Teksti suurus:

Kinnipeetavate rahaliste vahendite arvestussüsteemi asutamine ja selle pidamise põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2011, 11

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kinnipeetavate rahaliste vahendite arvestussüsteemi asutamine ja selle pidamise põhimäärus

Vastu võetud 15.07.2009 nr 29
RTL 2009, 59, 869
jõustumine 24.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.12.2011RT I, 15.12.2011, 401.01.2012

Käesolev määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 441 lõike 3 alusel ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Andmekogu asutamine

  Käesoleva määrusega asutatakse vangistuses, karistusjärgsel kinnipidamisel ja eelvangistuses viibivate isikute (edaspidi kinnipeetav) rahaliste vahendite arvestamiseks peetav riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ametliku nimetusega kinnipeetavate rahaliste vahendite arvestussüsteem (edaspidi andmekogu).

§ 2.   Andmekogu ülesehitus

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise elektroonilise andmekoguna.

  (2) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

2. peatükk ANDMEKOGU TÖÖTLEJAD 

§ 3.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Justiitsministeerium (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Andmekogu volitatud töötlejad (edaspidi volitatud töötleja) on:
  1) vanglad;
  2) Riigi Tugiteenuste Keskus;
[RT I, 15.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]
  3) Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

§ 4.   Vastutava töötleja ülesanded

  Vastutav töötleja:
  1) korraldab andmekogu pidamiseks vajalike projekteerimis- ja arendustööde tegemise;
  2) vastutab andmekogu pidamise, järjepideva toimimise ja andmete väljastamise õiguspärasuse ja otstarbekuse eest;
  3) määrab andmekogu turvanõuded ja juhib andmekogu pidamist, andes volitatud töötlejale selleks vajalikke juhiseid või korraldusi;
  4) teostab andmekogu pidamise üle järelevalvet;
  5) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse – tagamiseks kasutusele andmekogu turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid ning rakendab neid järjepidevalt;
  6) korraldab koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskusega andmekogusse kantud andmete säilimise vastavalt kehtestatud nõuetele ja selleks varukoopiate tegemise ning muude organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste meetmete kasutamise;
  7) registreerib vastutava ja volitatud töötleja poolt määratud kasutajaid;
  8) täidab teisi ülesandeid, mis käesoleva määrusega on antud tema pädevusse.

§ 5.   Volitatud töötleja ülesanded

  Volitatud töötleja:
  1) vastutab enda poolt andmekogusse sisestatud andmete õigsuse eest;
  2) määrab isikud, kellel on õigus sisestada andmekogusse andmeid ja neid kasutada;
  3) tagab andmekogu andmete sisestamise, muutmise ja kustutamise ning nendega tutvumise ainult selleks õigust omavatele isikutele;
  4) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse – tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid ning rakendab neid järjepidevalt;
  5) täidab teisi ülesandeid, mis käesoleva määrusega on antud tema pädevusse.

§ 6.   Kasutaja registreerimine

  (1) Kasutajate üle peab nimelist arvestust vastutav töötleja.

  (2) Uue kasutaja registreerimiseks edastab kasutaja vahetu ülemus vastutava töötleja poolt määratud kontaktisikule elektroonilisel teel registreerimistaotluse. Kui kasutajale ei laiene kehtivatest õigusaktidest tulenev isikuandmete saladuses hoidmise kohustus, edastab kasutaja vahetu ülemus ka käesoleva määruse lisa kohase «Kinnipeetavate rahaliste vahendite arvestussüsteemi kasutaja kohustuse» digitaalselt allkirjastatud dokumendi või selle skaneeritud, kasutaja allkirjaga koopia. Kohustuse dokumendi originaali säilitatakse kasutaja asutuses.

  (3) Registreerimistaotlus peab sisaldama uue kasutaja nime, isikukoodi, ametikohta ja taotletavat kasutajarolli andmekogus.

  (4) Kasutusõiguse andmise korral määratakse uuele kasutajale kasutajaroll, mis peab olema vähemalt üks järgnevatest:
  1) andmekogu administraator;
  2) vangla kassapidaja;
  3) vangla raamatupidaja;
  4) vangla finantsspetsialist;
  5) Riigi Tugiteenuste Keskuse raamatupidaja;
[RT I, 15.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]
  6) Riigi Tugiteenuste Keskuse finantsspetsialist;
[RT I, 15.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]
  7) vangla kinnipeetavate kontaktisik;
  8) Justiitsministeeriumi nõunik.

  (5) Kasutaja ametikoha, rolli või muude andmete muutumise korral esitab kasutaja vahetu ülemus volitatud töötleja poolt määratud kontaktisikule andmete muutmise taotluse, milles märgib juba registreeritud kasutaja nime ja muudatused kasutaja andmetes. Vastutav töötleja korraldab andmete muutmise.

  (6) Kasutaja kasutusõiguse äravõtmise vajaduse korral esitab kasutaja vahetu ülemus vastutava töötleja poolt määratud kontaktisikule taotluse, milles märgib kasutaja nime ja ametikoha. Vastutav töötleja korraldab viivitamata kasutusõiguse äravõtmise.

  (7) Vastutava töötleja poolt määratud kontaktisik haldab kasutajate taotlusi ning peab nende üle arvestust.

3. peatükk ANDMEKOGUSSE KANDE TEGEMINE JA ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED 

§ 7.   Andmeandjad

  Andmekogu andmeandjateks on:
  1) Rahandusministeeriumi riigikassa osakond;
  2) vanglad.

§ 8.   Kande tegemine

  (1) Andmekogusse kande tegemisena käsitatakse andmekogusse andmete sisestamist ja lisamist, seal täiendamist, parandamist ja tühistamist ning sealt kustutamist.

  (2) Kande tegemiseks õigustatud ametnikud määrab volitatud töötleja, lähtudes §-s 6 kirjeldatud korrast.

  (3) Kanne tehakse andmekogusse viie tööpäeva jooksul arvates kande tegemise aluseks oleva sündmuse toimumisest või sellest teadasaamisest.

  (4) Kande tegija vastutab tema poolt andmekogusse kantud andmete õigsuse eest nende andmekogusse kandmise ajal.

  (5) Kui vastutav töötleja tuvastab andmekogus ebaõiged andmed või teda teavitatakse nendest, on ta kohustatud andmed parandama ise või nõudma kande tegijalt nende parandamist viie tööpäeva jooksul teate saamisest.

§ 9.   Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogu sisaldab andmeid:
  1) rahaliste vahendite kasutamisega seotud isikute kohta;
  2) rahaliste vahendite kasutamisega seotud kontode kohta;
  3) rahaliste vahendite kasutamisega seotud tehingute kohta.

  (2) Rahaliste vahendite kasutamisega seotud konto omaniku kohta sisaldab andmekogu järgmisi andmeid:
  1) isikukood;
  2) kood kinnipeeturegistris;
  3) eesnimi;
  4) perekonnanimi;
  5) isanimi;
  6) sünniaeg;
  7) riigikassa viitenumber;
  8) vangla;
  9) kamber või sektsioon.

  (3) Ülekande osaliste ja sularahatehingu poolte kohta sisaldab andmekogu järgmisi andmeid:
  1) isiku nimi;
  2) kontonumber;
  3) viitenumber;
  4) selgitus.

  (4) Rahaliste vahendite kasutamisega seotud kontode kohta sisaldab andmekogu järgmisi andmeid:
  1) konto, kuhu kantakse vanglasiseseks kasutamiseks jäetav raha (edaspidi vabakasutuskonto);
  2) vabakasutuskonto jääk;
  3) vabakasutuskonto broneering;
  4) konto, kuhu kantakse vabanemistoetus (edaspidi vabanemiskonto);
  5) vabanemiskonto jääk;
  6) vabanemiskonto broneering;
  7) nõudekonto;
  8) nõudekonto jääk;
  9) nõudekonto broneering;
  10) maksja kontojääk;
  11) makse saaja kontojääk;

  (5) Rahaliste vahendite kasutamisega seotud tehingute kohta sisaldab andmekogu järgmisi andmeid:
  1) makse;
  2) makse summa;
  3) sularahatehingu summa;
  4) sularahatehingu kassa;
  5) kontonumber;
  6) makse selgitus;
  7) makse viitenumber;
  8) vangla kaupluse ostusumma;
  9) tellimusleht;
  10) tellimuslehe broneeringu summa.

§ 10.   Andmete säilitamise tähtajad

  (1) Andmekogusse sisestatud andmeid säilitatakse kinnipeetava vabanemisest või surmast arvates seitse aastat.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud säilitustähtaja möödumisel andmed kustutatakse.

§ 11.   Andmete õiguslik tähendus

  (1) Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

  (2) Seadusega ettenähtud juhtudel on andmekogusse kantud andmetel õiguslik tähendus.

4. peatükk JUURDEPÄÄS ANDMEKOGU ANDMETELE 

§ 12.   Juurdepääs andmekogu andmetele

  (1) Andmekogu andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» ja «Isikuandmete kaitse seadusega».

  (2) Andmekogus olevatele andmetele on juurdepääs vastutava ja volitatud töötleja ametnikel nende teenistusülesannetega määratud ulatuses ja viisil.

  (3) Andmesubjektil on õigus saada volitatud töötlejalt kõiki tema kohta andmekogusse kantud andmeid õigusaktides sätestatud korras, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Andmekogule juurdepääs on isikul, kes teostab infotehnoloogilisi arendus- ja hooldustöid vastutava töötlejaga sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel, ulatuses ja korras.

  (5) Andmekogu on piiratud juurdepääsuga ning selle andmed on ainult ametialaseks kasutamiseks.

§ 13.   Statistiliste andmete väljastamine

  (1) Vastutav töötleja võib õigusaktides ettenähtud juhtudel väljastada andmekogu andmeid statistilistel eesmärkidel kasutamiseks.

  (2) Andmed väljastatakse kujul, mis ei võimalda isikuid identifitseerida.

5. peatükk ANDMEKOGU JÄRELEVALVE JA TURVAMEETMED 

§ 14.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostatakse «Isikuandmete kaitse seaduse» ja «Avaliku teabe seaduse» kohaselt.

  (2) Järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda andmekogusse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada vastutavalt töötlejalt teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Puuduste ilmnemise korral on andmekogu vastutav töötleja kohustatud ise või volitatud töötleja abil likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused viimase poolt määratud tähtajaks.

§ 15.   Andmekogu kaitse

  (1) Isikuandmete töötlemisel tagatakse «Isikuandmete kaitse seaduse» ja «Avaliku teabe seaduse» nõuete järgimine.

  (2) Andmekogu turvaklass on K2T2S2 ja turbeaste keskmine (M).

§ 16.   Andmekogu logid ja nende säilitamine

  (1) Infosüsteemi kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraliselt. Iga infosüsteemi tehtud päringu või kande kohta säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) kasutaja nimi;
  2) päringu või kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

  (2) Logitud andmeid säilitatakse kolm aastat.

6. peatükk ANDMEKOGU FINANTSEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE 

§ 17.   Andmekogu finantseerimine

  Andmekogu hooldus- ja arendustöid ning pidamist finantseeritakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 18.   Andmekogu likvideerimine

  Andmekogu likvideeritakse seaduse alusel.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Andmete kandmine andmekogusse

  Andmekogusse kantakse kõigi nende kinnipeetavate rahaliste vahendite andmed, kes on andmekogu asutamise ajal vangistuses, karistusjärgsel kinnipidamisel või eelvangistuses.

§ 20.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2009. aasta 24. juulil.

Lisa KINNIPEETAVATE RAHALISTE VAHENDITE ARVESTUSSÜSTEEMI KASUTAJA KOHUSTUS

/otsingu_soovitused.json