Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.02.2021
Avaldamismärge:RT I, 16.02.2021, 3

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord” muutmine

Vastu võetud 11.02.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 1 punkti 4 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord” lisas 4 „Teenistuskohtade klassifikaator” tehakse järgmised muudatused:

1) teenistusgrupi „DIGITEERIMINE” pealkiri ja tekst sõnastatakse järgmiselt:

DIGITEERIMINE JA SEGMENTEERIMINE
Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on luua arhivaalidest või teistest infokandjatest kasutus- või tagatiskoopiaid või töödelda faile segmenteerimise töötlustarkvaraga.

1A. TASE
(1) Valmistab arhivaalidest või teistest infokandjatest paber- ja digitaalkoopiaid
(2) Loob tagatiskoopiaid vastavuses digiteerimise sisuliste ja tehniliste põhimõtetega
(3) Tellib tööks vajalikke tarvikuid (koopiapaber, CD-d, DVD-d ja muu selline)
(4) Teeb paljundusseadmete esmaseid hooldustöid

1B. TASE
(1) Töötleb faile segmenteerimise töötlustarkvaraga vastavalt segmenteerimise sisulistele ja tehnilistele põhimõtetele
(2) Kontrollib failide vastavust segmenteerimise nõuetele ja parandab kvaliteedikontrolli käigus avastatud vead

2A. TASE
(1) Digiteerib materjale
(2) Tunneb digiteerimistehnikat ja -programme
(3) Nõustab ja juhendab esmatasandi spetsialiste
(4) Kontrollib kujutiste kvaliteeti vastavalt digiteerimise tehnilistele nõuetele ja parandab või suunab parandamisele kvaliteedikontrolli käigus avastatud vead
(5) Haldab digiteerimistöödega seotud registreid või süsteeme ja peab arvestust tehtud tööde üle

2B. TASE
(1) Töötleb faile segmenteerimise töötlustarkvaraga vastavalt segmenteerimise sisulistele ja tehnilistele põhimõtetele
(2) Kontrollib failide vastavust segmenteerimise nõuetele ja parandab kvaliteedikontrolli käigus avastatud vead
(3) Tunneb segmenteerimise programmi
(4) Nõustab ja juhendab esmatasandi spetsialiste
(5) Haldab segmenteerimistöödega seotud registreid või süsteeme ning jälgib failide laekumist ja suunamist töötlusesse

3A. TASE
(1) Tunneb põhjalikult erinevaid digiteerimistehnikaid ja -programme
(2) Korraldab ja juhendab digiteerijate tööd
(3) Planeerib ja korraldab valdkonna tegevust
(4) Korraldab valdkonnas kasutusel olevate kopeerimisseadmete remonti ja hooldust
(5) Koostab ülevaateid, aruandeid ja muud sellist valdkonna tegevuse kohta

3B. TASE
(1) Planeerib ja korraldab valdkonna tegevust
(2) Korraldab ja juhendab segmenteerijate tööd
(3) Tunneb põhjalikult kasutusel olevat segmenteerimise tarkvara ning vajaduse korral suhtleb tehnilise toe pakkuja ja arendajaga
(4) Koostab ülevaateid, aruandeid ja muud sellist valdkonna tegevuse kohta
(5) Haldab segmenteerimistöödega seotud registreid või süsteeme, peab arvestust tehtud tööde üle ning jälgib failide laekumist ja suunamist töötlusesse
(6) Kontrollib failide vastavust segmenteerimise nõuetele ja parandab kvaliteedikontrolli käigus avastatud vead
(7) Töötleb faile segmenteerimise töötlustarkvaraga vastavalt segmenteerimise sisulistele ja tehnilistele põhimõtetele”;

2) teenistusgrupi „EKSPERTIIS” tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on teha analüüse, mõõtmisi ja arvutusi, anda nende põhjal hinnanguid ning tegelda nõuetele vastavuse hindamisega ja muu sellisega.

1. TASE
(1) Teeb standardseid analüüse, mõõtmisi ja arvutusi
(2) Teeb standardset seiret ning jälgib olukorra ja seisundi muutust
(3) Võtab kolmandatelt osalistelt hinnanguid protsesside, esemete ja muu sellise kohta
(4) Koostab vormikohaseid dokumente analüütiliste uuringute, mõõtmiste, arvutuste ja seire tulemuste kohta
(5) Hooldab tööks vajalikke andmebaase ja -kogusid
(6) Hooldab ja korrastab tööks vajalikke seadmeid

2. TASE
(1) Teeb iseseisvalt analüüse ja mõõtmisi ning teeb arvutusi konkreetses valdkonnas vastavalt omandatud kvalifikatsioonile
(2) Teeb standarditega määratud seiret, võrdleb saadud tulemusi, nähtusi ja esemeid standardiga ning võib anda oma hinnangu tulemustele
(3) Osaleb valdkondlike rakendusuuringute tellimises, sealhulgas koostab lähteülesande ning valmistab ette vajaliku dokumentatsiooni ja muu sellise
(4) Koostab analüüside või seirete kohta kokkuvõtteid
(5) Annab taotlustele sisulise hinnangu ja hindab vastavust juhenditele, nõuetele, standarditele või muule sellisele
(6) Loob ja hooldab tööks vajalikke andmebaase ja -kogusid
(7) Nõustab oma pädevuse kohaselt teisi struktuuriüksusi või teenistujaid ja kliente
(8) Võib võtta proove kokkuvõtte või ülevaate koostamiseks
(9) Võib osaleda valdkondlikes töögruppides ning anda sisendit meetodite ja metodoloogia arendamisse ning seaduseelnõude koostamisse
(10) Võib koordineerida ja korraldada analüüsile ja mõõtmisele järgnevaid valdkondlikke tegevusi

3. TASE
(1) Teeb iseseisvalt analüüse ja mõõtmisi, teeb arvutusi konkreetses valdkonnas vastavalt omandatud kvalifikatsioonile ning võib teha aeg-ajalt ka keerukamaid analüüse
(2) Teeb standarditega määratud seiret, võrdleb saadud tulemusi, nähtusi ja esemeid standardiga ning annab hinnangu tulemustele
(3) Koostab analüüside või seirete kohta kokkuvõtteid
(4) Annab taotlustele sisulise eksperdihinnangu, milleks kogub, töötleb ja analüüsib erinevaid uuringuid, hinnanguid, juhendeid ja muid lisamaterjale ning koostab lõpliku hinnanguraporti (tegemist on keerukate analüüsidega)
(5) Loob ja hooldab tööks vajalikke andmebaase ja -kogusid
(6) Nõustab oma pädevuse kohaselt teisi struktuuriüksusi või teenistujaid ja kliente
(7) Võib tellida valdkondlikke rakendusuuringuid
(8) Võib võtta proove kokkuvõtte või ülevaate koostamiseks
(9) Võib osaleda valdkondlikes töögruppides ning anda sisendit meetodite ja metodoloogia arendamisse ning seaduseelnõude koostamisse
(10) Võib koordineerida ja korraldada analüüsile ja mõõtmisele järgnevaid valdkondlikke tegevusi.

4. TASE
(1) Teeb iseseisvalt keerulisi analüüse ja mõõtmisi ning teeb arvutusi spetsiifilises valdkonnas ja vastavalt omandatud kvalifikatsioonile
(2) Teeb kompleksset seiret ning tellib või teeb ise laboratoorseid analüüse ja valdkondlikke uuringuid
(3) Koostab analüüside või seirete kohta kokkuvõtteid ja annab nende põhjal eksperdihinnanguid, sealhulgas võib anda konkreetses küsimuses lõpliku hinnangu. Üldjuhul ei ole tegu vastavusanalüüsi ega vastavushinnanguga
(4) Loob ja hooldab tööks vajalikke andmebaase ja -kogusid
(5) Nõustab vastavalt oma pädevusele teisi struktuuriüksusi või teenistujaid ja kliente
(6) Võib võtta proove kokkuvõtte või ülevaate koostamiseks
(7) Juhib valdkondlikke hindamiskomisjone ja töögruppe või osaleb neis
(8) Võib koordineerida ja korraldada analüüsile ja mõõtmisele järgnevaid valdkondlikke tegevusi
(9) Osaleb seadusloomes ja valdkondlike metodoloogiate arendamises

5. TASE
(1) Annab eksperdihinnanguid keerukatele protsessidele, projektidele ja teemadele
(2) Koordineerib eksperdihinnangu kokkupanemist vastutava eksperdina
(3) Hindab ja valib sobivaid meetodeid ja tehnoloogiaid keerukates valdkondades
(4) Jälgib metoodilisi ja tehnoloogilisi arengusuundi valdkonnas ning planeerib nende kasutuselevõttu
(5) Annab nõu valdkondlikes küsimustes
(6) Juhib rahvusvahelisi töögruppe või osaleb neis
(7) Võib luua ja arendada andmebaase ja klassifikaatoreid
(8) Võib juhtida väiksemat struktuuriüksust või alalist töörühma

6. TASE
(1) Juhib ja planeerib ühe või mitme struktuuriüksuse tööd
(2) Töötab välja struktuuriüksuse arengustrateegia
(3) Vastutab ekspertiiside tulemuslikkuse ja tähtaegse valmimise eest
(4) Teeb ekspertiiside kvaliteedikontrolli vastavalt seadusele
(5) Juhib metoodiliselt struktuuriüksuses tehtavaid ekspertiise”;

3) teenistusgrupi „KOOSTÖÖ KORRALDAMINE JA RAHVUSVAHELISTE SUHETE ARENDAMINE” 3. tase sõnastatakse järgmiselt:

3. TASE
(1) Esindab oma valdkonnas asutust, sealhulgas lähetajaministeeriumi, valitsemisala, rahvusvaheliste organisatsioonide ja komisjonide töös ametlikult kinnitatud otsuste ja konkreetsete juhtnööride piires
(2) Selgitab välja, analüüsib ja vahendab erinevate osaliste positsioone ning huve
(3) Analüüsib ja uurib võimalusi koostöösuhete arendamiseks ja täiustamiseks
(4) Analüüsib valdkonna või teemaga seotud informatsiooni, mis on vajalik edasiste tegevuste planeerimiseks, ning koostab kogutud informatsiooni põhjal aruandeid, ülevaateid ja jutupunkte
(5) Osaleb valdkondlike seisukohtade kujundamisel ja nõustab teisi oma valdkonda puudutavates küsimustes
(6) Korraldab kohtumisi ja töörühmade kokkusaamisi ning osaleb nende töös
(7) Koostab aruandeid kohtumiste ja töörühmade töö tulemuslikkuse kohta
(8) Koordineerib koostööd oma valdkonnas Eestis, välismaal või rahvusvahelistes organisatsioonides vastavalt seatud eesmärkidele”;

4) teenistusgrupi „KÜBERKAITSE” pealkiri ja tekst ja sõnastatakse järgmiselt:

KÜBERKAITSE JA KÜBERTURVALISUS
Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on tõhustada rahvusvahelist ja riigisisest küberkaitse ja küberturvalisuse võimekust, analüüsides olukordi ja tuvastades võimalikke riske, planeerides koostööd ja tegevusi valdkonna arendamiseks, pakkudes tehnoloogilist oskusteavet ning viies läbi teaduslikke uurimistöid, koolitusi, tehnilisi õppusi ja muud sellist.

1. TASE
(1) Kavandab küberlabori konfiguratsiooni tulenevalt konkreetsest uurimistööst, tehnilisest õppusest, koolitusest või muust küberlabori ressursse nõudvast projektist
(2) Valmistab iseseisvalt ette tehnoloogilise keskkonna küberlabori ressursse nõudva projekti elluviimiseks
(3) Osaleb küberlabori ressursse nõudvate projektide ettevalmistavatel koosolekutel ja vajaduse korral ka projektide elluviimisel oma pädevuse piires
(4) Osaleb projekti toetava tarkvara arendamisel koordinaatorina või arendajana
(5) Dokumenteerib tehnilise lahenduse, labori konfiguratsiooni või arendatud tarkvara
(6) Määrab kindlaks küberlabori arenguvajadused ja töötab välja küberlabori arengukava

2A. TASE
(1) Planeerib, viib läbi, juhib ja jälgib küberkaitsealaseid tehnilisi õppusi. Kasutab erinevate valdkondade oskusteavet nende õppuste planeerimiseks ja läbiviimiseks
(2) Korraldab ja juhib rahvusvahelisi küberkaitse tehniliste õppuste planeerimiskonverentse
(3) Koostab küberkaitse tehniliste õppuste stsenaariume, kokkuvõtteid, raporteid ja ettekandeid
(4) Juhib tehniliste õppuste infrastruktuuri projekteerimise, väljaehitamise ja haldamise protsessi
(5) Osaleb töögruppides, seminaridel ja konverentsidel, jagades valdkondlikku oskusteavet
(6) Planeerib, juhib ja toetab rahvusvahelisi küberkaitsealaseid projekte

2B. TASE
(1) Viib ellu üleriigilisi küberkaitse ja küberintsidentidest põhjustatud kriisidega toimetuleku plaane ning vastutab valdkonda puudutavate üleriigiliste operatiivsete ja strateegliste dokumentide ajakohasuse eest
(2) Osaleb kriisireguleerimise tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamisel ja muutmisel
(3) Esindab valdkonda ja organisatsiooni riigis sees ja rahvusvahelisel tasandil. Tagab Eesti huvide esindatuse ja osaleb valdkondlikes töögruppides või juhib neid
(4) Annab sisendi küberturbealastesse ohu- ja riskianalüüsidesse
(5) Nõustab elutähtsa teenuse osutajaid ja muid ühiskonna toimimise seisukohast oluliste asutuste spetsialiste ja juhte küberturbe valdkonnas

3. TASE
(1) Hindab ja analüüsib geopoliitilisest olukorrast lähtuvaid küberkaitse ohte ja riske ning planeerib tegevusi nende võimalikuks ennetamiseks või riskide maandamiseks või osaleb selles
(2) Juhib ja viib läbi küberkaitsealaseid teadusprojekte ja koolitusi
(3) Osaleb küberkaitse õppuste väljatöötamisel ja läbiviimisel
(4) Töötab välja projektipõhised nõuded küberlabori tehnoloogilisele keskkonnale
(5) Nõustab rahvusvahelisi organisatsioone küberkaitse alal, pakkudes erialast oskusteavet
(6) Avaldab erialaseid publikatsioone ja teadusartikleid
(7) Osaleb konverentside ja seminaride programmkomiteede töös
(8) Osaleb teadusväljaannete koostamisel, kommenteerimisel ja toimetamisel
(9) Osaleb rahvusvahelistes küberkaitse koostööprojektides

4. TASE
(1) Arendab ja kujundab küberkaitse ja küberturvalisuse valdkonna strateegilisi programme ning osaleb valdkonnaülese poliitika, strateegiliste programmide, kontrollimehhanismide, metoodikate ja muu sellise kujundamises
(2) Jälgib ja suunab teadusprojektide, koolituste ja tehniliste õppuste planeerimist ja läbiviimist
(3) Planeerib oma valdkonna teenuste strateegilist planeerimist, teenuste arengu tegevuskava loomist ja elukaare juhtimist
(4) Koordineerib küberkaitse ja küberturvalisuse valdkondade vahelist koostööd
(5) Osaleb valdkonnaüleses ja rahvusvahelises küberkaitse ja küberturvalisuse alases koostöös
(6) Juhib ja planeerib struktuuriüksuse tööd
(7) Koostab struktuuriüksuse eelarve ja vastutab valdkonna ressursside kasutamise eest”;

5) teenistusgrupi „RIIGIVARA HALDAMINE JA SISSEOST” tasemed 5, 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

5. TASE
(1) Korraldab asutuse haldusalas oleva riigivara valitsemist ja käsutamist
(2) Valmistab ette ja viib läbi erinevaid toiminguid ja nendega seotud menetlusi (näiteks ost, müük, sundvõõrandamine, planeeringud või muu selline), mis on vajalikud riigivara valitsemiseks ja käsutamiseks
(3) Hindab haldusala kinnisvara investeeringute vajadust, valmistab ette kinnisvaraprojektide finantsanalüüsid ja investeerimiskavad ning vastutab konkreetse investeeringu eest
(4) Peab asutuse nimel tegevusvaldkonnas läbirääkimisi
(5) Esindab asutust kohtus
(6) Võib korraldada riigihankeid, valmistada ette ja sõlmida lepinguid ning jälgida lepingute täitmist
(7) Võib osaleda valitsemisala tegevusvaldkonda käsitlevate arengukavade ja tööd reguleerivate dokumentide väljatöötamisel

6. TASE
(1) Koordineerib riigivara valitsemisega seotud tegevusi
(2) Valmistab ette ja korraldab riigivaraga seotud toiminguid ja vastavaid dokumente
(3) Korraldab varade üle arvestuse pidamist ning koondab ja säilitab riigivara puudutavat infot
(4) Valmistab ette ja peab läbirääkimisi haldusteeninduse ja hankelepingute sõlmimiseks
(5) Hindab haldusala kinnisvara investeeringute vajadust, valmistab ette kinnisvaraprojektide finantsanalüüsid ja investeerimiskavad ning vastutab investeeringute eest
(6) Kindlustab sobiva kvaliteedi ja hinnaga toodete ning teenuste sisseostmise
(7) Koordineerib või juhib meeskonna tööd
(8) Võib osaleda oma haldus- või tugivaldkonna eelarve koostamises

7. TASE
(1) Juhib kinnisvara haldusüksust ministeeriumis või suures asutuses (vähemalt 501 töötajat)
(2) Koordineerib, juhendab ja kontrollib ministeeriumi ja valitsemisala asutuste või suure asutuse kinnisvara investeeringute ja haldusega seotud tegevust
(3) Korraldab ministeeriumile ja allasutustele või suurele asutusele kuuluva riigivara haldamist ja arvestuse pidamist
(4) Korraldab vara võõrandamist, kasutusse andmist ja mahakandmist
(5) Vastutab oma valdkonna eelarve täitmise ja kinnisvaraga seotud teenuste toimimise eest”.

§ 2.  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2021. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json