Teksti suurus:

Koolitöötajate miinimumkoosseis

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2010, 5

Koolitöötajate miinimumkoosseis

Vastu võetud 08.12.2010 nr 74

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 74 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus sätestab põhikooli ja gümnaasiumi (edaspidi kool) tegevuse tagamiseks vajaliku minimaalse töötajate koosseisu.

 (2) Käesolevas määruses sätestatud koolitöötaja ülesannete täitmiseks võib sõlmida lepingu juriidilise isiku või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusega, kui kooli direktor ja kooli pidaja:
 1) tagavad, et tellitav teenus on õpilastele kättesaadav kooli ruumides;
 2) veenduvad enne teenuse tellimist, et tellitav teenus on kvaliteetne ning teenuse osutaja vastab haridus- ja teadusministri määrusega vastavale ametikohale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

 (3) Teenuse osutamiseks vajalike ruumide puudumisel koolis ja õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema nõusolekul võib kooli pidaja poolt tellitavat teenust osutada õpilasele ka maakonna õppenõustamiskeskuses.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimuste täitmisel võib kooli pidaja tellitava teenuse ulatuses vähendada käesoleva määrusega vastavale ametikoha grupile kehtestatud minimaalset ametikohtade arvu.

§ 2. Koolitöötajate miinimumkoosseis

 (1) Kooli tegevuse tagamiseks vajaliku minimaalse töötajate koosseisu osas lähtutakse käesoleva määruse lisast.

 (2) Lasteaed-põhikooli töötajate koosseisu määramisel lähtutakse lasteaia osas haridusministri 6. detsembri 1999. a määrusest nr 58 „Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu kinnitamine” ja põhikooli osas käesolevast määrusest.

 (3) Õpetajate koosseisu määramisel on aluseks kooli õppekava tunnijaotusplaan ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud haridustöötajate tööaeg.

 (4) Eripedagoogi ametikoht luuakse iga 40–50 eripedagoogilist abi vajava õpilase kohta.

 (5) Kui koolis töötab koor, tantsurühm või vähemalt 12-liikmeline orkester, luuakse koolis vastavaks tööks täiendavalt 0,1 ringijuhi ametikohta.

 (6) Muude töötajate (majandusjuhataja, raamatupidaja, koristaja, kokk, laohoidja, abitööline jt) koosseisu määramisel lähtuvad kooli direktor ja kooli pidaja teenuse vajadusest, kooli hoone(te), maa-ala (sh staadioni) suurusest ja seisundist, ruumide koormatusest ja õpilaste arvust.

 (7) Koolitöötajate miinimumkoosseis laieneb ka gümnaasiumile, kus toimub üksnes mittestatsionaarne õpe. Sellisel juhul rakendatakse õpilaste arvu määramisel koefitsienti 0,8.

§ 3. Hariduslike erivajadusega õpilaste kooli töötajate miinimumkoosseis

 (1) Hariduslike erivajadustega õpilaste kooli tegevuse tagamiseks vajaliku minimaalse töötajate koosseisu osas lähtutakse käesoleva määruse lisast.

 (2) Hariduslike erivajadustega õpilaste koolis lisandub käesoleva määruse lisas ametikoha grupile kehtestatud minimaalsele ametikohtade arvule:
 1) juhtimise ja administreerimise ametikoha grupis 0,5 ametikohta alla 50 õpilasega kooli kohta ja 1 ametikoht üle 50 õpilasega kooli kohta;
 2) noorsootöö ametikoha grupis 0,5 ametikohta;
 3) tugiteenuste ametikoha grupis 1,5 ametikohta.

§ 4. Õpilaskodu ja pikapäevarühma töötajate miinimumkoosseis

 (1) Õpilaskodu kasvatajate koosseisu määramisel lähtutakse järgnevast:
 1) põhikooliõpilaste osas saadakse kasvatajate miinimumkoosseis rühmade nädala tööaja (aeg kooli õppetöö lõpust öörahuni) jagamisel kasvataja nädala tööaja arvestusliku normiga (30 tundi);
 2) gümnaasiumiõpilaste osas luuakse üks kasvataja ametikoht vähemalt iga kahe rühma kohta.

 (2) Kasvataja abi viibib õpilaskodus rühma ööajal. Õpilaskodu kasvataja abide miinimumkoosseis saadakse rühma nädala ööaja (aeg öörahust äratuseni) jagamisel kasvataja abi nädala tööaja arvestusliku normiga (40 tundi).

 (3) Õpilaskodu paiknemisel mitmes hoones luuakse kasvatajate ja kasvataja abide ametikohad käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustel iga eraldiseisva magamiskorpuse kohta.

 (4) Pikapäevarühma kasvatajate miinimumkoosseis saadakse rühmade tööaja jagamisel pikapäevarühma nädala tööaja arvestusliku normiga (30 tundi).

 (5) Päevase kasvataja abi ametikoht luuakse lihtsustatud, toimetuleku- või hooldusõppel olevate või liitpuuetega õpilaste pikapäeva ja/või õpilaskodu rühmades. Päevase kasvataja abide miinimumkoosseis saadakse rühma nädala tööaja (sh õppetöö) jagamisel kasvataja abi nädala tööaja arvestusliku normiga (40 tundi).

§ 5. Rakendussätted

  Koolid viivad oma töötajate koosseisud käesoleva määrusega vastavusse hiljemalt 2011. aasta 1. septembriks. Kuni vastavusse viimiseni lähtuvad koolid koolitöötajate miinimumkoosseisu määramisel enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud haridusministri 15. septembri 1999. a määrusest nr 48 „Lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi personali miinimumkoosseisu kinnitamine”.

Tõnis Lukas
Minister

Andres Koppel
Kõrghariduse ja teaduse asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Koolitöötajate minimaalne ametikohtade arv gruppide ja õpilaste arvu lõikes