Teksti suurus:

Kuriteoohvritele riikliku hüvitise taotlemiseks vajalike uurimisasutuse poolt esitatavate andmete dokumendi vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 16.01.2013, 20

Kuriteoohvritele riikliku hüvitise taotlemiseks vajalike uurimisasutuse poolt esitatavate andmete dokumendi vorm
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

Vastu võetud 03.02.2004 nr 14
RTL 2004, 16, 244
jõustumine 16.02.2004(rakendatakse 01.02.2004)

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2005/57RTL 2005, 74, 105408.07.2005
09.11.2010RT I, 25.11.2010, 301.01.2011
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012
28.12.2012RT I, 16.01.2013, 1919.01.2013, rakendatakse alates 01.01.2013

Määrus kehtestatakse «Ohvriabi seaduse» § 19 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kuriteoohvritele riikliku hüvitise taotlemiseks vajalike uurimisasutuse poolt esitatavate andmete dokumendi vorm (edaspidi uurimisasutuse tõend).
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 2.   Uurimisasutuse tõend
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (1) Uurimisasutuse tõend väljastatakse ohvrile või tema esindajale uurimisasutusele esitatud kirjaliku avalduse alusel. Avaldus peab vastama «Avaldustele vastamise seaduse» nõuetele.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Uurimisasutuse tõendi koostab uurimisasutuse uurija õigustega ametnik, kes teostab selles kriminaalasjas eeluurimist, või muu selleks volitatud ametnik masinakirjas või elektrooniliselt.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Uurimisasutuse tõendi koostamiseks õigustatud ametnik vaatab laekunud avalduse läbi kümne kalendripäeva jooksul avalduse laekumise päevast arvates selleks ajaks kriminaalasjas kogutud materjalide ja tõendite põhjal.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Väljastatud tõendid registreeritakse vastavalt uurimisasutuse asjaajamiskorrale.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Uurimisasutuse tõendi varguse, kadumise või hävimise korral väljastatakse ohvrile või tema esindajale soovi korral dokumendi teine eksemplar.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 3.   Uurimisasutuse tõendi osad
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  Uurimisasutuse tõend koosneb järgmistest osadest:
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  1) päis, kuhu märgitakse sündmuse number ja kriminaalasja number;
  2) sündmuse kirjeldus;
  3) menetlusotsustused kriminaalasjas;
  4) andmed kannatanule (tsiviilhagejale) tekitatud kahju hüvitamise kohta;
  5) lisateave hüvitise maksmist välistavate asjaolude kohta;
  6) andmed tõendi koostamise kohta.

§ 4.   Uurimisasutuse tõendi täitmine
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (1) Uurimisasutuse tõendi esimese osa «SÜNDMUSE KIRJELDUS» lahtrid 1–10 täidetakse järgmiselt:
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  1) lahtrisse 1 märgitakse politseile sündmusest teatamise aeg – kuupäev ja kellaaeg ning politseiasutuse struktuuriüksus, kus sündmus registreeriti;
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  2) lahtrisse 2 märgitakse teatamise viis – suuline või kirjalik avaldus või muul viisil;
  3) lahtrisse 3 märgitakse, kes teatas – sündmusest teatanud isiku ees- ja perekonnanimi;
  4) lahtrisse 4 märgitakse aeg või ajavahemik – kuriteo toimumise kuupäev ja kellaaeg või arvatav ajavahemik;
  5) lahtrisse 5 märgitakse koht – kuriteo lõpuleviimise koht haldusjaotuse järgi (maakond, linn/vald, linnaosa, tänav jne);
  6) lahtrisse 6 märgitakse juhtumi kirjeldus – kuriteo sündmuse kirjeldus vabas vormis;
  7) lahtrisse 7 märgitakse kannatanu – ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  8) lahtrisse 8 märgitakse kuriteo kvalifikatsioon – «Karistusseadustiku» säte, mille järgi menetlust alustati, menetluse alustamise kuupäev ja uurimisasutuse nimetus, kus menetlust alustati;
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  9) lahtrisse 9 märgitakse prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendatavale abivahenditele ning riietele tekitatud kahju – kui ohver on avaldanud talle tekitatud kahju suuruse, siis tehakse märge «Jah» ja kirjutatakse summa, mille ta on avaldanud. Kui kahju tuvastatud ei ole, tehakse tõendile märge «Ei»;
  10) lahter 10 täidetakse, kui tõendile on lisatud kohtuarstliku ekspertiisiakti koopia (väljavõte). Märge «Jah» tehakse, kui tõendile on lisatud kohtuarstliku ekspertiisiakti koopia (väljavõte) ning näidatakse lehtede arv.

  (2) Uurimisasutuse tõendi teise osa «MENETLUSOTSUSTUSED KRIMINAALASJAS» lahtrid 1–6 täidetakse järgmiselt:
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  1) lahtrisse 1 märgitakse, kes on kriminaalasjas kannatanu ja/või tsiviilhageja (ees- ja perekonnanimi, isikukood); mis ajast (kuupäev); kas ja kes on esindaja; kelle otsustus (uurija ees- ja perekonnanimi) ja uurimisasutuse nimetus;
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  2) lahtrisse 2 märgitakse, kes on kriminaalasjas kahtlustatav (ees- ja perekonnanimi); mis ajast (kuupäev); kelle otsustus (uurija ees- ja perekonnanimi) ja uurimisasutuse nimetus; tehakse viide «Karistusseadustiku» ja «Kriminaalmenetluse seadustiku» vastavatele sätetele;
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  3) lahtrisse 3 märgitakse, kes on kriminaalasjas tsiviilkostja (ees- ja perekonnanimi); mis ajast (kuupäev); kelle otsustus (uurija ees- ja perekonnanimi) ja uurimisasutuse nimetus;
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  4) lahtrisse 4 märgitakse, kas kriminaalasi on saadetud prokurörile – prokuratuuri nimetus; kas saadeti kohtueelse menetluse kokkuvõttega "Kriminaalmenetluse seadustiku" § 222 korras või muudel alustel; saatmise kuupäev; kelle otsustus (uurija ees- ja perekonnanimi) ja uurimisasutuse nimetus;
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  5) lahtrisse 5 märgitakse, kas kriminaalasja menetlus on lõpetatud "Kriminaalmenetluse seadustiku" § 200 1 alusel (ei ole kindlaks tehtud isikut, kes on kuriteo toime pannud) - millal (kuupäev); kelle otsustus (uurija ees- ja perekonnanimi) ja uurimisasutuse nimetus;
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  6) lahtrisse 6 märgitakse, kas kriminaalasja menetlus on lõpetatud muudel alustel – millal (kuupäev); millisel alusel on kriminaalasja menetlus lõpetatud (tehakse viide «Kriminaalmenetluse seadustiku» vastavatele sätetele); kelle otsustus (ametikoht, ees- ja perekonnanimi) ja asutuse nimetus.
[RTL 2005, 74, 1054 - jõust. 08.07.2005]

  (3) Uurimisasutuse tõendi kolmanda osa «ANDMED TEKITATUD KAHJU HÜVITAMISE KOHTA» lahtrid 1–2 täidetakse järgmiselt:
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  1) lahtrisse 1 märgitakse, kas kahtlustatavate või süüdistatavate või nende esindajate ja kostjate poolt on kannatanule või tsiviilhagejale või nende esindajatele hüvitatud kahju – märgitakse hüvitatud kahju suurus ja seda tõendav dokument; kahju hüvitamise kuupäev; kahju hüvitaja (kahtlustatav, süüdistatav, eestkostja või tema esindaja) isikuandmed (ees- ja perekonnanimi);
  2) lahtrisse 2 märgitakse, kas kindlustusseltsi poolt on hüvitatud – täidetakse, kui kindlustusselts esitab uurimisasutusele järelepärimise või teate kindlustusjuhtumi käsitlemise või kindlustushüvitise määramise otsustamise kohta.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Uurimisasutuse tõendi neljanda osa «LISATEAVE HÜVITISE MAKSMIST VÄLISTAVATE ASJAOLUDE KOHTA» lahtrid 1–6 täidetakse, kui esineb üks või mitu «Ohvriabi seaduse» §-s 16 toodud hüvitise maksmist välistavatest asjaoludest, järgmiselt:
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  1) lahter 1 täidetakse, kui ohver osales kuriteo toimepanemises – tehakse märge «Jah» ning antakse lühike selgitus, millega see on tõendatud;
  2) lahter 2 täidetakse, kui ohver või tema ülalpeetav on kuriteo toimepanemise või kahju tekke kutsunud esile või seda soodustanud oma tahtliku või kergemeelse käitumisega – tehakse märge «Jah» ning antakse lühike selgitus, millega see on tõendatud;
  3) lahter 3 täidetakse, kui ohver või tema ülalpeetav ei ole 15 päeva jooksul kuriteost teatanud, kuigi oleks olnud võimeline seda tegema, ja politsei ei ole ka muul viisil sellest teada saanud – tehakse märge «Jah» ning antakse lühike selgitus, millega see on tõendatud;
  4) lahter 4 täidetakse, kui ohver või tema ülalpeetav on süüdi mõistetud vägivallakuriteo sooritamise eest või «Karistusseadustiku» §-de 255 lõike 1 või 256 lõike 1 alusel ja tema karistatus ei ole kustunud – tehakse märge «Jah» ning lisatakse karistusregistri õiend;
[RTL 2005, 74, 1054 - jõust. 08.07.2005]
  5) lahter 5 täidetakse, kui ohvrile või tema ülalpeetavale hüvitise maksmine on ebaõiglane või põhjendamatu muudel põhjustel – tehakse märge «Jah» ning antakse lühike selgitus, millega see on tõendatud;
  6) lahter 6 täidetakse, kui ohver on keeldunud tegemast õiguskaitseorganitega koostööd kuriteo asjaolude selgitamiseks või kurjategija kindlakstegemiseks ja tabamiseks või kahjude tõendamiseks – tehakse märge «Jah» ja antakse lühike selgitus, milles keeldumine seisnes.

  (5) Uurimisasutuse tõendi viiendas osas «ANDMED TÕENDI KOOSTAMISE KOHTA» märgitakse tõendi koostamise aluseks oleva kriminaalasja viimase uurimis- või menetlustoimingu tegemise kuupäev ja toimikus olevate lehtede arv; tõendi koostamise kuupäev; tõendi koostaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht; asutuse nimetus, kus tõendi koostanud ametnik töötab.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (6) Vajadusel lisatakse uurimisasutuse tõendile toimikus olevate materjalide koopia või väljavõte, mille kohta tehakse tõendi viienda osa lahtris «Lisad» märge «Lisatud koopia» või «Lisatud väljavõte» ja näidatakse lisatud materjalide loetelu ja lehtede arv.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (7) Uurimisasutuse tõendile kantakse ohvri või tema esindaja isikuandmed koos allkirja ja tõendi kättesaamise kuupäevaga ning seejärel tõend väljastatakse talle.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (8) Uurimisasutusele jääb väljastatud dokumendist koopia, mis lisatakse tõendi vormistamise aluseks olnud kriminaalasjale.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 5.   Õiguste tutvustamine

  Uurija tutvustab isikule, kes tunnistatakse kriminaalasjas kannatanuks või kannatanu esindajaks raske vägivallakuriteo asjades, pärast temale menetluslike õiguste ja kohustuste selgitamist, «Ohvriabi seaduse» sisu ja teeb isiku soovi korral väljavõtted seaduse tekstist.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 1. veebruarist 2004. a.

Lisa Uurimisasutuse tõendi vorm
[RT I, 16.01.2013, 19 - jõust. 19.01.2013, rakendatakse alates 01.01.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json