Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruse nr 184 „Võrgueeskiri“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 16.02.2016, 8

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruse nr 184 „Võrgueeskiri“ muutmine

Vastu võetud 11.02.2016 nr 22

Määrus kehtestatakse elektrituruseaduse § 42 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruses nr 184 „Võrgueeskiri“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 151 järgmises sõnastuses:

„(151) Päikeseelektrijaam käesoleva määruse tähenduses on elektrijaam, mis muundab valguskiirgust elektrienergiaks.“;

2) paragrahvi 132 lõiked 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kõik elektritootjad esitavad süsteemihaldurile iga aasta 1. veebruariks lisas 3 toodud andmed järgmise kümne aasta kohta elektrisüsteemi piisavuse varu hindamiseks.

(6) Tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajaliku tootmisvaru hinnangu avaldab süsteemihaldur varustuskindluse aruande raames oma veebilehel iga aasta 1. juuniks järgmise kümne aasta jaanuari (maksimaaltarbimine) ja juuli (minimaaltarbimine) kohta.“;

3) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Võrguga ühendatava üle 15 kW nimivõimsusega elektrijaama elektriosa projekt kooskõlastatakse võrguettevõtjaga. Võrguettevõtja teeb asjaomase otsuse taotluse saamisest alates 30 päeva jooksul. Kui asjaolud nõuavad põhjalikumat uurimist, tehakse otsus taotluse saamisest alates 60 päeva jooksul.“;

4) paragrahvi 15 lõike 8 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Elektrituuliku, tuulepargi ja päikeseelektrijaama puhul edastab võrguettevõtja need andmed ka süsteemihaldurile.“;

5) paragrahvi 17 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Sünkroongeneraatoriga elektrijaama paigaldatakse sageduse languse eraldusautomaatika, mis võimaldab tagada elektrijaama iseseisva töö.“;

6) paragrahvi 17 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Süsteemihaldurile tuleb reaalajas edastada generaatori ja päikeseelektrijaama võimsuslülitite asendite signaalid. Selleks paigaldatakse tootmisseadmetele asjakohased seadmed liitumislepingu kohaselt.“;

7) paragrahv 18 sõnastatakse järgmiselt:

§ 18. Elektrituuliku, tuulepargi ja päikeseelektrijaama suhtes kohaldatavad lisanõuded

(1) Elektrituuliku, tuulepargi või päikeseelektrijaama ühendamisele võrguga kohaldatakse järgmisi nõudeid:

1) üle 200 kW nimiaktiivvõimsusega elektrijaama liitumine jaotusvõrguga kooskõlastatakse põhivõrguettevõtjaga. Põhivõrguettevõtja teeb asjaomase otsuse taotluse saamisest alates 30 päeva jooksul;

2) üle 10 MW nimiaktiivvõimsusega elektrijaam ühendatakse põhivõrguga.

(2) Tootja paigaldab elektrituulikule ja tuulepargile liigtuulekaitse. Elektrituulikule, tuulepargile ja päikeseelektrijaamale peab tootja paigaldama järgmise releekaitse:

1) ülekoormuskaitse;

2) liigvoolukaitse;

3) ülepinge- ja alapingekaitse;

4) sageduskaitse.

(3) Pinge- või sageduskaitse toimimise järel võib elektrituuliku, tuulepargi või päikeseelektrijaama uuesti sisse lülitada, kui pinge või sagedus elektrivõrgus on vähemalt kümneks minutiks jäänud lubatud piiridesse.

(4) Üle 1 MW nimiaktiivvõimsusega elektrituuliku, tuulepargi ja päikeseelektrijaama puhul peab võrguettevõtja paigaldama liitumispunktist elektrivõrgu poole reservkaitse ja dubleeriva eraldusautomaatseadme.

(5) Releekaitse ja automaatika sätted tuleb kooskõlastada võrguettevõtjaga, kelle võrguga elektrituulik, tuulepark või päikeseelektrijaam ühendatakse.

(6) Elektrituuliku, tuulepargi ja päikeseelektrijaama automaatikaseadmed peavad tagama elektrituuliku, tuulepargi või päikeseelektrijaama väljalülitumise, kui tuulikut, tuuleparki või päikeseelektrijaama süsteemiga ühendav tupikliin releekaitsest välja lülitub.

(7) Põhivõrguga ühendatava elektrituuliku ja tuulepargi võimsuse muutumise kiirust peab tuule kiiruse muutumise korral olema võimalik reguleerida. Põhivõrguga ühendatava päikeseelektrijaama korral peab valguskiirguse muutumise korral olema võimalik reguleerida võimsuse muutumise kiirust. Reguleerimistingimustes lepivad kokku põhivõrguettevõtja ja tootja.

(8) Üle 200 kW nimiaktiivvõimsusega elektrituuliku, tuulepargi või päikeseelektrijaama aktiivvõimsuse reguleerimise suhtes kohaldatakse järgmisi nõudeid:

1) aktiivvõimsuse väärtuse kõrvalekalle põhivõrguettevõtja ettenähtud sätteväärtusest ei tohi ületada ±5% nimiaktiivvõimsusest;

2) aktiivvõimsuse piiri reguleeritakse ühe juhtsignaali abil. Signaali võib edastada võrguettevõtja juhtimiskeskusest kaugjuhtimise teel või kasutades lokaalselt võrgu sagedust, võimsuslüliti asendit või muud asjakohast vahendit;

3) reguleerimise algoritme ja sätteid muudetakse kaugjuhtimise teel;

4) aktiivvõimsust peab selle kiire piiramise korral olema võimalik kahe sekundi jooksul vähendada nimiaktiivvõimsusest kuni 20%-ni alates signaali jõudmisest elektrituuliku, tuulepargi või päikeseelektrijaama juhtimissüsteemi. Tuuleparkide aktiivvõimsuse kiireks piiramiseks võib välja lülitada ühe tuuliku või tuulikurühma.

(9) Elektrituuliku, tuulepargi või päikeseelektrijaama reaktiivvõimsuse reguleerimise suhtes kohaldatakse järgmisi nõudeid:

1) elektrituuliku, tuulepargi või päikeseelektrijaama talitlemiseks vajalik reaktiivvõimsus toodetakse kohapeal. Võrku antav või võrgust võetav reaktiivvõimsus peab olema minimaalne. Reaktiivvõimsuse lubatud kõikumine on ±10% elektrituuliku, tuulepargi või päikeseelektrijaama nimiaktiivvõimsusest;

2) võrguhäire korral peab elektrivõrgu dispetšeril olema võimalik reguleerida üle 200 kW nimiaktiivvõimsusega elektrituuliku, tuulepargi või päikeseelektrijaama väljastatavat reaktiivvõimsust kogu tehniliselt võimaliku reaktiivvõimsuse reservi ulatuses;

3) reaktiivvõimsuse reguleerimine peab toimuma reaktiivvõimsuse ja pinge järgi elektrituuliku, tuulepargi või päikeseelektrijaama ülem- või alampinge poolel. Viimasel juhul peab kasutama voolukompensatsiooni;

4) väljastatavat reaktiivvõimsust reguleeritakse ühe juhtsignaali abil;

5) reguleerimise sätteid ja algoritme muudetakse kaugjuhtimise teel;

6) kui reaktiivvõimsust reguleerib võrguettevõtja, maksab ta tootjale võrku antud või võrgust võetud reaktiivenergia eest kehtiva hinnakirja kohaselt.

(10) Võrguettevõtja teeninduspiirkonna juhtimiskeskusesse tuleb reaalajas edastada võrku antava aktiiv- ja reaktiivvõimsuse ning pinge mõõtmise tulemused, kui elektrituuliku, tuulepargi või päikeseelektrijaama nimiaktiivvõimsus on üle 200 kW. Selleks peab elektrituulikule, tuulepargile või päikeseelektrijaamale paigaldama liitumislepingu kohased seadmed.

(11) Elektrituulikule, tuulepargile ja päikeseelektrijaamale kohaldatakse järgmisi erinõudeid:

1) kaugjuhtimissüsteem peab võimaldama elektrijaama põhivõrgust sisse ja välja lülitada ning reaalajas edastada sinna asendi- ja rikkesignaale ning aktiiv- ja reaktiivvõimsuse, voolu ja pinge mõõtmistulemusi;

2) põhivõrguga liitunud elektrituulikust või tuulepargist tuleb reaalajas edastada põhivõrgu juhtimiskeskusesse tuulekiiruse mõõtmise andmed ning tuulepargi või elektrituuliku seisundit ja väljalülitumise põhjust selgitavad andmed. Selleks peab elektrituulikule ja tuulepargile paigaldama liitumislepingu kohased seadmed;

3) põhivõrguga liitunud päikeseelektrijaamast tuleb reaalajas edastada põhivõrgu juhtimiskeskusesse valguse intensiivsuse mõõtmise andmed vattides ruutmeetri kohta (W/m2) ning elektrijaama seisundit ja väljalülitumise põhjust selgitavad andmed. Selleks peab päikeseelektrijaamale paigaldama liitumislepingu kohased seadmed.

(12) Kui tuuleparki või päikeseelektrijaama ehitatakse etapiti, võib tuulepargi või päikeseelektrijaama nõuetekohasust kontrollida samuti etapiviisi, kui see on tehniliselt võimalik.“;

8) paragrahvi 19 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) 200 kW kuni 1 MW nimiaktiivvõimsusega elektrijaama võrku antud aktiiv- ja reaktiivvõimsuste summa reaalajas. Elektrituuliku, tuulepargi ja päikeseelektrijaama kohta esitatakse andmed eraldi.“;

9) paragrahvi 22 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 22. Tootmisseadme suhtes sageduse muutumise korral kohaldatavad nõuded“;

10) paragrahvi 23 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 23. Tootmisseadme suhtes pinge muutumise korral kohaldatavad nõuded“;

11) paragrahvi 23 lõike 8 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Seda nõuet ei kohaldata elektrituulikule, tuulepargile ja päikeseelektrijaamale.“;

12) paragrahvi 24 lõike 2 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevas lõikes esitatud nõuet ei kohaldata elektrituulikule, tuulepargile, päikeseelektrijaamale ja asünkroongeneraatorile.“;

13) paragrahvi 25 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) määrata omatarbetoitmisele ülemineku asjaolud. Seda nõuet ei kohaldata elektrituulikule, tuulepargile, päikeseelektrijaamale ja asünkroongeneraatorile;“;

14) paragrahvi 25 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Käesoleva paragrahvi lõigetes 5–7 esitatud nõudeid ei kohaldata elektrituulikule, tuulepargile, päikeseelektrijaamale ja asünkroongeneraatorile.“;

15) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Kuni 15 kW võimsusega tootmisseadme nõuetekohasust kontrollitakse Euroopa tootesertifikaadi ja elektrijaama teostusdokumentatsiooni alusel.“;

16) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) elektrituulikul, tuulepargil ja päikeseelektrijaamal kuni 15 minutit käivitamist võimaldavate ilmastikuolude korral;“;

17) paragrahvi 261 lõike 8 punktis 2 asendatakse sõna „elektrituuliku“ sõnadega „elektrituuliku ja päikeseelektrijaama“;

18) paragrahvi 32 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) käesoleva määruse lisas 2 nimetatud andmed või kokkuleppe korral süsteemihalduriga elektrisüsteemi ja elektrijaama koostöö simuleerimiseks ja varustuskindluse hindamiseks vajalike mudelite andmed;“;

19) paragrahvi 32 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud andmeid ja dokumente ei esitata, kui madalpingevõrguga liitumine või tarbimis- või tootmistingimuste muutmine ei eelda uue liitumispunkti ehitamist, lisatootmisseadme paigaldamist või kui võrguga ühendatakse kuni 15 kW võimsusega tootmisseade.“;

20) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 ja lõikes 2 sätestatud kauglugemisseadmega mõõtmise nõuet ei kohaldata juhul, kui tarbimiskohas ei ole elektrienergiat tarbitud alates 1. jaanuarist 2013. a. Kui tarbimiskohas elektritarbimine taastub, peab mõõtesüsteem võimaldama aktiivenergiat mõõta käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 1 ja lõike 2 kohaselt.“;

21) paragrahvi 63 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Enne 1. juulit 2003. a tööd alustanud või renoveeritud elektrijaamale kohaldatakse käesoleva määruse 3. peatükis sätestatud nõudeid juhul, kui süsteemihaldur ja tootja selles kokku lepivad.“.

Taavi Rõivas
Peaminister

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json