Teksti suurus:

Ministri määruste muutmine seoses sõidukijuhi ja sõidukijuhi õpetaja ettevalmistamise nõuete muutmisega

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 16.01.2020, 1

Ministri määruste muutmine seoses sõidukijuhi ja sõidukijuhi õpetaja ettevalmistamise nõuete muutmisega

Vastu võetud 08.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 96 lõike 8, § 100 lõigete 5–7, § 118 lõike 7, § 120 lõike 4 ja § 145 lõike 4 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. aprilli 2011. a määruse nr 30 „Trammijuhi kvalifikatsiooninõuded, trammijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ja temale trammi juhtimise õiguse andmise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. aprilli 2011. a määruses nr 30 „Trammijuhi kvalifikatsiooninõuded, trammijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ja temale trammi juhtimise õiguse andmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Jätkuõpe on sõiduõpe, mis viiakse läbi seoses juhtimisõiguse taotleja sõidueksami korduva mittesooritamisega ning mille eesmärk on süvendatud ettevalmistus sõidueksami edukaks sooritamiseks.”;

3) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Jätkuõppe sisu määrab koolitaja lähtuvalt sõidueksami mittesooritamise põhjustest. Jätkuõppe minimaalne maht on kaks sõidutundi.”;

4) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Jätkuõppe läbimise andmed peab koolitaja edastama elektrooniliselt Maanteeametile hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast jätkuõppe läbimist. Andmed peavad sisaldama jätkuõppe lõpetanu ees- ja perekonnanime, isikukoodi ning jätkuõppe läbimise kuupäeva.”;

5) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Pärast iga kolmandat mittesooritatud sõidueksamit peab isik läbima mootorsõidukijuhi koolitaja juures jätkuõppe. Juhtimisõiguse taotleja saab uuesti sõidueksamile registreerida pärast jätkuõppe läbimise andmete edastamist Maanteeametile.”;

6) paragrahvi 19 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Liiklusteooriaeksamil (edaspidi teooriaeksam) on kokku 40 küsimust, millest 10 küsimust käsitlevad liiklusohutust.”;

7) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Teooriaeksami küsimused on jagatud järgnevatesse kategooriatesse:
1) liiklusohutus;
2) liiklusreeglid;
3) liikluspsühholoogia;
4) muu liikluse ja sõidukiga seonduv.”;

8) paragrahvi 19 lõiked 2–5 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Teooriaeksami kestus on 40 minutit.

(3) Teooriaeksam viiakse läbi infotehnoloogiliste lahenduste vahendusel. Erandina võib teooriaeksami läbiviimisel kasutada kirjalikku või suulist vormi eksamineeritava kirjaliku motiveeritud taotluse alusel. Kirjaliku või suulise teooriaeksami vastuvõtmiseks moodustab Maanteeameti määratud isik vähemalt kolmeliikmelise eksamikomisjoni.

(4) Teooriaeksamil tuleb vastata kõikidele küsimustele. Ainult üks vastusevariant on õige. Küsimus loetakse valesti vastatuks, kui vastusevariant on vale või jäetud vastamata.

(5) Eksami sooritamiseks on vajalik vastata õigesti vähemalt 35 küsimusele, seejuures liiklusohutust käsitlevates teemades on vajalik vastata õigesti vähemalt 9 küsimusele.”;

9) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruses nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Teooriaeksami võtab vastu Maanteeameti määratud isik, kes on saanud sellekohase ettevalmistuse (edaspidi teooriaeksami läbiviija). Sõidueksami võtab vastu eksamineerija.

(5) Teooria- ja sõidueksam võetakse vastu eesti keeles. Teooria- ja sõidueksami võib vastu võtta ka võõrkeeles, kasutades vajadusel juhtimisõiguse taotleja kulul tõlki.”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Juhtimisõiguse taotlemise teooriaeksamile lubatakse ka isik, kes on liiklusseaduse § 111 lõikes 1 sätestatud tingimusele vastava koolitaja juures lõpetanud vähemalt taotletava kategooria mootorsõiduki juhi õppekavakohase teooriaõppe koolituskursuse ning kelle andmed koolituskursuse läbimise kohta on kantud liiklusregistrisse.”;

3) paragrahvi 8 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teooriaeksam toimub Maanteeameti eksamiklassis või Maanteeameti määratud kohas.

(2) Teooriaeksam viiakse läbi infotehnoloogiliste lahenduste vahendusel. Erandina võib eksamineeritava kirjaliku motiveeritud taotluse alusel kasutada teooriaeksami läbiviimisel kirjalikku või suulist vormi. Kirjaliku või suulise teooriaeksami vastuvõtmiseks moodustab Maanteeamet vähemalt kolmeliikmelise eksamikomisjoni.

(3) Teooriaeksami küsimuste teematika, küsimuste arv, küsimustele vastamise piiraeg ja vastuste hindamise alus on sätestatud määruse lisas 2.”;

4) paragrahvi 8 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Teooriaeksamil tuleb vastata kõikidele küsimustele. Ainult üks vastusevariant on õige. Küsimus loetakse valesti vastatuks, kui vastusevariant on vale või jäetud vastamata.”;

5) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse arv „5” arvuga „2”;

6) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sõidueksamile lubatakse juhtimisõiguse taotleja pärast teooriaeksami edukat sooritamist ning § 4 lõikes 1 toodud tingimuste täitmist.”;

7) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Pärast iga kolmandat sõidueksamit saab juhtimisõiguse taotleja uuesti sõidueksamile registreerida üksnes pärast jätkuõppe läbimise andmete edastamist Maanteeametile.”;

8) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „ning” sõnadega „eksamit mitte läbi viiv eksamineerija ja”;

9) paragrahvi 10 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Sõidueksam algab sõiduki ettevalmistamise ja kontrollimisega (edaspidi ohutuse kontroll) lähtuvalt lisa 3 punktis 6 toodud nõuetest.

(4) Kui B-kategooria sõidueksam toimub koolitaja autoga, siis eksamineeritava õpetaja või koolitaja esindaja sõidab kaasa eksamineeritava kõrval esiistmel. Eksamineerija jaoks peab olema lisatahavaatepeegel, nähtav spidomeetri näit ja lisapedaalid peavad olema varustatud töökorras signaalseadmega.”;

10) paragrahvi 10 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 10 lõike 7 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„AM-, A-, C-, D-kategooria või vastava alamkategooria mootorsõiduki ning BE-, CE- ja DE-kategooria või vastava alamkategooria autorongi juhtimisõiguse taotlemisel võetakse sõidueksam vastu kahes järgus:”;

12) paragrahvi 10 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 10 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) B-kategooria või vastava alamkategooria auto ja B-kategooria kuni 4250-kilogrammise täismassiga autorongi juhtimisõiguse taotlemisel võetakse sõidueksam vastu sõidueksami teise järgu nõuete kohaselt ning lisas 3 ettenähtud sõiduharjutusi kontrollitakse vähese liiklustihedusega teedel.”;

14) paragrahvi 10 lõige 13 sõnastatakse järgmiselt:

„(13) Sõidueksami kestus ja läbitav vahemaa peavad olema piisavad, et hinnata kvalifikatsiooninõuetes sätestatud oskusi ja käitumist, kuid mitte vähem kui 45 minutit. AM-kategooria ja piiratud juhtimisõiguse taotlemise eksamil on sõidueksami kestus vähemalt 25 minutit. Sõidueksami aja hulka ei kuulu mootorsõiduki ohutuse kontrolli läbiviimine, sõidueksami sissejuhatav osa, sõidueksami esimeses järgus nõutavate harjutuste sooritamine ning kokkuvõtte tegemine sõidueksamist.”;

15) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse sõnad „kuni suurima lubatud kiiruseni” sõnadega „suurima lubatud kiirusega”;

16) paragrahvi 11 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemisel võetakse sõidueksam vastu määruse lisa 7 punktis 2.1 toodud nõuetele vastava eksamisõidukiga, välja arvatud § 13 lõigetes 5 ja 7 sätestatud juhtudel.”;

17) paragrahvi 12 lõiked 1–4 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sõidueksami esimeses järgus peab eksamineeritav sõidukiga ohutult manööverdama ja sooritama määruse lisas 3 toodud harjutused.

(2) Sõidueksami teises järgus peab eksamineeritav sõidukit iseseisvalt, ohutult, säästlikult ja sujuvalt juhtima erineva liiklustihedusega asula- ja asulavälistel teedel ning olema võimeline sõidukiirust kohandama vastavalt tee- ja ilmaoludele. Kui tee- ja ilmaolud lubavad, siis peab eksamineeritav olema võimeline juhtima sõidukit suurima lubatud kiirusega.

(3) Juhtimisõiguse taastamisel võetakse sõidueksam vastu Maanteeameti määratud eksamisõidukiga.

(4) Sõidueksam võetakse vastu määruse lisa 7 punkti 2.1 nõuetele vastava eksamiautoga, välja arvatud § 13 lõikes 5 sätestatud juhul.”;

18) paragrahvi 13 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui juhtimisõiguse taotleja sooritab sõidueksami määruse lisa 7 kohase automaatkäiguvahetusega sõidukiga, märgitakse see eksami põhjal välja antud juhiloal ära määruse lisas 18 toodud koodiga 78. Juhiluba, millele on märgitud kood 78, kehtib üksnes automaatkäiguvahetusega sõiduki juhtimiseks. Eksamiauto peab olema varustatud piduri lisapedaaliga.”;

19) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„(61) Kui juhtimisõiguse taotleja omab manuaalkäigukastiga B-, BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, D1- või D1E-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ning on edukalt sooritanud täiendava auto või autorongi kategooria juhtimisõiguse saamiseks nõutava sõidueksami automaatkäiguvahetusega sõidukiga, siis ei kanta juhiloale koodi 78.

(62) Kui juhtimisõiguse taotleja omab juhiluba, millele on märgitud kood 78 ning isik taotleb BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, D1- või D1E-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ning on edukalt sooritanud täiendava auto või autorongi kategooria juhtimisõiguse saamiseks nõutava sõidueksami manuaalkäigukastiga sõidukiga, siis väljastatakse isikule juhiluba koodita 78.”;

20) paragrahvi 16 lõike 1 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõnad „eksamineerija suulise otsuse alusel”;

21) paragrahvi 17 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Üksnes ajateenistuse ülesannete täitmiseks ettenähtud C-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse puhul märgitakse juhiloa tagaküljele ka C1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ning CE-kategooria autorongi juhtimisõiguse puhul ka BE ja C1E- kategooria autorongi juhtimisõigused.”;

22) määruse lisad 2–4, 7, 8 ja 18 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

23) määruse lisad 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruses nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Juhi ettevalmistamine toimub esma-, täiendus- ja jätkuõppe korras liiklusteooriaõppe ja õppesõitude vormis.

(2) Esmaõppe korras valmistatakse ette AM-, B-kategooria, A1-, A2-, ja B1-alamkategooria juhti ja üheaegselt B-kategooria ning C1-alamkategooria mootorsõiduki juhti.

(3) Täiendusõppe korras valmistatakse ette auto juhtimise õigust omavat isikut mis tahes teise kategooria või alamkategooria auto või mootorratta juhtimise õiguse saamiseks. Täiendusõppe korras valmistatakse ette ka automaatkäiguvahetusega auto juhtimise õigust omavat isikut manuaalkäigukastiga auto juhtimise õiguse saamiseks.”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Jätkuõppe korras valmistatakse ette sõidueksamit korduvalt mittesooritanud juhtimisõiguse taotlejaid.”;

3) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse arv „3” arvuga „2”;

4) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „täiendusõppes” tekstiosaga „, jätkuõppes”;

5) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Liiklusteooriaõppe ja õppesõidu ühe õppetunni arvestuslik kestus on 45 minutit. Korraga on teooria- ja sõiduõpet lubatud läbi viia kestusega kuni 90 minutit. Iga 90-minutilise ajavahemiku kohta peab õpetaja ja õpilase jaoks olema katkematu puhkepaus vähemalt 15 minutit, mille jooksul õppetegevust ei toimu.”;

6) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Õpilase ettevalmistuse taseme kohta peab koolitaja andma õpilasele õppeprotsessi käigus tagasisidet ning mitterahuldava tulemuse korral vajadusel ka konsultatsioone, tagamaks juhile vajalike teadmiste ja oskuste omandamise.”;

7) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse sõna „kuus” sõnaga „neli”;

8) paragrahvi 21 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

9) määruse 2. peatükki täiendatakse 4. jaoga järgmises sõnastuses:

4. jagu
Juhi jätkuõpe

§ 221. Juhi jätkuõpe

(1) Juhi jätkuõpet viiakse läbi õppesõidu vormis seoses juhtimisõiguse taotleja sõidueksami korduva mittesooritamisega. Jätkuõppe eesmärk on juhi süvendatud ettevalmistamine, tagamaks juhile vajalike teadmiste ja oskuste omandamise.

(2) Pärast iga kolmandat mittesooritatud sõidueksamit peab isik läbima mootorsõidukijuhi koolitaja juures jätkuõppe.

(3) Jätkuõppe sisu määrab koolitaja lähtuvalt sõidueksami mittesooritamise põhjustest. Jätkuõppe minimaalne maht on kaks sõidutundi.

(4) Jätkuõppe läbimist tõendab koolituskursuse tunnistus ning koolitaja elektrooniliselt esitatud andmed liiklusregistris.”;

10) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) C-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel on omanud vähemalt pool aastat B-kategooria või üheaegselt omandatud B-kategooria ja C1-alamkategooria auto juhiluba arvestades kursusele taotluse esitamise kuupäevast;”;

11) paragrahvi 281 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Mootorsõidukijuhi koolituskursusele võib võtta õppima ka isiku, kes vastab §-des 23–28 kehtestatud vanuse alammäära ja juhiloa omamise nõuetele, kui koolituskursusel osalemise eesmärk on isiku teadmiste ja oskuste täiendamine. Koolituskursuse mahu ja sisu määrab koolitaja, arvestades isiku eelnevat mootorsõiduki juhtimise kogemust.

(2) Mootorsõidukijuhi koolituskursusele võib võtta õppima ka isiku, kes soovib läbida juhi jätkuõpet.”;

12) paragrahvi 30 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Õppekava määrab B-kategooria ja B1-alamakategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamiseks minimaalselt vajalikud õppeained, õpiväljundid ja õppe- ning sõidutundide minimaalse mahu. Õppekava on toodud määruse lisas 5.”;

13) paragrahvi 31 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õppekava on koostatud juhi ettevalmistamise süsteemi kirjeldava tabelina ja õpiväljundite kirjeldusena.”;

14) paragrahvi 31 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 31 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Juhi esmaõppe algastme teooria- ja sõiduõppe õppeained on struktureeritud sisu ja valikujärjekorra alusel.”;

16) paragrahvi 31 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Juhi koolitaja võib sõltuvalt õppekorraldusest, õpetamise metoodikast ja tingimustest muuta teemade käsitlemise järjestust ja teemasid lisada.”;

18) paragrahvi 32 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koolitaja õppekava peab vastama täiskasvanute koolituse seaduse § 9 lõike 1 alusel kehtestatud määruses sätestatud nõuetele.”;

19) paragrahvi 32 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui kasutatakse elektroonilist õppevormi, siis viiakse algastme teooriaõppes läbi vähemalt kuus auditoorset õppetundi, kus käsitletakse määruse lisas 6 sätestatud temaatikat.”;

20) paragrahvi 33 lõikes 1 asendatakse läbivalt sõna „käsikäiguvahetusega” sõnaga „manuaalkäigukastiga”;

21) paragrahvi 33 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Üheaegselt B-kategooria ja C1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik peab saama koolituse teooriaõppes vähemalt 40 õppetundi ja sõiduõppes 32 sõidutundi, millest vähemalt kolm sõidutundi viiakse läbi C1-alamkategooria autoga. Selles mahus antav õpe peab lisaks B-kategooria õppekava õppeainetele hõlmama neid C1-alamkategooria auto õppekava õppeained, mis käsitlevad erisusi C1-alamkategooria mootorsõiduki juhi koolitamisel võrreldes B-kategooria mootorsõiduki juhi koolitamisega.”;

22) paragrahvi 33 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 34 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Õppekava määrab juhi ettevalmistamiseks minimaalselt vajalikud õppeained, õpiväljundid ja õppe- ning sõidutundide minimaalse mahu.”;

24) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Juhi koolitaja õppekava koostamisele kohaldatakse § 32 lõigetes 1–4 ja 6 sätestatut.”;

25) paragrahvi 37 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 38 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui C-kategooria auto juhtimisõigust taotlev isik omab C1-alamkategooria või üheaegselt omandatud B-kategooria ja C1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ja juhiluba, peab isik saama ettevalmistuse teooriaõppes vähemalt 5 õppetundi ja õppesõidus 5 õppesõidutundi. Selles mahus antavas õppes peavad C-kategooria ja C1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekavast olema hõlmatud õppeained, mis käsitlevad erisusi C-kategooria auto juhi ettevalmistamisel võrreldes C1-alamkategooria auto juhi ettevalmistamisega.”;

27) paragrahvi 38 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahvi 39 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 50 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Paragrahvi 281 lõikes 1 nimetatud juhul koolituskursusel õppiva isiku andmeid Maanteeametile esitama ei pea.”;

30) paragrahvi 50 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Mootorsõidukijuhi koolituskursuse läbimise andmed peab koolitaja esitama elektrooniliselt Maanteeametile hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast koolituskursuse tunnistuse väljaandmist. Andmed koolituskursuse teooriaõppe läbimise kohta võib koolitaja edastada pärast teooriaõppe edukat läbimist. Juhi esmaõppe lõppastme koolituse läbimise andmed peab koolitaja esitama elektrooniliselt Maanteeametile hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast koolituskursuse tunnistusele asjakohase kande tegemist. Paragrahvi 281 lõikes 1 nimetatud erijuhul koolituskursuse läbinud isiku andmeid Maanteeametile esitama ei pea.”;

31) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Jätkuõppe läbimise andmed peab koolitaja esitama elektrooniliselt Maanteeametile hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast jätkuõppe läbimist. Andmed peavad sisaldama jätkuõppe lõpetanu ees- ja perekonnanime, isikukoodi ning jätkuõppe läbimise kuupäeva.”;

32) paragrahvi 51 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Isik, kes on alustanud õpinguid enne 2020. aasta 1. veebruari, kuid mitte varem kui 2019. aastal, võib õpingud läbida õpingute alustamise ajal kehtinud mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekava alusel.”;

33) määruse lisad 4–12 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 4.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 57 „Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruses nr 57 „Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Jätkuõppe korras valmistatakse ette sõidueksamit korduvalt mittesooritanud juhtimisõiguse taotlejaid.”;

2) paragrahvi 7 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) omab T-kategooria mootorsõiduki juhtimist lubavat tervisetõendit;”;

3) paragrahvi 8 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Teooria- ja õppesõidu ühe õppetunni arvestuslik kestus on 45 minutit. Korraga on teooria- ja sõiduõpet lubatud läbi viia kestusega kuni 90 minutit. Iga 90-minutilise ajavahemiku kohta peab õpetaja ja õpilase jaoks ette nägema katkematu puhkepausi vähemalt 15 minutit, mille jooksul õppetegevust ei toimu.”;

5) paragrahvi 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 8 lõiget 7 täiendatakse kuuenda lausega järgmises sõnastuses:

„Elektroonilise õpingukaardi puhul kinnitavad sõiduõppe sissekannete õigsust õpetaja ja õpilane elektroonilise õpingukaardi keskkonnas, millesse sisenemine nõuab õpetaja ja õpilase autentimist.”;

7) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Juhi jätkuõpet viiakse läbi õppesõidu vormis seoses juhtimisõiguse taotleja sõidueksami korduva mittesooritamisega. Jätkuõppe eesmärk on juhi süvendatud ettevalmistamine, tagamaks juhile vajalike teadmiste ja oskuste omandamise.”;

8) paragrahvi 8 lõikes 8 asendatakse arv „22” arvuga „20”;

9) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Jätkuõppe sisu määrab koolitaja lähtuvalt sõidueksami mittesooritamise põhjustest. Jätkuõppe minimaalne maht on kaks sõidutundi.”;

10) paragrahvi 13 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Koolitaja ei esita Maanteeametile jätkuõppel osalejate andmeid ja nende isikute andmeid, kes osalevad koolitusel oma teadmiste või oskuste täiendamiseks, mille eesmärgiks ei ole juhtimisõiguse taotlemine.”;

11) paragrahvi 13 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Mootorsõidukijuhi koolituskursuse läbimise andmed peab koolitaja esitama elektrooniliselt Maanteeametile hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast koolituskursuse tunnistuse väljaandmist. Andmed koolituskursuse teooriaõppe läbimise kohta võib koolitaja esitada pärast teooriaõppe edukat lõpetamist. Andmed peavad sisaldama tunnistuse seeriat ja numbrit, väljaandmise kuupäeva, tunnistuse saanud isiku ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja õpitud mootorsõiduki kategooriat.”;

12) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Jätkuõppe läbimise andmed peab koolitaja esitama elektrooniliselt Maanteeametile hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast jätkuõppe läbimist. Andmed peavad sisaldama jätkuõppe lõpetanu ees- ja perekonnanime, isikukoodi ning jätkuõppe läbimise kuupäeva.”;

13) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Masina juhtimisõiguse taotlemise teooriaeksamile lubatakse isik, kes on liiklusseaduse § 111 lõikes 1 sätestatud koolitaja juures lõpetanud vähemalt taotletava kategooria mootorsõiduki juhi õppekavakohase teooriaõppe koolituskursuse ning kelle andmed koolituskursuse läbimise kohta on kantud liiklusregistrisse.”;

14) paragrahvi 17 lõiked 5–8 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Teooriaeksami küsimused on jagatud järgnevatesse kategooriatesse:
1) liiklusohutus;
2) liiklusreeglid;
3) liikluspsühholoogia;
4) muu liikluse ja sõidukiga seonduv.

(6) T-kategooria mootorsõiduki juhi teooriaeksam koosneb 40-st küsimusest, millest 10 küsimust käsitlevad liiklusohutust. Eksami sooritamiseks on lubatud teha kokku kuni 5 viga. Liiklusohutust käsitlevates teemades on lubatud teha üks viga.

(7) Teooriaeksami kestus T-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on 35 minutit.

(8) Teooriaeksamil tuleb vastata kõikidele küsimustele. Ainult üks vastusevariant on õige. Küsimus loetakse valesti vastatuks, kui vastusevariant on vale või jäetud vastamata.”;

15) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Teooriaeksam viiakse läbi infotehnoloogiliste lahenduste vahendusel. Erandina võib eksamineeritava kirjaliku motiveeritud taotluse alusel kasutada teooriaeksami läbiviimisel kirjalikku või suulist vormi. Kirjaliku või suulise teooriaeksami vastuvõtmiseks moodustab Maanteeameti määratud isik vähemalt kolmeliikmelise eksamikomisjoni.”;

16) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Pärast iga kolmandat mittesooritatud sõidueksamit peab isik läbima koolitaja juures vähemalt kahe sõidutunni ulatuses jätkuõppe. Juhtimisõiguse taotleja saab uuesti sõidueksamile registreerida pärast jätkuõppe läbimise andmete edastamist Maanteeametile.”;

17) paragrahvi 18 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) eksami teises järgus – liikluseks avatud teedel.”;

18) paragrahvi 18 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Sõidueksami esimese järgu harjutuste sooritamise kestus on kuni 10 minutit, sõidueksami teise järgu kestus on vähemalt 35 minutit. Masinrongi koostamiseks ja lahutamiseks antakse täiendavalt aega kuni 10 minutit.”;

19) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

„(51) Sõidueksami teine järk viiakse läbi masinrongiga.

(52) Sõidueksami teise järgu marsruudi koostab eksamineerija suunitlusega kergemalt raskemale. Eksamineerija koostatud sõidueksami marsruut peab olema koostatud selliselt, et eksamisõidu käigus oleks võimalik kontrollida ja hinnata eksamineeritava oskuste ja käitumise vastavust juhi kvalifikatsiooninõuetele.”;

20) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) T-kategooria mootorsõiduki haagis peab sõidueksamil olema R2- või R3-kategooria haagis.”;

21) määruse lisad 4–6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

22) määruse lisa 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Majandus- ja taristuministri 5. oktoobri 2015. a määruse nr 125 „Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 5. oktoobri 2015. a määruses nr 125 „Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrusega reguleeritakse mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni, õpetajakoolituse ning täienduskoolituse korralduse nõuded ja vähimaid mahte.”;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§ 3 lõike 4” tekstiosaga „§ 3 lõike 5”;

3) paragrahvi 3 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „kvalifikatsiooninõuetele” sõnaga „nõuetele”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Õpetaja peab läbima ettenähtud mahus õpetaja täienduskoolituse. Õpetaja täienduskoolitust on lubatud läbida osade kaupa erinevate koolitajate juures. Täienduskoolituse võib asendada kutse taastõendamisega kutseandja juures.”;

5) paragrahvi 8 lõike 9 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Õpetaja kandidaat viib praktika käigus läbi teooria- ning sõidutunde.”;

6) paragrahvi 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Õpetaja täienduskoolituse korraldus

(1) Õpetaja täienduskoolitust viiakse läbi koolitaja koostatud õppekava alusel. Õpetaja täienduskoolituse õppekava peab sisaldama õppeaineid ja tegevusi, millega süvendatakse ja arendatakse õpetaja käesoleva määruse §-s 4 või 5 sätestatud teadmisi ja oskusi.

(2) Õpetaja täienduskoolituse maht on vähemalt 40 akadeemilist tundi. Õpetaja täienduskoolitust on lubatud läbi viia koolitaja ette nähtud mahus osade kaupa.

(3) Täienduskoolituse või osade kaupa läbitava täienduskoolituse iga osa lõpetamise korra määrab koolitaja oma õppekavas.

(4) Täienduskoolituse või osade kaupa läbitava täienduskoolituse iga osa lõpetamise korral annab koolitaja isikule tunnistuse, mis tõendab, et isik on määruses sätestatud nõuete kohaselt edukalt koolituse läbinud.

(5) Koolitaja esitab elektrooniliselt õpetaja täienduskoolituse või selle iga osa edukalt lõpetanute nimekirja hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast koolituse lõppemist Maanteeametile.”;

8) paragrahvi 13 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Nõuded õpetajakoolituse lõpetamiseks”;

9) paragrahvi 13 lõike 1 esimene lause sõnastataks järgmiselt:

„Õpetajakoolitus lõpeb lõpueksami edukalt sooritamisega koolitaja eksamikomisjoni ees.”;

10) paragrahvi 13 lõike 6 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „või õpetaja täienduskoolituse”;

11) paragrahvi 13 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Koolitaja esitab elektrooniliselt õpetajakoolituse edukalt lõpetanute nimekirja hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast asjaomase koolituse lõppemist Maanteeametile.”;

12) paragrahvi 16 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Teede- ja sideministri 24. mai 2001. a määruse nr 57 „Trollibussijuhi ettevalmistamise riiklik õppekava” kehtetuks tunnistamine

Teede- ja sideministri 24. mai 2001. a määrus nr 57 „Trollibussijuhi ettevalmistamise riiklik õppekava” tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 1, § 2 punktid 1 ja 3–23 ning §-d 3–5 jõustuvad 2020. aasta 1. veebruaril.

  (2) Määruse § 2 punkt 2 jõustub 2020. aasta 1. aprillil.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Määruse nr 30 lisa 2 Sõidueksami kaart

Määruse nr 50 lisa 2 Teooriaeksami temaatika ja vastamise piiraeg ning eksamiküsimuste arv ja temaatika olenevalt eksami sooritamise eesmärgist

Määruse nr 50 lisa 3 Sõidueksami esimeses järgus eksamineeritavale esitatavad nõuded ja tema tegevuse hindamine

Määruse nr 50 lisa 4 Sõidueksami teises järgus kontrollitavad oskused ja käitumine

Määruse nr 50 lisa 7 Nõuded eksamisõidukile ja juhi varustusele

Määruse nr 50 lisa 8 Sõidueksami kaart

Määruse nr 50 lisa 18 Juhiloa tagaküljele kantavad koodid olenevalt juhi tervislikust seisundist ja mootorsõiduki nõutavast ümberseadistusest

Määruse nr 57 lisa 4 Sõidueksami esimeses järgus eksamineeritavale esitatavad nõuded ja tema tegevuse hindamine

Määruse nr 57 lisa 5 Sõidueksami teises järgus eksamineeritavale esitatavad nõuded ja tema tegevuse hindamine

Määruse nr 57 lisa 6 Sõidueksami kaart

Määruse nr 60 lisa 4 Õppetöö mahud

Määruse nr 60 lisa 5 B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

Määruse nr 60 lisa 6 Psühholoogilise nõustamise kallakuga aktiivõppe autojuhikoolituse õppekava temaatika

Määruse nr 60 lisa 7 Kaherattalise AM-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

Määruse nr 60 lisa 8 A1- ja A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise esmaõppe algastme õppekava

Määruse nr 60 lisa 9 C-kategooria ja C1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

Määruse nr 60 lisa 10 D-kategooria ja D1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

Määruse nr 60 lisa 11 BE-, CE- ja DE-kategooria ning C1E- ja D1E-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

Määruse nr 60 lisa 12 A-kategooria ning A1- ja A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise täiendusõppe õppekava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json