Teksti suurus:

Ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus (lähtetoetused)

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2024
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2023, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.12.2023 otsus nr 339

Ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus (lähtetoetused)

Vastu võetud 22.11.2023

§ 1.  Ravimiseaduse muutmine

Ravimiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 621 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Apteekri lähtetoetus (edaspidi lähtetoetus) on üldapteeki või selle struktuuriüksusesse tööle asuvale proviisorile või farmatseudile ühekordselt makstav toetus.

(2) Lähtetoetust võib ühe aasta jooksul proviisorina või farmatseudina tööle asumisest arvates taotleda isik, kes:
1) on Terviseametis registreeritud proviisori või farmatseudina;
2) asub proviisori või farmatseudina tööle ühes või samale omanikule kuuluvas mitmes üldapteegis või haruapteegis, mis asub linnas kui asustusüksuses, kus ei ole teist üldapteeki või haruapteeki, või asub muus asustusüksuses, mis on linnast kui asustusüksusest vähemalt kümne kilomeetri kaugusel ja olemasolevast üldapteegist või haruapteegist vähemalt viie kilomeetri kaugusel;
3) töötab käesoleva lõike punktis 2 nimetatud apteegis kohapeal proviisori või farmatseudina summeeritud tööajaga vähemalt 24 tundi nädalas.

(3) Taotlus lähtetoetuse saamiseks esitatakse Terviseametile. Terviseamet otsustab lähtetoetuse andmise kahe kuu jooksul taotluse esitamisest arvates. Lähtetoetus makstakse isiku pangakontole ühe kuu jooksul lähtetoetuse andmise otsuse tegemisest arvates.

(4) Lähtetoetuse suurus on 15 000 eurot töötamiskohustusega kolm aastat ja 25 000 eurot töötamiskohustusega viis aastat.

(5) Lähtetoetust saanud proviisor või farmatseut on kohustatud tagastama talle väljamakstud lähtetoetuse proportsionaalselt lähtetoetuse andmise otsuses nimetatud töötamiskohustuse lõpuni jäänud ajaga, kui tema pidev töötamine käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimustel lõpeb enne otsuses ettenähtud kolme- või viieaastase töötamiskohustuse möödumist. Töötamine loetakse peatunuks lähtetoetust saanud isiku ema-, isa- või vanemapuhkuse või ajateenistuskohustuse täitmise ajaks ning tema töötamiskohustus pikeneb nimetatud aja võrra. Töötamine loetakse pidevaks lähtetoetust saanud isiku töövõimetuse ajal või juhul, kui tema tööstaaž käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimustel ei katke kolme- või viieaastase tähtaja kestel rohkem kui kolmeks kuuks korraga. Lähtetoetus tuleb maksta tagasi viie aasta jooksul lähtetoetuse tagasimaksmise teatise saamisest arvates.

(6) Lähtetoetust saanud isik ei ole kohustatud tagastama talle väljamakstud lähtetoetust juhul, kui tema tegevus proviisori või farmatseudina lõpeb lähtetoetuse andmise otsuses nimetatud apteegis ja ta asub tööle käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud tingimustele vastavasse teise apteeki või kui ta on tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu töölepingu erakorraliselt üles öelnud või kui tööandja on töölepingu erakorraliselt üles öelnud, kuna töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

(7) Lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 11613 järgmises sõnastuses:

§ 11613. Lähtetoetuse mõju hindamine

Sotsiaalministeerium analüüsib hiljemalt 2028. aasta 1. jaanuariks apteekri lähtetoetuse eesmärgi saavutamist ja rakendamisega kaasnenud mõju ning esitab vajaduse korral ettepanekud regulatsiooni muutmiseks.”.

§ 2.  Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmine

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 41. peatüki pealkirjast jäetakse välja sõna „eriarsti”;

2) paragrahvi 541 pealkiri ning lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 541. Eriarsti ja õe lähtetoetus

(1) Lähtetoetus on eriarstina või õena tööle asuvale isikule ühekordselt makstav toetus.”;

3) paragrahvi 541 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Lähtetoetust võib taotleda õde, kes:
1) on olnud registreeritud tervishoiukorralduse infosüsteemis õena rohkem kui viis aastat;
2) ei ole õena töötanud vähemalt viis aastat enne käesoleva lõike punktis 3 nimetatud asukohas töötama asumist;
3) asub õena tööle töökoormusega vähemalt 30 tundi nädalas käesoleva seaduse § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglavõrgu kavas nimetatud ühes või mitmes haiglas või ühe või mitme üldarstiabi osutava tervishoiuteenuse osutaja juures väljaspool Tallinna linna, Tartu linna või nendega vahetult piirnevaid kohaliku omavalitsuse üksuseid;
4) taotleb lähtetoetust ühe aasta jooksul arvates ajast, mil asus õena tööle käesoleva lõike punktis 3 nimetatud kohas;
5) vastab käesoleva seaduse § 542 lõike 7 alusel kehtestatud tingimustele.”;

4) paragrahvi 542 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lähtetoetust saama õigustatud isik esitab lähtetoetuse taotluse Terviseametile.

(2) Terviseamet otsustab lähtetoetuse andmise kahe kuu jooksul taotluse esitamisest arvates. Lähtetoetus makstakse isiku pangakontole ühe kuu jooksul lähtetoetuse andmise otsuse tegemisest arvates.”;

5) paragrahvi 542 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Lähtetoetust saanud isik on kohustatud tagastama talle väljamakstud lähtetoetuse või osa toetusest proportsionaalselt vähem töötatud ajaga, kui tema pidev töötamine või tegutsemine käesoleva seaduse § 541 lõigetes 3–5 nimetatud tingimustel lõpeb enne viie aasta möödumist toetuse määramisest.”;

6) paragrahvi 542 lõike 51 neljandas lauses asendatakse sõna „Sotsiaalministeerium” sõnaga „Terviseamet”;

7) paragrahvi 542 lõike 6 esimeses lauses asendatakse sõna „arst” sõnaga „isik”;

8) paragrahvi 542 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Lähtetoetust saama õigustatud isiku täpsemad tööle asumise piirkonnad seoses tervishoiuteenuse tagamise vajadusega piirkonnas võib kehtestada valdkonna eest vastutav minister käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud määruses.”;

9) seadust täiendatakse §-ga 727 järgmises sõnastuses:

§ 727. Lähtetoetuste menetlemine

Enne 2024. aasta 1. jaanuari esitatud eriarsti lähtetoetuse taotlusi menetleb Sotsiaalministeerium.”;

10) seadust täiendatakse §-ga 728 järgmises sõnastuses:

§ 728. Lähtetoetuse mõju hindamine

Sotsiaalministeerium analüüsib hiljemalt 2028. aasta 1. jaanuariks õe lähtetoetuse eesmärgi saavutamist ja rakendamisega kaasnenud mõju ning esitab vajaduse korral ettepanekud regulatsiooni muutmiseks.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2024. aasta 30. juunil.

(2) Käesoleva seaduse § 1 ning § 2 punktid 4, 6 ja 9 jõustuvad 2024. aasta 1. jaanuaril.

Lauri Hussar
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json