Teksti suurus:

Keskkonnaministri 3. veebruari 2011. a määruse nr 10 „I ja II kaitsekategooria käpaliste püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2017, 8

Keskkonnaministri 3. veebruari 2011. a määruse nr 10 „I ja II kaitsekategooria käpaliste püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 11.12.2017 nr 54

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Keskkonnaministri 3. veebruari 2011. a määruses nr 10 „I ja II kaitsekategooria käpaliste püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmine muudatus:

määruse lisas asendatakse Aruküla püsielupaiga kaart käesoleva määruse lisas esitatud kaardiga (lisatud)1.

§ 2.   Muudatuse põhjendused

Määruse seletuskirjas on esitatud põhjendused Aruküla püsielupaiga välis- ja vööndi piiride muutmise kohta.

§ 3.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.   Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 20. juuli 2017. a käskkirjaga nr 1-2/17/766 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas2.

§ 5.   Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Aruküla püsielupaiga kaart

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json