Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 84 „Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti ja müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm ning veoselehe kohta esitatavad nõuded” ja 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2017, 15

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 84 „Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti ja müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm ning veoselehe kohta esitatavad nõuded” ja 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 12.12.2017 nr 57

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 33, § 37 lõike 11, § 38 lõike 1 ja § 40 lõike 41 alusel.

§ 1.   Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruses nr 84 „Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti ja müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm ning veoselehe kohta esitatavad nõuded” muutmine

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruses nr 84 „Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti ja müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm ning veoselehe kohta esitatavad nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise aktile ja veoselehele esitatavad nõuded ning müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm”;

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Metsamaterjali võõrandamisel ning metsamaterjali töötlemiseks või ladustamiseks andmisel sõlmivad võõrandaja või töötlemiseks või ladustamiseks andja ja metsamaterjali omandaja või töötlemiseks või ladustamiseks võtja kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis metsamaterjali võõrandamise lepingu või vormistavad akti suulise lepingu sõlmimise kohta.”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Metsamaterjali valdamise seaduslikkust tõendavad metsaseaduse § 37 lõikes 3 nimetatud andmed ja dokumendid.”;

4) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „„Teeseaduse” § 4 lõike 1” tekstiosaga „ehitusseadustiku § 92 lõike 5”;

5) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Metsaseaduse § 28 lõike 11 või § 41 lõike 14 alusel saadud metsamaterjali vedajal peab kaasas olema isikut ja metsamaterjali päritolu tõendav dokument.”;

6) määruse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” muutmine

Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” § 9 lõikes 1 ja § 19 lõikes 3 asendatakse sõnad „metsateatise kehtivuse” sõnaga „raieõiguse”.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 3 Raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatis

/otsingu_soovitused.json