Teksti suurus:

Rahandusministri 19. mai 2015. a määruse nr 16 „Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2017, 3

Rahandusministri 19. mai 2015. a määruse nr 16 „Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 11.12.2017 nr 98

Määrus kehtestatakse maksualase teabevahetuse seaduse § 203 lõike 4 alusel.

Rahandusministri 19. mai 2015. a määruses nr 16 „Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse maksualase teabevahetuse seaduse § 82 lõike 5, § 18 lõike 3 ja § 203 lõike 4 alusel.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

„15) deklaratsiooni „Riikidepõhine aruanne” vorm (lisa 15).”;

3) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määruse § 1 punktides 1–14 nimetatud deklaratsioonid esitatakse Maksu- ja Tolliametile teeninduskeskkonna „e-maksuamet/e-toll” vahendusel elektroonselt XML-formaadis.”;

4) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Määruse kohaldamine Euroopa Liidu välisele maksualase teabevahetusele

Määrust kohaldatakse vastavalt maksualase teabevahetuse seaduse § 41 lõigetele 1 ja 11 ka maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni artikli 6 alusel toimuvale finantskontode maksualasele automaatsele teabevahetusele ja riikidepõhise aruande alasele automaatsele teabevahetusele.”;

5) määrust täiendatakse lisaga 15 (lisatud).

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 15 Deklaratsiooni vorm „Riikidepõhine aruanne”