Teksti suurus:

Vandeaudiitori või tunnustatud siseaudiitori juhendamisel praktiseerimise ning kutsealal tegutsemise tõendamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.02.2016, 15

Vandeaudiitori või tunnustatud siseaudiitori juhendamisel praktiseerimise ning kutsealal tegutsemise tõendamise kord

Vastu võetud 07.07.2011 nr 35
RT I, 08.07.2011, 77
jõustumine 11.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.02.2016RT I, 16.02.2016, 119.02.2016

Määrus kehtestatakse «Audiitortegevuse seaduse» § 20 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolevas määruses sätestatakse vandeaudiitori või tunnustatud siseaudiitori juhendamisel praktiseerimise ja kutsealal tegutsemise tõendamise kord.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) praktikant – isik, kes käesolevas määruses sätestatud korras omandab vandeaudiitori või tunnustatud siseaudiitori juhendamisel praktiseerides kutsetegevuse valdkondades teadmisi, oskusi ja vilumusi;
  2) juhendaja – vandeaudiitor või tunnustatud siseaudiitor, kelle juhendamisel praktikant harjutab ning rakendab teadmisi praktikas, et omandada oskusi ja vilumusi tasemel, mis võimaldaks iseseisvalt kutsetegevusega tegeleda;
  3) tunnustatud siseaudiitor – atesteeritud siseaudiitor või avaliku sektori siseaudiitor „Audiitortegevuse seaduse“ §-de 5 ja 6 tähenduses või isik, kellel on Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi väljastatud CIA® või CGAP® sertifikaat;
[RT I, 16.02.2016, 1 - jõust. 19.02.2016]
  4) praktika korraldaja – Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi antud tegevusloaga audiitorettevõtja, kes tegeleb vandeaudiitori kutsetegevusalaste ülesannete täitmisega, äriühing või avaliku sektori üksus, kus tegeletakse siseaudiitori kutsetegevusalaste ülesannete täitmisega, või tunnustatud siseaudiitor, kes tegeleb siseaudiitori kutsetegevusalaste ülesannete täitmisega.
[RT I, 16.02.2016, 1 - jõust. 19.02.2016]

§ 3.   Praktika korraldamine

  (1) Praktika tuleb korraldada selliselt, et praktikandil oleks võimalik omandada iseseisvaks vandeaudiitori või siseaudiitori kutsetegevuseks vajalikud teadmised, oskused ning vilumus vandeaudiitori või siseaudiitori kutsetegevuse ulatuses valdkondades ja teemades, mis on nimetatud „Audiitortegevuse seaduse“ § 21 lõike 2 alusel kehtestatud rahandusministri määruse „Kutseeksami programm“ lisas „Kutseksami jaod“.

  (2) Praktikandil peab olema vähemalt üks juhendaja ja praktika korraldamiseks peab olema vähemalt üks praktika korraldaja.

§ 4.   Praktikakava
[Kehtetu - RT I, 16.02.2016, 1 - jõust. 19.02.2016]

§ 5.   Praktikaaruanne

  (1) Pärast „Audiitortegevuse seaduse“ § 20 lõike 2 punktis 1 või 2 nimetatud praktika ajalise kohustuse täitmist koostab ja esitab praktikant audiitortegevuse registri infosüsteemi vahendusel praktika läbimise kohta praktikaaruande.

  (2) Praktikandi koostatud ja tema ning juhendaja poolt allkirjastatud praktikaaruandes tuleb avaldada vähemalt järgmine informatsioon:
[RT I, 16.02.2016, 1 - jõust. 19.02.2016]
  1) tegelik praktika periood;
  11) praktikandi nimi, isikukood ja kontaktandmed;
[RT I, 16.02.2016, 1 - jõust. 19.02.2016]
  12) praktika korraldaja nimi või nimetus;
[RT I, 16.02.2016, 1 - jõust. 19.02.2016]
  13) juhendaja nimi, kutsetegevuse kvalifikatsioon ja kontaktandmed;
[RT I, 16.02.2016, 1 - jõust. 19.02.2016]
  2) kirjeldus selle kohta, milliseid vandeaudiitori või siseaudiitori kutsetegevusealaseid ülesandeid praktikant praktika käigus täitis koos ülesannete täitmise ajalise mahu äranäitamisega;
  3) juhendaja arvamus.

  (3) Juhendaja arvamus peab sisaldama juhendaja hinnangut selle kohta, kas:
  1) [kehtetu - RT I, 16.02.2016, 1 - jõust. 19.02.2016]
  2) praktika käigus täideti „Audiitortegevuse seaduse“ § 20 lõike 2 punktides 1 või 2 nimetatud praktika ajaline kohustus;
  3) praktikandil on vandeaudiitori või siseaudiitori kutsetegevusega tegelemiseks vajaminevad väärtushinnangud ja eetilised tõekspidamised.

  (4) Kui juhendajaid või praktika korraldajaid oli praktika perioodil mitu, tuleb praktikaaruandes esitada kõigi juhendajate arvamus ja näidata kõik praktika korraldajad.

  (5) Praktikant esitab praktikaruande audiitortegevuse registri infosüsteemi vahendusel koos „Audiitortegevuse seaduse” § 23 lõike 1 punktis 1 nimetatud avaldusega.

  (6) Eksamikomisjon vaatab praktika kohta koostatud aruande ja juhendaja arvamuse läbi ning esitab audiitortegevuse registri infosüsteemi vahendusel audiitortegevuse järelevalve nõukogule praktikaaruande põhjal kujundatud arvamuse selle kohta, kas eksamikomisjoni hinnangul on praktikant täitnud „Audiitortegevuse seaduse“ § 20 lõike 2 punktis 1 või 2 toodud nõude.

§ 6.   Kutsealal tegutsemise tõendamine

  (1) „Audiitortegevuse seaduse“ § 20 lõigetes 3–5 nimetatud kutsealase töökogemuse tõendamiseks esitab isik audiitortegevuse registri infosüsteemi vahendusel tõendavad dokumendid selle kohta, et ta on tegutsenud kutsealal, mis on võimaldanud tal omandada iseseisvaks vandeaudiitori või siseaudiitori kutsetegevuseks küllaldased teadmised rahanduse, õiguse ja arvestuse või sisekontrolli valdkonnas.

  (2) Kutsealal tegutsemist tõendavaks dokumendiks on muu hulgas tööraamatu, töölepingu või töötamist tõendava muu dokumendi koopia.

  (3) Rahanduse, õiguse ja arvestuse või sisekontrolli valdkonnas küllaldaste teadmiste omandamist tõendavaks dokumendiks on muu hulgas ametijuhendi koopia või tööandja tõend, mis kirjeldab täidetud tööülesandeid.

  (4) Kutsealal tegutsemist ja küllaldaste teadmiste omandamist tõendavad dokumendid esitatakse audiitortegevuse registri infosüsteemi vahendusel koos „Audiitortegevuse seaduse” § 23 lõike 1 punktis 1 nimetatud avaldusega.

  (5) Eksamikomisjon vaatab tõendavad dokumendid läbi ja esitab audiitortegevuse registri infosüsteemi vahendusel audiitortegevuse järelevalve nõukogule nende põhjal kujundatud arvamuse selle kohta, kas eksamikomisjoni hinnangul on isik täitnud „Audiitortegevuse seaduses“ § 20 lõigetes 3–5 toodud nõuded.

§ 7.   Määruse rakendamine

  (1) „Audiitortegevuse seaduse“ § 207 lõikes 2 sätestatud „Audiitortegevuse seaduse“ § 20 lõike 2 jõustumiseni tuleb „Audiitortegevuse seaduse“ § 183 punktis 1 nimetatud praktiseerimise nõude täitmise tõendamiseks vandeaudiitori kutse taotlejal esitada audiitortegevuse registri infosüsteemi vahendusel enda ja juhendaja poolt allkirjastatud kinnituskiri, milles kinnitatakse, et kutse taotleja on täitnud „Audiitortegevuse seaduses“ § 183 punktis 1 sätestatud nõude.

  (2) „Audiitortegevuse seaduse“ § 207 lõikes 2 sätestatud „Audiitortegevuse seaduse“ § 20 lõike 2 jõustumiseni tuleb „Audiitortegevuse seaduse“ § 183 punktis 2 nimetatud praktiseerimise nõude täitmise tõendamiseks siseaudiitori kutse või kutsetaseme taotlejal esitada audiitortegevuse registri infosüsteemi vahendusel:
  1) enda ja praktikat juhendanud siseaudiitori kutsetegevusalaseid ülesandeid täitva isiku poolt allkirjastatud kinnituskiri, milles kinnitatakse, et siseaudiitori kutse või kutsetaseme taotleja on täitnud „Audiitortegevuse seaduses“ § 183 punktis 2 sätestatud nõude; või
  2) dokumendid, mis tõendavad, et siseaudiitori kutse või kutsetaseme taotleja on vähemalt viis aastat tegutsenud kutsealal, mis on võimaldanud tal omandada iseseisvaks siseaudiitori kutsetegevuseks küllaldased teadmised rahanduse, õiguse ja sisekontrolli valdkonnas.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud tõendavad dokumendid tuleb esitada koos „Audiitortegevuse seaduse” § 23 lõike 1 punktis 1 nimetatud avaldusega.

  (4) Eksamikomisjon vaatab tõendavad dokumendid läbi ja edastab audiitortegevuse järelevalve nõukogule nende põhjal kujundatud arvamuse selle kohta, kas eksamikomisjoni hinnangul on isik täitunud „Audiitortegevuse seaduses“ § 183 punktis 1 või 2 toodud nõuded.

  (5) [Kehtetu - RT I, 16.02.2016, 1 - jõust. 19.02.2016]

  (6) Audiitortegevuse registri infosüsteemi rakendumiseni edastatakse käesolevas määruses nimetatud info Rahandusministeeriumile elektrooniliselt e-posti vahendusel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json