Teksti suurus:

Riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2015, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.12.2015 otsus nr 707

Riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.11.2015

§ 1.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad „abielulahutusakti ei koostata” sõnadega „abielulahutuse kannet ei tehta”;

2) paragrahvi 22 lõiget 1 täiendatakse punktiga 131 järgmises sõnastuses:

„131) elektroonilise dokumendi elektroonilise väljastamise eest, samuti menetluse läbiviimiseks menetlusosalisele elektroonilise dokumendi väljatrüki esmakordse väljastamise eest;”;

3) paragrahvi 44 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kohus, maksuhaldur, prokuratuur, uurimisasutus, notar, kohtutäitur, pankrotihaldur ja perekonnaseisuasutus on vabastatud riigilõivu tasumisest arhiiviteatise väljastamise eest.”;

4) paragrahvist 48 jäetakse välja tekstiosa „või eesnime, perekonnanime või isikunime taastamisel”;

5) paragrahvi 50 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 52 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „, § 43 lõikes 1 ning § 50 lõikes 2” tekstiosaga „ning § 43 lõikes 1”;

7) paragrahvi 61 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvis 86 asendatakse arv „5” arvuga „10”;

9) paragrahvi 120 lõikes 1 asendatakse arv „250” arvuga „300”;

10) paragrahvi 121 lõikes 1 asendatakse arv „225” arvuga „400”;

11) paragrahvi 121 lõikes 2 asendatakse arv „10” arvuga „30”;

12) paragrahvi 122 lõikes 1 asendatakse arv „39” arvuga „200”;

13) paragrahvi 122 lõikes 2 asendatakse arv „10” arvuga „30”;

14) paragrahvi 123 lõikes 1 asendatakse arv „225” arvuga „500”;

15) paragrahvi 123 lõikes 2 asendatakse arv „10” arvuga „50”;

16) paragrahvis 124 asendatakse arv „640” arvuga „700”;

17) paragrahvis 125 asendatakse arv „320” arvuga „350”;

18) paragrahvi 126 lõikes 1 asendatakse arv „260” arvuga „350”;

19) paragrahvi 126 lõikes 2 asendatakse arv „32” arvuga „50”;

20) paragrahvis 128 asendatakse arv „20” arvuga „200”;

21) paragrahvi 137 lõikes 4 asendatakse arv „0,25” arvuga „0,30”;

22) paragrahvis 139 asendatakse arv „260” arvuga „300”;

23) paragrahvis 143 asendatakse arv „13” arvuga „50”;

24) paragrahvi 144 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kultuuriväärtuse väljaveoloa taotluse läbivaatamise eest, samuti väljaveoloa andmise või sellest keeldumise eest kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse § 16 lõikes 4 ja § 17 lõikes 3 sätestatud alustel tasutakse riigilõivu 20 eurot.”;

25) paragrahvis 1463 asendatakse arv „39” arvuga „50”;

26) paragrahvis 147 asendatakse arv „195” arvuga „210”;

27) paragrahvis 148 asendatakse arv „16” arvuga „18”;

28) paragrahvi 149 lõikes 1 asendatakse arv „7” arvuga „10”;

29) paragrahvi 149 lõikes 3 asendatakse arv „13” arvuga „18”;

30) paragrahvi 149 lõikes 5 asendatakse arv „16” arvuga „18”;

31) paragrahvi 152 lõikes 1 asendatakse arv „890” arvuga „1180”;

32) paragrahvi 152 lõigetes 2 ja 3 asendatakse arv „505” arvuga „670”;

33) paragrahvi 153 lõikes 1 asendatakse arv „295” arvuga „370”;

34) paragrahvi 153 lõigetes 2 ja 3 asendatakse arv „200” arvuga „250”;

35) paragrahvi 157 punktides 4 ja 5 asendatakse arv „320” arvuga „640”;

36) paragrahvi 157 punktis 6 asendatakse arv „640” arvuga „1200”;

37) paragrahvi 159 lõike 1 punktis 1 asendatakse arv „32” arvuga „45”;

38) paragrahvi 159 lõike 1 punktis 2 asendatakse arv „96” arvuga „130”;

39) paragrahvi 159 lõike 1 punktis 3 asendatakse arv „195” arvuga „255”;

40) paragrahvi 159 lõikes 2 asendatakse arv „32” arvuga „45”;

41) paragrahvi 160 lõike 1 punktis 1 asendatakse arv „32” arvuga „45”;

42) paragrahvi 160 lõike 1 punktis 2 asendatakse arv „130” arvuga „180”;

43) paragrahvi 160 lõike 1 punktis 3 asendatakse arv „320” arvuga „410”;

44) paragrahvi 160 lõikes 2 asendatakse arv „64” arvuga „90”;

45) paragrahvi 161 punktis 1 asendatakse arv „32” arvuga „45”;

46) paragrahvi 161 punktis 2 asendatakse arv „130” arvuga „180”;

47) paragrahvi 162 lõike 1 punktis 1 asendatakse arv „2240” arvuga „2970”;

48) paragrahvi 162 lõikes 2 asendatakse arv „2880” arvuga „3100”;

49) paragrahvi 162 lõike 5 punktis 1 asendatakse arv „195” arvuga „275”;

50) paragrahvi 162 lõike 5 punktis 2 asendatakse arv „320” arvuga „450”;

51) paragrahvi 162 lõike 5 punktis 3 asendatakse arv „515” arvuga „680”;

52) paragrahvi 162 lõike 5 punktis 4 asendatakse arv „640” arvuga „730”;

53) paragrahvi 162 lõikes 6 asendatakse arv „130” arvuga „185”;

54) paragrahvi 162 lõikes 7 asendatakse arv „64” arvuga „90”;

55) paragrahvi 163 lõikes 1 asendatakse arv „130” arvuga „185”;

56) paragrahvi 163 lõikes 2 asendatakse arv „64” arvuga „90”;

57) paragrahvi 164 lõikes 1 asendatakse arv „1600” arvuga „2800”;

58) paragrahvi 164 lõikes 2 asendatakse arv „130” arvuga „185”;

59) paragrahvi 164 lõike 3 punktides 1–5 asendatakse arv „640” arvuga „800”;

60) paragrahvi 164 lõike 3 punktis 6 asendatakse arv „320” arvuga „450”;

61) paragrahvi 164 lõike 3 punktis 7 asendatakse arv „640” arvuga „800”;

62) paragrahvi 164 lõike 3 punktides 8–10 asendatakse arv „320” arvuga „400”;

63) paragrahvis 165 asendatakse arv „705” arvuga „990”;

64) paragrahvi 166 lõike 1 punktis 1 asendatakse arv „3650” arvuga „5100”;

65) paragrahvi 166 lõike 1 punktis 2 asendatakse arv „960” arvuga „1000”;

66) paragrahvi 166 lõike 1 punktis 3 asendatakse arv „195” arvuga „275”;

67) paragrahvi 166 lõikes 2 asendatakse arv „130” arvuga „185”;

68) paragrahvi 166 lõike 3 punktis 1 asendatakse arv „1220” arvuga „1920”;

69) paragrahvi 166 lõike 3 punktis 2 asendatakse arv „320” arvuga „450”;

70) paragrahvi 166 lõike 3 punktis 3 asendatakse arv „64” arvuga „90”;

71) paragrahvi 167 lõike 1 punktis 1 asendatakse arv „29” arvuga „40”;

72) paragrahvi 167 lõike 1 punktis 2 asendatakse arv „58” arvuga „80”;

73) paragrahvi 167 lõike 2 punktis 1 asendatakse arv „13” arvuga „20”;

74) paragrahvi 167 lõike 2 punktis 2 asendatakse arv „32” arvuga „50”;

75) paragrahvi 167 lõike 3 punktis 1 asendatakse arv „23” arvuga „35”;

76) paragrahvi 167 lõike 3 punktis 2 asendatakse arv „58” arvuga „85”;

77) paragrahvi 167 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Lennundusloale iga uue kande tegemise või iga varasema kande kehtivusaja uue tähtajani pikendamise eest tasutakse riigilõivu 15 eurot. Kui lennundusloa uuendamisel tehakse ühe menetluse käigus lennundusloale mitu kannet, siis tasutakse lõivu ühe kande eest.”;

78) paragrahvi 167 lõikes 5 asendatakse arv „58” arvuga „85”;

79) paragrahvis 168 asendatakse arv „32” arvuga „45”;

80) paragrahvis 169 asendatakse arv „16” arvuga „25”;

81) paragrahvi 170 lõikes 1 asendatakse arv „2180” arvuga „2560”;

82) paragrahvi 170 lõikes 2 asendatakse arv „705” arvuga „990”;

83) paragrahvi 170 lõikes 3 asendatakse arv „1160” arvuga „1625”;

84) paragrahvi 171 lõikes 1 asendatakse arv „960” arvuga „1190”;

85) paragrahvi 171 lõikes 3 asendatakse arv „960” arvuga „1140”;

86) paragrahvi 172 lõikes 1 asendatakse arv „640” arvuga „900”;

87) paragrahvi 172 lõigetes 2 ja 3 asendatakse arv „130” arvuga „185”;

88) paragrahvi 173 lõike 1 punktis 1 asendatakse arv „1280” arvuga „1790”;

89) paragrahvi 173 lõike 1 punktides 2 ja 3 asendatakse arv „640” arvuga „895”;

90) paragrahvi 173 lõike 1 punktis 4 asendatakse arv „130” arvuga „185”;

91) paragrahvi 173 lõike 1 punktis 5 asendatakse arv „260” arvuga „365”;

92) paragrahvi 174 lõigetes 1 ja 2 asendatakse arv „130” arvuga „185”;

93) paragrahvi 177 lõigetes 1 ja 2 asendatakse arv „2” arvuga „5”;

94) paragrahvi 177 lõikes 3 asendatakse arv „0,35” arvuga „5”;

95) paragrahvi 187 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lootsi kvalifikatsioonieksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.

(2) Lihtsustatud korras lootsi kvalifikatsioonieksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.

(3) Lootsitasõidu eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 400 eurot.

(4) Kui loots või lootsitasõidu loa taotleja ei soorita eksamit, tasutakse uue eksami vastuvõtmise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1, 2 või 3 sätestatud määras.”;

96) paragrahvi 189 lõigetes 2 ja 3 asendatakse arv „5” arvuga „10”;

97) paragrahvi 194 lõikes 1 asendatakse arv „15” arvuga „20”;

98) paragrahvi 194 lõike 2 punktis 1 asendatakse arv „15” arvuga „20”;

99) paragrahvi 194 lõike 2 punktides 2–7 ning lõigetes 3 ja 4 asendatakse arv „5” arvuga „10”;

100) paragrahvi 194 lõikes 5 asendatakse arv „15” arvuga „20”;

101) paragrahvi 194 lõikes 6 asendatakse arv „5” arvuga „10”;

102) paragrahvis 195 asendatakse arv „5” arvuga „10”;

103) paragrahvis 198 asendatakse arv „32” arvuga „75”;

104) paragrahvi 202 lõikes 2 asendatakse arv „320” arvuga „640”;

105) paragrahvi 202 lõikes 3 asendatakse arv „320” arvuga „515”;

106) paragrahvi 202 lõikes 4 asendatakse arv „32” arvuga „385”;

107) paragrahvi 202 lõikes 5 asendatakse arv „32” arvuga „195”;

108) paragrahvi 202 lõikes 6 asendatakse arv „16” arvuga „65”;

109) paragrahvi 202 lõikes 7 asendatakse arv „32” arvuga „130”;

110) paragrahvi 202 lõikes 8 asendatakse arv „58” arvuga „130”;

111) paragrahvi 202 lõikes 9 asendatakse arv „32” arvuga „130”;

112) paragrahvi 202 lõikes 10 asendatakse arv „7” arvuga „65”;

113) paragrahvi 202 lõikes 11 asendatakse arv „16” arvuga „65”;

114) paragrahvi 203 lõikes 1 asendatakse arv „32” arvuga „190”;

115) paragrahvi 203 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Enamohtlikel tegevusaladel tegutseva ettevõtja vastutava spetsialisti pädevustunnistuse kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.”;

116) paragrahvi 203 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Pädevustunnistuse duplikaadi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.”;

117) paragrahvis 204 asendatakse arv „32” arvuga „240”;

118) paragrahvi 206 lõikes 1 asendatakse arv „3” arvuga „10”;

119) paragrahvi 206 lõikes 12 asendatakse arv „13” arvuga „16”;

120) paragrahvis 207 asendatakse arv „7” arvuga „16”;

121) paragrahvi 208 lõikes 2 asendatakse arv „7” arvuga „64”;

122) paragrahvi 209 lõike 1 punktis 1 asendatakse arv „20” arvuga „80”;

123) paragrahvi 209 lõike 1 punktis 2 asendatakse arv „13” arvuga „80”;

124) paragrahvi 209 lõike 2 punktis 1 asendatakse arv „77” arvuga „320”;

125) paragrahvi 209 lõike 2 punktis 2 asendatakse arv „42” arvuga „320”;

126) paragrahvi 209 lõike 2 punktis 3 asendatakse arv „20” arvuga „320”;

127) paragrahvi 209 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Raudteerajatise registrikande muutmise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.”;

128) paragrahvi 209 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Raudteeveeremi registrikande muutmise eest tasutakse riigilõivu 80 eurot.”;

129) paragrahvi 210 lõikes 1 asendatakse arv „10” arvuga „64”;

130) paragrahvi 210 lõikes 2 asendatakse arv „13” arvuga „64”;

131) paragrahvi 211 punktis 1 asendatakse arv „320” arvuga „4160”;

132) paragrahvi 211 punktis 2 asendatakse arv „480” arvuga „4160”;

133) paragrahvi 211 punktides 3 ja 4 asendatakse arv „640” arvuga „4160”;

134) paragrahvi 212 lõikes 2 asendatakse arv „320” arvuga „640”;

135) paragrahvi 212 lõike 3 punktides 1 ja 2 asendatakse arv „640” arvuga „1440”;

136) paragrahvi 212 lõikes 4 asendatakse arv „320” arvuga „640”;

137) paragrahvi 212 lõike 5 punktis 1 asendatakse arv „320” arvuga „400”;

138) paragrahvi 212 lõike 5 punktis 4 asendatakse arv „100” arvuga „1440”;

139) paragrahvi 212 lõike 5 punktis 5 asendatakse arv „300” arvuga „1440”;

140) paragrahvi 212 lõikes 6 asendatakse arv „200” arvuga „640” ja arv „50” arvuga „640”;

141) paragrahvis 213 asendatakse arv „64” arvuga „96”;

142) paragrahvi 216 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vaba juurdepääsuga raadioteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

(2) Vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

(3) Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 510 eurot.

(4) Televisiooni- ja raadioteenuse osutamise ajutise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 75 eurot.

(5) Satelliittelevisiooni tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 960 eurot.”;

143) paragrahvi 217 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1030 eurot.”;

144) paragrahvi 217 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 900 eurot.”;

145) paragrahvi 217 lõikes 2 asendatakse arv „64” arvuga „640”;

146) paragrahvi 219 lõikes 9 asendatakse arv „6” arvuga „10”;

147) paragrahvis 228 asendatakse arv „23” arvuga „40”;

148) paragrahvis 234 asendatakse arv „13” arvuga „20”;

149) paragrahvis 262 asendatakse arv „39” arvuga „100”;

150) paragrahvi 271 lõikes 2 asendatakse arv „35” arvuga „50”;

151) paragrahvi 272 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „eurot” tekstiosaga „ja välisesinduses 60 eurot”;

152) paragrahvi 272 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „eurot” tekstiosaga „ja välisesinduses 50 eurot”;

153) paragrahvi 272 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „eurot” tekstiosaga „ja välisesinduses 50 eurot”;

154) paragrahvi 272 lõikes 6 asendatakse arv „50” arvuga „100” ning arv „80” arvuga „100”;

155) paragrahvi 273 lõikes 1 asendatakse arv „65” arvuga „80”;

156) paragrahvi 273 lõikes 2 asendatakse arv „100” arvuga „120”;

157) paragrahvi 273 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „eurot” tekstiosaga „ja välisesinduses 180 eurot”;

158) paragrahvi 273 lõikes 5 asendatakse arv „35” arvuga „50”;

159) paragrahv 279 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 279. Ravimite tootmise, ravimite hulgimüügi, ravimite vahendamise, üldapteegi, haiglaapteegi ja veterinaarapteegi tegevusloa andmise taotluse läbivaatamine

Ravimite tootmise, ravimite hulgimüügi, ravimite vahendamise, üldapteegi, haiglaapteegi või veterinaarapteegi tegevusloa andmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
1) ravimite tootmise tegevusloa puhul, välja arvatud ravimtaimede pakendamine, – 1000 eurot;
2) ravimite tootmise tegevusloa puhul ravimtaimede pakendamiseks – 150 eurot;
3) ravimite hulgimüügi tegevusloa puhul – 1000 eurot;
4) üldapteegi tegevusloa puhul – 150 eurot;
5) haiglaapteegi tegevusloa puhul – 150 eurot;
6) veterinaarapteegi tegevusloa puhul – 150 eurot;
7) ravimite vahendamise tegevusloa puhul – 150 eurot.”;

160) paragrahvi 280 punktis 1 asendatakse arv „195” arvuga „500”;

161) paragrahvi 280 punktis 2 asendatakse arv „20” arvuga „60”;

162) paragrahvi 280 punktid 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„3) ravimite tootmise või hulgimüügi tegevusloa omaja või tegevusloal märgitud pädeva isiku vahetumisest või tegevusloa kõrvaltingimuse muutmisest tuleneva muudatuse puhul – 150 eurot;
4) ravimtaimede pakendamiseks antud ravimite tootmise tegevusloa omaja või tegevusloal märgitud pädeva isiku vahetumisest või sellise tegevusloa kõrvaltingimuse muutmisest tuleneva muudatuse puhul – 20 eurot;”;

163) paragrahvi 280 punktis 5 asendatakse arv „32” arvuga „75”;

164) paragrahvi 280 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) apteegiteenuse tegevusloa omaja või tegevusloal märgitud apteegi juhataja vahetumisest või sellise tegevusloa kõrvaltingimuse muutmisest tuleneva muudatuse puhul – 20 eurot;”;

165) paragrahvi 280 punktis 7 asendatakse arv „7” arvuga „20”;

166) paragrahvis 281 asendatakse arv „32” arvuga „75”;

167) paragrahvis 282 asendatakse arv „32” arvuga „150”;

168) paragrahvis 283 asendatakse läbivalt arv „7” arvuga „10”;

169) paragrahvi 293 lõikes 1 asendatakse arv „220” arvuga „415”;

170) paragrahvi 293 lõikes 2 asendatakse arv „96” arvuga „685”;

171) paragrahvi 293 lõikes 3 asendatakse arv „71” arvuga „80”;

172) paragrahvis 304 asendatakse arv „20” arvuga „30”;

173) paragrahvi 305 lõikes 1 asendatakse arv „40” arvuga „60”;

174) paragrahvi 305 lõikes 2 asendatakse arv „20” arvuga „30”;

175) paragrahvi 305 lõigetes 3 ja 4 asendatakse arv „80” arvuga „120”;

176) paragrahvi 306 lõikes 2 asendatakse arv „30” arvuga „60”;

177) paragrahvis 308 asendatakse arv „15” arvuga „25”;

178) paragrahvides 309 ja 310 asendatakse arv „20” arvuga „30”;

179) paragrahvis 311 asendatakse arv „85” arvuga „100”;

180) paragrahvis 312 asendatakse arv „40” arvuga „50”;

181) paragrahvides 314 ja 315 asendatakse arv „15” arvuga „20”;

182) paragrahvis 316 asendatakse arv „20” arvuga „30”;

183) paragrahvi 319 lõigetes 1 ja 2 asendatakse arv „15” arvuga „20”;

184) paragrahvis 338 asendatakse arv „20” arvuga „30”;

185) paragrahvis 339 asendatakse arv „26” arvuga „50”;

186) paragrahvi 340 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Paberkandjal abieluvõimetõendi ning korduva sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.”;

187) paragrahvi 340 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Korduva elektroonilise sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 eurot.”;

188) paragrahvi 340 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete paberkandjal teatisena või kinnitatud koopiana väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.”;

189) paragrahvi 340 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete elektroonilise teatisena või kinnitatud koopiana väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 eurot.”;

190) paragrahvi 341 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Valdkonna eest vastutava ministri või tema volitatud isiku antud haldusaktist, mis on uue isikunime andmise aluseks, paberkandjal väljavõtte väljastamise eest, välja arvatud esmane väljavõte, tasutakse riigilõivu 10 eurot.”;

191) paragrahvi 341 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Valdkonna eest vastutava ministri või tema volitatud isiku poolt antud haldusaktist, mis on uue isikunime andmise aluseks, korduva elektroonilise väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 eurot.”;

192) lisa 3 punkt 15.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„15.4. numbriloa andmise eest, millega antakse õigus kasutada numbreid, või selle kehtivustähtaja pikendamise eest üheks aastaks, välja arvatud punktides 15.1–15.3, 15.5 ja 15.7 sätestatud juhtudel, – 0,35 eurot iga kasutamiseks lubatud numbri eest;”;

193) lisa 3 punkt 15.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„15.6. punktides 15.4, 15.5 ja 15.7 nimetatud numbrilubade muutmise korral tasutakse riigilõiv täiendavate numbrite eest proportsionaalselt vastava numbriloa kehtivustähtaja lõppemiseni jäänud aja eest täiskuudes;”;

194) lisa 3 täiendatakse punktiga 15.7 järgmises sõnastuses:

„15.7. numbriloa andmise eest, millega antakse õigus kasutada kaheteistkümnekohalisi numbreid, või selle kehtivustähtaja pikendamise eest üheks aastaks – 0,01 eurot iga kasutamiseks lubatud numbri eest.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 149–158 jõustuvad 2016. aasta 1. veebruaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json