Teksti suurus:

Vabariigi Valimiskomisjoni 7. juuli 2009. a määruse nr 17 „Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel” ja teiste määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 16.01.2013, 3

Vabariigi Valimiskomisjoni 7. juuli 2009. a määruse nr 17 „Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel” ja teiste määruste muutmine

Vastu võetud 08.01.2013 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 17 lõike 4 punkti 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valimiskomisjoni 7. juuli 2009. a määruses nr 17 „Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse sõna „kaadrikaitseväelane” sõnaga „tegevväelane”;

2) paragrahvi 2 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ajavahemikus kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani töötab valla või linna valimiskomisjon igal tööpäeval ja valimiskomisjoni otsusel ka puhkepäevadel.”;

3) määrust täiendatakse paragrahviga § 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Kandideerimisdokumentide vormide avalikustamine

(1) Vabariigi Valimiskomisjon teeb kandideerimisdokumentide vormid kättesaadavaks oma veebilehel.

(2) Valla või linna valimiskomisjon teeb kandideerimisdokumentide vormid kättesaadavaks oma veebilehel hiljemalt enne kandidaatide registreerimise algust.”;

4) paragrahvi 4 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 4 lõige 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Erakond võib volitada ennast vallas või linnas esindama kuni kaks isikut.”;

6) paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaks või enam hääleõiguslikku Eesti kodanikku või Euroopa Liidu kodanikku võivad vallas või linnas moodustada valimisliidu. Valimisliit moodustatakse seltsingulepingu sõlmimisega.

(2) Valimisliit esitatakse valla või linna valimiskomisjonile registreerimiseks varemalt 60. päeval ja hiljemalt 45. päeval enne valimispäeva.

(3) Valimisliidu registreerimiseks esitab valimisliidu volitatud esindaja valla või linna valimiskomisjonile Vabariigi Valimiskomisjoni kehtestatud vormi kohase teatise. Teatisele lisatakse kirjalik seltsinguleping. Teatises esitatakse:
1) valla või linna nimi, mille volikogu valimisteks valimisliit moodustatakse;
2) valimisliidu nimi;
3) valimisliidu moodustanud hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanike nimed, isikukoodid ja allkirjad.

(4) Seltsingulepingus on vähemalt kahe valimisliitu juhtima õigustatud isiku nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid ning soovi korral muud valimisliidu tegevust käsitlevad sätted, sealhulgas valimisliidu lõppemise kord ja valimisliidu volitatud esindajate nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid.

(5) Kui seltsingulepinguga ei ole sätestatud teisiti või seltsinglased ei ole määranud valimisliidu volitatud esindajat või esindajaid, on valimisliidu volitatud esindajateks käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud valimisliitu juhtima õigustatud isikud.

(6) Valimisliidu nimes sisaldub sõna „valimisliit”. Valimisliidu nimi ei tohi olla ebaesteetiline ega eksitav. Eelmistel volikogu valimistel registreeritud valimisliidu nime võib kasutada juhul, kui üle poole eelmise valimisliidu moodustajatest on ka uue valimisliidu moodustajateks. Keelatud on valimisliidu nimena kasutada erakonna või mõne muu valimisliidu nime või sellega eksitavalt sarnast nime.

(7) Valla või linna valimiskomisjon registreerib nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud valimisliidu kolme päeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud teatise saamist.

(8) Valla või linna valimiskomisjon ei registreeri valimisliitu, kui selle registreerimiseks esitamise tähtaja jooksul ei ole esitatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud teatist või selles on puudusi või vigu või kui seadusest tulenevalt ei ole valimisliidu moodustamine lubatud.

(9) Muudatustest valimisliidu moodustajate koosseisus teavitab valimisliidu volitatud esindaja kirjalikult viivitamata valla või linna valimiskomisjoni.”;

7) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Mitme valimisringkonnaga vallas või linnas ei ole kandideerimine seotud isiku elukohajärgse valimisringkonnaga.”;

8) paragrahvi 7 lõikes 2 ning lõikes 4 asendatakse sõna „märkida” sõnaga „esitada”;

9) paragrahvi 7 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kandidaadi ankeet avaldatakse Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel. Valimiskomisjonid ei avalda kandidaadi isikukoodi, elukoha aadressi ega sidevahendite numbreid.”;

10) paragrahvi 10 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 11 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Erakond esitab kandidaatide nimekirja pärast käesoleva määruse § 4 lõikes 5 nimetatud teatise esitamist.”;

12) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Valla või linna valimiskomisjon:
1) vaatab läbi kõik esitatud kandidaatide registreerimise dokumendid;
2) teeb otsustuse nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaatide registreerimise kohta ja võtab vajadusel vastu otsuse kandidaadi registreerimata jätmise kohta;
3) korraldab liisuheitmise kandidaadid nõuetekohaselt registreerimiseks esitanud erakondade ja valimisliitude ning üksikkandidaatide vahel;
4) annab kandidaatidele registreerimisnumbrid vastavalt liisuheitmise tulemustele;
5) võtab vastu valimiskomisjoni otsuse kandidaatide registreerimise kohta.”;

13) paragrahvi 14 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 19 lõike 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Registreerimisotsuse võib tühistada ja registreerimata jäetud kandidaadi registreerida hiljemalt 13. päeval enne valimispäeva.”;

15) määrust täiendatakse paragrahviga 211 järgmises sõnastuses:

§ 211. Ülevallalised ja -linnalised kandidaatide nimekirjad

(1) Erakondade ja valimisliitude ülevallalised või -linnalised kandidaatide nimekirjad reastatakse liisuheitmise tulemuse järjekorras.

(2) Erakondade ja valimisliitude ülevallalistes või -linnalistes nimekirjades ei märgita kandidaadi nime ette registreerimis- ega järjekorranumbrit.”;

16) paragrahvi 23 lõike 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kandidaadi ankeedis kandidaadi kohta märgitud isikuandmed sisestatakse valimiste infosüsteemi ja elektroonilise hääletamise süsteemi ning avaldatakse Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel käesoleva määruse § 7 lõikes 5 sätestatud erandit arvestades.”;

17) paragrahvi 25 lõike 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kandidaatide nimekirju võib muuta hiljemalt 13. päeval enne valimispäeva.”;

18) paragrahvi 26 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kõikide volikogude liikmekandidaatide nimekirja võib muuta hiljemalt 13. päeval enne valimispäeva.”.

§ 2.  Sõna „kaadrikaitseväelane” asendatakse sõnaga „tegevväelane”:

1) Vabariigi Valimiskomisjoni 18. novembri 2002. a määruse nr 19 „Kandidaatide registreerimise avalduse vormi, kandidaatide ringkonnanimekirja vormi, kandidaatide üleriigilise nimekirja vormi, kandideerimisavalduse vormi ja kandidaadi ankeedi vormi kehtestamine Riigikogu valimisteks” punktiga 4 kehtestatud ja määrusele lisatud kandideerimisavalduse vormis;

2) Vabariigi Valimiskomisjoni 30. jaanuari 2009. a määruse nr 3 „Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord Euroopa Parlamendi valimistel” § 1 lõike 3 punktis 3;

3) Vabariigi Valimiskomisjoni 30. jaanuari 2009. a määruse nr 4 „Kandidaatide registreerimise avalduse vormi, kandidaatide nimekirja vormi, kandideerimisavalduse vormi ja kandidaadi ankeedi vormi kehtestamine Euroopa Parlamendi valimisteks” § 1 punktiga 3 kehtestatud ning määrusele lisatud kandideerimisavalduse vormis;

4) Vabariigi Valimiskomisjoni 30. jaanuari 2009. a määruse nr 5 „Euroopa Liidu kodaniku hääleõiguslikkusest teavitamise teatise vormi kehtestamine” lisas;

5) Vabariigi Valimiskomisjoni 17. septembri 2010. a määruses nr 23 „Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord Riigikogu valimistel” § 1 lõikes 2.

§ 3.  Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2013. a.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json