Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2017, 4

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 12.12.2017 nr 45

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 72 lõike 5 punktide 1–3 ja § 79 lõike 6 alusel.

§ 1.   Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 88 nimetatud igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama, on õigus saada igapäevaelu toetamise teenust maksimaalse maksumusega 122 eurot kalendrikuus.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

„(11) Autismispektriga raske või sügava puudega täisealisel isikul on õigus saada igapäevaelu toetamise teenust maksimaalse maksumusega 957 eurot kalendrikuus, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) tal on psühhiaatri tõend pideva ja intensiivse äärmuslikult kahjustava käitumise esinemise kohta või kirjeldatud käitumise esinemine on fikseeritud rehabilitatsiooniplaanis;
2) ta vajab oma terviseseisundist tuleneva käitumise eripära tõttu turvaliseks teenuse saamiseks pidevat järelevalvet;
3) talle osutatakse teenust kuni 6-liikmelises kolme tegevusjuhendajaga grupis vähemalt 120 tundi kuus.

(12) Suures mahus hooldust, järelevalvet ja kõrvalabi vajaval raske või sügava intellektihäirega täisealisel isikul on õigus saada igapäevaelu toetamise teenust maksimaalse maksumusega 45 eurot ööpäevas kuni 21 ööpäeva eest kuus, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) isik ei ole ise võimeline sooritama enese eest hoolitsemisega seotud tegevusi ja vajab selles pidevalt kõrvalabi või püsivat tegevuste ülevõtmist tegevusjuhendaja poolt ning nimetatud vajadused on fikseeritud rehabilitatsiooniplaanis;
2) isik vajab oma terviseseisundist tuleneva eripära tõttu turvaliseks teenuse saamiseks pidevat hooldust ja järelevalvet;
3) isikule osutatakse teenust ööpäev läbi ning majutuseks kasutatav teenuse osutamise koht vastab vähemalt sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile” § 4 lõike 3 punktis 1 ja §-s 6 sätestatud nõuetele.

(13) Kui lõikes 12 nimetatud isikule osutatakse teenust vaid päevasel ajal, on isikul õigus saada igapäevaelu toetamise teenust maksimaalse maksumusega 35 eurot päevas, tingimusel et teenuseosutaja võimaldab kasutada teenust vähemalt kümme tundi järjest.”;

3) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse number „96” numbriga „101”;

4) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse number „180” numbriga „189”;

5) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse number „335” numbriga „369”;

6) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse number „459” numbriga „482” ja number „504” numbriga „529”;

7) paragrahvi 2 lõikes 6 asendatakse number „677” numbriga „724” ja number „744” numbriga „796”;

8) paragrahvi 2 lõikes 7 asendatakse number „926” numbriga „1118”;

9) paragrahvi 2 lõiked 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

10) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Kulude tasumine kasutamata erihoolekandeteenuse koha eest

Sotsiaalkindlustusamet võib lisaks käesoleva määruse § 2 lõigetes 12 ja 13 sätestatule tasuda kasutamata erihoolekandeteenuse koha kulud erihoolekandeteenuse osutajale, kes osutab teenust § 2 lõikes 12 nimetatud isikutele. Tasumine toimub iga kuu esitatud arvete alusel arvel märgitud ulatuses, kuid kõige rohkem 65 protsenti § 2 lõigetes 12 ja 13 kehtestatud teenuse maksimaalsest maksumusest.”.

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json