Teksti suurus:

Perekonnaseisuametniku koolituse ja eksami läbiviimise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2017, 6

Perekonnaseisuametniku koolituse ja eksami läbiviimise kord

Vastu võetud 11.12.2017 nr 43

Määrus kehtestatakse perekonnaseisutoimingute seaduse § 4 lõike 4 alusel.

§ 1.   Perekonnaseisuametniku ja vaimuliku koolitus

  (1) Perekonnaseisuametnikke koolitab Siseministeerium koostöös rahvastikuregistri volitatud töötlejaga.

  (2) Abielu sõlmimise õigust taotleva vaimuliku (edaspidi vaimulik) koolituse abielu sõlmimise õiguse esmastele taotlejatele korraldab Siseministeerium vähemalt üks kord aastas septembris.

§ 2.   Perekonnaseisuametniku eksami korraldamine

  (1) Perekonnaseisuametniku eksami (edaspidi eksam) korraldab Siseministeerium. Eksami toimumise aeg ja koht järgmise poolaasta kohta avaldatakse hiljemalt 15. detsembril ja 15. juunil Siseministeeriumi kodulehel.

  (2) Mõjuval põhjusel saab eksamit teha muul, Siseministeeriumiga kokkulepitud ajal.

  (3) Siseministeerium võib vajaduse korral muuta käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt kindlaks määratud eksami aega või kohta, avaldades teate mõistlikul ajal enne eksami toimumist Siseministeeriumi kodulehel.

  (4) Enne eksami toimumist on eksamil osalejal õigus saada käesoleva määruse § 4 lõikes 1 toodud küsimustes konsultatsiooni Siseministeeriumilt.

§ 3.   Eksamil osalemise tingimused

  (1) Eksamil osalemiseks esitab perekonnaseisuasutus, kus perekonnaseisuametniku õigust taotlev isik asub pärast eksamit perekonnaseisuametniku ülesandeid täitma, Siseministeeriumile kirjaliku taotluse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) isiku e-posti aadress ja telefoninumber;
  4) millisel kuupäeval eksamil osaleda soovitakse;
  5) milliste perekonnaseisutoimingute tegemise õigust taotletakse;
  6) kinnitus selle kohta, et isik asub selles asutuses täitma perekonnaseisuametniku ülesandeid.

  (2) Eksamil osalemise taotlus esitatakse vähemalt 5 tööpäeva enne eksami toimumist.

  (3) Perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õigust taotlev isik peab eksamil esitama isikusamasuse tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi.

  (4) Siseministeerium ei luba perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õigust taotlevat isikut eksamile, kui ei ole esitatud nõuetekohaseid dokumente või isik ei vasta seaduses sätestatud nõuetele.

§ 4.   Eksam

  (1) Eksamil kontrollitakse perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õigust taotleva isiku teadmisi perekonnaõiguse ja perekonnaseisutoimingute õiguslike aluste ja rahvastikuregistri põhimõtete kohta ning oskust läbi viia perekonnaseisutoimingute menetlust.

  (2) Eksam koosneb perekonnaõiguse ja perekonnaseisutoimingute tegemise õiguslike aluste tundmise testist (edaspidi test), ülesande lahendamisest ja menetluse läbiviimisest rahvastikuregistri menetlustarkvara testkeskkonnas (edaspidi menetluse läbiviimine).

  (3) Test koosneb valikvastustega või lühivastuseid eeldavatest küsimustest.

  (4) Ülesanne koosneb juhtumi kirjeldusest ja sellega seotud õiguslikust küsimusest. Ülesandega kontrollitakse eksamil osaleja oskust rakendada õigusnorme ning tema argumenteerimis- ja analüüsimisoskust.

  (5) Menetluse läbiviimine seisneb praktilise ülesande iseseisvas lahendamises rahvastikuregistri menetlustarkvara testkeskkonnas. Praktilise ülesandega kontrollitakse oskust teha perekonnaseisutoiminguid rahvastikuregistri menetluskeskkonnas.

  (6) Eksamil kontrollitakse teadmisi nende perekonnaseisutoimingute kohta, mille tegemiseks perekonnaseisuametniku õigust taotletakse.

  (7) Perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse pikendamiseks perekonnaseisutoimingute seaduse § 4 lõikes 31 sätestatud eksam ei pea koosnema kõigist käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud osadest.

§ 5.   Abimaterjalide kasutamine eksamil

  (1) Testi tegemisel on abimaterjalide kasutamine keelatud.

  (2) Ülesande lahendamisel ja menetluse läbiviimisel võib kasutada õigusakte.

  (3) Eksamil lubamatute abimaterjalide ja kõrvalise abi kasutamise eest võib eksamikomisjon lugeda eksami mittesooritatuks.

§ 6.   Hindamine

  (1) Nii testi kui ka ülesande lahendust hinnatakse hindega „arvestatud”, kui vastuste eest on antud punkte vähemalt 65% võimalikust.

  (2) Menetluste läbiviimist hinnatakse hindega „arvestatud”, kui eksamil osaleja ei tee toimingute tegemisel olulisi vigu.

  (3) Eksam loetakse sooritatuks, kui kõik eksami osad on hinnatud hindega „arvestatud”.

§ 7.   Eksamikomisjon

  (1) Eksami viib läbi eksamikomisjon. Eksamikomisjoni liikmed nimetab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Eksamikomisjon on otsustusvõimeline, kui otsuse tegemisest võtab osa vähemalt kolm eksamikomisjoni liiget. Eksamikomisjon võib teha otsuseid samaaegselt mitmes koosseisus.

§ 8.   Eksamikomisjoni otsus

  (1) Eksami tulemuse kohta teeb eksamikomisjon otsuse (edaspidi otsus) kolme tööpäeva jooksul alates eksami toimumisest.

  (2) Eksamikomisjon teeb otsuse lihthäälteenamusega.

  (3) Otsus eksami tulemuse kohta kantakse protokolli, millele kirjutavad alla kõik otsuse tegemisel osalenud komisjoni liikmed.

  (4) Kui eksami viib samaaegselt läbi mitu eksamikomisjoni koosseisu, võib otsuste kohta koostada ühe protokolli.

  (5) Siseministeerium edastab otsuse ühe tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist taotluse esitajale.

  (6) Otsust saab vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 9.   Vaimuliku eksami erisused

  (1) Vaimuliku eksam toimub vähemalt üks kord aastas oktoobris. Eksami toimumise aeg ja koht avaldatakse hiljemalt 15. augustil Siseministeeriumi kodulehel.

  (2) Eksamil ja koolitusel osalemise taotlus esitatakse koos perekonnaseisutoimingute seaduse §-s 18 sätestatud taotlusega kuupäevaks, mis on märgitud eksami toimumise aja ja koha teates.

  (3) Vaimuliku eksami praktiline ülesanne seisneb abielu sõlmimisega seotud dokumentide täitmises paberil.

§ 10.   Tunnistuse väljastamine ja tunnistusele kantavate andmete loetelu

  (1) Perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse saanud isikule antakse perekonnaseisuametniku tunnistus. Abielu sõlmimise õiguse saanud vaimulikule antakse abielu sõlmimise õiguse tunnistus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tunnistusele märgitakse järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) milliste perekonnaseisutoimingute tegemise õigus on antud;
  4) tunnistuse väljaandja ja väljaandmise aeg, tunnistuse number ja tunnistuse kehtivuse aeg.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Regionaalministri 25. veebruari 2010. aasta määrus nr 4 „Perekonnaseisuametniku koolituse ja eksami läbiviimise kord ja perekonnaseisuametniku tunnistuse vorm” tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json