Teksti suurus:

Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise aktile ja veoselehele esitatavad nõuded ning müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm

Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise aktile ja veoselehele esitatavad nõuded ning müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2017, 16

Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise aktile ja veoselehele esitatavad nõuded ning müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm
[RT I, 15.12.2017, 15 - jõust. 18.12.2017]

Vastu võetud 21.12.2006 nr 84
RTL 2006, 93, 1726
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2008RTL 2008, 103, 147401.01.2009
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
06.12.2010RT I, 16.12.2010, 101.01.2011
03.03.2011RT I, 09.03.2011, 1112.03.2011
20.12.2013RT I, 28.12.2013, 401.01.2014
20.12.2013RT I, 28.12.2013, 401.01.2014, osaliselt 1.07.2014
12.12.2017RT I, 15.12.2017, 1518.12.2017

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 37 lõike 11 ja § 38 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib metsamaterjali üleandmist selle võõrandamisel, metsamaterjali üleandmist töötlemiseks või ladustamiseks, metsamaterjali ning kasvava metsa ostust ja müügist teatamist ja metsamaterjali vedu avalikult kasutatavatel teedel.

§ 2.   Metsamaterjali võõrandamine või töötlemiseks või ladustamiseks andmine

  (1) Metsamaterjali võõrandamisel ning metsamaterjali töötlemiseks või ladustamiseks andmisel sõlmivad võõrandaja või töötlemiseks või ladustamiseks andja ja metsamaterjali omandaja või töötlemiseks või ladustamiseks võtja kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis metsamaterjali võõrandamise lepingu või vormistavad akti suulise lepingu sõlmimise kohta.
[RT I, 15.12.2017, 15 - jõust. 18.12.2017]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingule või aktile lisatakse metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akt. Metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti lisamine ei ole kohustuslik, kui lepingus või üleandmist tõendavas muus dokumendis on ära näidatud metsamaterjali valdamise alus vastavalt üleandmise ja vastuvõtmise akti nõuetele.
[RT I, 28.12.2013, 4 - jõust. 01.01.2014]

  (3) Metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise aktile peavad olema kantud järgmised andmed:
  1) akti number ja koostamise kuupäev;
  2) metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise koht;
  3) metsamaterjali üleandja ja esindaja nimi, isiku- või registrikood, esindaja korral esindusõiguse alus;
  4) metsamaterjali vastuvõtja ja esindaja nimi, isiku- või registrikood, esindaja korral esindusõiguse alus;
  5) metsamaterjali valdamise alus. Kui metsamaterjal on saadud raieõiguse või metsamaterjali võõrandamise lepingu alusel, lisatakse ka võõrandamislepingu number ja kuupäev, võõrandaja nimi, isiku- või registrikood. Kui metsamaterjal on saadud enda kinnistult, siis lisatakse katastriüksuse number, riigimetsas kvartali ja metsaeraldise number;
  6) metsamaterjali veoks kasutatud veoselehe number;
  7) metsamaterjali sortimendi nimetus ja kogus tihumeetrites.
[RT I, 28.12.2013, 4 - jõust. 01.01.2014]

  (4) Lõikes 3 nimetatud andmed kinnitavad metsamaterjali üleandja ja vastuvõtja allkirjaga või muul isikut ühest tuvastamist võimaldaval viisil.
[RT I, 28.12.2013, 4 - jõust. 01.01.2014]

§ 3.   Raieõiguse või metsamaterjali müügi- või ostutehingu teatis

  Metsamaterjali ja raieõiguse müüja ning ostja on kohustatud esitama paberil või elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile vastavalt müüdud või ostetud metsamaterjali kohta lisas 3 toodud vormi kohase teatise. Teatis esitatakse elektrooniliselt, kui sellel näidatakse enam kui kümme tehingut.
[RT I, 09.03.2011, 11 - jõust. 12.03.2011]

§ 4.   Metsamaterjali valdamise seaduslikkuse tõendamine

  (1) Metsamaterjali veoks üleandmisel peab üleandja vedajale tõendama metsamaterjali valdamise seaduslikkust ja vedaja selles veenduma. Metsamaterjali valdamise seaduslikkust tõendavad metsaseaduse § 37 lõikes 3 nimetatud andmed ja dokumendid.
[RT I, 15.12.2017, 15 - jõust. 18.12.2017]

  (2) Kui metsamaterjali omanik ja vedaja on erinevad isikud, peab metsamaterjali vedajal, kui ta veab metsamaterjali väljaspool selle omaniku kinnistut avalikult kasutataval teel ehitusseadustiku § 92 lõike 5 tähenduses, olema kaasas või vormistatud elektrooniliselt metsamaterjali sortimenti, kogust ja kuuluvust tõendav veoseleht. Elektrooniline veoseleht peab olema kättesaadav vastavalt käesoleva määruse § 5 lõikele 41.
[RT I, 15.12.2017, 15 - jõust. 18.12.2017]

  (3) Metsaseaduse § 28 lõike 11 või § 41 lõike 14 alusel saadud metsamaterjali vedajal peab kaasas olema isikut ja metsamaterjali päritolu tõendav dokument.
[RT I, 15.12.2017, 15 - jõust. 18.12.2017]

§ 5.   Metsamaterjali veoseleht

  (1) Veoselehele peavad olema kantud järgmised andmed:
  1) veoselehe number ja kuupäev;
  2) metsamaterjali omaniku ja esindaja nimi, isiku- või registrikood, esindaja korral esindusõiguse alus;
  3) metsamaterjali valdamise alus. Kui metsamaterjal on saadud raieõiguse või metsamaterjali võõrandamise lepingu alusel, lisatakse ka võõrandamislepingu number ja kuupäev, võõrandaja nimi ning isiku- või registrikood. Kui metsamaterjal on saadud enda kinnistult, siis lisatakse katastriüksuse number, riigimetsas kvartali ja metsaeraldise number;
  4) metsamaterjali veo lähtekoht (maaüksuse või laoplatsi nimi ja aadress) ja sihtkoht (metsamaterjali saaja nimi ja sihtkoha aadress);
  5) lähetatud metsamaterjali sortimendi nimetus ja kogus tihumeetrites;
  6) veokijuhi nimi ja isikukood;
  7) veoki, haagise kasutamise korral ka haagise riiklik registreerimisnumber;
  8) väljasõidu kuupäev ja kellaaeg.
[RT I, 28.12.2013, 4 - jõust. 01.01.2014]

  (11) Lõikes 1 loetletud andmeid kinnitab esitaja kas allkirjaga või elektroonilise veoselehe kasutamise korral muul isiku ühest tuvastamist võimaldaval viisil.
[RT I, 09.03.2011, 11 - jõust. 12.03.2011]

  (2) Veoseleht vormistatakse iga koorma kohta eraldi, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud tingimustel.

  (3) Metsamaterjali vedu samale saajale samast lähtekohast samasse sihtkohta võib toimuda ühe veoselehe alusel juhul, kui sellele märgitakse andmed antud veoselehe alusel kõikide koormate lähetamise ja vastuvõtmise kohta ja kui vedu toimub kümne järjestikuse kalendripäeva jooksul.

  (4) Paberil veoseleht vormistatakse kolmes eksemplaris, millest esimene kuulub metsamaterjali omanikule, teine saajale ja kolmas vedajale. Kui metsamaterjali omaniku, vedaja ja saaja isikud kattuvad, siis vormistatakse veoselehe eksemplare vastavalt veost tegelikult omanikuna, vedajana ja saajana osa võtvate isikute arvule.
[RT I, 09.03.2011, 11 - jõust. 12.03.2011]

  (41) Elektrooniline veoseleht peab olema kättesaadav ja vajaduse korral välja trükitav metsamaterjali omanikule, saajale ja vedajale. Riiklikule järelevalveasutusele peab elektrooniline veoseleht olema kättesaadav riigi infosüsteemide andmevahetuskihi X-Tee kaudu.
[RT I, 09.03.2011, 11 - jõust. 12.03.2011]

  (5) Metsamaterjali omanik peab väljastatud veoselehtede kohta arvestust.

  (6) Metsamaterjali omanik ja saaja säilitavad veoselehte pärast vedu seitse aastat.

§ 6.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 1 Metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise AKT
[Kehtetu - RT I, 28.12.2013, 4 - jõust. 01.01.2014]

Lisa 2
[Kehtetu - RT I, 09.03.2011, 11 - jõust. 12.03.2011]

Lisa 3 
[RT I, 15.12.2017, 15 - jõust. 18.12.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json