Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määruse nr 312 „Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2015, 5

Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määruse nr 312 „Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 11.12.2015 nr 128

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määruses nr 312 „Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 6 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda;”;

6) paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist.”;

7) paragrahvi 9 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

8) määruse 3. peatükki täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Määruse rakendamine

Enne 8. jaanuari 2006. a kaitsealal kehtestatud detailplaneeringutes määratud kohtades on ehitiste püstitamine lubatud, arvestades § 7 lõike 3 punktides 6–9 sätestatut.”.

§ 2.  Muudatuste põhjendus

Määruse seletuskirjas on esitatud põhjendused määruse muutmise kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 27. märtsi 2015. a käskkirjaga nr 313 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas1.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Taavi Rõivas
Peaminister

Marko Pomerants
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json