Teksti suurus:

Nõuded vaba juurdepääsuga ja tingimusjuurdepääsuga teleprogrammide edastamisele ning taasedastamisele

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.02.2011, 13

Nõuded vaba juurdepääsuga ja tingimusjuurdepääsuga teleprogrammide edastamisele ning taasedastamisele
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]

Vastu võetud 30.11.2009 nr 117
RTL 2009, 89, 1304
jõustumine 11.12.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.02.2011RT I, 16.02.2011, 819.02.2011

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 901 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse nõuded vaba juurdepääsuga ja tingimusjuurdepääsuga teleprogrammide edastamisele ning taasedastamisele maapealses ringhäälinguvõrgus, sealhulgas parameetrid, millega määratakse üleriigiline ja regionaalne vastuvõtt ning piirangud tingimusjuurdepääsu osas.
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]

  (2) Määrus reguleerib teleprogrammide edastamist ning taasedastamist sagedusalades 174–230 MHz ja 470–862 MHz.
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]

§ 2.   Üldsätted

  (1) Teleprogrammide edastamise ning taasedastamise korral multiplekseri vahendusel kasutatakse maapealse digitaalringhäälingu edastussüsteeme (Digital Video Broadcasting Terrestrial – DVB-T ja DVB-T2) või digitaalringhäälingu edastussüsteeme käsiterminalidele (Digital Video Broadcasting Handheld – DVB-H).
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]

  (2) Digitaalringhäälingusaatja kiirgusspekter ei tohi ületada käesoleva määruse lisas 1 sätestatud mittetundliku spektrimaski piirväärtusi. Tundliku spektrimaski piirväärtusi võib kehtestada sagedusloaga vastavalt «Elektroonilise side seaduse» § 13 lõike 1 punktis 2 nimetatud rahvusvahelise koordinatsiooni tulemusele.

  (3) Digitaalringhäälingusaatja modulatsioonivigade määr saatja väljundis mõõdetuna ei tohi olla halvem kui 26 dB (MER >= 26 dB).

  (4) Määruses sätestatud nõuete tagamisel võib tehnilise normi täitmiseks lähtuda määruses viidatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) soovitusega, ning Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO), Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni (IEC) ja Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) standarditega samaväärsetest Eesti standarditest (EVS) või nende puudumisel muudest avalikult heakskiidetud ja kättesaadavatest spetsifikatsioonidest, mis tagavad samaväärse tulemuse määruses viidatud standarditega.

  (5) Sideettevõtja, kes edastab või taasedastab teleprogramme, peab tegema avalikult kättesaadavaks võrguplaneerimise kaardi alusel koostatud maksimaalse täpsusega levialakaardi, mida võimaldavad sideettevõtja poolt kasutatav riist- ja tarkvara.
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]

§ 3.   Nõuded sideteenuse osutajale hädaolukorras

  Sideteenuse osutaja, kes edastab või taasedastab teleprogramme, peab tagama:
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]
  1) hädaolukorras võimaluse kõikide edastatavate või taasedastatavate teleprogrammide asendamise hädaolukorra informatsiooni edastava programmiga;
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]
  2) ringhäälinguvõrgu toimimise sõltumatuna välistest ajalist sünkroniseerimist võimaldavatest vahenditest;
  3) elektrivarustuse puudumisel ühe ööpäeva jooksul üleriigiliselt vastuvõetava avalik-õiguslike teleprogrammide signaali eetris.
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]

§ 4.   Üldised nõuded multipleksimisteenuse osutajale

  (1) Multipleksimisteenuse osutaja peab tagama:
  1) 16:9 formaadis kujutise edastamise võimaldamise;
  2) teleprogrammide 16:9 formaadis edastamisel lõpptarbijale nimetatud formaadi muutmata jätmise;
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]
  3) programmitootja poolt 16:9 formaadis teleprogrammidele lisatud laiekraanformaadi signaalimise (Wide Screen Signalling – WSS) edastamiselähtudes ETSI standardist EN 300 294 või aktiivse formaadi kirjelduse (Active Format Description – AFD) kodeeringu edastamise lähtudes ETSI standardist TS 101 154;
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]
  4) multiplekseris teleprogrammidele eelisedastuse võrreldes muude elektroonilise side teenustega;
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]
  5) DVB-T ja DVB-T2 vastuvõtuseadmetele tarkvarauuenduste eetri kaudu allalaadimise võimaluse.

  (2) Multipleksimisteenuse osutaja peab tegema avalikult kättesaadavaks järgmise informatsiooni:
  1) edastatavate programmide nimetused sageduskanalite kaupa;
  2) edastatavate programmide originaalkeele, subtiitrites ja tõlgetes kasutatava keele.

  (3) Multipleksimisteenuse osutaja poolt väljastatav multipleksivoo teenuse informatsiooni (Service Information – SI) teenusetabelite kirjeldamisel lähtutakse ETSI standardist EN 300 468.

  (4) Multipleksimisteenuse osutaja poolt DVB-T võrkudele väljastatud transportvoo tehnilisel kirjeldamisel lähtutakse ETSI standardist TS 101 154.

§ 5.   Nõuded multipleksimisteenuse osutajale standardlahutusega programmide edastamiseks

  (1) Standardlahutusega (Standard-Definition – SD) teleprogrammide edastamisel kasutatakse DVB-T süsteemi, lähtudes ETSI standardist EN 300 744.
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]

  (2) Kujutise edastamisel lähtutakse standardis ISO/IEC 14496-10 toodud MPEG-4 AVC Main Profile@ Level 3.0 kodeeringust ja ITU-T soovitusest H.264.

  (3) Heli edastamisel lähtutakse standardis ISO/IEC 11172-3 toodud MPEG-1 Layer II kodeeringust ning ETSI standardist TS 101 154.

  (4) Andmevoos ülekantavaid subtiitreid edastatakse DVB vormingus, lähtudes ETSI standardist EN 300 743.

§ 6.   Nõuded multipleksimisteenuse osutajale kõrglahutusega programmide edastamiseks

  (1) Kõrglahutusega (High-Definition – HD) teleprogrammide edastamisel kasutatakse DVB-T süsteemi, lähtudes ETSI standardist EN 300 744 või DVB-T2 süsteemi, lähtudes ETSI standardist EN 302 755.
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]

  (2) Kujutise edastamisel lähtutakse standardis ISO/IEC 14496-10 toodud MPEG-4 AVC High Profile@ Level 4.0 kodeeringust ja ITU-T soovitusest H.264.
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]

  (3) Kujutise eraldusvõime peab vastama 720p või 1080i formaadile, lähtudes ETSI standardist TS 101 154.

  (4) Mitmekanalise heli edastamisel lähtutakse standardis ISO/IEC 11172-3 toodud MPEG-1 Layer II, ETSI standardis TS 102 366 toodud AC3 ja E-AC3 kodeeringust või standardis ISO/IEC 14496-3 toodud HE-AAC kodeeringust.

§ 7.   Nõuded multipleksimisteenuse osutajale televisiooniteenuse edastamiseks käsiterminalidele
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]

  Teleprogrammide edastamisel käsiterminalidele kasutatakse DVB-H süsteemi, lähtudes ETSI standardist EN 302 304.
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]

§ 8.   Nõuded multipleksimisteenuse osutajale ringhäälinguvõrgus edastatavatele lisateenustele ja abiinfole
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]

  (1) Elektroonilise saatekava, ajainfo ja võrguinfo edastamisel lähtutakse ETSI standardist EN 300 468.

  (2) Saatekava alginfo tuleb multipleksimisteenuse osutajale edastada XML faili formaadis ja tähemärgid esitada UTF8 kodeeringus.

  (3) Kanalinumeratsiooni edastamisel lähtutakse standardist ISO/IEC 62216-1. Avalik-õiguslikud ja vaba juurdepääsuga teleprogrammid edastatakse enne tingimusjuurdepääsuga teleprogramme.
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]

§ 9.   Nõuded tingimusjuurdepääsu rakendamisele

  (1) Multipleksimisteenuse osutaja peab edastama avalik-õigusliku meediateenuse osutaja teleprogramme vaba juurdepääsuga.
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]

  (2) Multipleksimisteenuse osutaja peab edastama eraõigusliku meediateenuse osutaja teleprogramme vaba juurdepääsuga, kui eraõiguslik meediateenuse osutaja seda soovib.
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]

  (3) Paralleelse krüpteerimise (simulcrypt) tingimuse täitmiseks teleprogrammide edastamisel lähtutakse ETSI standardist TS 103 197.
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]

  (4) Meediateenuse osutaja, multipleksimisteenuse osutaja või sideettevõtja, kes edastab või taasedastab teleprogramme tingimusjuurdepääsuga, on kohustatud kasutama olemasolevaga ühilduvat tingimusjuurdepääsu süsteemi, et tagada tarbijale juurdepääs kõikidele teleprogrammidele sama vaatajakaardiga.
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]

  (5) Sideettevõtja, kes osutab tingimusjuurdepääsu teenust, on kohustatud osutama õiglastel, mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel meediateenuse osutajale, multipleksimisteenuse osutajale ja sideettevõtjale, kes edastab või taasedastab teleprogramme, selliseid teenuseid, mis võimaldavad dekodeerimisvahenditega varustatud lõppkasutajatel vastu võtta teleprogramme, kasutades ühist vaatajakaarti.
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]

§ 10.   Vastuvõtutingimused üleriigiliseks ja regionaalseks vastuvõtuks

  (1) Üleriigiline vastuvõtt on tagatud, kui väljatugevuse mediaanväärtus 90% riigi territooriumil on võrdne või suurem määruse lisa 2 tabelis 1 sätestatust ja signaal-müra suhe kogu riigi territooriumil on võrdne või suurem määruse lisa 2 tabelis 2 nimetatust.

  (2) Avalik-õiguslike üleriigiliste teleprogrammide edastamiseks kasutatava sidevõrgu korral peab väljatugevuse mediaanväärtus olema võrdne või suurem määruse lisa 2 tabelis 1 sätestatust ja signaal-müra suhe võrdne või suurem määruse lisas 2 tabelis 2 nimetatust 100% riigi territooriumil.
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]

  (3) Regionaalne vastuvõtt on tagatud, kui väljatugevuse mediaanväärtus vastava regiooni territooriumil on võrdne või suurem määruse lisa 2 tabelis 1 sätestatust ja signaal-müra suhe vastava regiooni territooriumil on võrdne või suurem määruse lisa 2 tabelis 2 nimetatust.

§ 11.   Nõuded interaktiivse meediateenuse osutamisele

  (1) Interaktiivse meediateenuse osutaja on kohustatud teenuste osutamisel lõppkasutajale kasutama vaba juurdepääsuga rakendusliidest.

  (2) ) Interaktiivse digitaaltelevisiooniplatvormi kaudu interaktiivse meediateenuse vastuvõtmiseks kasutatava täiustatud digitaaltelevisiooniseadme pakkuja on kohustatud kasutama avatud rakendusliidest asjakohaste standardite või spetsifikaatide miinimumnõuete kohaselt.

  (3) Rakendusliidese valdaja on kohustatud tegema õiglastel, mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel ja mõistliku tasu eest kättesaadavaks kogu tehnilise teabe, mis võimaldaks interaktiivse meediateenuse osutajal pakkuda kõiki rakendusliidese toetatavaid teenuseid täielikult toimival kujul.
[RT I, 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]

§ 12.   Tarkvarauuenduse teavitamisnõuded

  (1) Multipleksimisteenuse osutaja on kohustatud teavitama avalikkust tarkvarauuendustest mulipleksimisteenuse osutamisel oma veebilehe vahendusel vähemalt üheksa kuud ette.

  (2) Avalikustamise hetkest teeb multipleksimisteenuse osutaja signaali testvoo ja vajalikud dokumendid avalikult kättesaadavaks.

  (3) Multipleksimisteenuse osutamise muudatusele eelneva kuue kuu jooksul on multipleksimisteenuse osutaja kohustatud edastama omal kulul eetris vastavaid tarkvarauuendusi.

  (4) Tarkvarauuenduste edastamisel ei tohi selleks kasutatav andmemaht ületada 1% avalik-õiguslikke programme edastatava multipleksi kogumahust.

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) (EÜT L 108, 24.04.2002, lk 33–50); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta (juurdepääsu käsitlev direktiiv) (EÜT L 108, 24.04.2002, lk 7–20).

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json