Teksti suurus:

Tööinspektsiooni põhimäärus

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 16.01.2015, 4

Tööinspektsiooni põhimäärus

Vastu võetud 17.10.2007 nr 67
RTL 2007, 80, 1382
jõustumine 01.02.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.01.2010RTL 2010, 4, 7301.02.2010
22.10.2010RT I, 29.10.2010, 601.12.2010
02.09.2014RT I, 05.09.2014, 708.09.2014
05.09.2014RT I, 10.09.2014, 113.09.2014
10.10.2014RT I, 14.10.2014, 417.10.2014
14.01.2015RT I, 16.01.2015, 319.01.2015

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Tööinspektsiooni staatus

  (1) Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

  (2) Tööinspektsiooni kulud kaetakse riigieelarvest. Tööinspektsiooni eelarve kinnitab, seda muudab ja selle täitmist kontrollib valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]

  (3) [Kehtetu - RT I, 16.01.2015, 3 - jõust. 19.01.2015]

§ 2.   Esindamine

  Oma ülesannete täitmisel esindab Tööinspektsioon riiki.

§ 3.   Tööinspektsiooni nimi eri keeltes

  Tööinspektsiooni nimi on:
  1) inglise keeles Labour Inspectorate;
  2) vene keeles Инспекция Труда.

§ 4.   Aruandekohustuslikkus

  Tööinspektsioon on aruandekohustuslik valdkonna eest vastutava ministri ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab Tööinspektsiooni üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]

§ 5.   Tööinspektsiooni pitsat ja sümboolika

  (1) Tööinspektsioonil on oma nimega sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis.

  (2) [Kehtetu - RT I, 16.01.2015, 3 - jõust. 19.01.2015]

§ 6.   Tööinspektsiooni dokumendiplangid

  (1) Tööinspektsioonil on oma nime ja väikese riigivapi kujutise või sümboliga dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse kindlaks Tööinspektsiooni asjaajamiskorras.

  (2) [Kehtetu - RT I, 05.09.2014, 7 - jõust. 08.09.2014]

§ 7.   Asukoht

  Tööinspektsioon asub Tallinnas. Tööinspektsiooni postiaadress on Gonsiori 29, 10147 Tallinn, elektrooniline postiaadress on ti@ti.ee, veebilehe aadress on http://www.ti.ee/.
[RT I, 05.09.2014, 7 - jõust. 08.09.2014]

2. peatükk TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 8.   Tööinspektsiooni põhiülesanded

  Tööinspektsiooni põhiülesanneteks on töökeskkonnapoliitika elluviimine, riiklik järelevalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete töökeskkonnas täitmise üle, üldsuse, töötajate ja tööandjate teavitamine töökeskkonna ohtudest ning individuaalsete töövaidluste lahendamine kohtueelses töövaidlusorganis.

§ 9.   Tööinspektsiooni ülesanded

  Põhiülesannete täitmiseks Tööinspektsioon:
  1) kavandab, koordineerib ja teostab riiklikku järelevalvet töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas ning kohaldab riikliku järelevalve erimeetmeid seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses;
[RT I, 16.01.2015, 3 - jõust. 19.01.2015]
  2) teeb ennetustööd töökeskkonna ohutuks muutmiseks ja tööelu kvaliteedi tõstmiseks, kaasates asjaomaseid asutusi ja organisatsioone;
  3) teeb Sotsiaalministeeriumile ettepanekuid töökeskkonnapoliitika väljatöötamiseks ja töötab välja strateegia oma ülesannete täitmiseks töökeskkonnapoliitika elluviimisel;
  4) teeb Sotsiaalministeeriumile ettepanekuid tööohutust, töötervishoidu ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide väljatöötamiseks ja nende muutmiseks ning annab arvamusi õigusaktide eelnõude kohta;
  5) uurib surmaga lõppenud tööõnnetusi ning vajadusel kutsehaigestumisjuhtumeid ja muid tööõnnetusi, teeb järelevalvet tööõnnetuste uurimise ning tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamise abinõude rakendamise üle;
  6) peab tööõnnetuste, kutsehaigestumis- ja tööst põhjustatud haigestumisjuhtumite andmeid ning muid järelevalvetööks vajalikke andmeid sisaldavat andmekogu ning vahetab andmeid asjaomaste asutustega; analüüsib töökeskkonna olukorda;
  7) teeb turujärelevalvet töökeskkonnas kasutatavate isikukaitsevahendite ohutuse ja kaitseomaduste tagamise üle nende valmistamisel ja müümisel;
  8) kontrollib vajaduse korral uue või rekonstrueeritud ehitise töötingimuste vastavust kehtestatud nõuetele;
[RT I, 16.01.2015, 3 - jõust. 19.01.2015]
  9) teeb otsuseid seaduses ettenähtud juhtudel nõusoleku või kooskõlastuse andmise või sellest keeldumise kohta;
  10) lahendab individuaalseid töövaidlusi seaduses ettenähtud korras;
  11) annab oma pädevuse piires välja haldusakte ja lahendab vaideid;
  12) viib läbi väärteoasja kohtuvälise menetluse seaduses ettenähtud juhtudel ja korras;
  13) [kehtetu - RT I, 16.01.2015, 3 - jõust. 19.01.2015]
  14) esindab riiki kohtuvaidlustes oma pädevuse piires;
  15) teeb koostööd täidesaatva riigivõimu asutuste, kohalike omavalitsusasutuste, tööandjate ja töötajate esindusorganisatsioonide ning rahvusvaheliste organisatsioonidega;
  16) koordineerib ja korraldab üldsuse, töötajate ja tööandjate teavitamise tööohutust, töötervishoidu ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide rakendamisest ning järelevalve tulemustest;
  17) vastab märgukirjadele, selgitustaotlustele ja teabenõuetele, korraldab teabe avalikustamise; haldab veebilehte;
  18) töötab välja personalipoliitika ja -strateegia selle elluviimiseks; töötab välja personali koolitusstrateegia, koordineerib väliskoostöö raames läbiviidavat koolitust, korraldab ametnike tööalase väljaõppe ja täiendõppe;
  19) valmistab ette eelarve projekti, kontrollib eelarve täitmist ning koostab eelarve täitmise aruande;
  20) valdab, kasutab ja käsutab enda valduses olevat riigivara õigusaktidega ettenähtud tingimustel ja korras;
  21) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED 

§ 10.   Tööinspektsiooni struktuuriüksused

  (1) Tööinspektsiooni struktuuriüksusteks on osakonnad. Osakonna koosseisu võivad kuuluda talitused.
[RT I, 05.09.2014, 7 - jõust. 08.09.2014]

  (2) Struktuuriüksuse ülesanded, õigused ja kohustused määratakse kindlaks peadirektori kehtestatud struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 11.   Tööinspektsiooni struktuuriüksuse juhtimine

  (1) Tööinspektsiooni struktuuriüksust juhib peadirektori asetäitja või juhataja.
[RT I, 05.09.2014, 7 - jõust. 08.09.2014]

  (2) Inspektsiooni struktuuriüksuse juhtimine sätestatakse struktuuriüksuse põhimääruses.
[RT I, 05.09.2014, 7 - jõust. 08.09.2014]

§ 12.   Tööinspektsiooni osakonnad

  Tööinspektsiooni osakonnad on:
  1) töökeskkonna osakond, mille põhiülesanne on töötervishoiu ja tööohutuse järelevalve kavandamine ja läbiviimine; järelevalve tulemuste alusel töökeskkonna seisundi ja tööelu kvaliteedi analüüsimine, selle alusel hinnangu andmine ning aruannete koostamine; tööõnnetuste ja kutsehaigestumisjuhtumite analüüsimine; tööinspektorite nõustamine ja kontrollimine töökeskkonna järelevalve teostamisel ning tööõnnetuste ja kutsehaigestumisjuhtumite uurimisel; töökeskkonna andmekogu pidamine; andmete infovarade kaitse tagamine ja infotehnoloogilise töö korraldamine koostöös Sotsiaalministeeriumiga;
[RT I, 16.01.2015, 3 - jõust. 19.01.2015]
  2) töösuhete osakond, mille põhiülesanne on töösuhete järelevalve kavandamine ja läbiviimine; järelevalve tulemuste analüüsi alusel hinnangu andmine tööelu kvaliteedi kohta; tööinspektorite nõustamine ja kontrollimine töösuhete järelevalve teostamisel; asutusesisene õigusabiteenuse osutamine ja inspektsiooni esindamine kohtuvaidlustes; töövaidluste lahendamise praktika koondamine ja analüüsimine; isikutele selgituste andmine töösuhteid reguleerivate õigusaktide rakendamise kohta;
[RT I, 14.10.2014, 4 - jõust. 17.10.2014]
  3) teabeosakond, mille põhiülesanne on üleriigilise ennetus- ja teavitustöö korraldamine; avalikkuse ja sihtgruppide teavitamine ohtudest töökeskkonnas ja ülevaadete edastamine tööõnnetuste ja kutsehaigestumisjuhtumite kohta; infopäevade, seminaride, ümarlaudade korraldamise koordineerimine; asutuse veebilehe haldamine; Euroopa Sotsiaalfondi toetusel läbiviidava programmi tegevuse korraldamine ja koordineerimine; Euroopa Komisjoni ja välispartneritega infovahetuse koordineerimine;
[RT I, 05.09.2014, 7 - jõust. 08.09.2014]
  4) finants- ja haldusosakond, mille põhiülesanne on aastaeelarve kavandamine ja selle täitmise jälgimine ning finantsarvestuse korraldamine; personalitöö korraldamine, sealhulgas värbamisprotsessi korraldamine ja koordineerimine; teenistujate erialase väljaõppe ja täiendusõppe korraldamine ning arenguvestluste läbiviimisega seotud tegevuste koordineerimine ja korraldamine; riigivara haldamine ning hooldus- ja remonditööde korraldamine; inspektsiooni teenistujate varustamine töövahenditega; asjaajamise ja arhiivitöö korraldamine;
[RT I, 16.01.2015, 3 - jõust. 19.01.2015]
  5) töökeskkonna nõustamise osakond, mille põhiülesanne on isikutele selgituste andmine töökeskkonna nõudeid reguleerivate õigusaktide rakendamise kohta; tööandja nõustamine töökeskkonnaalase tegevuse paremaks korraldamiseks; avalikkusele suunatud töökeskkonnaalase teabematerjali koostamine.
[RT I, 14.10.2014, 4 - jõust. 17.10.2014]

§ 13.   Tööinspektsiooni kohalikud inspektsioonid, nende tööpiirkonnad ja asukohad
[Kehtetu - RT I, 05.09.2014, 7 - jõust. 08.09.2014]

§ 14.   Töövaidluskomisjon

  (1) Tööinspektsiooni juures tegutseb töövaidluskomisjon, mis juhindub oma töös „Individuaalse töövaidluse lahendamise seadusest”.
[RT I, 05.09.2014, 7 - jõust. 08.09.2014]

  (2) Töövaidluskomisjoni juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist valdkonna eest vastutav minister Tööinspektsiooni peadirektori ettepanekul.
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]

4. peatükk JUHTIMINE 

§ 15.   Tööinspektsiooni juhtimine

  Tööinspektsiooni juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]

§ 16.   Peadirektor

  Peadirektor:
  1) juhib Tööinspektsiooni tegevust ja korraldab selle ülesannete täitmise;
  2) vastutab Tööinspektsiooni tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab Tööinspektsiooni tegevusest aru valdkonna eest vastutavale ministrile;
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]
  3) tegutseb Tööinspektsiooni nimel ja esindab Tööinspektsiooni selle tegevusvaldkonnas, kaasa arvatud rahvusvahelisel suhtlemisel;
  4) annab volitusi Tööinspektsiooni esindamiseks;
  5) esitab vajaduse korral valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid Tööinspektsiooni tegevusvaldkonna korraldamiseks;
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]
  51) kehtestab Tööinspektsiooni teenistuskohtade koosseisu valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga kinnitatud teenistuskohtade koosseisu arvu piires;
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]
  6) nimetab ametisse ja vabastab ametist Tööinspektsiooni ametnikud ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud töötajatega;
[RT I, 16.01.2015, 3 - jõust. 19.01.2015]
  7) kehtestab arengu- ja hindamisvestluse korraldamise põhimõtted;
[RT I, 16.01.2015, 3 - jõust. 19.01.2015]
  8) määrab Tööinspektsiooni ametnikele distsiplinaarkaristusi seaduses kehtestatud juhtudel ja korras;
[RT I, 16.01.2015, 3 - jõust. 19.01.2015]
  9) kehtestab Tööinspektsiooni struktuuriüksuste põhimäärused, ametijuhendid, tööplaanid, teenistujate palgad, reeglid töökorraldusele, asjaajamiskorra, puhkuste ajakava, palgajuhendi, eelarve detailse jaotuse ja muud töökorralduslikud dokumendid;
[RT I, 16.01.2015, 3 - jõust. 19.01.2015]
  10) korraldab Tööinspektsiooni sisekontrolli süsteemi rakendamist;
[RT I, 05.09.2014, 7 - jõust. 08.09.2014]
  11) viib Tööinspektsioonis läbi teenistusliku järelevalve, tehes vajadusel peadirektori asetäitjale või struktuuriüksuse juhile ülesandeks materjalide ja seletuste kogumise asjaolude väljaselgitamiseks;
  12) esitab valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid Tööinspektsiooni eelarve kohta ja valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle;
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]
  13) käsutab Tööinspektsiooni kasutuses olevat riigivara ja vahendeid kooskõlas õigusaktidega; korraldab Tööinspektsiooni valdusesse antud riigivara heaperemeheliku kasutamise ja tagab säilimise;
  14) sõlmib kinnitatud eelarve piires Tööinspektsiooni nimel lepinguid;
  15) lahendab Tööinspektsiooni haldusakti või toimingu peale esitatud vaideid ja teeb vaideotsuseid seaduses ettenähtud juhtudel ja korras;
  16) lahendab või volitab Tööinspektsiooni ametnikku lahendama kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebusi;
  17) kinnitab Tööinspektsiooni nende ametikohtade loetelu, mida täitev ametnik on pädev osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel, ning annab ametnikule tema pädevust tõendava tunnistuse;
  18) [kehtetu - RT I, 16.01.2015, 3 - jõust. 19.01.2015]
  19) moodustab Tööinspektsiooni tegevusvaldkonna üksikküsimuste lahendamiseks töörühmi;
  20) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 17.   Tööinspektsiooni peadirektori käskkirjad

  Tööinspektsiooni peadirektor annab käskkirju seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse, valdkonna eest vastutava ministri määruse või käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes ja käesoleva põhimäärusega sätestatud ülesannete täitmiseks.
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]

§ 18.   Tööinspektsiooni peadirektori asendamine

  Peadirektori ajutisel äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja.
[RT I, 05.09.2014, 7 - jõust. 08.09.2014]

§ 19.   Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja ülesanded

  Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja ülesanded sätestatakse peadirektori kinnitatud ametijuhendis.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 20.   Tööinspektsiooni tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  Tööinspektsiooni tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine toimub seadusega sätestatud korras.

§ 21.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 22.   Jõustumine

  Määrus jõustub 2008. a 1. veebruaril.

/otsingu_soovitused.json