Teksti suurus:

Keskkonnainspektsiooni põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 16.01.2020, 10

Keskkonnainspektsiooni põhimäärus

Vastu võetud 31.03.2008 nr 12
RTL 2008, 27, 403
jõustumine 10.04.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.12.2009RTL 2009, 101, 152202.01.2010
19.08.2011RT I, 24.08.2011, 227.08.2011, osaliselt 1.09.2011
30.11.2012RT I, 05.12.2012, 801.01.2013
31.01.2013RT I, 06.02.2013, 115.03.2013
22.05.2013RT I, 29.05.2013, 101.06.2013
26.06.2014RT I, 04.07.2014, 1014.07.2014
22.02.2018RT I, 26.02.2018, 519.03.2018
04.07.2019RT I, 05.07.2019, 408.07.2019
13.01.2020RT I, 16.01.2020, 901.02.2020

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Keskkonnainspektsiooni staatus

  (1) Keskkonnainspektsioon (edaspidi inspektsioon) on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus. Inspektsiooni põhiülesanne on teostada riiklikku järelevalvet ning kohaldada riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Keskkonnainspektsiooni ametlik ingliskeelne nimetus on Environmental Inspectorate.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab inspektsioon riiki.

§ 2.   Inspektsiooni pitsat ja sümboolika

  (1) Inspektsioonil on sõõrikujuline väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

  (2) Inspektsiooni struktuuriüksusel võivad olla oma nimega dokumendiplangid ja pitsat, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

  (3) Dokumendiplankide ja pitsatite kasutamise kord määratakse inspektsiooni asjaajamiskorras.

  (4) Inspektsioon kasutab sümbolitena embleemi ja lippu. Inspektsiooni embleem on kuldse äärisega sinine sõõr, millel väike riigivapp vesiroosil. Äärise ülaserval on tekst «KESKKONNAINSPEKTSIOON» ja allserval on tekst «ESTONIAN ENVIRONMENTAL INSPECTORATE» (lisa 1). Inspektsiooni lipul on kahe kollase pakuga sinine väli, millel on Keskkonnainspektsiooni tunnus (lisa 2).
[RT I, 24.08.2011, 2 - jõust. 27.08.2011]

§ 3.   Inspektsiooni asukoht

  Inspektsiooni aadress on Roheline 64, 80010 Pärnu. Inspektsiooni mujal asuva struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress märgitakse struktuuriüksuse põhimääruses.
[RT I, 26.02.2018, 5 - jõust. 19.03.2018]

§ 4.   Inspektsiooni aruandekohustus

  Inspektsioon on aruandekohustuslik keskkonnaministri ees, kes suunab ja koordineerib inspektsiooni tegevust ja teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 5.   Inspektsiooni finantseerimine

  Inspektsioon on riigieelarvest finantseeritav asutus, millel on oma eelarve.
[RT I, 29.05.2013, 1 - jõust. 01.06.2013]

2. peatükk TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 6.   Inspektsiooni tegevusvaldkond

  Inspektsiooni tegevusvaldkonnaks on keskkonnajärelevalve teostamine«Keskkonnajärelevalve seaduse» tähenduses.

§ 7.   Inspektsiooni ülesanded

  Inspektsioon:
  1) teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses;
  2) on seadusega sätestatud juhtudel väärtegude kohtuväliseks menetlejaks;
  21) toimetab seadusega sätestatud juhtudel kuritegude kohtueelset menetlust;
[RT I, 24.08.2011, 2 - jõust. 01.09.2011]
  3) peab arvestust riigile inspektsiooni kaudu laekuvate rahaliste vahendite laekumise üle;
  4) korraldab keskkonnakaitse valveteenistust;
  5) osaleb keskkonda ohustavate avariitagajärgede likvideerimises koostöös teiste riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega seaduses ja selle alusel sätestatud ulatuses ja korras;
  6) osaleb hädaolukorra lahendamisel Keskkonnaministeeriumi kriisireguleerimisplaanis ette nähtud juhtudel ja ulatuses;
  7) arendab volituste piires koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
  8) võtab vastu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete rakenduskokkuleppega ühinemise seaduse artiklis 21 ettenähtud teateid;
  9) lahendab märgukirjade ja avaldustega seotud küsimusi oma tegevusvaldkonnas;
  10) täidab teabe avalikustamise ja elanikkonna teavitamise kohustust õigusaktidega ettenähtud alustel ja ulatuses;
  11) kogub keskkonnajärelevalve andmeid, analüüsib oma tegevusvaldkonna õigusaktide toimet ja teeb ettepanekuid nende täiustamiseks, osaleb uute õigusaktide eelnõude koostamises ja kooskõlastamises;
  12) osaleb riiklike programmide, arengukavade ja finantsplaanide koostamises oma tegevusvaldkonnas;
  13) täidab temale«Keskkonnatasude seadusega» pandud ülesandeid;
  14) korraldab keskkonnajärelevalve alast koolitust;
  15) täidab muid ülesandeid, mis on talle õigusaktidega pandud.

3. peatükk INSPEKTSIOONI JUHTIMINE 

§ 8.   Inspektsiooni juht

  (1) Inspektsiooni juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist keskkonnaminister Keskkonnaministeeriumi kantsleri ettepanekul.

  (2) Inspektsiooni peadirektor:
  1) juhib inspektsiooni tööd ning korraldab peadirektori asetäitja, struktuuriüksuste juhtide ja nõunike kaudu inspektsiooni ülesannete täitmist;
[RT I, 26.02.2018, 5 - jõust. 19.03.2018]
  2) koordineerib, suunab ja kontrollib büroode, uurimisosakonna ning personaliosakonna tööd, samuti siseauditi, sisekontrolli ja avalike suhete valdkonna tööd;
[RT I, 04.07.2014, 10 - jõust. 14.07.2014]
  3) vastutab inspektsiooni tegevust korraldavate õigusaktide õigeaegse, täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru keskkonnaministrile;
  4) esindab inspektsiooni suhetes teiste riigiasutuste, äriühingute ja üksikisikutega ning annab volitusi inspektsiooni esindamiseks;
  5) sõlmib inspektsiooni nimel lepinguid;
  6) esitab keskkonnaministrile inspektsiooni tulude ja kulude eelarve ettepaneku, inspektsiooni struktuuri ja teenistuskohtade piirarvu ettepaneku ning vastutab kinnitatud eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning riigivara sihipärase kasutamise eest;
[RT I, 04.07.2014, 10 - jõust. 14.07.2014]
  7) kinnitab vastavalt määruse §-des 11 ja 12 nimetatud struktuuriüksustele inspektsiooni teenistuskohtade koosseisu ministri etteantud teenistuskohtade piirarvu ulatuses, samuti teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks;
[RT I, 04.07.2014, 10 - jõust. 14.07.2014]
  8) kinnitab inspektsiooni asjaajamiskorra, sisekorraeeskirja, struktuuriüksuste põhimäärused, tööplaanid, ametijuhendid ja muud sisemist töökorraldust reguleerivad dokumendid;
[RT I, 29.05.2013, 1 - jõust. 01.06.2013]
  9) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt inspektsiooni koosseisu kuuluvad ametnikud ning määrab ametnike palgad;
[RT I, 29.05.2013, 1 - jõust. 01.06.2013]
  91) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud inspektsiooni töötajatega;
[RT I, 29.05.2013, 1 - jõust. 01.06.2013]
  10) määrab inspektsiooni ametnikele distsiplinaarkaristusi ja töötajatele hoiatusi;
[RT I, 29.05.2013, 1 - jõust. 01.06.2013]
  11) vastutab inspektsiooni sisekontrolli ja siseauditialase süsteemi rakendamise eest;
  12) nimetab inspektsiooni siseauditi eest vastutava isiku;
  13) teostab järelevalvet inspektsiooni ametnike ja töötajate toimingute üle õigusaktidega ettenähtud korras;
[RT I, 29.05.2013, 1 - jõust. 01.06.2013]
  14) annab seaduste, Vabariigi Valitsuse määruste või korralduste ning ministri määruste või käskkirjade alusel ja neis sätestatud ülesannete täitmiseks teenistusalastes küsimustes käskkirju;
  15) vastutab inspektsiooni arengukava väljatöötamise ja rakendamise eest;
  16) viib vahetute alluvatega läbi arengu- ja hindamisvestlusi;
[RT I, 29.05.2013, 1 - jõust. 01.06.2013]
  17) moodustab vajadusel komisjone ja töörühmi inspektsiooni pädevuses olevate ülesannete lahendamiseks kaasates vajadusel eksperte väljapoolt, määrab nende ülesanded ja töökorra;
  18) annab korraldusi, mis on kohustuslikud kõikidele inspektsiooni ametnikele ja töötajatele;
[RT I, 29.05.2013, 1 - jõust. 01.06.2013]
  19) teeb riikliku järelevalve teostamisel ettekirjutusi ja otsuseid;
  20) täidab muid õigusaktides ette nähtud ülesandeid.

  (3) Peadirektori äraolekul täidab tema ülesandeid peadirektori asetäitja või peadirektori määratud osakonnajuhataja.
[RT I, 05.07.2019, 4 - jõust. 08.07.2019]

§ 9.   Peadirektori asetäitja
[RT I, 26.02.2018, 5 - jõust. 19.03.2018]

  (1) Inspektsiooni koosseisus on vahetult peadirektorile alluv peadirektori asetäitja, kes koordineerides, suunates ja kontrollides analüüsi ja planeerimise osakonna, õigusosakonna, looduskaitseosakonna ja keskkonnakaitse osakonna tööd, vastutab:
  1) keskkonnajärelevalve planeerimise ja korraldamise eest;
  2) õigusteeninduse toimimise eest;
  3) vara haldamise ja inspektsiooni eelarve eelnõu koostamise ja täitmise korraldamise eest.
[RT I, 16.01.2020, 9 - jõust. 01.02.2020]

  (2) Peadirektori asetäitja täpsemad tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendis.
[RT I, 26.02.2018, 5 - jõust. 19.03.2018]

4. peatükk INSPEKTSIOONI STRUKTUUR, STRUKTUURIÜKSUSTE JUHTIMINE JA PÕHIÜLESANDED 

§ 10.   Inspektsiooni struktuur

  (1) Inspektsiooni struktuuriüksusteks on osakonnad ja bürood.
[RT I, 06.02.2013, 1 - jõust. 15.03.2013]

  (2) Struktuuriüksuste ülesanded ja pädevus määratakse peadirektori poolt kinnitatava põhimäärusega.

§ 11.   Inspektsiooni osakonnad

  Inspektsiooni osakonnad on:
  1) personaliosakond;
  2) õigusosakond;
  3) analüüsi ja planeerimise osakond;
  4) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 10 - jõust. 14.07.2014]
  5) [Kehtetu - RT I, 26.02.2018, 5 - jõust. 19.03.2018]
  6) [Kehtetu - RT I, 26.02.2018, 5 - jõust. 19.03.2018]
  7) [Kehtetu - RT I, 16.01.2020, 9 - jõust. 01.02.2020]
  8) looduskaitseosakond;
  9) keskkonnakaitseosakond;
  10) uurimisosakond.
[RT I, 04.07.2014, 10 - jõust. 14.07.2014]

§ 12.   Inspektsiooni bürood

  Inspektsiooni bürood on:
  1) Harjumaa büroo tegevuspiirkonnaga Harju maakonnas;
  2) Pärnumaa büroo tegevuspiirkonnaga Pärnu maakonnas;
  3) Hiiumaa büroo tegevuspiirkonnaga Hiiu maakonnas;
  4) Saaremaa büroo tegevuspiirkonnaga Saare maakonnas;
  5) Läänemaa büroo tegevuspiirkonnaga Lääne maakonnas;
  6) Raplamaa büroo tegevuspiirkonnaga Rapla maakonnas;
  7) Järvamaa büroo tegevuspiirkonnaga Järva maakonnas;
  8) Tartumaa büroo tegevuspiirkonnaga Tartu maakonnas;
  9) Jõgevamaa büroo tegevuspiirkonnaga Jõgeva maakonnas;
  10) Viljandimaa büroo tegevuspiirkonnaga Viljandi maakonnas;
  11) Valgamaa büroo tegevuspiirkonnaga Valga maakonnas;
  12) Võrumaa büroo tegevuspiirkonnaga Võru maakonnas;
  13) Põlvamaa büroo tegevuspiirkonnaga Põlva maakonnas;
  14) Lääne-Virumaa büroo tegevuspiirkonnaga Lääne-Viru maakonnas;
  15) Ida-Virumaa büroo tegevuspiirkonnaga Ida-Viru maakonnas.
[RT I, 06.02.2013, 1 - jõust. 15.03.2013]

§ 13.   Personaliosakond

  Personaliosakonna põhiülesanded on:
  1) personalipoliitika väljatöötamine ja elluviimine, sealhulgas struktuuriüksuste personalialase tegevuse suunamine, koordineerimine ja kontrollimine;
  2) töökeskkonna ja tööohutuse meetmete väljatöötamine ning rakendamine;
  3) [Kehtetu - RT I, 29.05.2013, 1 - jõust. 01.06.2013]
  4) täiendkoolitussüsteemi väljatöötamine ja koordineerimine ning koolituste korraldamine;
  5) personali planeerimise, värbamise, valiku ja hindamise korraldamine;
[RT I, 29.05.2013, 1 - jõust. 01.06.2013]
  6) inspektsiooni tööjõukulude eelarve planeerimine ja eelarve täitmise jälgimine;
[RT I, 04.07.2014, 10 - jõust. 14.07.2014]
  7) inspektsiooni asjaajamise korraldamine ning büroode asjaajamise koordineerimine ja kontrollimine;
[RT I, 26.02.2018, 5 - jõust. 19.03.2018]
  8) inspektsiooni arhiivitöö korraldamine ning büroode arhiivitöö koordineerimine ja kontrollimine;
[RT I, 26.02.2018, 5 - jõust. 19.03.2018]
  9) dokumendihaldussüsteemi arendamise korraldamine ja administreerimine;
[RT I, 26.02.2018, 5 - jõust. 19.03.2018]
  10) dokumentide vormistamise vastavuse kontroll õigusaktides ja standardites kehtestatud nõuetele.
[RT I, 26.02.2018, 5 - jõust. 19.03.2018]

§ 14.   Õigusosakond

  Õigusosakonna põhiülesanded on:
  1) inspektsiooni õigusalane teenindamine;
  2) õigusalase konsultatsiooni andmine inspektsiooni juhtkonnale ja struktuuriüksustele;
  3) õigusaktide analüüsimine ning muudatusettepanekute tegemine;
  4) inspektsiooni esindamine kohtus.

§ 15.   Analüüsi ja planeerimise osakond

  Analüüsi ja planeerimise osakonna põhiülesanded on:
  1) keskkonnajärelevalve andmete koondamine, töötlemine ja analüüs;
  2) inspektsiooni arengukava, tegevuskava ja arendusülesannete koostamise põhimõtete väljatöötamine ning rakendamise korraldamine;
  3) inspektsiooni järelevalvetööga seotud andmekogude pidamine;
[RT I, 05.12.2012, 8 - jõust. 01.01.2013]
  4) keskkonnajärelevalvega seotud projektide koordineerimine;
  5) keskkonnajärelevalve ressursivajaduse analüüsimine lähtudes strateegilise planeerimise vajadustest.
  6) inspektsiooni valduses oleva riigivara ja muu vara haldamise korraldamine;
[RT I, 26.02.2018, 5 - jõust. 19.03.2018]
  7) hankekonkursside ja riigihangete korraldamine;
[RT I, 26.02.2018, 5 - jõust. 19.03.2018]
  8) struktuuriüksuste varustamine vajalike tehniliste vahenditega;
[RT I, 26.02.2018, 5 - jõust. 19.03.2018]
  9) inspektsiooni majandamiskulude eelarve planeerimine;
[RT I, 26.02.2018, 5 - jõust. 19.03.2018]
  10) inspektsiooni tulude ja kulude eelarve koostamine ja eelarve täitmise jälgimine;
[RT I, 26.02.2018, 5 - jõust. 19.03.2018]
  11) inspektsiooni kuludokumentide menetlemine.
[RT I, 26.02.2018, 5 - jõust. 19.03.2018]

§ 16.   Rahandusosakond
[Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 10 - jõust. 14.07.2014]

§ 17.   Haldusosakond
[Kehtetu - RT I, 26.02.2018, 5 - jõust. 19.03.2018]

§ 18.   Kantselei
[Kehtetu - RT I, 26.02.2018, 5 - jõust. 19.03.2018]

§ 19.   Keskkonnakaitse- ja looduskaitseosakond
[RT I, 16.01.2020, 9 - jõust. 01.02.2020]

  Keskkonnakaitse- ja looduskaitseosakonna põhiülesanded on järgmised:
  1) keskkonnajärelevalve valdkondlike arengukavade väljatöötamine, keskkonnajärelevalve koordineerimine ja ühtlustamine inspektsioonis;
  2) keskkonnajärelevalve küsimustes büroode nõustamine;
  3) õigusaktide toimimise ja mõju hindamine ning muudatusettepanekute koondamine;
  4) büroode tegevuse kvaliteedikontrolli teostamine.
[RT I, 16.01.2020, 9 - jõust. 01.02.2020]

§ 191.   Uurimisosakond

  Uurimisosakonna põhiülesanne on inspektsiooni menetluspädevusse antud kuritegude ennetamine, väljaselgitamine, tõrjumine ja kohtueelne uurimine.
[RT I, 04.07.2014, 10 - jõust. 14.07.2014]

§ 20.   Büroo

  Büroo põhiülesanded on:
  1) looduskeskkonna ja loodusvarade kasutamise ning kaitse alase järelevalve korraldamine ja teostamine ning seaduses sätestatud alustel ja ulatuses riikliku sunni kohaldamine;
  2) oma tegevuspiirkonnas inspektsiooni põhimäärusest tulenevate inspektsiooni ülesannete täitmise korraldamine.
[RT I, 06.02.2013, 1 - jõust. 15.03.2013]

§ 21.   Inspektsiooni struktuuriüksuste ja nende allüksuste juhtimine

  (1) Inspektsiooni struktuuriüksuseid ja nende allüksuseid juhivad järgmised ametnikud või töötajad:
[RT I, 29.05.2013, 1 - jõust. 01.06.2013]
  1) osakonda juhib osakonnajuhataja, kes allub kas vahetult peadirektorile või peadirektori asetäitjale;
  2) [Kehtetu - RT I, 06.02.2013, 1 - jõust. 15.03.2013]
  3) bürood juhib büroojuhataja, kes allub peadirektorile. Büroo koosseisu võib kuuluda büroojuhatajal asetäitja, kes allub büroojuhatajale ning kelle tööülesanded, õigused ja vastutuse määrab ametijuhend, mille kinnitab peadirektor.
[RT I, 04.07.2014, 10 - jõust. 14.07.2014]

  (2) Iga struktuuriüksuse juht tagab tema poolt juhitavale struktuuriüksusele pandud ülesannete täitmise ning struktuuriüksusele eraldatud ressursside sihipärase ja efektiivse kasutamise. Selleks struktuuriüksuse juht:
  1) vastutab tema juhitava struktuuriüksuse ülesannete õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest ning kontrollib alluvate teenistuskohustuste täitmist;
  2) osaleb arengukavade, tegevuskavade ja tööplaanide väljatöötamisel ning juhib struktuuriüksuse tööplaanide koostamist;
  3) annab alluvatele ametnikele ja töötajatele korraldusi struktuuriüksuse ülesannete täitmiseks;
[RT I, 29.05.2013, 1 - jõust. 01.06.2013]
  4) täidab temale kõrgemalseisva juhi poolt antud korraldused või teatab nende täitmise takistustest ning annab kõrgemalseisvale juhile aru struktuuriüksuse tegevusest;
  5) annab struktuuriüksuse nimel arvamusi ja kooskõlastusi juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
  6) teeb kõrgemalseisvale juhile ettepanekuid struktuuriüksuste struktuuri, teenistuskohtade koosseisu, ametinimetuste ja töökorralduse muutmiseks, distsiplinaarmenetluste algatamiseks, hoiatuste kohaldamiseks ning üksuse ametnikele ja töötajatele palkade määramiseks;
[RT I, 29.05.2013, 1 - jõust. 01.06.2013]
  7) taotleb struktuuriüksuse ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ning korraldab nende nõuetekohase hoidmise, hooldamise ja kasutamise;
  8) viib alluvate ametnike ja töötajatega läbi arengu- ja hindamisvestlused;
[RT I, 29.05.2013, 1 - jõust. 01.06.2013]
  9) hindab alluvate ametnike ja töötajate koolitusvajadust;
[RT I, 29.05.2013, 1 - jõust. 01.06.2013]
  10) allkirjastab struktuuriüksuses koostatud kirjad ja dokumendid, millega ei võeta rahalisi ega muid varalisi kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi ametivälistele isikutele, kui õigusaktiga ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Struktuuriüksuste juhtide täpsemad tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendites.

§ 22.   Struktuuriüksuse juhi asendamine

  Osakonnajuhataja ja büroojuhataja äraolekul asendab teda peadirektori määratud ametnik või töötaja. Kui büroojuhatajal on asetäitja, siis büroojuhatajat asendab tema äraolekul asetäitja.
[RT I, 04.07.2014, 10 - jõust. 14.07.2014]

5. peatükk VÄLJASPOOL STRUKTUURIÜKSUSI ASUVAD AMETIKOHAD 
[RT I, 06.02.2013, 1 - jõust. 15.03.2013]

§ 23.   Nõunikud

  Inspektsiooni struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvad nõunikud, kelle ülesanded, alluvus ja pädevus määratakse peadirektori käskkirjaga kinnitatud ametijuhendiga.
[RT I, 06.02.2013, 1 - jõust. 15.03.2013]

§ 231.   Uurijad
[Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 10 - jõust. 14.07.2014]

§ 24.   Muud struktuurivälised ametnikud
[Kehtetu - RT I, 06.02.2013, 1 - jõust. 15.03.2013]

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 25.   Keskkonnaministri määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 26.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. aprillist 2008. a.

Lisa 1 Keskkonnainspektsiooni embleemi kujutis

Lisa 2 Keskkonnainspektsiooni lipu etalonkujutis

/otsingu_soovitused.json