Teksti suurus:

Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2016, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.12.2016 otsus nr 36

Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.12.2016

§ 1.  Päästeseaduse muutmine

Päästeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 9. Päästeinfosüsteem

(1) Päästeinfosüsteem on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, kus töödeldakse:
1) päästesündmuse lahendamisega seotud toimingute ja menetluste andmeid, et Päästeameti ülesandeid tõhusalt ja kiirelt täita ning järelevalvet teostada;
2) päästesündmuse käigus hukkunu ja vigastatu andmeid, koolitamise ja teavitamise käigus kogutud andmeid ning eluaseme valdaja tuleohutusnõustamisel isiku nõusolekul kontrollitud objekti ja objekti valdaja kohta kogutud andmeid, et kujundada turvaline elukeskkond ja seda hoida, ennetada ohtusid ning planeerida Päästeameti tegevust.

(2) Päästeinfosüsteemi kantakse:
1) pääste- ja demineerimistöö tegemisega seotud andmed;
2) päästesündmuse käigus hukkunu ja vigastatu andmed;
3) päästeteenistuja andmed;
4) päästesündmusel osalenud isiku andmed;
5) järelevalve ja ennetustöö andmed;
6) eluaseme valdaja tuleohutusnõustamise ja tehtud ennetustöö andmed;
7) objekti valdaja andmed.

(3) Päästeinfosüsteemi asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(4) Päästeinfosüsteemi põhimääruses sätestatakse päästeinfosüsteemi pidamise kord, päästeinfosüsteemi kogutavate andmete täpne koosseis, andmeandjad, andmete säilitamise tähtajad ja vajaduse korral muud päästeinfosüsteemi pidamisega seotud korralduslikud küsimused.

(5) Päästeinfosüsteemi vastutav töötleja on Päästeamet.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

§ 91. Hädaabiteadete menetlemise andmekogu

(1) Hädaabiteadete menetlemise andmekogu on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, kus töödeldakse hädaabiteate menetlemisega seotud andmeid kiirema abi osutamiseks, et kaitsta inimese elu, tervist, vara ja keskkonda.

(2) Hädaabiteadete menetlemise andmekogusse kantakse:
1) hädaabiteate edastaja ja sündmusega seotud isiku andmed;
2) abivajaja andmed;
3) hädaabiteate andmed;
4) hädaabiteate menetlemisega seotud toimingute andmed;
5) hädaabiteate menetlemise teenuse registreeritud kasutaja andmed;
6) hädaabiteate menetleja andmed.

(3) Hädaabiteadete menetlemise andmekogu asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(4) Hädaabiteadete menetlemise andmekogu põhimääruses sätestatakse andmekogu pidamise kord, andmekogusse kogutavate andmete täpne koosseis, andmeandjad, andmete säilitamise tähtajad ja vajaduse korral muud andmekogu pidamisega seotud korralduslikud küsimused.

(5) Hädaabiteadete menetlemise andmekogu vastutav töötleja on Häirekeskus.”;

3) paragrahvid 10–13 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Politsei ja piirivalve seaduse muutmine

Politsei ja piirivalve seaduse § 3 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Politsei- ja Piirivalveamet menetleb käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ülesannetega seoses talle saabunud või Häirekeskuse vastuvõetud hädaabiteadet.

(7) Hädaabiteadete menetlemise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json