Teksti suurus:

Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seonduvalt justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2011, 4

Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seonduvalt justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 12.12.2011 nr 55

Määrus kehtestatakse „Kohtute seaduse” § 112 lõike 1, „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10, „Vangistusseaduse” § 441 lõike 3 ning „Äriseadustiku” § 520 lõike 42 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” (RT I, 09.09.2011, 2) asendatakse § 112 lõigetes 1, 3 ja 5 sõnad „Kohtute Raamatupidamiskeskusele” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskusele”.

§ 2.  Justiitsministri 19. detsembri 2006. a määruse nr 37 „Rahvakohtuniku tasu suurus ja maksmise kord” muutmine

Justiitsministri 19. detsembri 2006. a määruse nr 37 „Rahvakohtuniku tasu suurus ja maksmise kord” (RT I, 31.12.2010, 56) § 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Rahvakohtuniku tasu ja §-s 3 ettenähtud hüvitised kannab Riigi Tugiteenuste Keskus rahvakohtuniku pangakontole.”.

§ 3.  Justiitsministri 15. juuli 2009. a määruse nr 29 „Kinnipeetavate rahaliste vahendite arvestussüsteemi asutamine ja selle pidamise põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 15. juuli 2009. a määruse nr 29 „Kinnipeetavate rahaliste vahendite arvestussüsteemi asutamine ja selle pidamise põhimäärus” (RTL 2009, 59, 869) § 3 lõike 2 punktis 2 ning § 6 lõike 4 punktides 5 ja 6 asendatakse sõnad „Kohtute Raamatupidamiskeskus” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus” vastavas käändes.

§ 4.  Justiitsministri 14. detsembri 2010. a määruse nr 51 „Kohtute Raamatupidamiskeskuse põhimäärus” kehtetuks tunnistamine

Justiitsministri 14. detsembri 2010. a määrus nr 51 „Kohtute Raamatupidamiskeskuse põhimäärus” (RT I, 23.12.2010, 19) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json