Teksti suurus:

Rahvakohtuniku tasu suurus ja maksmise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2011, 14

Rahvakohtuniku tasu suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 19.12.2006 nr 37
RTL 2006, 92, 1709
jõustumine 31.12.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.12.2010RT I, 29.12.2010, 16601.01.2011
12.12.2011RT I, 15.12.2011, 401.01.2012

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 112 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab rahvakohtunikule makstava tasu suuruse ning rahvakohtunikule õigusemõistmises osalemise eest tasu maksmise, sõidu- ja majutuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise korra.

§ 2.   Rahvakohtuniku tasu määr

  Rahvakohtuniku tasu määr kohtuistungil õigusemõistmises osaletud tunni eest on 2,43 eurot. Kui rahvakohtuniku tasu õigusemõistmises osalemise päeva eest osutub väiksemaks tema töökohajärgsest keskmisest päevapalgast, hüvitatakse vahe kohtu eelarvest.
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

§ 3.   Rahvakohtuniku õigusemõistmises osalemisega seotud kulutuste hüvitamine

  (1) Kui kohtuistung toimub väljaspool rahvakohtuniku töölepinguga määratud töö tegemise asukohta või mittetöötava rahvakohtuniku elukohta, hüvitatakse sõidukulud rahvakohtunikule kohtu eelarvest. Katkestamatu kohtuistungi korral, mis kestab üle ühe päeva, hüvitatakse rahvakohtunikule ka majutuskulud ja makstakse päevaraha.

  (2) Rahvakohtunikule hüvitatakse kohtuistungi toimumise kohta ja alalisse töö- või elukohta tagasisõidul üldkasutatava liiklusvahendi madalaima klassi sõidupileti maksumus rahvakohtuniku poolt esitatud sõidupileti alusel.

  (3) Rahvakohtunikule majutuskulude hüvitamise ülemmäär on 19,17 eurot ööpäevas. Need kulud hüvitatakse tasutud arvete alusel.
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Rahvakohtuniku päevaraha määr on 5,11 eurot.
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

§ 4.   Rahvakohtuniku hüvitise maksustamine

  Lähtudes Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a määrusest nr 453 «Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord», ei maksustata tulumaksuga §-s 3 nimetatud rahvakohtuniku õigusemõistmises osalemisega seotud kulutuste hüvitamist.

§ 5.   Rahvakohtuniku tasu väljamaksmine

  (1) Rahvakohtuniku tasu väljamaksmise aluseks on istungisekretäri koostatud ja tema poolt allkirjastatud õiend, millele on märgitud §-s 2 sätestatud aeg.

  (2) Rahvakohtuniku tasu ja §-s 3 ettenähtud hüvitised kannab Riigi Tugiteenuste Keskus rahvakohtuniku pangakontole.
[RT I, 15.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

§ 6.   Vaidluste lahendamine

  Rahvakohtunikule tasu ja hüvitiste maksmisel tekkinud vaidlused lahendab kohtudirektor rahvakohtuniku kirjaliku taotluse saamisest kolme tööpäeva jooksul.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json