Teksti suurus:

Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2016, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.12.2016 otsus nr 35

Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.12.2016

§ 1.  Ehitusseadustiku muutmine

Ehitusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) seadustiku 1. peatükki täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Huvipiirkond

Huvipiirkond käesoleva seaduse tähenduses on võrguvaldaja määratud piirkond, milles paiknevad võrguvaldaja rajatised.”;

2) paragrahvi 24 lõikes 31 asendatakse tekstiosa „artiklis 49 ja VI lisas” tekstiosaga „artiklis 49 ning V ja VI lisas”;

3) paragrahvi 60 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Ehitisregistri veebilehe ja X-tee kaudu on juurdepääs kõikidele ehitisregistri andmetele, välja arvatud hooneregistri arhiivi andmed, täidetud ettekirjutusega seotud andmed, registrist kustutatud ehitise andmed ning sideettevõtja ja võrguvaldaja füüsilist taristut puudutav infovahetus.”;

4) seadustiku 1. osa täiendatakse 61. peatükiga järgmises sõnastuses:

61. peatükk
Kiire elektroonilise side võrgu kasutuselevõtu soodustamine

§ 611. Kohaldamisala

Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse kiire elektroonilise side võrgu kasutuselevõtmisel.

§ 612. Terminid

(1) Füüsiline taristu on taristu, mis võimaldab pakkuda füüsilist paiknemiskohta võrguelementidele, mis võimaldavad pakkuda elektroonilise side teenust. Füüsiliseks taristuks on näiteks toru, mast, kaablikanal, kontrollkaev, juurdepääsuluuk, kaablikapp, antennirajatis, torn ja post. Kaabel, samuti võrguelemendid, mida kasutatakse olmevee tarnimiseks, ei ole käesoleva peatüki tähenduses füüsiline taristu.

(2) Hoonesisene füüsiline taristu on lõppkasutaja asukohas olev füüsiline taristu, mis ühendab juurdepääsupunkti terminalseadme ühenduspunktiga.

(3) Juurdepääsupunkt on elektroonilise side ettevõtjale (edaspidi sideettevõtja) ligipääsetav füüsiline punkt kinnisasja piiril, mille kaudu tehakse kättesaadavaks kiiret elektroonilise side võrku toetav hoonesisene füüsiline taristu.

(4) Kiire elektroonilise side võrk (edaspidi sidevõrk) on võrk, mis võimaldab andmeedastust kiirusega vähemalt 30 megabitti sekundis.

(5) Põhjalik rekonstrueerimistöö on lõppkasutaja asukohas toimuv hoone ümberehitamine käesoleva seadustiku § 4 lõike 3 tähenduses, mille käigus muudetakse hoonesisest füüsilist taristut või selle osa ning milleks on vaja esitada ehitusteatis või taotleda ehitusluba.

(6) Võrguvaldaja on sideettevõtja või muu ettevõtja, kes valdab füüsilist taristut, mille kasutuseesmärk on osutada gaasi, elektri, kütte või vee tootmise, transpordi või jaotamise teenust, kusjuures elektri tootmise, transpordi ja jaotamise teenus hõlmab tänavavalgustust ning vee tootmise, transpordi ja jaotamise teenus hõlmab heitvee ja reovee kõrvaldamist või puhastamist ning äravoolusüsteemi. Võrguvaldaja on samuti isik, kes valdab raudteeinfrastruktuuri, maanteed, sadamat või lennujaama.

§ 613. Teabe vahetamine ja huvipiirkonna määramine

(1) Võrguvaldaja füüsilise taristu kohta käiva teabe vahetamine sideettevõtja ja võrguvaldaja vahel toimub elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

(2) Võrguvaldaja määrab ehitisregistris oma füüsilise taristu huvipiirkonna või selle muudatuse kümne päeva jooksul füüsilise taristu ehitusteatise esitamisest või ehitusloa andmisest arvates.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud huvipiirkond tuleb määrata ka käesoleva seadustiku § 616 lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatud juhtudel.

(4) Valdkonna eest vastutav minister võib kehtestada sideettevõtja ja võrguvaldaja füüsilist taristut puudutava infovahetuse täpsema korra.

§ 614. Juurdepääs füüsilise taristu andmetele

(1) Sideettevõtjal on õigus esitada taotlus võrguvaldajale, et saada juurdepääs mis tahes võrguvaldaja füüsilise taristu kohta käivale miinimumteabele. Taotluses märgib sideettevõtja asjaomase piirkonna, mille andmetele juurdepääsu soovitakse.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud miinimumteave hõlmab:
1) taristu asukohta ja trassi;
2) taristu liiki ja kasutusotstarvet;
3) võrguvaldaja kontaktandmeid.

(3) Võrguvaldaja on kohustatud sideettevõtja taotluse alusel sideettevõtjale edastama oma füüsilise taristu kohta miinimumteabe ühe kuu jooksul taotluse esitamisest arvates.

(4) Sideettevõtjal on õigus esitada võrguvaldajale taotlus, et vaadelda tema füüsilise taristu konkreetseid võrguelemente kohapeal. Sideettevõtja on kohustatud oma taotluses märkima, milliseid asjaomaseid võrguelemente vaadelda soovitakse.

(5) Võrguvaldaja on kohustatud ühe kuu jooksul alates käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud taotluse saamisest lubama sideettevõtjal vaadelda kohapeal oma füüsilise taristu asjaomaseid võrguelemente.

(6) Võrguvaldaja võib põhjendatult keelduda miinimumteabe edastamisest ja füüsilise taristu kohapealse vaatlemise lubamisest, kui see võib ohustada:
1) võrgu turvalisust või terviklikkust;
2) riigi julgeolekut;
3) inimese elu või tervist või
4) ärisaladust.

(7) Kui käesolevas paragrahvis sätestatud õiguste ja kohustustega seoses tekib vaidlus, on mõlemal poolel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Tehnilise Järelevalve Ameti poole, esitades selleks kirjaliku avalduse ja tasudes riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud korras.

(8) Tehnilise Järelevalve Amet teeb vaidluse lahendamiseks otsuse kahe kuu jooksul kirjaliku avalduse saamisest arvates. Põhjendatud juhul võib Tehnilise Järelevalve Amet pikendada vaidluse lahendamise aega mõistliku aja võrra.

(9) Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata füüsilisele taristule, mis ei ole sidevõrgu kasutuselevõtuks tehniliselt sobiv, ega riigikaitselisele ja julgeolekuasutuse ehitisega seotud füüsilisele taristule.

(10) Sideettevõtja, kes saab käesoleva paragrahvi alusel juurdepääsu võrguvaldaja füüsilise taristu miinimumteabele, kohustub võtma asjakohaseid meetmeid võrguvaldaja ärisaladuse kaitseks.

§ 615. Juurdepääs füüsilisele taristule

(1) Sideettevõtjal on õigus taotleda võrguvaldajalt juurdepääsu võrguvaldaja füüsilisele taristule, et võtta kasutusele sidevõrgu elemente.

(2) Sideettevõtjal on õigus esitada võrguvaldajale taotlus juurdepääsu saamiseks tema füüsilisele taristule, kusjuures nimetatud taotlus peab sisaldama üksikasjalikku teavet selle kohta, miks, millele ja millal juurdepääsu taotletakse.

(3) Võrguvaldaja lahendab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluse kahe kuu jooksul selle saamisest arvates. Võrguvaldajal on kohustus rahuldada kõik mõistlikud taotlused nende laekumise järjekorras, lubades juurdepääsu oma füüsilisele taristule.

(4) Võrguvaldaja võib põhjendatult keelduda oma füüsilisele taristule juurdepääsu andmisest järgmisel tingimusel:
1) tema füüsiline taristu ei sobi tehniliselt sidevõrgu majutamiseks;
2) tal puudub sidevõrgu majutamiseks vaba ruum, arvestades seejuures tema tulevasi vajadusi, mis peavad olema piisavalt põhjendatud;
3) juurdepääsu lubamine võib ohustada füüsilist taristut või inimese elu või tervist;
4) juurdepääsu lubamine võib mõjutada võrgu turvalisust või terviklikkust;
5) juurdepääsu lubamine võib põhjustada olulisi häireid teises sama füüsilise taristu kaudu osutatavas teenuses;
6) on olemas alternatiivne juurdepääs füüsilisele taristule, mis on sobilik sidevõrgu majutamiseks, eeldusel et sellist juurdepääsu pakutakse mõistlikel tingimustel, või
7) see ohustab riigi julgeolekut.

(5) Kui võrguvaldaja keeldub juurdepääsu andmisest või kahe kuu jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluse kättesaamise kuupäevast arvates ei jõuta kokkuleppele juurdepääsu konkreetsetes tingimustes, on mõlemal poolel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Tehnilise Järelevalve Ameti poole, esitades selleks kirjaliku avalduse ja tasudes riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud korras.

(6) Tehnilise Järelevalve Amet teeb vaidluse lahendamiseks otsuse nelja kuu jooksul kirjaliku avalduse saamisest arvates. Vajaduse korral määrab Tehnilise Järelevalve Amet oma otsusega võrguvaldaja füüsilisele taristule juurdepääsu tingimused. Põhjendatud juhul võib Tehnilise Järelevalve Amet pikendada vaidluse lahendamise aega mõistliku aja võrra.

(7) Tehnilise Järelevalve Amet peab käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud tingimuste määramisel arvestama, et juurdepääsu pakkujal on võimalus saada tagasi oma füüsilisele taristule juurdepääsu pakkumisega seotud kulud, võttes arvesse kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid.

§ 616. Juurdepääs ehitamise kavandamise andmetele

(1) Sideettevõtja taotluse alusel, milles on märgitud asjaomane piirkond, on võrguvaldaja kohustatud tegema ehitisregistri kaudu kättesaadavaks miinimumteabe tema füüsilise taristuga seotud käimasoleva või kavandatava ehitamise kohta:
1) milleks on esitatud ehitusteatis või antud ehitusluba;
2) millele ehitusloa andmise menetlus on pooleli või
3) mille ehitusloa taotlus kavatsetakse kohaliku omavalitsuse üksusele esitada järgneva kuue kuu jooksul.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud miinimumteave hõlmab:
1) ehitamise asukohta ja liiki;
2) võrguelemendi kirjeldust;
3) ehitamise eeldatavat alguskuupäeva ja kestust;
4) võrguvaldaja kontaktandmeid.

(3) Võrguvaldaja teeb sideettevõtjale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud miinimumteabe kättesaadavaks kahe nädala jooksul taotluse esitamisest arvates.

(4) Võrguvaldaja piirab juurdepääsu miinimumteabele, kui esinevad käesoleva seadustiku § 614 lõikes 6 sätestatud alused.

(5) Võrguvaldaja võib taotluse rahuldamata jätta, kui ta on teinud taotletud teabe avalikkusele elektrooniliselt kättesaadavaks.

(6) Kui käesolevas paragrahvis sätestatud õiguste ja kohustustega seoses tekib vaidlus, on mõlemal poolel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Tehnilise Järelevalve Ameti poole, esitades selleks kirjaliku avalduse ja tasudes riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud korras.

(7) Tehnilise Järelevalve Amet teeb vaidluse lahendamiseks otsuse kahe kuu jooksul kirjaliku avalduse saamisest arvates. Põhjendatud juhul võib Tehnilise Järelevalve Amet pikendada vaidluse lahendamise aega mõistliku aja võrra.

(8) Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata ehitamisele, mille teostamiseks ei ole vaja esitada ehitusteatist ega saada ehitusluba, ning riigikaitselise või julgeolekuasutuse ehitisega seotud füüsilisele taristule.

§ 617. Ehitamise ühine teostamine

(1) Sideettevõtja või kohaliku omavalitsuse üksus võib esitada võrguvaldajale taotluse ehitamise ühiseks teostamiseks. Võrguvaldaja lahendab taotluse ühe kuu jooksul taotluse esitamisest arvates.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlus rahuldatakse juhul, kui:
1) see ei too kaasa algselt kavandatud ehitamisega võrreldes olulisi lisakulusid;
2) see ei halvenda kontrolli ehitamise üle;
3) taotlus esitatakse vähemalt üks kuu enne seda, kui kohaliku omavalitsuse üksusele esitatakse ehitusteatis või ehitusloa saamiseks lõplik ehitusprojekt.

(3) Kui ehitamise ühises teostamises ei jõuta kokkuleppele ühe kuu jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse esitamisest arvates, on mõlemal poolel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Tehnilise Järelevalve Ameti poole, esitades selleks kirjaliku avalduse ja tasudes riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud korras.

(4) Tehnilise Järelevalve Amet teeb vaidluse lahendamiseks otsuse kahe kuu jooksul kirjaliku avalduse saamisest arvates. Vajaduse korral määrab Tehnilise Järelevalve Amet otsusega ehitamise ühise teostamise tingimused. Põhjendatud juhul võib Tehnilise Järelevalve Amet pikendada vaidluse lahendamise aega mõistliku aja võrra.

(5) Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata ehitamisele, mille teostamiseks ei ole vaja esitada ehitusteatist ega saada ehitusluba, samuti riigikaitselise või julgeolekuasutuse ehitisega seotud füüsilisele taristule.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikeid 2–4 kohaldatakse juhul, kui võrguvaldaja ehitustegevust rahastatakse osaliselt või täielikult riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest.

§ 618. Hoonesisene füüsiline taristu

(1) Uus hoone ja hoone, kus tehakse põhjalikku rekonstrueerimistööd, peab olema ehitise omaniku poolt varustatud lõppkasutaja asukohas oleva sidevõrku toetava hoonesisese füüsilise taristuga.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata:
1) käesoleva seadustiku § 62 lõikes 2 sätestatud hoonele;
2) hoonele ehitusaluse pinnaga kuni 60 ruutmeetrit vastavalt käesoleva seadustiku lisale 1;
3) ühe korteriga elamule;
4) riigikaitselisele või julgeolekuasutuse ehitisele.

(3) Uus kahe või enama korteriga elamu ja kahe või enama korteriga elamu, kus tehakse põhjalikku rekonstrueerimistööd, peab olema varustatud juurdepääsupunktiga.

§ 619. Juurdepääs hoonesisesele füüsilisele taristule

(1) Sideettevõtjal on õigus rajada omal kulul juurdepääsupunktini oma sidevõrk.

(2) Sideettevõtjal on õigus saada juurdepääs mis tahes olemasolevale hoonesisesele füüsilisele taristule, et võtta kasutusele sidevõrk, kui selle dubleerimine on tehniliselt võimatu või majanduslikult ebatõhus. Füüsilisele taristule juurdepääsu saamiseks esitab sideettevõtja juurdepääsutaotluse juurdepääsupunkti või hoonesisese füüsilise taristu omanikule.

(3) Juurdepääsupunkti või hoonesisese füüsilise taristu omanik rahuldab sideettevõtja juurdepääsutaotlused.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatut ei kohaldata hoone puhul, kus lõppkasutajale on tagatud juurdepääs sidevõrgule.

(5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juurdepääsu suhtes ei jõuta kokkuleppele kahe kuu jooksul juurdepääsutaotluse kättesaamise kuupäevast arvates, on mõlemal poolel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Tehnilise Järelevalve Ameti poole, esitades selleks kirjaliku avalduse ja tasudes riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud korras.

(6) Tehnilise Järelevalve Amet teeb vaidluse lahendamiseks otsuse kahe kuu jooksul avalduse saamisest arvates. Vajaduse korral määrab Tehnilise Järelevalve Amet oma otsusega hoonesisesele füüsilisele taristule juurdepääsu tingimused. Põhjendatud juhul võib Tehnilise Järelevalve Amet pikendada vaidluse lahendamise aega mõistliku aja võrra.

(7) Kui hoones puudub sidevõrku toetav hoonesisene füüsiline taristu, on sideettevõtjal õigus ühendada oma sidevõrk lõppkasutaja nõusoleku korral omal kulul lõppkasutaja ruumidega, tingimusel et mõju kolmanda isiku omandile on võimalikult väike.

§ 6110. Vaidluse lahendamine Tehnilise Järelevalve Ametis

(1) Tehnilise Järelevalve Amet teavitab vaidluse teist osapoolt kümne tööpäeva jooksul käesoleva seadustiku § 614 lõikes 7, § 615 lõikes 5, § 616 lõikes 6, § 617 lõikes 3 ja § 619 lõikes 5 nimetatud avalduse esitamisest arvates ja nõuab selgitust. Tehnilise Järelevalve Amet annab selgituse esitamiseks mõistliku tähtaja, mis ei või olla lühem kui kümme tööpäeva selgituse nõude kättesaamisest arvates.

(2) Vaidlevate poolte nõusolekul on Tehnilise Järelevalve Ametil vajaduse korral õigus tellida vaidluse lahendamiseks eksperdiarvamus. Eksperdiarvamuse tellimisel arvestab Tehnilise Järelevalve Amet poolte arvamusi. Ekspertiisi tähtaja määrab Tehnilise Järelevalve Amet kokkuleppel eksperdiga.

(3) Eksperdiarvamus saadetakse mõlemale vaidlevale poolele.

(4) Eksperdiarvamuse andmisega seotud kulud kannavad võrdsetes osades vaidlevad pooled, kes tasuvad need enne ekspertiisi tegemist, kui Tehnilise Järelevalve Amet ei otsusta teisiti.

(5) Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus tellida vaidluse lahendamiseks eksperdiarvamus ka juhul, kui eksperdiarvamust taotleb üks vaidlevatest pooltest, kes on nõus tasuma sellega seotud kulud.

§ 6111. Tehnilise Järelevalve Ametile teabe andmise kohustus

(1) Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus nõuda vaidlevatelt pooltelt käesolevas peatükis nimetatud vaidluste lahendamiseks vajalikku teavet ja dokumente.

(2) Teabe või dokumendi saamise taotluse vormistab Tehnilise Järelevalve Amet kirjalikult. Tehnilise Järelevalve Amet esitab taotluses selgitused, millise ülesande täitmiseks teavet vajatakse ning kuidas seda kasutatakse. Tehnilise Järelevalve Amet annab taotluses isikule teabe esitamiseks mõistliku tähtaja, mis ei või olla lühem kui kümme tööpäeva taotluse kättesaamisest arvates.

(3) Tehnilise Järelevalve Ameti ametnik hoiab talle vaidluse lahendamise käigus teatavaks saanud teabe konfidentsiaalsena.”;

5) paragrahvi 130 lõiget 3 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) huvipiirkonna määramise nõude täitmise kontrollimine;”;

6) seadustiku normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/61/EL kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmete kohta (ELT L 155, 23.05.2014, lk 1–14).”.

§ 2.  Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadust täiendatakse §-ga 301 järgmises sõnastuses:

§ 301. Kiire elektroonilise side võrgu kasutuselevõtu soodustamine

(1) Võrguvaldaja määrab ehitisregistris ehitusseadustiku § 613 lõikes 2 nimetatud huvipiirkonna esmakordselt hiljemalt 2017. aasta 1. aprilliks. Huvipiirkond loetakse esmakordselt määratuks ka juhul, kui andmed ehitise kaitsevööndi kohta on kantud maakatastrisse.

(2) Ehitusseadustiku §-des 614–616 sätestatut kohaldatakse alates 2017. aasta 1. maist.

(3) Ehitusseadustiku § 618 lõigetes 1 ja 3 sätestatud kohustusi kohaldatakse hoonele, mille ehitusteatis esitatakse või ehitusluba taotletakse alates 2017. aasta 1. aprillist.”.

§ 3.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseadust täiendatakse §-ga 2153 järgmises sõnastuses:

§ 2153. Kiire elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga seotud vaidluste lahendamine

(1) Võrguvaldaja füüsilise taristu miinimumteabe, võrguvaldaja füüsilise taristu vaatluse või käimasoleva või kavandatava ehitustöö miinimumteabe vaidluse lahendamiseks esitatud avalduse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.

(2) Võrguvaldaja füüsilisele taristule juurdepääsu, ehitamise ühise teostamise või hoonesisesele füüsilisele taristule juurdepääsu vaidluse lahendamiseks esitatud avalduse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json