Teksti suurus:

Rahvakohtuniku tasu suurus ja maksmise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2018, 17

Rahvakohtuniku tasu suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 19.12.2006 nr 37
RTL 2006, 92, 1709
jõustumine 31.12.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.12.2010RT I, 29.12.2010, 16601.01.2011
12.12.2011RT I, 15.12.2011, 401.01.2012
22.05.2018RT I, 29.05.2018, 1601.06.2018

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 112 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab rahvakohtunikule makstava tasu suuruse ning rahvakohtunikule õigusemõistmises osalemise eest tasu maksmise, sõidu- ja majutuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise korra.

§ 2.   Rahvakohtuniku tasu määr

  (1) Rahvakohtuniku tasu määr kohtuistungil õigusemõistmises osaletud tunni eest on võrdne töölepinguseaduse § 29 lõike 5 alusel kindla ajaühiku kohta kehtestatud töötasu alammääraga. Kui rahvakohtuniku tasu õigusemõistmises osalemise päeva eest osutub väiksemaks tema töökohajärgsest keskmisest päevapalgast, hüvitatakse vahe kohtu eelarvest.
[RT I, 29.05.2018, 16 - jõust. 01.06.2018]

  (2) Toimiku materjalidega tutvumiseks ja muu kohtumenetlusega seotud asjaajamise jaoks arvestatakse kohtuasja kohta kuus tundi tasustatud tööaega lisaks kohtuistungil veedetud ajale.
[RT I, 29.05.2018, 16 - jõust. 01.06.2018]

  (3) Kui kohtuasja istungid toimuvad pikema aja jooksul kui 10 istungipäeva ja rahvakohtunik osaleb kohtuasja arutamises kuni selle lõpuni, siis makstakse rahvakohtunikule lisaks ühekordses määras tunnitasule pärast kohtumenetluse lõppu juurde sama summa, mis talle tunnitasu alusel maksti.
[RT I, 29.05.2018, 16 - jõust. 01.06.2018]

§ 3.   Rahvakohtuniku õigusemõistmises osalemisega seotud kulutuste hüvitamine

  (1) Kui kohtuistung toimub väljaspool rahvakohtuniku töölepinguga määratud töö tegemise asukohta või mittetöötava rahvakohtuniku elukohta, hüvitatakse sõidukulud rahvakohtunikule kohtu eelarvest. Katkestamatu kohtuistungi korral, mis kestab üle ühe päeva, hüvitatakse rahvakohtunikule ka majutuskulud ja makstakse päevaraha.

  (2) Rahvakohtunikule hüvitatakse kohtuistungi toimumise kohta ja alalisse töö- või elukohta tagasisõidul üldkasutatava liiklusvahendi madalaima klassi sõidupileti maksumus rahvakohtuniku poolt esitatud sõidupileti alusel. Kui rahvakohtunikul ei ole võimalik kohtuistungile saabuda kasutades üldkasutatavat liiklusvahendit hüvitatakse isikliku sõiduauto kasutamine tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 2 alusel kehtestatud määruses kehtestatud maksimaalses määras.
[RT I, 29.05.2018, 16 - jõust. 01.06.2018]

  (3) Rahvakohtunikule hüvitatakse majutuskulud avaliku teenistuse seaduse § 44 lõike 5 alusel kehtestatud määruse kohaselt. Need kulud hüvitatakse tasutud arvete alusel.
[RT I, 29.05.2018, 16 - jõust. 01.06.2018]

  (4) Rahvakohtuniku päevaraha määr on 5,11 eurot.
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

§ 4.   Rahvakohtuniku hüvitise maksustamine
[Kehtetu - RT I, 29.05.2018, 16 - jõust. 01.06.2018]

§ 5.   Rahvakohtuniku tasu väljamaksmine

  (1) Rahvakohtuniku tasu väljamaksmise aluseks on istungisekretäri koostatud ja tema poolt allkirjastatud õiend, millele on märgitud § 2 lõike 1 esimeses lauses sätestatud aeg.
[RT I, 29.05.2018, 16 - jõust. 01.06.2018]

  (2) Rahvakohtuniku tasu ja §-s 3 ettenähtud hüvitised kannab Riigi Tugiteenuste Keskus rahvakohtuniku pangakontole.
[RT I, 15.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

§ 6.   Vaidluste lahendamine

  Rahvakohtunikule tasu ja hüvitiste maksmisel tekkinud vaidlused lahendab kohtudirektor rahvakohtuniku kirjaliku taotluse saamisest kolme tööpäeva jooksul.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json