Teksti suurus:

Rahandusministri 19. jaanuari 2016. a määruse nr 4 „Pensionilepingute järelevalveliste aruannete sisu ja vorm ning aruannete esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2017, 1

Rahandusministri 19. jaanuari 2016. a määruse nr 4 „Pensionilepingute järelevalveliste aruannete sisu ja vorm ning aruannete esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 11.12.2017 nr 96

Määrus kehtestatakse kindlustustegevuse seaduse § 123 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Rahandusministri 19. jaanuari 2016. a määruses nr 4 „Pensionilepingute järelevalveliste aruannete sisu ja vorm ning aruannete esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aruandes „Pensionilepingud” esitatakse pensionilepingute tüüpide ja liikide lõikes kindlustusmaksed, pensionimaksed, edasikindlustuse osa eelnimetatud maksetes, tagastusväärtuste summad, väljamaksed soodustatud isikutele, pensionilepingute tehnilised eraldised ja edasikindlustuse osa pensionilepingute tehnilistes eraldistes ning andmed kindlustatud isikute ja ülesöeldud pensionilepingute arvu kohta.

(2) Pensionilepingute tüübid on garanteeritud intressimääraga pensionileping ja investeerimisriskiga pensionileping.

(3) Pensionilepingute liigid on pensionileping vastavalt kogumispensionide seaduse §-le 45, edasilükatud pensionileping vastavalt § 46 lõikele 1, ühine pensionileping vastavalt §-le 47, tähtajaline pensionileping vastavalt §-le 481 ning garantiiperioodiga pensionileping, garantiiperioodiga ühine pensionileping ja garantiiperioodiga tähtajaline pensionileping vastavalt §-le 48.

(4) Aruandes „Pensionilepingute kohustused” esitatakse pensionilepingute tehniliste eraldiste suurus lähtuvalt garanteeritud intressimäärast ja kohustuse kestusest. Sama kestuse ja garanteeritud intressimääraga seotud pensionilepingute tehnilised eraldised esitatakse summeeritult ühel aruandereal.

(5) Pensionilepingute tehniliste eraldiste suurus arvutatakse vastavalt kindlustustegevuse seaduse §-s 44 sätestatud nõuetele.

(6) Tagastusväärtuse arvutamisel võetakse aluseks kogumispensionide seaduse § 522 lõigetes 7, 71 ja 72 kehtestatud põhimõtted.

(7) Aruannete rahalised andmed esitatakse eurodes, ümardatuna täisühikuteni.

(8) Negatiivsed väärtused näidatakse aruannetes miinusmärgiga.”;

2) määruse lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Aruanne „Pensionilepingud”

Lisa 2 Aruanne „Pensionilepingute kohustused”

/otsingu_soovitused.json