Teksti suurus:

Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 16.01.2018, 1

Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 11.01.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruses nr 12 „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui toetus on käsitletav grupierandiga hõlmatud riigiabina, järgitakse toetuse andmisel Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 651/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), muudetud komisjoni määrusega (EL) 2017/1084 (ELT L 156, 20.06.2017, lk 1–18) (edaspidi grupierandi määrus), ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut. Paragrahvi 6 lõikes 1 loetletud tegevuste lõikes saab kohaldada järgmisi grupierandi määruses nimetatud abiliike:
1) punktis 2 nimetatud tegevustele antavat toetust saab anda artikli 53 kohase kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antava abina;
2) punktides 3 ja 4 nimetatud tegevustele antavat toetust saab anda artikli 18 kohase VKEdele nõustamiseks antava abina või artikli 19 kohase VKEdele messidel osalemiseks antava abina või artikli 28 kohase VKEdele antava innovatsiooniabina või artikli 29 kohase protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antava abina või artikli 31 kohase koolitusabina;
3) punktis 5 nimetatud tegevustele antavat toetust saab anda artikli 14 kohase investeeringuteks ettenähtud regionaalabina või artikli 53 kohase kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antava abina või artikli 55 kohase spordi- ja mitmeotstarbelise vaba aja veetmise taristule antava abina või artikli 56 kohase kohalikule taristule antava investeeringuteks ettenähtud abina.”;

2) paragrahvi 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) inkubaator või ärikiirendi on eelinkubantidele, inkubantidele või alustavatele ettevõtjatele ettevõtluse arendamisega seotud teenuseid osutav juriidiline isik, kes omab või haldab selleks vajalike ja sobilike materiaalsete varade (taristu, inventar) kogumit ning kellel on teenuste osutamiseks vajalikud kompetentsid;”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) ümberpaigutamine on sama või sarnase tegevuse või selle osa üleviimine ühest Euroopa Majanduspiirkonna (edaspidi EMP) lepingu osalisriigi ettevõttest (algne ettevõte) teise EMP lepingu muus osalisriigis asuvasse ettevõttesse, kuhu toetatav investeering tehakse (toetatav ettevõte). Ümberpaigutamine toimub siis, kui toode või teenus täidab nii algses kui ka toetatavas ettevõttes vähemalt osaliselt sama otstarvet ja vastab sama liiki tarbija nõudmistele või vajadustele ja EMPs asuva abisaaja ühes ettevõttes lähevad samas või sarnases tegevusalas kaduma töökohad.”;

4) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) osutab inkubaator või ärikiirendi loomemajanduse valdkondades ja nende sidusvaldkondades alustavatele ettevõtjatele teenuseid, mis loovad eeldused nende ettevõtjate kasvuks, jätkusuutlikkuseks ja rahvusvahelistumiseks või”;

5) paragrahvi 8 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Paragrahvi 6 lõike 1 punktides 3 või 4 nimetatud tegevusi sisaldava projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on 6 kuni 24 kuud.”;

6) paragrahvi 8 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Toetuse saaja võib taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist §-s 22 sätestatud korras ja tingimusel, et projekti abikõlblikkuse periood ei ületa lõikes 2 sätestatud tähtpäeva, juhul kui projekti elluviimisel on ilmnenud toetuse saajast sõltumatud erakordsed ja/või ettenägematud asjaolud. Kui projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamise taotlus on rahuldatud, loetakse projekti abikõlblikkuse perioodi kestuse lõpuks taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuses sätestatud kuupäev.”;

7) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui toetus on käsitletav grupierandiga hõlmatud riigiabina grupierandi määruse mõistes, on toetuse maksimaalne piirmäär abiliigiti:
1) artikli 14 alusel antava abi korral 25% abikõlblike kulude maksumusest, mida võib suurendada keskmise suurusega ettevõtja puhul 35%-ni ja väikeettevõtja puhul 45%-ni;
2) artikli 18 alusel antava abi korral 50% abikõlblike kulude maksumusest;
3) artikli 19 alusel antava abi korral 50% abikõlblike kulude maksumusest;
4) artikli 28 alusel antava abi korral 50% abikõlblike kulude maksumusest, mida võib § 6 lõike 1 punktis 3 nimetatud tegevuse puhul suurendada 70%-ni abikõlblikest kuludest, kui innovatsiooni nõuandeteenusteks ja tugiteenusteks antava abi kogusumma ei ületa 200 000 eurot ettevõtja kohta mis tahes kolmeaastase ajavahemiku jooksul;
5) artikli 29 alusel antava abi korral 50% abikõlblike kulude maksumusest;
6) artikli 31 alusel antava abi korral 50% abikõlblike kulude maksumusest, mida võib § 6 lõike 1 punktis 3 nimetatud tegevuse puhul suurendada keskmise suurusega ettevõtjatele 60%-ni abikõlblike kulude maksumusest ja väikeettevõtjatele 70%-ni abikõlblike kulude maksumusest;
7) artikli 53 alusel antava abi korral 80% abikõlblike kulude maksumusest;
8) artikli 55 alusel antava abi korral 80% abikõlblike kulude maksumusest;”;

8) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse punktiga 93 järgmises sõnastuses:

„93) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 5 nimetatud tegevusele grupierandi määruse artikli 14 alusel toetuse taotlemisel taotleja kinnitus, et kahe aasta jooksul enne abitaotluse esitamist ei ole toimunud ümberpaigutamist ettevõttesse, kuhu tehakse taotletud abi alusel algne investeering, ning et abisaaja võtab kohustuse, et ümberpaigutamist ei toimu kahe aasta jooksul pärast seda, kui taotletud abi alusel on algne investeering tehtud;”.

Indrek Saar
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json