasutamise kava koostamise kord” (RTL 2004, 35, 578) lisa 1 punktis 5 asendatakse sõna „kroon” sõnaga „euro” vastavas käändes.

§ 3. Haridus- ja teadusministri 17. mai 2004. a määruses nr 29 „Riikliku arengukava meetme 4.3 „Kutse- ja kõrghariduse ning seda toetava infrastruktuuri kaasajastamine” toetuse andmise tingimused” (RTL 2004, 70, 1146; 2007, 5, 78) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad „500 000 krooni” sõnadega „32 000 eurot”;

2) paragrahvi 14 lõike 6 punktis 7 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

3) paragrahvi 14 lõike 6 punktis 8 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

4) paragrahvi 17 lõikes 6 asendatakse sõnad „30 000 Eesti krooni” sõnadega „2000 eurot”.

§ 4. Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 „Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord” (RTL 2005, 34, 483; RT I 2010, 67, 504) lisas 2 asendatakse sõnad „tuh kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 5. Haridus- ja teadusministri 24. oktoobri 2005. a määruses nr 43 „Riikliku arengukava meetme 1.1 „Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem” toetuse andmise tingimused” (RTL 2005, 108, 1687; 2009, 40, 524) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „225 000 krooni” sõnadega „14 380 eurot”;

2) paragrahvi 21 punktis 6 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

3) paragrahvi 23 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõnad „50 000 krooni” sõnadega „3200 euro”;

4) paragrahvi 25 lõikes 2 asendatakse sõnad „100 000 krooni” sõnadega „6400 eurot”;

5) määruse lisades asendatakse läbivalt sõna „kroon” sõnaga „euro” vastavas käändes, sõna „EEK” sõnaga „EUR” ja lisas 4 sõnad „30 000 krooni” sõnadega „10 000 eurot”.

§ 6. Haridus- ja teadusministri 12. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Majandusarvestuse riiklik õppekava” (RTL 2007, 6, 106; 2010, 18, 312) lisa 1 punktis 3 asendatakse sõna „Eesti krooni” sõnaga „euro” vastavas käändes.

§ 7. Haridus- ja teadusministri 21. detsembri 2007. a määruses nr 82 „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” (RTL 2008, 3, 26; RT I 2010, 27, 135) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad „15 000 000 krooni” sõnadega „958 700 eurot”;

2) paragrahvi 7 lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad „500 000 krooni” sõnadega „31 900 eurot”;

3) paragrahvi 21 lõike 9 punktis 5 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes” vastavas käändes;

4) määruse lisa 1 osas 3. asendatakse sõna „EEK” sõnaga „EUR”.

§ 8. Haridus- ja teadusministri 16. jaanuari 2008. a määruses nr 2 „Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” (RTL 2008, 9, 110; RT I 2010, 61, 429) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „209 000 000 krooni” sõnadega „13 357 600 eurot” ja sõnad „187 000 000 krooni” sõnadega „11 951 500 eurot”;

2) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „304 000 000 krooni” sõnadega „19 429 200 eurot” ja sõnad „272 000 000 krooni” sõnadega „17 384 000 eurot”;

3) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „171 000 000 krooni” sõnadega „10 928 900 eurot” ja sõnad „153 000 000 krooni” sõnadega „9 778 500 eurot”;

4) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse sõnad „152 000 000 krooni” sõnadega „9 714 600 eurot” ja sõnad „136 000 000 krooni” sõnadega „8 692 000 eurot”;

5) paragrahvi 21 lõike 9 punktis 5 asendatakse sõnad „Eesti kroon” sõnaga „euro”;

6) paragrahvi 22 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad „50 000 krooni” sõnadega „3200 euro”;

7) paragrahvi 22 lõikes 2 asendatakse sõnad „25 000 krooni” sõnadega „1600 euro”;

8) määruse lisa 1 osas 3. asendatakse sõna „EEK” sõnaga „EUR”.

§ 9. Haridus- ja teadusministri 18. jaanuari 2008. a määruses nr 3 „Meetme „Teaduse tippkeskuste arendamine” tingimused” (RTL 2008, 9, 111; 2009, 92, 1331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse sõnad „120 miljonit krooni” sõnadega „7 669 400 eurot”;

2) paragrahvi 15 lõike 6 punktis 5 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „euro”;

3) paragrahvi 16 lõikes 2 asendatakse sõnad „100 000 krooni” sõnadega „6400 eurot”.

§ 10. Haridus- ja teadusministri 2. aprilli 2008. a määruses nr 23 „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” (RTL 2008, 30, 439; RT I 2010, 53, 340) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad „300 000 000 krooni” sõnadega „19 173 500 eurot”;

2) paragrahvi 8 lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad „500 000 krooni” sõnadega „31 900 eurot”;

3) paragrahvi 22 lõike 9 punktis 5 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 11. Haridus- ja teadusministri 9. mai 2008. a määruses nr 27 „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” (RTL 2008, 38, 539; 2009, 92, 1328) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 000 krooni” sõnadega „3 196 000 eurot” ja sõnad „300 000 krooni” sõnadega „19 100 eurot”;

2) paragrahvi 22 lõike 9 punktis 5 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

3) paragrahvi 23 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõnad „50 000 krooni” sõnadega „3200 euro”.

§ 12. Haridus- ja teadusministri 6. veebruari 2009. a määruses nr 27 „Meetme „Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine” tingimused” (RTL 2009, 17, 200; RT I 2010, 67, 512) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõikes 3 asendatakse sõnad „24 700 000 krooni” sõnadega „1 578 700 eurot”;

2) paragrahvi 12 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad „200 000 Eesti krooni” sõnadega „12 783 eurot”;

3) paragrahvi 12 lõike 1 punktis 13 asendatakse sõnad „8000 krooni” sõnadega „512 eurot” ja sõnad „15 000 krooni” sõnadega „959 eurot”;

4) paragrahvi 12 lõike 1 punktis 201 asendatakse sõnad „100 000 krooni” sõnadega „6392 eurot”;

5) paragrahvi 16 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad „8000 krooni” sõnadega „512 eurot” ja sõnad „15 000 krooni” sõnadega „959 eurot”;

6) paragrahvi 16 lõike 1 punktis 10 asendatakse sõnad „8000 krooni” sõnadega „512 eurot” ja sõnad „15 000 krooni” sõnadega „959 eurot”;

7) paragrahvi 16 lõike 1 punktis 11 asendatakse sõnad „8000 krooni” sõnadega „512 eurot” ja sõnad „15 000 krooni” sõnadega „959 eurot”;

8) paragrahvi 16 lõike 1 punktis 211 asendatakse sõnad „100 000 krooni” sõnadega „6392 eurot”;

9) paragrahvi 18 lõikes 3 asendatakse number „300 000” numbriga „19 100” ja sõnad „3 000 000 krooni” sõnadega „191 800 eurot”;

10) paragrahvi 22 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad „3 129 320 krooni (200 000 eurot)” sõnadega „200 000 eurot”, punktis 2 asendatakse sõnad „1 564 660 krooni (100 000 eurot)” sõnadega „100 000 eurot”, punktis 3 asendatakse sõnad „117 349 krooni (7500 eurot)” sõnadega „7500 eurot” ning punktis 4 asendatakse sõnad „469 398 krooni (30 000 eurot)” sõnadega „30 000 eurot”;

11) paragrahvi 35 punktis 142 asendatakse sõnad „30 000 krooni” sõnadega „2000 eurot”;

12) paragrahvi 35 punktis 15 asendatakse sõnad „30 000 krooni” mõlemal juhul sõnadega „2000 eurot”.

§ 13. Haridus- ja teadusministri 16. aprilli 2009. a määruses nr 40 „Meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme „Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus” avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord” (RTL 2009, 37, 493; 2010, 1, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse sõnad „500 000 krooni” sõnadega „31 900 eurot” ja sõnad „2 000 000 krooni” sõnadega „127 900 eurot”;

2) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse sõnad „3 129 320 Eesti krooni (200 000 eurot)” sõnadega „200 000 eurot”;

3) paragrahvi 16 lõike 9 punktis 5 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

4) paragrahvi 16 lõike 9 punktis 6 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

5) määruse lisas 1 asendatakse läbivalt sõnad „täiskroonides” ja „kroonides” sõnaga „eurodes”, sõna „krooni” sõnaga „eurot” ja sõnad „30 000 krooni” sõnadega „10 000 eurot”;

6) määruse lisas 3 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 14. Haridus- ja teadusministri 17. aprilli 2009. a määruses nr 41 „Alameetme „Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise raames” tingimused” (RTL 2009, 36, 472; RT I 2010, 61, 429) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 5 asendatakse sõnad „100 000 krooni” sõnadega „6300 eurot”;

2) paragrahvi 7 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „100 000 krooni” sõnadega „6300 eurot”;

3) paragrahvi 7 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad „100 000 krooni” sõnadega „6300 euro”;

4) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse number „100 000” numbriga „6300” ja sõnad „1 000 000 krooni” sõnadega „64 000 eurot”;

5) paragrahvi 17 lõike 8 punktis 7 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

6) paragrahvi 17 lõike 8 punktis 8 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 15. Haridus- ja teadusministri 20. mai 2009. a määruses nr 50 „Meetme „Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine” tingimused ja kord” (RTL 2009, 43, 588; RT I 2010, 67, 503) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 9 asendatakse number „5000” numbriga „319” ja sõnad „29 990 krooni” sõnadega „1916 eurot”;

2) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse sõnad „150 000 krooni” sõnadega „9586 eurot” ja sõnad „18 000 000 krooni” sõnadega „1 150 410 eurot”;

3) paragrahvi 11 lõikes 4 asendatakse sõnad „18 000 000 krooni” sõnadega „1 150 410 eurot”;

4) paragrahvi 19 lõikes 3 asendatakse sõnad „12 000 000 krooni” sõnadega „766 940 eurot”;

5) paragrahvi 19 lõikes 4 asendatakse sõnad „12 000 000 krooni” sõnadega „766 940 eurot”.

§ 16. Haridus- ja teadusministri 12. juuni 2009. a määruses nr 55 „Alameetme „Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine” tingimused” (RTL 2009, 48, 683; RT I 2010, 61, 429) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „100 000 krooni” sõnadega „6391 eurot”;

2) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõna „20 000 000 krooni” sõnadega „1 278 233 eurot”;

3) paragrahvi 8 lõikes 31 asendatakse sõnad „1 000 000 krooni” mõlemal juhul sõnadega „63 911 eurot”;

4) paragrahvi 16 lõike 8 punktis 5 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

5) paragrahvi 16 lõike 8 punktis 6 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

6) paragrahvi 17 lõikes 2 asendatakse sõnad „100 000 krooni” sõnadega „6400 eurot”.

§ 17. Haridus- ja teadusministri 31. märtsi 2010. a määruses nr 17 „Meetme „Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused” (RTL 2010, 19, 337; RT I 2010, 61, 429) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad „1 miljon” sõnadega „63 900” ja sõnad „20 miljonit krooni” sõnadega „1 278 300 eurot”;

2) paragrahvi 16 lõike 8 punktis 5 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

3) paragrahvi 16 lõike 8 punktis 6 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

4) paragrahvi 17 lõikes 2 asendatakse sõnad „100 000 krooni” sõnadega „6400 eurot”.

§ 18. Haridus- ja teadusministri 6. mai 2010. a määruse nr 23 „Meetme „Kohandumine teadmistepõhise majandusega” teaduse populariseerimise alameetme „Teeme” raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord” (RTL 2010, 24, 422) § 8 lõikes 2 asendatakse sõnad „300 000 krooni” sõnadega „19 100 eurot” ja sõnad „1 500 000 krooni” sõnadega „95 900 eurot”.

§ 19. Haridus- ja teadusministri 15. juuli 2010. a määruse nr 32 „Meetme „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine” avatud taotlemisel struktuuritoetuse andmise ja kasutamise kord” (RT I 2010, 50, 313) § 8 lõikes 2 asendatakse sõnad „300 000 krooni” sõnadega „19 100 eurot” ja sõnad „2 000 000 krooni” sõnadega „127 900 eurot”.

§ 20. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Tõnis Lukas
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json