Teksti suurus:

Reisijate nimekirjade töötlussüsteemi andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2020, 4

Reisijate nimekirjade töötlussüsteemi andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 19.06.2017 nr 41
RT I, 21.06.2017, 26
jõustumine 01.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2020RT I, 15.12.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 16 lõike 6 alusel.

§ 1.   Andmekogu asutamine

  (1) Määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu nimega „Reisijate nimekirjade töötlussüsteemi andmekogu” (edaspidi andmekogu).

  (2) Andmekogu lühinimi on „Suspect2”.

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on keeldude ja piirangutega seotud õigusrikkumiste tõkestamiseks teabe kogumine ja töötlemine Eesti territooriumile sisenevate ning sealt lahkuvate füüsiliste isikute kohta.

§ 3.   Andmekogu andmeandjad

  Andmekogu andmeandjad on reisijate veoga tegelevad ettevõtjad, Maksu- ja Tolliamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet ja Välisluureamet.

§ 4.   Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet.

§ 5.   Andmekogu pidamise viis

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmeid säilitatakse digitaalsel kujul.

§ 6.   Andmeobjekt

  Andmeobjekt, mille kohta andmekogus andmeid töödeldakse, on sündmus. Sündmuseks loetakse transpordiettevõtte poolt riigipiiri ületavale reisile pileti reserveerimist ja reisija registreerimist reisile.

§ 7.   Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse §-s 6 nimetatud sündmust kajastavad järgmised andmed:
  1) transpordiettevõtja;
  2) transpordivahendi liik;
  3) transpordivahendi nimi või registreerimismärk;
  4) lähteriik;
  5) lähtekuupäev ja kellaaeg;
  6) sihtriik;
  7) saabumise kuupäev ja kellaaeg;
  8) reisija ja meeskonnaliikme perekonnanimi;
  9) reisija ja meeskonnaliikme eesnimi;
  10) reisija ja meeskonnaliikme sünniaeg.

  (2) Lisaks lõikes 1 toodud andmetele kantakse andmekogusse isiku otsimisega seotud andmed:
  1) tagaotsitava isiku perekonnanimi;
  2) tagaotsitava isiku eesnimi;
  3) tagaotsitava isiku sünniaeg;
  4) tagaotsitava isiku isikukood;
  5) tagaotsitava isiku visuaalselt eristavad tunnused;
  6) tagaotsitava isiku foto;
  7) otsimise lõppkuupäev;
  8) otsiva ametniku kontaktandmed;
  9) kontrollimise vajalikkus.

§ 8.   Andmekogus sisalduvate andmete kaitse

  Andmekogus sisalduvate andmete turvaklass on K2T2S2 ja turbeaste keskmine (M).

§ 9.   Andmete avaldamine

  (1) Reisijate nimekirjade töötlussüsteemi andmekogu vastutav töötleja võib avaldada andmekogu andmeid teise riigi tolliasutusele liidu õigusakti või välislepingu alusel toimuva tolli- või maksualase koostöö raames.

  (2) Reisijate nimekirjade töötlussüsteemi andmekogu andmed ei ole avalikud. Andmekogule on juurdepääs Maksu- ja Tolliametil, Politsei- ja Piirivalveametil, Rahapesu Andmebürool, Kaitsepolitseiametil, Välisluureametil, andmekaitse järelevalveasutusel seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.
[RT I, 15.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 10.   Andmete säilitamine

  Andmekogu andmeid säilitatakse kolm aastat andmete andmekogusse kandmise päevast arvates.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json