Teksti suurus:

Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2020, 6

Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 22.06.2017 nr 51
RT I, 28.06.2017, 17
jõustumine 01.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.08.2017RT I, 25.08.2017, 828.08.2017, rakendatakse 2017. aasta 1. juulist
08.12.2020RT I, 15.12.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 14 lõike 7 alusel.

§ 1.   Andmekogu asutamine

  (1) Määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu nimega „Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu” (edaspidi andmekogu).

  (2) Andmekogu lühinimi on „ANTS”.

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on transpordivahendite ning kaubakonteinerite liikumise kohta teabe kogumine ja töötlemine riiklike maksude kogumiseks ning rahvusvahelise kaubanduse seaduslikkuse tagamiseks, samuti maksupettuste ja salakaubaveo tõkestamiseks.

§ 3.   Tolli automaatne numbrituvastussüsteem

  Tolli automaatne numbrituvastussüsteem koosneb statsionaarsest või mobiilsest numbrituvastusvahendist, salvestusseadmest ja vajalikest lisaseadmetest, mille abil §-s 7 nimetatud andmeid töödeldakse §-s 2 nimetatud eesmärgil.

§ 4.   Andmeobjekt

  Andmeobjekt, mille kohta andmekogus andmeid töödeldakse, on sündmus. Sündmuseks loetakse transpordivahendi või kaubakonteineri möödumist numbrituvastusvahendist.

§ 5.   Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet.

§ 6.   Andmekogu pidamise viis

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmeid säilitatakse digitaalsel kujul.

§ 7.   Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse §-s 4 nimetatud sündmust kajastavad järgmised andmed:
  1) tuvastuspunkti nimi või tähis;
  2) sündmuse number;
  3) sündmuse salvestamise aeg (kuupäev, kuu, aasta ja kellaaeg);
  4) vähemalt üks foto tuvastatud registreerimismärgist;
  5) transpordivahendi või konteineri registreerimismärk;
  6) transpordivahendi kiirus (km/h) registreerimismärgi tuvastamise hetkel.

  (2) Lisaks lõikes 1 toodud andmetele kantakse andmekogusse ka häiretega seotud andmed, mis sisaldavad teavet andmekogu vastutava töötleja riskianalüüsi alusel välja valitud transpordivahendite ja konteinerite liikumise ning teostatud kontrollitoimingute kohta.

  (3) Andmekogusse kantakse järgmised häiretega seotud andmed:
  1) häire number;
  2) häire loomise aeg (kuupäev, kuu, aasta ja kellaaeg);
  3) häire kehtivusaeg (kuupäev, kuu, aasta ja kellaaeg);
  4) transpordivahendi või konteineri registreerimismärk;
  5) häiresõnum – tegevusjuhis kontrollitoiminguks;
  6) häiresõnumi sisestanud isiku nimi ja telefoninumber;
  7) kontrollitoimingu tegemise aeg (kuupäev, kuu, aasta ja kellaaeg);
  8) kontrollitoimingu tegemise koht;
  9) kontrollitoimingu kirjeldus;
  10) kontrollitoimingu tegija nimi.

§ 8.   Andmekogus sisalduvate andmete kaitse

  Andmekogus sisalduvate andmete turvaklass on K2T2S2 ja turbeaste keskmine (M).

§ 9.   Juurdepääs andmetele

  (1) Andmekogus sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ja tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmeteks.

  (2) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on:
  1) vastutava töötleja ametnikul ja töötajal talle teenistus- või töökohustuste täitmiseks määratud ulatuses;
  2) Politsei- ja Piirivalveameti ametnikul ja töötajal talle teenistus- või töökohustuste täitmiseks määratud ulatuses;
  3) Kaitsepolitseiameti ametnikul ja töötajal talle teenistus- või töökohustuste täitmiseks määratud ulatuses;
  4) Välisluureameti ametnikul ja töötajal talle teenistus- või töökohustuste täitmiseks määratud ulatuses;
[RT I, 25.08.2017, 8 - jõust. 28.08.2017, rakendatakse 2017. aasta 1. juulist]
  5) andmekaitse järelevalveasutusel seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  51) Rahapesu Andmebüroo ametnikul ja töötajal talle teenistus- või töökohustuste täitmiseks määratud ulatuses;
[RT I, 15.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  6) isikul, kes arendab või hooldab andmekogu vastavalt kokkuleppele andmekogu vastutava töötlejaga.

§ 10.   Andmete ristkasutus

  Andmekogu vastutaval töötlejal on lubatud talle seadusega pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest andmekogudest ning saata § 7 lõike 3 punktis 4 nimetatud andmeid Tallinna Sadama automaatsesse numbrituvastussüsteemi.

§ 11.   Andmete säilitamine

  Andmekogu andmeid säilitatakse kolm aastat andmete andmekogusse kandmise päevast alates.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json