Teksti suurus:

Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.12.2010
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2010, 3

Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad” muutmine

Vastu võetud 06.12.2010 nr 66

Määrus kehtestatakse „Looduskaitseseaduse” § 18 lõike 3 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määrust nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad” (RTL 2004, 75, 1228; 2010, 18,316) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Natura 2000 võrgustiku aladest väljaspool asuval kaitsealal või püsielupaigas asuvate poollooduslike koosluste ja Natura 2000 võrgustiku linnualal asuvate poldri niitude hooldamiseks antavad toetuse määrad on:
1) puisniidu hooldamine 199 eur/ha;
2) Natura 2000 linnualal asuva poldri niidu hooldamine 179 eur/ha;
3) rannaniidu, loopealse, lamminiidu, soostunud niidu, sooniidu, puiskarjamaa, aruniidu hooldamine 147 eur/ha.”;

2) paragrahvi 2 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuvate poollooduslike koosluste taastamiseks antavad toetuse määrad on:
1) niidu või loopealse puhastamine hõredast võsast (liituvusega 0,2–0,4), kui võsa on:
a) kuni 1,5 m kõrgune 179 eur/ha;
b) üle 1,5 m kõrgune 250 eur/ha;
2) niidu või loopealse puhastamine keskmise tihedusega võsast (liituvusega 0,5–0,7), kui võsa on:
a) kuni 1,5 m kõrgune 231 eur/ha;
b) üle 1,5 m kõrgune 339 eur/ha;
3) niidu või loopealse puhastamine tihedast võsast (liituvusega 0,8–1), kui võsa on:
a) kuni 1,5 m kõrgune 320 eur/ha;
b) üle 1,5 m kõrgune 435 eur/ha;
4) puisniidul ja puiskarjamaal puurinde liituvuse vähendamine puistu grupilise struktuuri taastamise eesmärgil:
a) 1 kuni 2 liituvusastme võrra 160 eur/ha;
b) 3 kuni 4 liituvusastme võrra 250 eur/ha;
5) poollooduslikel kooslustel loomade selle korra kohaseks karjatamiseks vajalike tarade ehitamine iga viie aasta järel 1 eur/m;
6) rannaniidu või lamminiidu tihedast pilliroost puhastamine, ebatasase või mätastunud lamminiidu, soostunud niidu või sooniidu niitmine koos kuni 1,5 meetri kõrgusest hõredast võsast puhastamisega 231 eur/ha.”;

3) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „17. septembriks” sõnadega „10. maiks”;

4) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse sõnad „24. septembriks” sõnadega „1. juuniks”;

5) paragrahvi 7 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Maatükkide eelisjärjestus koostatakse järgmiselt:”;

6) paragrahvi 7 lõige 31 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust makstakse toetuse saajale proportsionaalselt valmis tööde mahuga pärast seda, kui korraldaja esindaja on töö tulemused üle vaadanud ja vormistanud määruse lisas 3 esitatud vormi kohase akti, kuid mitte hiljem kui järgneva kalendriaasta 1. aprilliks.”;

8) paragrahv 11 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) 2010. aastal sõlmitud lepingute alusel talvistes oludes tehtavate tööde täitmise ja toetuse maksmise tähtaega võib taotleja ja korraldaja kokkuleppel pikendada kuni 1. aprillini 2011.”;

10) määruse lisad 1, 2 ja 3 asendatakse vastavalt käesoleva määruse lisadega 1, 2 ja 3;

11) määruse lisad 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määruse jõustumine

(1) Käesoleva määruse § 1 punktid 1, 2 ja 10 jõustuvad 1. jaanuaril 2011. a.

(2) Käesoleva määruse § 1 punkti 9 kohaldatakse tagasiulatuvalt 1. detsembrist 2010. a.

Jaanus Tamkivi
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa 1 Loodushoiutoetuse taotlus

Lisa 2 Loodushoiutoetuse leping

Lisa 3 Üleandmise-vastuvõtmise akt

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json