Teksti suurus:

Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendite vormid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2021, 11

Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendite vormid

Vastu võetud 16.03.2005 nr 51
RT I 2005, 17, 102
jõustumine 01.04.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.12.2009RT I 2009, 63, 41501.01.2010
05.07.2012RT I, 11.07.2012, 1314.07.2012
13.12.2021RT I, 15.12.2021, 1018.12.2021

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 26 lõike 7 alusel.

1. peatükk TERVISENÕUDED 

§ 1.   Tervise üldnõuded

  Meretöölepingu sõlmimist taotlev isik, laevapere liige ja tasemeharidust andvas mereõppeasutuses õppija (edaspidi meremees) ning tasemeharidust andvasse mereõppeasutusse õppima asuja (edaspidi õppima asuja) peab füüsiliselt ja psüühiliselt olema võimeline täitma töö- ja päästeülesandeid ning tal ei tohi olla tervisehäireid või terviseseisundeid, mis võivad seada ohtu tema enda või teiste isikute elu ja tervise.

§ 2.   Kuulmisnõuded

  (1) Meremehe ja õppima asuja kuulmise uuring põhineb toonaudiomeetrial. Kumbagi kõrva uuritakse eraldi.

  (2) Laevajuhi, laevamehaaniku, teki- ja masinameeskonna liikme, raadiosidespetsialisti ning nimetatud erialadele õppima asuja tervisekontrollil rakendatakse ühte järgmistest nõuetest:
  1) kuulmise nõrgenemine ei tohi sagedustel 500–2000 Hz ületada 30 dB ning sagedustel 3000–4000 Hz 40 dB (hea kuulmine);
  2) kuulmise nõrgenemise aritmeetiline keskmine sagedustel 500, 1000, 2000 ja 3000 Hz ei tohi paremini kuulvas kõrvas ületada 30 dB ja halvemini kuulvas kõrvas 40 dB (hea kuulmine).

  (3) Kui lõikes 2 nimetatud meremees on sellel ametikohal töötanud üle viie aasta, ei tohi kuulmise nõrgenemine ületada paremini kuulvas kõrvas sagedustel 500–2000 Hz 30 dB ja sagedustel 3000–4000 Hz 40 dB ning halvemini kuulvas kõrvas sagedustel 500–2000 Hz 40 dB ja sagedustel 3000–4000 Hz 60 dB (keskmine kuulmine). Arvestades meremehe vanust ja tööstaaži võib tervisekontrolli tegija otsusel meremees töötamist jätkata, kui kuulmise nõrgenemise aritmeetiline keskmine sagedustel 500, 1000 ja 2000 Hz ei ületa paremini kuulvas kõrvas 30 dB ja halvemini kuulvas kõrvas 40 dB.

  (4) Lõikes 2 nimetamata meremehe kuulmise nõrgenemine ei tohi ületada paremini kuulvas kõrvas sagedustel 500–2000 Hz 40 dB ja sagedustel 3000–4000 Hz 60 dB (nõrk kuulmine).

  (5) Arvestades meremehe vanust ja tööstaaži on tervisekontrolli tegija otsusel lubatud meremehe, v.a laevajuht, tekimeeskonna liige ja raadiosidespetsialist, perioodilisel tervisekontrollil avastatud kuulmise nõrgenemine sotsiaalse suhtluse tasemeni (normaalse kõne kuulmine 2,5 meetri kauguselt).

§ 3.   Nägemisnõuded

  (1) Laevajuhi ja sellele erialale õppima asuja ning navigatsioonivahis osaleja korrigeerimata nägemisteravus ei tohi olla alla 5/20 parema nägemisega silmas ja alla 5/30 halvema nägemisega silmas ning korrigeeritult binokulaarselt mitte alla 5/5.

  (2) Kui laevajuht või navigatsioonivahis osaleja on sellel ametikohal töötanud üle viie aasta ja on üle 40 aasta vana, ei tohi korrigeerimata nägemisteravus olla alla 5/30 binokulaarselt ning korrigeeritult binokulaarselt mitte alla 5/6,6.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul on nõutav normaalne vaateväli ja värvusnägemine ning pimedas nägemine.

  (4) Lõikes 1 nimetamata meremehel ja õppima asujal ei tohi korrigeerimata nägemisteravus monokulaarse nägemise korral olla alla 5/30 ning korrigeeritult kas monokulaarselt või binokulaarselt mitte alla 5/10.

  (5) Kui meremehelt nõutakse prillide või kontaktläätsede kasutamist, peavad tal olema laevas tagavaraprillid või -kontaktläätsed.

§ 4.   Meditsiinilised vastunäidustused

  (1) Tervisehäired ja terviseseisundid, mis on absoluutseks või suhteliseks vastunäidustuseks mereõppeasutusse õppima asumisel või laeval töötamisel, on loetletud lisas 1.

  (2) Absoluutse vastunäidustuse (A) esinemisel ei sobi isik alustama õpinguid mereõppeasutuses ega laeval töötama.

  (3) Suhtelise vastunäidustuse (B) esinemisel määrab tervisekontrolli tegija piirangu meremehe erialale, ametikohale, sõidupiirkonnale või tervisetõendi kehtivusajale vastavalt § 12 lõike 5 punktile 1. Piirangud sõidupiirkonnale on kas kohaliku rannasõidu ja laevatatavate sisevete piirkond, Läänemere piirkond või Euroopa piirkond.

2. peatükk TERVISEKONTROLLI KORD 

§ 5.   Tervisekontrolli läbimine

  (1) Meretöölepingu sõlmimist taotlev isik ja õppima asuja peavad läbima tervisekontrolli mitte varem kui kolm kuud enne meretöölepingu sõlmimist või mereõppeasutusse õppima asumist.

  (2) Perioodilise tervisekontrolli peab läbima:
  1) alla 18-aastane meremees üks kord aastas, välja arvatud mereõppeasutuses õppija perioodil, kus õppijal ei ole ette nähtud meresõidupraktikat;
[RT I, 11.07.2012, 13 - jõust. 14.07.2012]
  2) üle 18-aastane meremees iga kahe aasta järel;
[RT I, 11.07.2012, 13 - jõust. 14.07.2012]
  3) tervisekontrolli käigus ilmnenud suhtelise vastunäidustuse esinemisel vastavalt tervisekontrolli tegija otsusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

  (3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatule peab meremees läbima tervisekontrolli, kui ta:
  1) läheb üle teisele ametikohale, millele on kehtestatud rangemad tervisenõuded;
  2) on olnud järjest haiguselehel 30 päeva või kauem või
  3) on olnud maha munsterdatud tervisega seotud põhjusel.

§ 6.   Tervisekontrolli tegija

  Tervisekontrolli teeb Terviseameti poolt tervisekontrolli läbiviimiseks tunnustatud arst.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 7.   Tervisekontrolli terviseuuringud

  (1) Tervisekontrolli tegemisel tehakse järgmised laboriuuringud:
  1) vere kliiniline analüüs – eelneval ja perioodilisel tervisekontrollil;
  2) uriini analüüs – eelneval ja perioodilisel tervisekontrollil;
  3) veresuhkru analüüs – eelneval tervisekontrollil;
  4) määratakse vererühm ja reesusfaktor, kui neid pole varem määratud.

  (2) Tervisekontrolli tegemisel tehakse järgmised röntgen- ja funktsionaaldiagnostilised uuringud:
  1) kopsude röntgenuuring – eelneval tervisekontrollil ja tervisekontrolli käigus ilmnenud tervisehäirete või näidustuste esinemisel;
  2) elektrokardiogramm (EKG) – eelneval tervisekontrollil, alla 50-aastasel meremehel tervisekontrolli käigus ilmnenud tervisehäirete või näidustuste esinemisel ja üle 50-aastasel meremehel;
  3) toonaudiomeetria – eelneval tervisekontrollil, nelja aasta möödumisel eelmisest uuringust, mehaanikutel kahe aasta möödumisel eelmisest uuringust ja tervisekontrolli käigus ilmnenud tervisehäirete või näidustuste esinemisel;
  4) nägemise kontroll – eelneval ja perioodilisel tervisekontrollil;
  5) värvusnägemise kontroll Ishihara testidega ja vaatevälja hindamine Donders’i meetodil – eelneval tervisekontrollil ja tervisekontrolli käigus ilmnenud tervisehäirete või näidustuste esinemisel.

  (3) Lisas 1 nimetatud tervisehäire või terviseseisundi hindamise täpsustamiseks on tervisekontrolli tegijal õigus suunata kontrollitav lõigetes 1 ja 2 nimetamata terviseuuringutele (täiendavad terviseuuringud).

  (4) Lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud terviseuuringuid ei pea tegema meretöölepingu sõlmimist taotlevale isikule, kui tervisekontrolli tegijal on andmed eelneva tervisekontrolli terviseuuringute kohta.

§ 8.   Terviseuuringute läbimise aeg

  (1) Õppima asuja ja meremees peavad läbima terviseuuringud ühe kuu jooksul terviseuuringutele suunamise päevast arvates.

  (2) Paragrahvi 7 lõikes 3 sätestatud juhul peavad õppima asuja ja meremees läbima terviseuuringud kolme kuu jooksul terviseuuringutele suunamise päevast arvates.

§ 9.   Tervisekontrolli tegemise maht

  (1) Tervisekontrolli tegija teeb õppima asuja ja meremehe tervisekontrolli §-s 7 ettenähtud mahus.

  (2) Kui viimasest tervisekontrollist on möödas rohkem kui kolm aastat või tervisekontrolli tegijal puuduvad eelneva tervisekontrolli andmed, teeb tervisekontrolli tegija tervisekontrolli eelneva tervisekontrolli mahus.

  (3) Paragrahvi 5 lõike 3 punktis 1 sätestatud juhul teeb tervisekontrolli tegija tervisekontrolli eelneva tervisekontrolli mahus.

  (4) Paragrahvi 5 lõike 3 punktides 2 ja 3 sätestatud juhul teeb tervisekontrolli tegija tervisekontrolli perioodilise tervisekontrolli mahus.

§ 10.   Meremehe tervisekontrolli tegemine

  (1) Enne tervisekontrolli läbimist esitab meremees tervisekontrolli tegijale isikut tõendava dokumendi ning täidab seejärel lisas 2 toodud tervisekontrolli kaardi esimese osa. Vajadusel täidab tervisekontrolli tegija tervisekontrolli kaardi esimese osa meremehe seletuse alusel. Meremees kinnitab tervisekontrolli kaardi esimeses osas esitatud andmete õigsust oma allkirjaga.

  (2) Tervisekontrolli tegija teeb meremehe arstliku läbivaatuse, teeb või korraldab nõutavad ja vajadusel ka täiendavad terviseuuringud, konsulteerib vajaduse korral teiste eriarstidega ning kannab arstliku läbivaatuse ja vajaduse korral ka terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardi teisele osale. Terviseuuringute tulemusi tõendavaid dokumente säilitatakse koos meremehe tervisekontrolli kaardiga.

  (3) Arvestades meremehe terviseseisundi vastavust tervisenõuetele, otsustab tervisekontrolli tegija, kas meremees sobib või ei sobi laeval töötama. Lähtudes meremehe terviseseisundist võib tervisekontrolli tegija määrata piirangud vastavalt § 4 lõikele 3.

  (4) Lisaks lõikes 3 nimetatud otsusele otsustab tervisekontrolli tegija, kas meremees sobib või ei sobi navigatsioonivahis osalejaks.

  (5) Tervisekontrolli tegija kannab tervisekontrolli alusel tehtud otsused meremehe tervisekontrolli kaardi kolmandale osale.

  (6) Tervisekontrolli tegija tutvustab ja selgitab meremehele tema tervisekontrolli arstliku läbivaatuse ja terviseuuringute tulemusi ja nende alusel tehtud otsuseid ning võtab meremehelt selle kohta tervisekontrolli kaardile allkirja.

§ 11.   Õppima asuja tervisekontrolli tegemine

  (1) Õppima asuja tervisekontrolli tegemisele kohaldatakse § 10 lõigetes 1, 2, 5 ja 6 sätestatut, arvestades õppima asuja ning käesolevast paragrahvist tulenevate erisustega.

  (2) Enne tervisekontrolli läbimist esitab õppima asuja tervisekontrolli tegijale isikut tõendava dokumendi ning seejärel täidab tervisekontrolli tegija lisas 3 toodud tervisekontrolli kaardi esimese osa.

  (3) Arvestades õppima asuja terviseseisundi vastavust tervisenõuetele, otsustab tervisekontrolli tegija, kas õppima asuja sobib või ei sobi õppima mereõppeasutuses.

§ 12.   Tervisetõendi vormistamine ja väljastamine

  (1) Tervisekontrolli tegija vormistab tervisekontrolli kaardi alusel tervisetõendi õppima asujale A4 ja meremehele A5 formaadis.

  (2) Tervisekontrolli tegija väljastab:
  1) kohaliku rannasõidu ja laevatatavate sisevete laevade meremehele lisas 4 toodud vormi kohase tervisetõendi;
  2) kohaliku rannasõidu sõidupiirkonnast väljuvate laevade meremehele lisas 5 toodud vormi kohase tervisetõendi;
  3) õppima asujale lisas 6 toodud vormi kohase tervisetõendi.

  (3) Lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud tervisetõendid vormistatakse kahes eksemplaris. Tervisetõendi originaaleksemplar väljastatakse meremehele, ärakiri jääb tervisekontrolli tegijale.

  (4) Tervisekontrolli tegija väljastab meremehele lisas 4 toodud vormi kohase tervisetõendi, kui tervisekontrolli tegija määrab meremehele sõidupiirkonna piiranguna kohaliku rannasõidu ja laevatatavate sisevete piirkonna.

  (5) Tervisekontrolli tegija väljastab meremehele tervisetõendi kehtivusajaga:
  1) kuni 1 aasta, kui tervisekontrolli käigus avastatakse meremehel suhteline vastunäidustus;
  2) 1 aasta alla 18-aastasele meremehele;
[RT I, 11.07.2012, 13 - jõust. 14.07.2012]
  3) 2 aastat üle 18-aastasele meremehele.
[RT I, 11.07.2012, 13 - jõust. 14.07.2012]

§ 13.   Tervisekontrolli dokumentide säilitamine

  (1) Tervishoiuteenuse osutaja säilitab tervisekontrolli kaarte ja terviseuuringute tulemusi paberkandjal või elektroonilisel kujul 75 aastat isiku sünnist arvates.

  (2) Paragrahvi 12 lõikes 2 nimetatud tervisetõendi ärakirja säilitab tervishoiuteenuse osutaja vähemalt 5 aastat.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud tervisetõendi kehtivus

  Meremehe tervisetõend, mis on väljastatud enne käesoleva määruse jõustumist, kehtib tervisetõendil märgitud kuupäevani.

§ 15.   Meditsiinilise vastunäidustuse jõustumine

  Lisas 1 nimetatud rasvtõve ja komplitseeritud rasvtõve indekseid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007. a.

Lisa 1 Meditsiiniliste vastunäidustuste loetelu

Lisa 2 Meremehe tervisekontrolli kaart

Lisa 3 Mereõppeasutusse õppima asuja tervisekontrolli kaart

Lisa 4 Kohaliku rannasõidu ja laevatatavate sisevete laevade meremehe tervisetõend

Lisa 5 Meremehe tervisetõend
[RT I, 15.12.2021, 10 - jõust. 18.12.2021]

Lisa 6 Mereõppeasutusse õppima asuja tervisetõend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json