Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 95 „Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 16.02.2016, 2

Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 95 „Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid“ muutmine

Vastu võetud 11.02.2016 nr 17

Määrus kehtestatakse ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse § 7 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruses nr 95 „Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija.“;

2) paragrahvi 41 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitseväe või Kaitseliidu veteran käesoleva määruse tähenduses on Kaitseväe tegevuses riigi sõjalisel kaitsmisel või Kaitseväe koosseisus rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalenud Eesti kodanik ning Kaitseväes teenistusülesannete täitmisel või Kaitseliidu sõjaväelisel väljaõppel tervisekahjustuse saamise tagajärjel püsivalt töövõimetuks tunnistatud kaitseväelane või Kaitseliidu tegevliige, samuti Kaitseliidu tegevliige, kes on Kaitseliidu koosseisus kaasatud päästesündmuse ja erakorralise seisukorra lahendamisele, eriolukorra tööde tegemisele ning liikluse korraldamisele ja turvalisuse tagamisele eriolukorra piirkonnas, küberturvalisuse tagamisele või avaliku korra kaitsesse ning selle käigus saanud tervisekahjustuse ja tunnistatud püsivalt töövõimetuks.

(2) Rahvusvaheline sõjaline operatsioon käesoleva määruse tähenduses on:

1) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artiklis 51 tunnustatud õigusel põhineva välislepinguga või muul viisil seaduslikult võetud kohustuse täitmiseks korraldatav kollektiivse enesekaitse operatsioon;

2) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja VI või VII peatükis sätestatu alusel rahu ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatav sõjaline operatsioon ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtete ja normidega kooskõlas olev muu sõjaline operatsioon.“;

3) määrust täiendatakse §-ga 42 järgmises sõnastuses:

§ 42. Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupp

(1) Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija käesoleva määruse tähenduses on füüsiline isik, kes soetab energiatõhusa elamu, sealhulgas selle osa või korteri, või ehitusseadustiku tähenduses püstitab energiatõhusa elamu või ehitusseadustiku tähenduses rekonstrueerib elamu või selle osa energiatõhusaks või teeb muid ehitamisega seonduvaid tegevusi, mille tulemusel muutub elamu või selle osa energiatõhusaks.

(2) Energiatõhusa eluaseme soetamisel peab ühe korteriga elamu või kahe või mitme korteriga elamu, millesse soetatakse korter, energiatõhususarvu klass olema vähemalt C ning energiatõhusa elamu püstitamisel või elamu või selle osa rekonstrueerimisel peab saavutatav energiatõhususarvu klass olema vähemalt C.

(3) Riikliku tagatisega seotud energiatõhus elamu, sealhulgas selle osa või korter, peab olema laenusaaja alaliseks elukohaks.“;

4) paragrahvi 61 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Sihtasutuse poolt sõlmitud tagatislepingust tuleneva tagatise ülempiir ei tohi ületada:

1) noore pere, noore spetsialisti, tagastatud eluruumis elava üürniku ning Kaitseväe või Kaitseliidu veterani sihtgrupi puhul 20 000 eurot ühe tagatislepingu kohta;

2) energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupi puhul 50 000 eurot ühe tagatislepingu kohta.“.

Taavi Rõivas
Peaminister

Liisa Oviir
Ettevõtlusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json